Изследване приложението на дървените греди като кофражен елемент

Прочетена: 335

Доц. д-р инж. Офелия
Лазова-Велинова,
ас. инж. Йордан
Велинов, ВСУ „Любен
Каравелов“

В миналото дървените греди като кофражен елемент са прилагани масово. Ползвани са от бичен масив, необработен допълнително. Масово са употребявани и такива за кофраж и кофражно скеле със сечение 10/10 cm и дължина до 4 m.

099Те са били с малка кратност на употреба, което е предпоставка за голям разход на дървесина в строителния процес.

Днес тези от масивна и лепена дървесина се прилагат при изпълнение на кофраж за плочогредови и безгредови междуетажни конструкции.

Дървените от лепен масив са за изграждане на гредови кофраж за стени и едроразмерен за разделно изпълнение на стени и плочи. Те са обработени с цел да се увеличи кратността на употреба и експлоатационният им срок.

Приложение в миналото

Гредите със сечение 10/10 cm са били основен елемент при кофриране на плочи и греди. Те са разполагани през 1 m и върху тях са стъпвали стоманени платна с размери 50/100 cm. Подпирани са от подпори от дървени греди със сечение 10/10 cm през 1 – 1,2 m. За един квадратен метър кофраж за плоча са изразходвани приблизително 0,08 m3. В разхода е включен и този за кофражното скеле. При безгредова плоча с площ 300 m2 той е значителен – 24 m3.

При 150 m греди в плоча с площ около 300 m2 разходът е 13,5 m3.

За квадратен метър кофраж за стена са изразходвани приблизително 0,09 m3 дървесина. Дървесината е във вид на греди от масив със сечение 10/10 cm. При 80 m дължина на стените на жилищен етаж този разход е 18 m3 дървесина.

Общият разход на дървесина за дървени кофражни греди за етаж с площ 300 m2 в жилищна монолитна сграда е 55,5 m3. Част от тази дървесина – около 10%, се е използвала еднократно в строителството, а кратността на употреба на останалите 90% рядко е достигала 50 пъти.

Видове, прилагани като кофражен елемент

Масови за кофраж и скеле са: от масивна дървесина със сечение 10/10 cm; от лепен масив с 2Т сечение и оребрено стебло от масив GT 24 (Peri) (фиг. 1); от лепен масив с 2Т сечение и стебло от лепени дървесни частици – VT20K и VT16K (Peri) (фиг. 2); H20 (Doka) (фиг. 3); H20 (Noe) (фиг. 4) и български фирми.

100Приложение днес

Днес основната функция е при кофриране на плочи – гредови и безгредови (фиг. 5). Гредите участват и в създаването на кофраж за стени (фиг. 6). Изграждат се едроразмерни (фиг. 7). Създават се кофражи за черупки с единична кривина (фиг. 8). Дървените кофрират покривни плочи на резервоари и водни кули (фиг. 9).

Якостни и деформационни характеристики

Якостта на дървените греди съответства по стойност на иглолистна масивна дървесина клас С27, С30 или хомогенен слепен слоест дървесен материал клас GL28h, GL32h. Стойностите на якост, еластичен модул и плътност са дадени в табл. 1. Тя (1) включва стойности на: якост на огъване (fm, k); якост на опън, успоредно на влакната (ft, 0, k); якост на опън, перпендикулярно на влакната (ft, 90, k); якост на натиск, успоредно на влакната (fc, 0, k); якост на натиск, перпендикулярно на влакната (fc, 90, k); якост на срязване (fv, k); средна стойност на модула на еластичност, успоредно на влакната (E0, mean); стойност на модула на еластичност с 95% обезпеченост (E0, g, 05); средна стойност на модула на еластичност, перпендикулярно на влакната (E90, mean); характеристична обемна плътност (ρk); средна обемна плътност (ρmean).

Допустимите вътрешни усилия, напречна сила (V) и огъващ момент (М) в кофражни греди са дадени в табл. 2.

Допустимото провисване на дървените греди е L/500, където L e подпорното разстояние.

Тенденции в приложението на дървени кофражни греди

Основно са за изпълнение на сгради в жилищното, общественото и промишленото строителство. Дървените греди са често елемент и при изграждане на инженерни съоръжения. Приложението им е във вид на сглобяемо-разглобяеми кофражи и едроразмерни равнинни и с единична кривина кофражни платна. Дървените греди са от хомогенна слоеста лепена масивна дървесина или слепени под налягане дървесни частици. Те са обработени с антисептици и антипирени, подсигурени съответно срещу загниване и възпламеняване при относително ниски температури. В краищата има стоманени обувки или полимерно покритие – осигуряване срещу нараняване.

101Намалена е тяхната хигроскопичност. Понякога, за да се увеличи механичната якост, се прави покритие по част от повърхнините с алуминиева ламарина. Гредите са боядисани в сигнален цвят и са с нанесени маркировки и надписи.

Съвременната тенденция е да нараства приложението им и да се работи върху: увеличаване срока на експлоатация; пожаро­устойчивостта им; устойчивостта им срещу гниене; повишаване механичните им показатели. Помощният материал търпи промени с цел улесняване приложението им като част от кофража, т.нар. маркировки, указващи разстоянията, полимерни обувки и надписи върху пояси и стебла. Създават се инвентарни средства, улесняващи монтажа и демонтажа на дървените греди. Така употребата в кофраж или скеле става по-привлекателна.

Заключение

Дървените греди са прилагани масово в миналото при голям разход на дървесина. Днес в строителната практика те участват в гредови кофражи за плоча и стени и едроразмерен кофраж. Сега са основно от лепен масив или частици, с подобрени якостни и деформационни характеристики.

Експлоатационният им срок достига до 10 години. Кратността им на употреба е завишена. Съвременната дървената греда е с много екстри (цвят, маркировка, стоманена или полимерна обувка, надписи), които улесняват кофрирането. Това е материал от възобновяем източник. След прекратяване на експлоатацията намира друго приложение, без да се замърсява околната следа.

Поради всичко това ще се виждат все по-често на строителните обекти като кофражен елемент и за в бъдеще.

ЛИТЕРАТУРА

1. Киров, Н. Кофраж и скелета. СЕК, 2006.
2. Лазов, Ан. Технология на съвременното строителство. С.: ЕТ „ВИК-96”, 2014.
3. Лазова, Оф. Кофражни системи и скелета. С.: ЕТ „ВИК-96”, 2013.
4. Петков. Й., Л. Заркова, Ч. Дончев. Технология на строителното производство. Сб. от задачи и примери. С.: Техника, 1989, 2002.
5. Хрисчев, Л. Construction technology student workbook for course project. С.: ЕТ „ВИК-96”, 2012.
6. www.doka.com
7. www.peri.bg

Сподели в социалните мрежи

Автор на 15.09.2016. Категория Анализи, Новини. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *