ШУМЕНСКА ОБЛАСТ – регион с възможност за икономически растеж

Областният управител проф. Стефан Желев: КСБ отговорно и точно изпълниха поетия ангажимент към пострадалите в Хитрино

Прочетена: 209

Георги Сотиров

Област Шумен е разположена в централната част на Североизточна България и заемa площ от 3,39 хил. кв. км. Тя е част от Североизточния район за планиране от ниво 2, в който влизат и съседните Варна, Добрич и Търговище. Областта се състои от 10 общини – Велики Преслав, Венец, Върбица, Каолиново, Каспичан, Никола Козлево, Нови пазар, Смядово, Хитрино, Шумен, и 151 населени места, от които 8 града и 143 села.

В района е вплетена хилядолетна история и природни дадености, което е добра предпоставка за развитие на маршрутно познавателния, селския и ловния туризъм. Близостта с Черноморското крайбрежие и Велико Търново прави областта част от един по-голям туристически продукт.

През последните години са инвестирани средства както по европейски програми, така и от държавния бюджет в развитието на различни обекти. Разнообразни проекти са насочени към това старите български столици Плиска и Преслав, Националният историко-археологически резерват „Мадара“, уникалният скален релеф Мадарският конник да бъдат представени по един различен и по-атрактивен начин на туристите. Това се отнася и за Шуменската крепост, за паметника „Създатели на българската държава“, Шуменското плато с пещерата Бисерна, Националния историко-археологически резерват „Кабиюк“ и т.н. Всички тези обекти помагат за развитието на един от основните отрасли за областта – туризма.

Областният управител проф. Стефан Желев: КСБ отговорно и точно изпълниха поетия ангажимент към пострадалите в Хитрино

Проф. Желев, представете накратко най-характерното за региона.

Шумен не е от богатите икономически развити области в България. Нещо повече, преди 15 – 18 години районът беше с най-висок показател на безработицата у нас. Но през последните няколко години, по-точно от началото на управлението на правителствата на премиера Бойко Борисов, ситуацията коренно се променя. Сега равнището на безработица е 12,4%, а показателят „средна брутна работна заплата“ нарежда региона ни на единадесето място сред 28-те области.

Шумен включва десет общини, които обаче са с различна степен на икономическо развитие. Сравнявайки ги по показателите като брутен вътрешен продукт на човек от населението, инвестиции, коефициент на безработица, заетост, отчитаме разлики в пъти. Най-добри стойности регистрираме в община Шумен, следвана от Нови пазар, Велики Преслав и Каспичан.
Близо 44% от населението в областта е съсредоточено в гр. Шумен. Това е мястото, където през последните години се създават нови производства благодарение на развитието на „Индустриален парк Шумен“ – модерна промишлена зона с изградена инфраструктура – газ, ток, вода и канализация.

По данни на статистиката в края на 2016 г. в региона преките чуждестранни вложения в нефинансовия сектор възлизат на 103,1 млн. евро, което ни нарежда на 21-во място сред 28-те области в страната по този показател. Най-голям е обемът на направените инвестиции в промишлеността – 88,6 млн. евро, и в сектора на услугите – 4,5 млн. евро. През 2016 г. тези дейности заедно формират 90,3% от общия обем на вложенията. Спрямо предходната 2015 г. в промишлеността се отчита повишаване с 18,3%, а в сектора на услугите – намаление с 9,9%.

Преките чуждестранни инвестиции в икономиката също са неравномерно разпределени в различните общини в региона. Най-голям обем има в Шумен – 44,5 млн. евро, след това е Нови пазар с 24,3 млн. евро. Това неравномерно развитие неминуемо води до задълбочаване на демографските проблеми и съсредоточаване на населението в областния център за сметка на някои общини. И в този смисъл преодоляването на дисбаланса между град Шумен и по-малките селища е основен приоритет в работата ми като областен управител.

Намаляването на икономическите различия трябва да е свързано и със създаването на подходящи условия за развитието и реализацията на човешките ресурси, защото само така ще се постигне понижение на негативните миграционни и демографски процеси и ще се подобри качеството на живот в населените места. Необходимо е и създаването на среда за максимално използване на възможностите на различните програми за професионалното обучение, квалификация и преквалификация. Нужно е и да продължим разговорите с бизнеса, които от няколко години водим, за това какви работници трябват на фирмите и на тази база да оптимизираме специалностите в професионалните гимназии в съответствие с реалните потребности от кадри на пазара на труда. Тук само ще спомена, че в областта започва въвеждане на дуалното обучение. Надявам се това да намери подкрепа сред местните фирми.

Без да обединим усилията си, без ефективното партньорство между местната и централната власт с представителите на бизнеса трудно можем да постигнем резултати и аз се радвам, че работим в диалог и в добро взаимодействие.

Ще спомена, че само през миналата година близо 6 млн. лв. целеви средства са отпуснати от държавния бюджет на общините в областта за изпълнението на инфраструктурни проекти – ремонт на улици, площади и водопроводи. Убеден съм, че централната власт ще продължи да финансира приоритетни за нашия регион обекти, което е сериозна помощ и допълнителни инвестиции за местните власти, които имат ограничен ресурс.

Какво е състоянието на транспортната инфраструктура в региона?

Според последното изследване на Института за пазарна икономика, което представи информация по сектори за развитието на областите в страната, за Шумен е отбелязано, че е с най-висок дял на автомагистралите и първокласните пътища от републиканската мрежа – 36%. Качеството на пътната настилка е по-високо от средното за страната – 42,5% от трасетата са в добро състояние.
Безспорно в областта са инвестирани много средства през последните близо 10 години за подобряване на транспортната инфраструктура. Рехабилитирани са пътищата по основни направления. Ремонтните дейности ще продължат и през тази година, като ще бъдат вложени над 37 млн. лв. за обновяване на участъци в региона. Приоритет за региона остава и доизграждането на автомагистрала „Хемус”, която е и един от най-важните инфраструктурни проекти на правителството на премиера Бойко Борисов в Северна България.

За зимното поддържане на пътищата и осигуряването на нормални условия за хората ще отбележа, че това е дейност, в която са ангажирани много институции и пътноподдържащите фирми.

Между всички тях има добра координация и са в постоянна връзка. Паралелно с това всяка година се извършват редица превантивни работи – проверки и подготовка на техниката, кастрене на опасни дървета, почистване на растителност около трасетата и водните обекти. Предприетите мерки, както и опитът и професионализмът на хората, които имат отговорността за тази дейност, ми дават основание да считам, че имаме готовността и възможностите да реагираме при усложняване на обстановката.

По кои европейски програми се работи в региона?

Със задоволство искам да отбележа, че общините в областта много успешно реализират проекти по различните оперативни програми. В Североизточен планов регион Шумен запазва второто си място след Варна по брой сключени договори. Преди няколко месеца проведохме информационна кампания и срещи в общините по повод 10 години от членството на страната ни в Европейския съюз и Българското председателство на Съвета на ЕС.

Новите зали, улици, детски площадки, обновени стадиони, училища, детски градини и социална инфраструктура, ремонтирани пътища между населените места, подменени водопроводи – всичко това е факт в региона и е постигнато със средства от ЕС. Инвестиран е ресурс, който неколкократно надвишава годишните бюджети особено на малките общини. Той не може да бъде осигурен от собствените приходи на местните власти. С помощта на евросредствата е променен облика на населените места.

През втория програмен период активността на администрациите продължава. Разработват се много проекти и съм убеден, че в различните сфери ще бъдат изпълнени разнообразни инициативи. Ще дам пример с Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020“ („ОПРР 2014 – 2020“). Само преди няколко седмици в Шумен стартира изпълнението на проект, насочен към благоустрояването на пет района в града. Ще бъдат подменени над 23 хил. кв. м тротоари и над 25 км бордюри, ще се обновят пешеходни алеи, улици, междублокови пространства, детски площадки, паркове, с което ще се подобри качеството на градската среда. Предстои да започне реализацията и на проекти за модернизиране на образователната и културната инфраструктура в областния център.

В Нови пазар се работи по предложение за обновяване на обществени и жилищни сгради с цел повишаване на енергийната им ефективност. В Шумен, Смядово, Велики Преслав, Каспичан, Каолиново, Венец, Върбица в момента се изпълняват много проекти за предоставяне на социални услуги за уязвими групи. Предстои да започне ремонт на пътната инфраструктура в общините и подмяна на водопроводи и канализация.

Какво правите за привличане на инвестиции в областта?

Значителните вложения в региона през последните години са факт. Чрез европейските програми и от държавния бюджет са финансирани и реализирани много обекти във всички общини.
Ще посоча работата по изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (НПЕЕМЖС). До момента 20 са санираните здания, въведени в експлоатация в областта, други 17 са със стартирали строително-монтажни работи. Регистрирани са 136 сдружения на собственици. До Българска банка за развитие (ББР) са изпратени 107 броя искания за сключване на договори за целево финансиране, като са подписани 45 контракта. Като част от изискванията на НПЕЕМЖС, съгласно които областният управител извършва контрол по обновяването на блоковете на територията на региона, искам да подчертая усилията на служителите от специализираната ни дирекция, които работят в тясна връзка и в помощ на общините за реализацията на тези проекти.

Голям обект, който в момента се строи в град Шумен, е Многофункционална спортна зала „Арена Шумен“. Финансирането в размер на 8,5 млн. лв. е осигурено от държавния бюджет и очакваме през първата половина на настоящата година съоръжението да бъде завършено.

Всичко това означава работа за строителните фирми, заетост за хората и по-добри доходи. Този факт се потвърждава и от данните на статистиката. Средната брутна годишна работна заплата за 2016 г. е 9026 лв. при 11 379 лв. средно за страната, като е регистрирано увеличение спрямо 2015 г. с 6,1%. През 2017 г. безработицата в областта се понижи до 12,4%. Това е рекордно ниско ниво за последните девет години. И само ще маркирам сериозния проблем с недостига на служители, който все по-често се поставя от работодателите. Голяма част от фирмите изпитват затруднение при намирането на необходимите им кадри. За да решат този проблем, много от компаниите предоставят допълнителни курсове на настоящия си персонал и предлагат социални придобивки. За преодоляването му разчитам много на съвместните усилия на бизнеса, местната власт и професионалните гимназии, които трябва да дадат алтернатива на младежите с атрактивни възможности за обучение и по-добра реализация на пазара на труда.

Разкажете за развитието на ВиК мрежите и за строителството на пречиствателни съоръжения на територията на областта.

Това е сектор с много проблеми, някои от които чакат своето решение повече от три десетилетия. През последните две години бяха предприети редица мерки, които са стъпка напред за подобряване качеството на ВиК услугите в областта. На този етап европейските програми са основният финансов инструмент, на който разчитаме за обновяване на ВиК системите в региона.
Подмяната на довеждащия водопровод от язовир „Тича“, който е силно амортизиран и често аварира, както и изграждането на пречиствателна станция за питейни води (ПСПВ) за областния град, са двата обекта, които са от изключителна важност за сектора, защото касаят не само Шумен, но и водоснабдяването на целия регион. Те са заложени и са част от регионалното прединвестиционно проучване, възложител на което е Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), и което беше изработено през изминалата година.

Шумен е сред районите в страната, където има консолидация и е създадена Асоциация по ВиК със сключен договор между асоциацията и оператора „ВиК-Шумен“ ООД за стопанисване и експлоатация на инфраструктурата и съоръженията. Това е много важно условие за кандидатстване по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“ заедно с подкрепата от страна на Асоциацията по ВиК на бизнес плана за развитие на дейността на „ВиК –Шумен“ ООД за регулаторния период 2017 – 2021 г. Изпълнили сме тези две важни изисквания и предстои ВиК операторът да подаде документи за финансиране на изграждането на обектите.

Съгласно регионалното прединвестиционно проучване ще бъдат подкрепени подмяната на водопроводи, на помпи, реконструкция на канализационни системи, строителство на канализационни отклонения в градовете Шумен и Нови пазар. По предварителни разчети във ВиК инфраструктура ще бъдат вложени общо 95 млн. лв. Работният проект за ПСПВ е готов и очаквам още през този строителен сезон да започнат реалните дейности по изграждане. Паралелно с това местните власти обновяват ВиК инфраструктурата чрез проекти по Програмата за развитие на селските райони, както и чрез средства от централния бюджет и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда. По този начин се подмениха и продължават да се реконструират водопроводи в редица села на общините Венец, Смядово, Хитрино, Велики Преслав, Никола Козлево.

Какво се прави за модернизацията на образователната инфраструктура? В областния център се намират три висши учебни заведения с национално и международно значение – Факултетът

„Артилерия, противовъздушна отбрана и комуникационни и информационни системи“ на НВУ „Васил Левски“, филиалът за обучение на медицински сестри и акушерки на Медицински университет – Варна, и Шуменският университет „Епископ Константин Преславски”, където Вие сте и преподавател.

Базата на училищата е обновена през последните години чрез проекти за повишаване на енергийната ефективност в сградите. В община Шумен предстои да бъде извършен основен ремонт на 4 учебни заведения. Средствата в размер малко над 13 млн. лв. са по „ОПРР 2014 – 2020“. Над 224 000 лв. ще получи целево от Министерството на образованието и науката шуменската Профилирана природо-математическа гимназия „Нанчо Попович“ за обновяване на материалната си база.

Относно висшите училища – те са гордост на нашия регион. Дават добра възможност за обучение по различни направления.

Като преподавател в Шуменския университет от наблюденията ми, разговорите и непрекъснатите срещи със студентите ще кажа, че той е без алтернатива за района. Знаете, че областта е от т.нар. смесени региони в страната, с население от различни етноси, които живеят и общуват заедно. Считам, че един от важните фактори за това е именно университетът. Виждам как студентите в първи курс отначало не контактуват много помежду си, но след известен период започват да решават задачи по време на обучението си заедно и стават приятели.

Втората важна дейност на Шуменския университет е подготовката на специалисти за бизнеса и работодателите, особено сега при нарастващата потребност от инженери в региона при увеличението на инвестициите в промишлеността. Затова очакванията на колегите преподаватели са за повече стимули от страна на държавата, отчитащи регионалната значимост на висшите училища.

Как протича партньорството Ви с ОП на КСБ – Шумен?

С голяма благодарност се обръщам към Камарата на строителите в България за съпричастността и за подкрепата към жителите на Хитрино. Те много отговорно и точно изпълниха поетия ангажимент към пострадалите, които вече могат да се настанят в новопостроените къщи. Хитрино постепенно се възстановява. През тази година ще започне и работата по разрушената общинска инфраструктура, като финансирането е осигурено от държавния бюджет. Местната власт разработва проекти и за кандидатстване по европейски програми.

Искам да благодаря и на шуменското представителство на КСБ, към което се обърнах за съдействие за реализацията на една благородна инициатива за възстановяване на сградата на читалището в шуменското село Белокопитово. С разбиране, с отзивчивост подходиха към моята молба за подкрепа, за което съм им признателен.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 11.02.2018. Категория Новини, Общини. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.