Стратегическата рамка „Образование и обучение 2020” предоставя форум за обмен на добри практики

Прочетена: 37

Мартина Кръстева,
експерт КСБ

Всяка страна от Европейския съюз носи отговорност за своите системи за образование и обучение. Целта на политиката на ЕС е да се подкрепят действия в национален мащаб и да се помага при преодоляването на общи предизвикателства, например застаряващите общества, недостига на умения на работната сила, развитието на технологиите и глобалната конкуренция. „Образование и обучение 2020“ („ЕТ 2020“) е стратегическа рамката за сътрудничество. Тя предоставя форум за обмен на добри практики, взаимно учене, събиране и разпространяване на информация и факти, както и съвети и помощ за реформиране на политиките.

В отговор на предизвикателствата пред системите за образование и обучение през 2009 г. в „ЕТ 2020“ са определени четири общи за ЕС цели до 2020 г.:

Превръщане на ученето през целия живот и мобилността в реалност;
Подобряване на качеството и ефективността на образованието и обучението;
Утвърждаване на равнопоставеността, социалното сближаване и активното гражданско участие;
Разгръщане на творчеството и иновациите, включително предприемчивостта, във всички степени на образование и обучение.

За образованието в ЕС за 2020 г. са определени следните целеви показатели:

Най-малко 95% от децата (от 4 години до задължителната училищна възраст) да са обхванати от системата на образование в ранна детска възраст;
Делът на 15-годишните с недостатъчни познания по четене, математика и природни науки да е под 15%;
Делът на преждевременно напусналите системите за образование и обучение на възраст 18 – 24 години да е под 10%;
Най-малко 40% от хората на възраст 30 – 34 години да са завършили някаква форма на образование над средното;
Поне 15% от възрастните да участват в дейности за учене през целия живот;
Най-малко 20% от завършилите някаква форма на образование над средното и 6% от хората на възраст между 18 и 34 години с първоначална професионална квалификация да са учили или стажували известно време в чужбина;
Делът на работещите дипломирани лица (на възраст 20 – 34 години, които са завършили най-малко гимназиален етап на средното образование преди 1 – 3 години) да бъде поне 82%.

За да осигури успешното прилагане на „ET 2020“, ЕС разчита на работни групи, съставени от експерти от държавите членки и други заинтересовани лица. Тази дейност е част от по-широко сътрудничество, известно като отворен метод на координация. По този начин се цели насърчаване на взаимно обучение, обмен на добри практики, извършване на национални реформи и създаване на инструменти на равнище ЕС. Работните групи са предназначени да помогнат на държавите членки да се справят с основните предизвикателства на своите системи, както и с общи приоритети, договорени на европейско равнище. Основната им цел е държавите членки да се възползват от усилията за развитие на политиката чрез взаимно обучение и идентифициране на добри практики, както и да разберат какво работи в образованието. Всяка работна група „ЕТ 2020“ има специален мандат, който подробно описва предизвикателствата, по които тя трябва да работи. За да се постигне това, повече от 400 експерти участват в дейности по обучение, като например провеждане на уеб семинари и др.

Понастоящем броят на работните групи е 6:

1. Работна група по въпросите на училищата;
2. Такава за модернизация на висшето образование;
3. По професионално образование и обучение;
4. За обучение за възрастни;
5. По цифрови умения и компетенции;
6. За насърчаване на гражданството и общите ценности на свободата, толерантността и недискриминацията чрез образование.

Основни етапи на работните групи по „ЕТ 2020“:

Стандартните оперативни процедури в работните групи обръщат особено внимание на:
Ясно описание на резултатите, например изработване на общи инструменти, ръководства, насоки за политики, дейности за обучение на връстници, подкрепа за последващи работи в изпълнение на програма Erasmus + и др.;
Укрепване на дейностите, свързани с обучение;
Дейности по популяризиране и информиране;
Вземане на решения, основани на доказателства;
Постигане на синергия между 6-те работни групи.

Работните групи се състоят от представители на:
1. Държавите членки, страните кандидатки и страните от Европейската асоциация за свободна търговия и съответните органи или агенции на ЕС. Държавите членки са свободни да посочат лицето, което смятат за най-подходящо за член на работната група, а участието е доброволно. Те избират в съответствие с националните си приоритети онези групи, в които желаят да участват. Независимо от правото на всяка държава членка да назначи лице по свой избор, препоръчително е представителите им да имат тясна връзка с националното политическо равнище и администрацията; да осигуряват обратна връзка към и от висшите нива в своите структури; да имат съответния опит на национално ниво по отношение на конкретната цел, преследвана в работната група. Освен това номинираните се ангажират активно да участват в процеса на взаимно учене и имат способността да дават своя принос към резултатите – поради практически причини е от съществено значение доброто владеене на английски език. Те трябва да бъдат на разположение за подготовка, участие и последващи действия в рамките на 2 – 3 срещи в Брюксел. Ако е възможно, представителите трябва да бъдат подготвени да участват всяка година в партньорски учебни дейности и уеб семинари. Заедно с редовните членове се номинират и назначават и съответният брой заместници съгласно същите условия и изисквания. За новия мандат на работните групи през 2018 – 2020 г. представителите на държавите членки ще поемат водеща роля по отношение на постигането на конкретни резултати и събития, включително подготовка на срещи, изготвяне на доклади при необходимост, съвместно председателство на съответните сесии, осигуряване на последващи действия и подкрепа за повишаване на информираността.
2. Асоциации за образование и обучение и европейски социални партньори (Европейска конфедерация на профсъюзите, BusinessEurope, Европейска асоциация на занаятите, малките и средните предприятия и др.). Европейските социални партньори и редица асоциации на заинтересовани страни на европейско равнище също са членове на работните групи. Те участват в заседанията на Брюксел и са поканени при определени условия, по-специално в зависимост от разглежданата тема, и също допринасят за разпространението и популяризирането на дейностите.
3. Независими експерти. Те могат да бъдат поканени да дадат своя принос по актуален въпрос, който е от особено значение за дейността на работната група. Могат също и да участват в едно или повече заседания, но те не са официални членове.

В следващи статии от рубрика „Професионална квалификация“ ще бъдат представени основните ангажименти, които ще залегнат в дейността на работните групи в новия им двегодишен мандат 2018 – 2020 г.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 16.09.2018. Категория Новини. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.