Доц. д-р инж. Чавдар Колев: ВТУ „Тодор Каблешков“ обучава специалисти и за общините

Предлагаме нова бакалавърска програма по „Благоустройство и комунално стопанство”

Прочетена: 212

Георги Сотиров

Доц. Колев, очевидна е демографската криза. Едно от проявленията й рефлектира в много от обезлюдените селища и общини с намаляващо население. Как ще коментирате тази констатация?

Като преподавател в университет и като учен с определени интереси в областта на геотехниката и геозащитата твърдя, че повечето от проблемите имат антропогенен характер, т.е. сами си ги създаваме, а после разходваме средства за възстановяване. Например поне от 20 – 25 години се проявяват редица свлачища по четвъртокласната пътна мрежа и в по-малки населени места поради преустановено почистване на канавките и косене на тревата по банкетите.

Причинно-следствената връзка от демографските проблеми откриваме още в поддържането и експлоатацията на общинските сграден фонд и инфраструктура. Това не съответства на потребностите на местното население. Те са значително по-големи, а възможностите на малките общини намаляват и клонят към нулата. Няма достатъчно средства, а вече няма и подготвени специалисти. Наличните са в пенсионна или в следпенсионна възраст.

Образно казано, при определени ситуации със свлачища, язовири, микроязовири, нерегламентирани сметища и други подобни общинските ръководства изпадат в положението на кръгова отбрана.

От една страна, искат да решат проблемите, но от друга – нямат подготвени хора за ефективна работа.

Да разбирам ли, че адекватна подготовка на експерти с определена квалификация ще помогне на общините да решават тези наболели ежедневни въпроси?

Точно така. Мисията на ВТУ „Тодор Каблешков” е образователна, научна и практическа и в този смисъл смятаме като част от решаването на тези проблеми откриването и развитието на нови учебни планове и специалности. Започна магистърската ни програма по надзор и експлоатация на хидротехнически съоръжения, която има за цел да обучи хора с подходяща бакалавърска подготовка. Става дума за технически специалисти, които да надградят с нови знания и умения своето образование и да станат експерти, които да провеждат дейности по поддържането и правилната експлоатация на тези сложни и важни за икономиката на страната и за бита на хората съоръжения.

Намеренията ни произтичат от Закона за водите и промените в него, както и от Конституцията на България. Според тях водоемите са публична държавна или общинска собственост. Те не могат да бъдат продавани. Могат да се отдават под аренда, на концесия и т.н. И затова за всеки водоем е нужен специалист, който да носи отговорност за техническото състояние. Това е сложна проблематика – дейността му включва проверки за изправност на съоръженията по стената, прогноза и баланс на водния обем, регулиране на оттока според притока и съответните изчисления за това и т.н.

С наближаването на активното снеготопене отговорностите сигурно ще нарастват?

Определено. Обемите трябва да се контролират и ако се наложи, да заработят и преливниците. Водата не бива да минава през короната на земно-насипната стена, от което следва нейното бързо разрушаване в рамките на една до пет минути. Паралелно с това трябва да се изготвят и съответните технически паспорти на язовирите според Закона за устройство на територията, след като сега приключва процесът по изготвянето на пълния опис на водоемите в България. Нещо повече, голяма част от тези водоеми нямат и проекти за изграждането им. Алтернативата на всичко това е… разрушаването им. Но и то е квалифицирана техническа дейност.

По отношение на експлоатацията на градската инфраструктура проблемите са сходни. Хората в малките общини, които са натоварени с определени отговорности, често нямат нужната квалификация. Защото те трябва да знаят да възлагат, да следят, да координират и накрая – да приемат и отчетат работата. В сегашните БКС-та са съсредоточени основните дейности по поддръжката на въпросната инфраструктура – сграден фонд, осветление, проблемите по сметопочистването и сметоизвозването на регламентирани депа, тяхното поддържане и т.н. Широк е спектърът от икономическа, от техническа, а и от екологична гледна точка. Трудно е да се намерят специалисти по всички тези направления. И затова от тази година предлагаме нова бакалавърска програма по „Благоустройство и комунално стопанство”. На редица научни форуми в нашия университет е ставало дума за практиката на чужди ВУЗ-ове в това направление и за опита, който имат в квалификацията на хора по подобна специалност. Затова предложихме на НСОРБ тази идея и получихме от тях сериозно одобрение. Нещо повече, те се ангажираха да споделят идеи според потребностите на самите общини – какво още да включим в учебните програми, прогнозен брой на необходими кадри и др.

Третата програма, която пак е свързана с необходимостта от обучение, квалификация и преквалификация на общински служители, е тази по геотехника. Това е надграждане за хора с висше строително образование, геолози и др. Касае проблемите на земната основа, фундаментите, тяхното взаимодействие и паралелно с това – акценти върху проучването и укрепването на свлачища.

Теоретичният и практическият опит на преподавателите от ВТУ в това отношение е значителен без съмнение.

Абсолютно вярно и затова имаме самочувствието, че можем да предоставим на общински кадри подобаващата подготовка за пряката им работа в населените места. Тази година по „Геотехника“ ще имаме четвърти випуск. Сигурен съм, че тези възпитаници на нашия университет ще са изключително подходящи с висококвалифицираната си експертиза за работа в общините, където тяхната ежедневна грижа по сложната проблематика представлява необходимата превенция да не се допускат такива катастрофални събития.

В учебния процес привличаме да гостуват различни водещи фирми, специалисти от практиката и учени, които да обогатят впечатленията, познанията и кръгозора на студентите. ВТУ „Тодор Каблешков” готви кадри по различни специалности. За тях са създадени отлични условия за обучение, лабораторни, компютърни и спортни занимания. Предоставяме и много добри битови условия.  В 95-годишната ни история не сме прекъсвали и професионалните връзки със съответните организации, където провеждаме практиките, а самите аудитории са истински образец за комфорт и обзавеждане – имат мултимедийни и информационни технологии, библиотеки, повсеместен интернет и др. Съвременната инфраструктура е налице. Имаме две големи общежития, като едното е реновирано по всички изисквания за енергийна ефективност, а сега се изпълнява ремонтът на другото.

И още нещо. Като духовно средище за наука във висшето училище на дневен ред е изграждането на малък храм, като проектът и мястото бяха осветени по подобаващ начин. В момента родолюбиви българи подпомагат със средства това богоугодно начинание на нашата академична общност и се надявам в най-скоро време самото строителство да започне. Помним химна:
„… от длъжност неизменна воден –
и Бог ще те благослови!“

Сподели в социалните мрежи

Автор на 21.02.2017. Категория Наука, Новини. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *