КРЕМИКОВЦИ – от тежка промишленост към екологично бъдеще

Лилия Донкова, зам.-кмет: Очаква се откриването на процедура по ЗОП за саниране на три блока по Националната програма за енергийна ефективност

Прочетена: 236

Георги Сотиров

„Кремиковци“ е един от 24-те района на София и съществува като административно звено в системата на Столичната община от 1978 г. Разположен е в североизточната част на столицата, в подножието на Стара планина. Включва 10 населени места – кварталите „Враждебна”, „Челопечене”, „Кремиковци”, „Сеславци” и „Ботунец”, селата Горни Богров, Долни Богров, Яна и Желява и град Бухово. Населението е около 23 хил. души, като новото строителство е предимно на еднофамилни жилищни сгради.

Една от историческите забележителности на региона е манастирът „Св. Архангел Михаил“, който се намира над Бухово в южните склонове на вр. Мургаш. Той е част от Софийската (Mала) Света гора, или Средецка Мала Света гора – средновековен комплекс от 14 манастирски обители, плюс скитове, постници и параклиси, развил се в околностите на София и заобикалящите я планини в епохата на Второто българско царство в периода 1185 – 1417 г.

Манастирът най-вероятно е бил основан през ХVI в. В околностите му и сега има множество останки от каменни зидове, които навяват мисли за неговото величие. По-късно е бил ограбен и опожарен от кърджалийски банди. Възобновен е на два етапа през 1855 г. и през 1882 г.

В манастира се е укривал Васил Левски, идвали са Васил Друмев и Атанас Буров. Той е бил любимо място на Елин Пелин, който вдъхновен от престоя си тук, написва цикъла философски разкази и притчи „Под манастирската лоза“.

Запознаването ни с днешния ден на район „Кремиковци” започна на изхода/входа на столицата, където е построена ефектна художествена композиция. От тук, от бул. „Ботевградско шосе”, се простира и територията на района, който ще Ви представим. Да не забравим да поясним, че проектът за визията на входа на София е на строителя инж. Ивайло Панев – кмет на района. В дните след светлите великденски празници разговаряме с неговата заместничка Лилия Донкова.

Лилия Донкова, зам.-кмет: Очаква се откриването на процедура по ЗОП за саниране на три блока по Националната програма за енергийна ефективност

Г-жо Донкова, поводът за това интервю е предстоящото внедряване на мерки за енергийна ефективност и възобновяеми източници в район „Кремиковци” чрез Норвежкия финансов механизъм. Разкажете по-подробно.
Това е част от Стратегическата програма на нашия район за екология, модерно строителство и създаване на нови условия за по-добър живот на населението. Нашето участие в тази програма започна миналото лято с решение на столичния градоначалник Йорданка Фандъкова. Определени бяха два обекта – детската градина „Шарена дъга” в кв. „Враждебна“ и Приютът за безстопанствени кучета в кв. „Сеславци“. Голямата идея на кмета на района инж. Ивайло Панев е това строителство да стане чрез термопомпени инсталации „вода-земя”. Ефектът е двустранен – рязко се намаляват финансовите средства за отопление и вредните емисии, които се отделят в природата при неефективното горене на котлите. Стойността на проекта е 134 867 евро. Срокът за изпълнение е кратък, но екипът, който е изцяло от служители на районната администрация, е амбициран максимално да се справи и с техническата страна, и с времето.

Ще допълня, че това е продължение на проект, по който е участвала Столичната община. Това, че администрацията на района е пряко ангажирана, има и своята превантивна функция по отношение условията на работа в детските градини. Строителите гарантират, че по никакъв начин няма да пречат на децата и възпитателките да изпълняват своите задължения към малчуганите.
Работата е планирана според спецификата. Първо се променят вътрешните инсталации и това вече е направено. Очаква се монтирането на самата термопомпена инсталация. Геотермалните системи с термопомпи са най-ефективните, екологично чисти и икономични – за отопление и климатизация, достъпни за потребителя в наши дни. Технологията доказано спестява над 70% от разходите в сравнение с конвенционалните методи.

Ефектът от въвеждането в експлоатация на 100 хил. такива инсталации например се изразява в приблизителното понижение на емисиите на СО2 – еквивалент 2,18 млн. т и спестяване на 750 млн. долара за 20-годишен период на работа.

Системите са подходящи за нови и стари сгради с вече съществуващи отоплителни инсталации. Изграждането е бързо и лесно, не се налага да се копае или пробива отново.
При термопомпите от новото поколение отоплителната система е стандартна и температурата на потока за отопление достига 65°C. Специалистите твърдят, че термопомпите могат да се ползват и за охлаждане през лятото.

Предприемчивите администратори от района вече имат три такива инсталации. И нещо важно за региона в полите на Стара планина – отоплението през студените месеци е 24-часово и температурата в стаите е постоянна. Досегашните инсталации са използвали принципа „вода-вода”, а новите системи ще бъдат от типа „вода-земя”. В България и двата вида масово навлизат в бита.

Вашият район има 7 добре функциониращи детски градини, един филиал на детска градина и една целодневна детска ясла.

Да, и с това се стремим да задоволим растящите нужди на хората от подобен тип заведения. Сградите са ремонтирани или са нови, като нашият кмет не пропуска възможността за въвеждането на възобновяеми източници на енергия за отопление и в тях. Детските заведения са санирани и по този начин са намалени разходите за поддръжката им и се понижава отделянето на вредни емисии при използването на нафтовите котли за отопление.

През 2009 г. на територията на района във „Враждебна” и в „Челопечене” са построени нови сгради за детски заведения с четири групи, съобразени с всички нормативни актове. В двора на детската градина „Шарена дъга“ във „Враждебна” допълнително са облагородени зелените площи, обособени са детски кът и мини футболно игрище. В детската градина „Слънчево утро“ в „Челопечене” е внедрена противорадонова инсталация.

През 2012 г. в Долни Богров е построена нова сграда за детска градина с целодневен режим на обучение и възпитание в четири възрастови групи, с изграден възобновяем източник на енергия. Отоплението и топлата вода се осигуряват чрез термопомпи без отделяне на въглеродни емисии.

Детската градина „Звездица“ в „Кремиковци” е ремонтирана, като е извършена смяна на дограмата, сградата е топлоизолирана и са обновени електро- и ВиК инсталациите. През 2016 г. там е построено ново детско заведение за пет групи с физкултурен и музикален салон. Сградата е изградена съгласно действащата нормативна уредба, като отоплението се осъществява с термопомпена система и соларни колектори за топла вода и с монтирана противорадонова инсталация.

Останалите детски заведения също са приведени съгласно изискванията за енергийна ефективност на сградите.

Във филиала на детската градина в с. Яна е извършен ремонт на покрив, смяна на дограма, саниране на сградата и вътрешен ремонт. Същото е направено и в градината „Славейче“ в Горни Богров. В „Детски свят“ в Бухово е извършен основен ремонт, въведена е топлоизолация на сградата, хидроизолация на покрива и подмяна на отоплителната инсталация, като в двора на градината е извършено и реновиране на четири детски площадки. Основни ремонти са направени в „Ботунец”, на целодневна детска ясла в „Кремиковци” и т.н.

През декември 2016 г. по процедура BG04-02-03-1 „Повишаване на енергийната ефективност и използване на енергия от възобновяеми източници за отопление в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи“ към програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, с програмен оператор Министерството на енергетиката стартира проект за основно обновяване на отоплителната и вентилационната инсталация чрез изграждане на термопомпена система „вода-земя” в детската градина във „Враждебна” и в Приют за безстопанствени кучета в „Сеславци”, с което и започна нашият разговор.
Инж. Панев, нашият кмет, потвърждава, че усилията трябва да бъдат насочени към използване на екологично чиста енергия, водеща до намаляване на разходите по поддръжката и на общинските сгради.

Коментирайте образователната инфраструктура като възможност за намаляване на миграцията и подготовката на млади специалисти.

Това е приоритетна тема на районната администрация, а причините са разбираеми. В сградите на училищата ни в Горни Богров, Яна, „Кремиковци”, в Бухово и „Сеславци” са извършени необходимите ремонтно-възстановителни дейности, като особено внимание е обърнато на подмяната на отоплителните инсталации и котелните системи, хидроизолацията на покрива, дограмата и на санирането на сградите. В някои училища е направена и необходимата вертикална планировка и озеленяване на училищния двор и е изградена рампа за осигуряване на общодостъпна среда.
В кремиковското основно училище са извършени енергоспестяващи дейности – топлоизолиране на ограждащите повърхности, подмяна на дограма, ремонт на водопроводната инсталация, мълниезащитна инсталация, ремонт на отоплителната и елекроинсталация, монтирани са нови вентилационни системи в кухненския блок.

В 85-о СУ „Отец Паи­сий“ във „Враждебна” със съдействието на Националния доверителен екофонд е подменена отоплителната инсталация и е изградена термопомпена система „вода-вода”, монтирани са и осветителни тела. През 2016 г. е поставена нова ламаринена обшивка по покривите на основната сграда и на физкултурния салон. В двора на училището е направена интерактивна площадка по безопасност на движението.

Как работите по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради?

Това е приоритетна тема. През 2016 г. бяха въведени мерки за енергийна ефективност в блок 4А в „Кремиковци”. Активно се работи и по бл. 21 в Бухово. Очаква се откриването на процедура по Закона за обществените поръчки за други три наши блока.

Доста солидно строителство извършваме и за общинските сгради. Става дума за основни ремонти на кметствата в селата Желява и Горни Богров, за преустройство на бивш жилищен блок в здравен център и кметство в Яна, като са спазени всички нормативни изисквания. През годините на управление на администрацията на инж. Панев са направени основни или текущи ремонти на сградите на кметствата във „Враждебна”, „Челопечене”, „Сеславци”, „Кремиковци”, „Ботунец”, Желява и Горни Богров, както и на здравните центрове в „Кремиковци”, „Челопечене”, „Враждебна” и Горни Богров.

Извършен е основен ремонт на покривната конструкция и е подменена фасадната дограма на административната сграда на район „Кремиковци“.

Ще допълня, че за запазване на културно-историческото наследство на района се правят инвестиции в поддържането на сградния фонд на читалищата, библиотеките и културните домове.
Част от Вашите духовни средища се вписват в Софийската Мала Света гора?

Да, това е близка тема за нашите съграждани. Но в порядъка на разказаното дотук искам да припомня, че в кв. „Ботунец”е изграден Християнски обреден дом и пак там – сграда на Мюсюлманския обреден дом. Освен това в красивия Сеславски манастир „Св. Николай Мирликлийски” наред със събарянето на стара постройка и премахването на строителните отпадъци изградихме път с дължина 470 м и облагородихме зелените площи.

От предишни интервюта с кмета на района инж. Ивайло Панев зная за неговите и на администрацията усилия за облагородяване на общинските паркове в населените места и реновиране на детските площадки в градски условия съгласно българските и европейските стандарти.

Наистина това са благородни усилия, насочени към устойчивото развитие на района, повишаване качеството на живот, подобряване на физическата среда, както и запазване и облагородяване на екологичната среда, свързана с отдиха на гражданите.

За цялостното обновяване на общинските паркове в „Сеславци”, Долни Богров и Бухово са подменени настилките, изградено е осветление и видео наблюдение, обособени са зони за отдих и игра. Поставено е парково обзавеждане и са изградени нови чешми. Подновена е дървесната растителност и са обособени зелени и цветни площи. В парка на Долни Богров е извършено експониране на археологически разкопки, открити при изграждане на метростанция „Сердика”.

В десетте населени места са изградени, реконструирани и модернизирани детски площадки, които са сертифицирани и притежават документи, удостоверяващи тяхната безопасност. Построихме и 5 фитнес площадки на открито.

Към основното училище в Челопечене е изграден училищен спортен център, състоящ се от многофункционална спортна зала със 160 седящи места, зала за фитнес, зала за други видове спорт и танци, модерни съблекални и санитарни възли. Разгънатата застроена площ на сградата е 1862 кв. м. Към спортния център е осигурена достъпна среда за хора с увреждания.

Огромна територия, вероятно с проблеми по отношение на инфраструктурата?

Най-големият инфраструктурен обект на територията на района е източният край на Северната скоростна тангента, което е едно великолепно строително решение. Но определено има още много да се направи за подобряването на асфалтовата настилка по междуселищната пътна мрежа и улиците в населените места.

В почти цялата територия на район „Кремиковци“ няма изградена канализационна система, а водопроводната мрежа е остаряла. За решаването на този проблем има изготвено прединвестиционно проучване (ПИП) за воден цикъл, но през програмен период 2014 – 2020 г. Европейският съюз ще финансира само градове с регионални ПИП. В момента Столичната община е в етап на подготовка на документация за възлагане по реда на ЗОП на процедура за изготвяне на регионален ПИП за цялата територия на голямата община.

Единствено в с. Желява е изпълнен първи етап на проект за изграждане на дъждовна канализационна система. Той е съставен поради обстоятелството, че селото не е включено в ПИП за воден цикъл за район „Кремиковци“, защото е на голямо разстояние от останалите населени места и има население под 500 души.

От около 10 години на територията на района не функционира и Металургичният комбинат „Кремиковци“, като от собственика на имота, сградите и съоръженията – Първа инвестиционна банка, ежедневно се извършват дейности по разрушаване и разчистване на терена от стари постройки и съоръжения.

За частичното решаване на екологичните проблеми, заложени в близкото и далечно минало, след направени проучвания, изчисления и установено наличие на радон в почвата са изградени 10 противорадонови инсталации в общинските сгради на училища и детски градини.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 27.04.2017. Категория Новини, Общини. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.