Албена Атанасова: Сериозно предизвикателство е осигуряването на достъпност на вече построени сгради

Планирани са текущи и основни ремонтни дейности в местата за предоставяне на социални услуги

Прочетена: 60

Росица Георгиева

Г-жо Атанасова, Столичната община (СО) изпълнява Стратегия за достъпна градска среда. Какво е състоянието на общинските сгради?

С Решение на Столичния общински съвет (СОС) през септември 2017 г. бе приет документът, който важи за всички здания на територията на СО. Чрез изпълнението на заложените цели в него ще се осигури по-достъпна градска среда в София, ще се подобрят възможностите за хората, които срещат затруднения в придвижването. По отношение на състоянието на общинските обекти въведени мерки има в 6 стадиона и 11 спортни зали. По данни на дирекция „Култура“ в нейните структури са осъществени дейности в общинските културни институти „Красно село“, „Надежда“ и „Средец“, в Софийската градска художествена галерия и Регионалния исторически музей – София. Дирекция „Секретариат на Столичния общински съвет“ информира, че напълно достъпни са 2 сгради на администрацията – на ул. „Московска“ 33 и ул. „Сердика“ 5. Зданието на „Оборище“ 44 е с частично въведени мерки, като предстои изграждане на асансьорна уредба с финансиране от СО.

В административните сгради на 13 районни администрации са реализирани мерки за осигуряване на частична или цялостна достъпност. Направление „Архитектура и градоустройство” в заданията за проектиране задължително включва изисквания за достъпна среда. Дирекция „Образование“ предостави следните данни към 31 декември 2016 г.: от общо 176 общински училища в 18 има цялостна общодостъпна среда. В останалите са монтирани отделни съоръжения. В общинските забавачки числата сочат, че от общо 199 сгради 85 са напълно достъпни, а в останалите са осигурени отделни съоръжения – едно или повече за обект. Само през 2016 г. са изградени 5 детски градини и 2 физкултурни салона, които отговарят на Стратегията.

По информация, постъпила от дирекция „Здравеопазване”, съоръжения за достъпност има в 28 диагностично-консултативни, медицински и дентални центъра, а достъпни маршрути има до 24 самостоятелни детски ясли и 4 комплекса за детско хранене с общо 32 раздавателни пункта. 12 болнични заведения и специализирани болници за продължително лечение и рехабилитация, които са на подчинение на дирекцията, са с изцяло въведени мерки.

Основен принцип на работа на направлението „Социални дейности и интеграция на хора с увреждания“ е във всички новоизградени здания, предназначени за предоставяне на социални услуги, да се осигурява достъпна архитектурна среда. При старите сгради при извършване на ремонтни дейности поетапно се изпълняват необходимите мерки в рамките на възможното съобразно конструктивните специфики на съответния обект.

Какви са очакваните предизвикателства при изпълнение на заложените стъпки?

Комплексните и постоянните усилия на всички ангажирани институции на централно и местно ниво, както и на самите граждани с техните представителни организации са предпоставка за поетапно осигуряване на достъпна градска среда за всички. Сериозно предизвикателство е внедряването на мерки във вече построени сгради на територията на СО. Осигуряването на достъпни превозни средства за общинския транспорт и на информация за съществуващите възможности за ползване е предизвикателство, което изисква продължаващи усилия, средства и време. Поредна трудност представлява ефективният контрол на точното и качествено изпълнение на проекти с нормативно заложени изискуеми мерки в общинските обекти и здания с обществено значение.

Готов е планът за действие за осигуряване на достъпна градска среда за 2018 г. Какво включва той? Намерен ли е нужният финансов ресурс за изпълнение на стъпките, предложени в документа?

Планът за действие за 2018 г. бе приет от СОС след одобрение на бюджета на София. Той обхваща не само предвидените мерки в сгради общинска собственост и транспорта, но и източниците на финансиране, гарантиращи осъществяването им. В документа са включени само стъпки, за които има намерени средства. Освен това са набелязани и конкретни действия за реализиране на инструментите на Стратегията.

През тази година със започването на ремонта в Западен парк ще се изпълняват и работи за осигуряване на достъпна среда. Това също се отнася и за парковете „Въртопо”, „Владимир Заимов” и „Възраждане”. За подобряване на достъпността до общински административни сгради предстои закупуването на три броя гъсенични стълбищни подемници, които ще бъдат монтирани в зданията на ул. „Московска“ 41, на ул. „11 август“ 4, както и на ул. „Георги Бенковски“ 12. Платформа ще бъде поставена и в сградата на ул. „Будапеща” 14. През 2018 г. предстои да бъдат въведени в експлоатация три нови детски градини – в районите „Младост“ и „Красно село“ и в кв. „Драгалевци“, които също са изградени съобразно изискванията. При разширението на сградата на Първа английска езикова гимназия и 112 ОУ „Стоян Заимов“, както и в салона към 149 СУ „Иван Хаджийски“ също са предвидени мерки за достъпност. Подадени са ни предложения за още 26 обекта – училища и детски градини, за които се очаква финансиране по ОП „Региони в растеж 2014 – 2020“ и поради тази причини не са включени в плана за действие за настоящата година. При обновяването на Професионалната гимназия по хранително-вкусови технологии „Проф. д-р Георги Павлов” също се предвижда осигуряването на достъпна среда. Реализацията на основните дейности ще започне след сключване на договор с изпълнителя, като крайният срок на завършване е до 14 ноември 2018 г.

Направление „Столично общинско здравеопазване“ няма собствен бюджет за капиталови разходи. При всеки ремонт ще бъдат заложени и мерки за достъпност. Подлежи на потвърждение финансирането за целта от Специализирания общински приватизационен фонд или от други източници. Продължава закупуването на нископодови превозни средства. За всички обекти от транспортната инфраструктура, които предстои да бъдат ремонтирани през настоящата година, ще бъдат въведени мерки за осигуряване на достъпност.

Какво ще се прави по отношение на транспорта и осведомеността на обществото?

Дейностите, заложени в Стратегията, целят осигуряване на достъпен градски транспорт в София. Въведени са мерки в станциите на метрото. А и всички нови автобуси, тролейбуси и трамваи отговарят на изискванията. Работи се в посока изграждане на достъпност и по старите пътни трасета, където е възможно. В София има над 7300 кв. м тактилни плочи с цветни елементи, които насочват хората с нарушено зрение. Налична е информационна система за гласово съобщаване на спирките, която обхваща голяма част от превозните средства от наземния електротранспорт. Поставят се устройства със звукова сигнализация. Изграждат се и други съоръжения. На електронната страница на Центъра за градска мобилност се публикува ежедневно информация за превозните средства с улеснени условия на достъп. Монтирани са и над 1000 табла с гласово оповестяване. В някои от общинските културни институции се развиват услуги за хора с увреждания за подпомагане достъпа им до електронни информационни и базирани на интернет ресурси.

Бюджетът на общината вече е факт. Ще разкажете ли по-подробно какво се предвижда да се реализира в направлението, което Вие ръководите, през тази година?

Към „Социални дейности и интеграция на хора с увреждания“ на СО са две дирекции – „Интеграция на хора с увреждания, програми и проекти“ и „Социални услуги за деца и възрастни“. Към настоящия момент на територията на София има разкрити 80 социални услуги, от които 29 за възрастни, 38 за деца, а 13 обслужват деца и семейства. За 2018 г. предвиждаме разкриване на нови услуги с финансиране като част от държавно делегираните дейности.

По отношение обновяването на зданията, предоставящи социалните услуги, СО периодично ги реновира. За 2018 г. са планирани текущи и основни ремонтни дейности. При подходящи възможности за финансиране по линия на оперативните програми имаме готовност за разработване на предложения за изграждане и/или обновяване на социалната инфраструктура.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 13.03.2018. Категория Новини. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.