През 2018 г. по ПРСР ще се подават проекти за изграждане и ремонт на общинска инфраструктура

Допустими ще са предложения за строителство и рехабилитация на улици, обновяване на образователни, религиозни и спортни обекти

Прочетена: 113

Индикативната годишна работна програма на „Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020” („ПРСР 2014 – 2020“) за 2018 г. бе съгласувана от Комитета по наблюдение на ПРСР. От нея става ясно, че се очаква да бъдат обявени редица процедури с допустими кандидати – земеделски стопани, общини, професионални гимназии, висши училища, Държавна агенция „Електронно управление“, юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) и други. Ще се подкрепят предложения за курсове за обучение и семинари, изграждане и реконструкция на туристическа инфраструктура, улици, тротоари, ремонт на сгради с религиозно предназначение, спортни съоръжения и др.

В индикативната програма е записано, че
през февруари трябва да бъде обявен приемът по

подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Бенефициенти по нея са общините. Целта е насърчаване на социалното приобщаване, намаляване на бедността и икономическо развитие в селските райони. Ще бъде извършен подбор на предложенията. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) по процедурата е до левовата равностойност на 100 000 000 евро – в зависимост от остатъчния бюджет след сключване на договори от първия проведен прием на заявления за подпомагане през 2016 г.

Ще се подкрепят проекти за строителство и рехабилитация на улици, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях; изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване; ремонт и обзавеждане на образователна инфраструктура с местно значение в селските райони. Допустими дейности са изграждане, реконструкция и оборудване на спортна инфраструктура и обновяване на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност.

Може да се получи до 100% финансиране. Максималният размер на БФП за проект е левовата равностойност на: 600 000 евро за дейности по улици и тротоари; 400 000 евро – на площи за широко обществено ползване; 500 000 евро – образователна инфраструктура и общински сгради, в които се предоставят обществени услуги; 50 000 евро за ремонт и обзавеждане на спортна инфраструктура; 250 000 евро за работи, свързани с изграждане на открита и/или закрита спортна инфраструктура (физкултурни салони).

През март ще бъде обявен приемът по подмярка 7.3 „Широколентова инфраструктура, включително нейното създаване, подобрение и разширяване“. Тя е по процедура за директно предоставяне на Държавна агенция „Електронно управление“. Общият размер на БФП е 30 000 000 евро. Целта й е създаване на широколентова инфраструктура за достъп от следващо поколение. По нея са допустими дейности, като строителство на канали, стълбове, помещения, както и полагане на оптични кабели. Разрешено е закупуване и инсталиране на оборудване и др.

Следващият прием, който ще бъде обявен през 2018 г., ще е през септември по подмярка
7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“.

Целта му е развитие на туризма в селските райони и адекватно експониране и популяризиране на ценностите в малките общини. Тук ще се извършва подбор на предложенията. Общият размер на БФП по процедурата е до левовата равностойност на 10 000 000 евро. Бенефициенти по процедурата са общини в селските райони и ЮЛНЦ.

Сред допустимите дейности са строителство, реконструкция, закупуване на оборудване на туристически информационни центрове, посетителски центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство, както и такива за изкуство и занаяти. Разрешени са изграждане, ремонт и закупуване на съоръжения за туристически атракции, които са свързани с местното природно, културно и/или историческо наследство и предоставящи услуги с познавателна или образователна цел. Може да се кандидатства и за средства за информационни табели и пътепоказатели за туристическите места и маршрути, съоръжения за безопасност, велоалеи и пътеки.

Финансирането е до 100% в случай, че не е налично генериране на приходи и проектът е в съответствие с Насоките на Европейския съюз за държавната помощ в сектора на селското и горско стопанство и в селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Предложения могат да се подават до декември 2018 г.

Максималният размер на един проект е левовата равностойност на 50 000 евро.

Очаква се от юни местните поделения на вероизповеданията да могат да подават предложения

по подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане и възстановяване на културното и природното наследство на селата“. Целта на схемата е запазване на духовния и културния живот на населението в селските райони. Ще бъде извършен подбор на постъпилите проекти. Общият размер на БФП по процедурата е до левовата равностойност на 15 000 000 евро – в зависимост от остатъчния бюджет след сключване на договори за финансова помощ от първия проведен прием на заявления за подпомагане през 2016 г.
Сред допустимите са дейности за възстановяване и ремонт на сгради с религиозно значение, в това число и работи по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства, както и закупуване или вземане на лизинг на нови машини и оборудване. Максималният размер на финансиране по програмата е 75-100%. БФП за един проект не трябва да надвишава левовата равностойност на 400 000 евро.

Сред останалите подмерки, по които се очаква да се обяви прием, са 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“, 8.4 „Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“, 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“, 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ и др.

Пълния текст на Индикативната годишна работна програма на „Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020” можете да намерите на www.eufunds.bg.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 13.01.2018. Категория Новини. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.