Област ВИДИН – район с доказан потенциал за социално-икономическо развитие

Албена Георгиева, областен управител: Реализираме важни и дългоочаквани проекти

Прочетена: 255

Георги Сотиров

Област Видин е разположена в северозападната част на Дунавската равнина. Тя е входно-изходна врата на България за Европа и света. На север граничи с Румъния, на запад е в съседство със Сърбия, на изток – с област Монтана, а на юг е оградена от Стара планина. Територията й включва 11 общини – Видин, Бойница, Брегово, Белоградчик, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци, Чупрене.

„Видин е динамично развиваща се област, постигаща висок икономически растеж и заетост, устойчиво развитие, качество на живот и съхранено и популяризирано природно и културно наследство”. Това сподели областният управител Албена Георгиева при срещата й с в. „Строител“. От сградата на Областната управа се открива красива гледка към р. Дунав, а по протежението на българския бряг се вижда чудесно развитият крайбрежен парк, който няма аналог в страната.

„За мен е изключително удоволствие, че екип на в. „Строител“ прояви интерес към нашия регион и посети областта. На място се убедихте, че Видинският край има многовековна история и доказан потенциал за социално-икономическо развитие. Всичко обаче зависи от самите нас – жителите на региона, от съвместните усилия на държавата, местната власт, гражданското общество и бизнеса. Използвам случая да поздравя медията за обективното отразяване на случващото се в сферата на строителния бранш и за стремежа да показвате на Вашите читатели различни кътчета от България във всеки брой на вестника, като поставяте акцент върху положителното и градивното“, сподели в началото на интервюто Албена Георгиева.

Албена Георгиева, областен управител: Реализираме важни и дългоочаквани проекти

Г-жо Георгиева, общините в областта са 11 и всяка една има определени предимства. Белоградчик например се откроява категорично над всички останали, но центърът на обществено-политическия и икономическия живот е Видин.

Да, всички общини и населени места в областта имат своята специфика и те трябва да прогресират, използвайки предимствата си. Необходимо е да постигнем интегрирано и балансирано развитие на цялата територия чрез обвързване на наличните ресурси, ефикасно и допълващо се.
Почти 50% от населението ни живеят в областния град. Логично е именно Видин да поеме важната стабилизираща роля в икономическия живот на територията и да бъде генератор за растеж и развитие на стопанските и обществените процеси.

Споменахте Белоградчик. Да, общината разполага с много природни и културно-исторически дадености и значим туристически потенциал, който през последните години става все по-видим в национален и в международен план. Но и другите местни власти търсят развитие в различни посоки – ефективно използване на природните ресурси, възможностите за трансгранично сътрудничество, местната културна идентичност и традиционните икономически дейности. Голяма част от малките общини работят активно в сферата на социалните дейности, отговаряйки на потребностите на своето население, но и създавайки работни места по този начин.

Въпреки различията си общините в област Видин са изправени пред редица общи предизвикателства, като демографската криза, високата безработица и едновременно с това – липса на квалифицирана работна ръка, ниско ниво на инвестиции, лоша инфраструктурата и др.

Логично е да Ви попитам как се пътува между общините на областта, до селищата? Пътната, железопътната и речната инфраструктура следват ли развитието на територията? И какво се промени с втория мост над р. Дунав?

Чрез развитието на транспортната инфраструктура можем да намалим различията между Видин и останалите области и ще осигурим балансиран прогрес на територията ни. В голямата си част пътната мрежа се нуждае от рехабилитация, особено в малките общини. Обикновено наличните средства се насочват предимно за поддържането на основните пътни артерии, свързващи района на Видин с останалите области, и за трасетата, водещи до ГКПП-тата със Сърбия и Румъния.

С пускането в експлоатация на втория мост над р. Дунав при Видин – Калафат се елиминира едно от най-тесните места на Паневропейския транспортен коридор 4, но същевременно се увеличи значително транзитният автомобилен трафик, в т.ч. и тежкотоварният. Още през първата година от пускането му в експлоатация бяха надминати всички очаквания за броя на преминаващите автомобили. Експертите прогнозираха около 100 000 за първите 12 месеца, а всъщност бяха отчетени близо 450 000.

В управленската програма на правителството един от приоритетите е изграждането на скоростния път Видин – Ботевград. Общата дължина на трасето е 167 км, като то е разделено на четири участъка. За Мез­дра – Ботевград, където се предвижда изцяло ново строителство, текат отчуждителни процедури и има пълна проектна готовност. Отсечките Видин – Монтана (ново строителство) и Монтана – Враца (реконструкция и ново строителство) са с готови идейни проекти. По трасето Враца – Мездра ще се прави рехабилитация на съществуващия път и няма нужда от отчуждения. За него в началото на 2018 г. Агенция „Пътна инфраструктура“ ще разгледа два варианта – дали да започне подготовката на процедура за избор на проектант за участъка със съществуващ четирилентов габарит, или да планира процедура за рехабилитация и основен ремонт на инженеринг.

Изграждането на високоскоростния път Видин – Ботевград, модернизацията на жп линията Видин – София, възстановяването на функциите на летището в областния център и подобряването на корабоплаването и пристанищната инфраструктура коренно ще променят транспортните комуникации за целия регион Среден Дунав. По този начин област Видин ще се оформи като важен транспортен възел в Европа.

Има ли инвеститорски интерес към територията Ви?

На пазара в област Видин оперират предимно микро- и малки предприятия. Убедена съм, че сме привлекателно място за инвестиции, предвид факта, че Видин е център на еврорегион Среден Дунав, който обхваща територията на България, Румъния и Сърбия.

Като цяло се наблюдава засилване на инвеститорския интерес. Получаваме запитвания от чуждестранни фирми с намерения за изграждане на производствени предприятия. Заедно с местната власт имаме волята и компетентността да окажем съдействие на предприемачи, които искат да развият бизнес на територията на нашата област.

Разкажете за бита на хората. Каква е статистиката за безработицата и демографията?

В Националния план за действие по заетостта за 2017 г. е включена нова програма за намаляване на безработицата. От септември стартира пилотна програма „Работа” към Министерството на труда и социалната политика, с която се осигурява заетост на безработни от Северозападна България. Общините, които ще могат да се включат в програмата, са Брегово, Грамада, Димово, Макреш, Ружинци и Чупрене.

По отношение на демографската картина за област Видин мога да кажа, че е неблагоприятна. Населението към края на 2016 г. е 88 867 души.

На територията на Видин е единственият в региона филиал на Русенския университет „Ангел Кънчев”…

С решение №87 от 3 май 2017 г. Министерският съвет постанови откриването на филиал в структурата на Русенския университет във Видин. Областната администрация активно съдейства на академичното ръководство на РУ „Ангел Кънчев“ за стартирането на Обучителен център на висшето училище във Видин. Тази инициатива бе подкрепена и от местната власт, която съдейства за организирането на срещи с кметовете от областта, с директори на училища и представители на местни земеделски, търговски и индустриални фирми.

Втората академична 2017/2018 г. за пореден път стартира с приети 120 студенти в специалностите „Земеделска техника и технологии“, „Електроника“, „Технология и управление на транспорта“,  „Компютърни науки“, „Индустриален мениджмънт“ и „Бизнес мениджмънт“.

Изпълняват ли се обекти по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради?

В програмата участват пет общини от област Видин. Това са Белоградчик, Видин, Димово, Кула и Чупрене. По подадена информация от тях към настоящия момент има 73 регистрирани сдружения на собствениците, от които 38 в Белоградчик, 21 – във Видин, 6 – в Димово, 6 – в Кула, и 2 – в Чупрене.
Сключените договори между общините и сдруженията на собствениците са 64, такъв е броят и на одобрени заявления за интерес и финансова помощ. Сградите със стартирали дейности по националната програмата са 5, а 13 са въведени в експлоатация.

Имате ли проблеми с ВиК инфраструктурата? Какви проекти се изпълняват или предстоят?

Значителна част от питейната вода се осигурява от подземни води, които са характерни за крайдунавските низини. Едва 5 от общо 116 водоизточника в областта са повърхностни. Като цяло жителите на Видин получават чиста вода. При направените от РЗИ – Видин, през 2016 и 2017 г. изследвания на проби от водата по радиологични показатели няма отклонения от нормите. По информация от дружеството проблемни по отношение качеството на водата са предимно населените места, които се захранват от повърхностни водоизточници – главно в общините Чупрене и Белоградчик, както и някои малки и отдалечени населени места с изключително малка консумация на вода. Разбира се, амортизираната водопроводна мрежа също е сред основните причини за възникващите проблеми и отклонения в качеството на водата.

Най-големият проект в тази сфера е водният цикъл на Видин, по който беше извършена рехабилитация и разширяване на водоснабдителната и канализационната система с финансиране по ОП „Околна среда 2007 – 2013”. В момента община Видин изпълнява продължението на проекта чрез доизграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води, чиято стойност е около 22 млн. лв.

Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа е извършвана през последните 5 години и в част от по-малките населени места в рамките на проекти на съответните общини, финансирани предимно от ПУДООС и Програмата за развитие на селските райони.

Област Видин е и сред 14-те обособени територии, обслужвани от консолидирани ВиК оператори, които са включени в проекта на Министерството на регионалното развитие и благоустройството „Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК“, финансиран по ОП „Околна среда 2014 – 2020“. По него ще бъдат извършени анализи на водоснабдителните и канализационните системи и съоръжения и ще бъдат разработени Регионални пред­ин­вестиционни проучвания за ВиК.

В областта има много архитектурни паметници и знакови селища. Развива ли се строителството на къщи за гости, на вилни селища?

Видинска област притежава многобройни културно-исторически обекти, някои с национално значение. Това се дължи на факта, че географското й разположение от векове наред е благоприятствало развитието на Видин като транспортен, търговски и културен център.

Областта има потенциал за различни видове туризъм благодарение на ресурсите, с които разполага. През последните години се наблюдава увеличаване на местата за настаняване.

Новопостроените се намират извън общинските центрове, предимно в малки населени места, които са в непосредствена близост до основните туристически обекти – Белоградчишките скали, пещерата Магура
и др.

Към администрацията ни функционира Областен консултативен съвет по туризъм, който е обществен експертно-консултативен орган. В него членуват както представители на туристическия бранш и местната власт, така и отговорните институции, имащи отношение към развитието му.

Тази година за пръв път в областния град се проведе летен фестивал „Крепост на вековете – Баба Вида”. В програмата бяха включени опера и балет на открито и интерактивни представления за деца. Ежегодно в последната седмица на август организираме и традиционния Видински панаир, който събира на едно място фирми, производители, търговци и занаятчии от цялата страна, като предлага на посетителите много атракциони и богата кон­церт­на програма.

Какви проекти се изпълняват в областта на трансграничното и транснационалното сът­рудничество?

На територията на област Видин действат две оперативни програми за трансгранично сътрудничество. По програма INTERREG V-A Румъния – България 2014 – 2020 от общо 228 подадени заявления за интерес са одобрени 140 за втория етап на кандидатстване, чийто бюджет е в размер на 270 млн. евро. Най-голямата ни община Видин има одобрени две предложения. Първото е за инфраструктурен проект за подобряване на трансграничните връзки към Дунав мост 2 и връзка с TEN-T мрежата, а второто – за проект с културна насоченост.

Други активни общини от областта с одобрени предложения са Димово, Ружинци, Брегово и Чупрене, които участват с различни инфраструктурни проекти. Относно програмата за  Трансгранично сътрудничество INTERREG – ИПП България – Сърбия Областната администрация има дългогодишно сътрудничество и редица успешни проекти с партньори от Сърбия. Например Smart Start, по който участвахме съвместно, беше включен в Наръчник с добри практики за пред­ход­ния програмен период.

От януари т.г. изпълняваме международен проект „Трансданюб. Перли – мрежа за устойчива мобилност по поречието на река Дунав”, финансиран по „Транснационална програма Дунав 2014 – 2020”. Той е продължение на успешно реализиран проект по Програмата за транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа. Основната цел на проекта е да допринесе за развитието на Дунавския регион, който предлага социално справедлива, икономически способна, щадяща околната среда и промотираща здравословен начин на живот мобилност за посетителите и местното население на региона.

В рамките на две години и половина ще бъде изградена мрежа от дестинации за устойчива мобилност в туризма – „Трансданюб.Перли“. Направленията, които участват в мрежата, ще предоставят на посетителите възможности за използване на алтернативни видове транспорт, на интегрирани устойчиви услуги за мобилност и леснодостъпна информация за крайните потребители. Предвижда се създаване на туристически пакет Видин – Железни врата, от който ще могат да се възползват както туристи, така и местното население на трансграничния регион.

Разкажете за нови по-крупни проекти с европейско финансиране, които представляват интерес за строителния бранш?

Безспорно най-мащабните инвестиции с европейско финансиране в областта са проектите на община Видин по ОП „Региони в растеж 2014 – 2020”. Това са 7 обекта за рехабилитация и изграждане на нови пространства на обща стойност 38 млн. лв. – Младежкият дом, Средното училище „Цар Симеон Велики“, ППМГ „Екзарх Антим I“, музеят „Конака“, Общинският драматичен театър „Вида“, Художествената галерия „Никола Петров“ и пешеходната зона с фонтани и площад „Бдинци“. Към момента е стартирало изпълнението на проекта за основна реконструкция на тази зона на стойност почти 12 млн. лв.

Както вече споменах, изпълняваме и продължението на проекта за водния цикъл на областния център с доизграждане на ПСОВ – втора фаза, по ОПОС. Община Видин продължава и ремонт на ключови сгради от образователната, културната и социалната инфраструктура, както и дейностите по благоустрояване в града, вкл. междублоковите пространства в жилищните комплекси. Финансирането е в рамките на средствата за капиталови разходи от общинския бюджет, както и от целевата субсидия от 2 млн. лв., която получихме от правителството в края на миналата година.

В община Белоградчик се реализират 8 проекта, финансирани по Приоритетна ос 2 на ОП „Региони в растеж” – „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“. Тя е предназначена да подпомогне мерките за енергийна ефективност в обществени и жилищни сгради в малки градове – центрове на общини в периферни райони. В рамките на проектите ще се обновят и ще се внедрят мерки за енергийна ефективност в 16 сгради от образователната и културната инфраструктура, някои общински административни сгради, обекти на държавната администрация и многофамилни жилищни сгради. Изпълнението на проектите следва да приключи до 2019 г.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 08.10.2017. Категория Новини, Общини. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.