ЕК преосмисля образованието чрез осигуряване на подкрепа на учителите

Прочетена: 25

Качественото преподаване и добре подготвените учители могат да помогнат на обучаващите се лица да развият необходимите умения за глобализиращия се пазар на труда чрез непрекъснато усъвършенстване. Те са определящ фактор за постигането на добри учебни резултати, съобщават от Европейската комисия. Днес обаче преподавателите са изправени пред съвършено нови предизвикателства. Нараснали са изискванията пред образованието. Фактът, че повечето от учителите, които са от поколението на демографския бум, вече са достигнали пенсионна възраст и сериозният недостиг на педагози по определени дисциплини ще доведе до повишено търсене на квалифицирани кадри. Това ще наложи предприемането на комплексни действия, чрез които да се повиши привлекателността на тази професия. Мерките следва да включват както финансови, така и нефинансови стимули. Вследствие на кризата и предвид наличната към момента работна ръка се откриват нови възможности за осъвременяване на уменията сред представителите на тази професия и за привличане на кадри.

За да се набере обаче висококвалифициран персонал, който да може да се задържи и да се развива, са нужни добре обезпечени с ресурси стратегии, които обхващат както първоначалната подготовка на преподавателите, така и тяхното развитие. Според ЕК е необходимо държавите членки да създадат рамка за компетентностите или професионален профил на учителите, включително на тези в първоначалното и продължаващото професионално образование и обучение (ППОО). За тази цел ролята на специалистите, обучаващи учителите, трябва да бъде ясно определена чрез критерии, основани на уменията. Наред с мерките за осигуряване на качество това следва да се превърне в основа за цялостно преструктуриране на системите за набиране на персонал, така че отлично подготвени кандидати да бъдат не само привлечени в преподавателската професия, но и мотивирани да останат в нея.

Включването в подготовката и задържането на подходящ ръководен персонал на всички нива в образователната система е също толкова важно и изисква да бъдат направени допълнителни инвестиции. Ръководителите трябва да наблягат върху подобряване на преподаването и обучението, което продължава да бъде проблем в много държави членки поради нарастващото административно натоварване. Добър опит в тази насока може да бъде почерпен от съществуващите алианси за подготовка на ръководни кадри или програми за професионално развитие.

Според експертите на ЕК са необходими решителни действия в подкрепа на нови подходи за преподаване и усвояване на знания. Учебните програми, особено в областта на ППОО, следва да бъдат съобразени в по-голяма степен с изискванията на работното място чрез постоянно сътрудничество с предприятията и работодателите, например подпомагане на обучението чрез посещения на предприемачи по време на занятия. Нужни са реформи на подходите за преподаване на всички нива, както и обезпечено с ресурси постоянно професионално развитие, което следва да осигури редовно предоставяне на обратна връзка от специалистите, подготвящи учители. Педагозите трябва активно да участват в дейности, чрез които да възприемат нови технологии, за по-добро овладяване на умения в учебния процес, за зачитане на многообразието и за социално приобщаване, както и за посрещане на нуждите на обучаеми в неравностойно положение — като лица с ромски произход, деца с увреждания или мигранти. Крайната цел на всички следва да бъде подобряване на резултатите.

Качеството на преподаването е от основно значение и в областта на висшето образование. Ако усилията, които се полагат в момента, се запазят на същото равнище, най-вероятно Европейският съюз ще успее да постигне водещата цел за това 40% от населението да имат тази степен. Както изследователската работа, така и преподаването трябва да се подпомагат чрез осигуряването на солидна основа за непрекъснато професионално развитие. Именно преподаването обаче в най-голяма степен оказва влияние върху постигнатите от студентите резултати и дава повече шансове за професионална реализация на дипломиралите се, като допринася за високото признание на европейските институции за висше образование навсякъде по света. Понастоящем само няколко държави разполагат със стратегии, които стимулират подобряването на качеството на лекциите.

Ключов елемент е осигуряването на партньорство. Взаимодействието между публични и частни институции не е само източник на финансиране за образованието. То дава възможност за взаимно обогатяване чрез знания и опит, за съвместно разработване на политики, както и за тяхното прилагане на практика. Партньорствата помагат за целенасочено развитие на квалификационни програми при използване на новаторски и устойчиви подходи, както и да бъдат ангажирани всички участници, които имат пряко отношение към преподаването, практическото прилагане и актуализирането на конкретни умения. Чрез сътрудничество може да се установят връзки между различни области на политиката, раздели в образованието и обучението, между представители на публичния и частния сектор, както и между различните нива на управление.

В областта на образованието и обучението подходът на партньорството всъщност означава активно разработване на стратегии за развитието на уменията, а не просто за тяхното доставяне. За да бъде устойчиво сътрудничеството, те трябва да бъдат изградени на основата на ясни цели и следва да бъдат структурен елемент при провеждането на политиката. В тях трябва да се привлекат всички заинтересовани страни, включително представители на учителските и студентските организации, социалните партньори.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 16.09.2017. Категория Новини. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.