Вместо да защитава държавния и обществения интерес, КЗК продължава да поощрява безогледното нарушаване на ЗОП

Прочетена: 1398

Иван Рачев

Преди един месец, в бр. 5 на „Строител” от 1 февруари 2013 г., ви разказахме за един почти малоумен случай. Или ако трябва да се изразим интелигентно – за обществена поръчка, достойна за Книгата на рекордите „Гинес”. Фирма идентифицира 151 риска и доказа как те изобщо няма да й се опрат, защото работниците й могат:

а) да извършват изкопни работи (ръчно) в полярни условия – при минус 45-50 градуса и дебелина на снежната покривка от 3-4 метра;

б) да подменят дървените черчевета и стандартните джамове с модерна ПВЦ дограма и стъклопакет, дори ако обектът го тресе земетресение от девета степен по Рихтер, а в училищната столова изригне вулкан;

в) да полагат висококачествено мазилката под гребена на 20-метрови цунами;

г) да ремонтират покривната обшивка на физкултурния салон така, че минералната вата да поддаде, но не кой знае колко – само до три-четири пукнатини – единствено при пряко попадение на термоядрена балистична ракета.

Вместо да „отсвири” тази фирма като субект, който се подиграва едновременно със Закона за обществените поръчки, със строителния бранш и със самия него – като орган на местното самоуправление, кметът на Джебел тутакси губи ума и дума от възхищение. И с леко притреперваща от възторг ръка възлага поръчката на уникалните по своята храброст дюлгери.

Комисията за защита на конкуренцията е не по-малко впечатлена. И от необятните като Вселената възможности на фирмата победител, и от редкия шанс на джебелския градоначалник да го споходи такова изпълнителско щастие. За да не завиждат останалите, КЗК веднъж отменя заповедта на кмета – заради някакво досадно недоглеждане. На втория тур обаче проблемът е отстранен, КЗК бодро надува свирката и светва зеления семафор пред фирмата чудо.

И още едно уточнение ще направим. В предишната публикация, озаглавена „Кмет издигна оперативната си самостоятелност по ЗОП в ранг на… откровен цинизъм!”, спестихме имената на всички участници в първия епизод на тази пошла имитация на права и задължения по ЗОП. Дали от някакво чувство за благоприличие, дали с надеждата, че разумът ще надделее в полза на обществения интерес – вече няма значение. Ето защо днес попълваме колелото на късмета с имената на всички герои, завъртаме го и… започваме да тръпнем в очакване на кого стрелката ще отреди голямата награда:

– на умните глави, които са измислили уникалната методика и още по-уникалната формула за определяне на изпълнителя;

– на човека, който е оценил таланта на „умните глави” и ги е поканил да тестват уникалността си в реални условия;

– на онези борци срещу монополизма и извратеното тълкуване на ЗОП, които на два пъти си затварят очите пред абсурда, наречен 151 риска при ремонт на училище.

А сега – наместете се удобно, отворете широко очи и… много внимавайте в картинката.

На 22 май 2012 г. с Решение № 389 кметът на община Джебел Бахри Юмер Реджеп открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Повишаване на енергийна ефективност на сградата на СОУ „Христо Ботев“, гр. Джебел“.

Основният критерий за избор на изпълнител е икономически най-изгодна оферта. Комплексната оценка ще се изчислява по пет показателя:

– срок за изпълнение – 20 точки;

– гаранционен срок – 10 точки;

– срок на отложено плащане – 10 точки;

– показател рискове – 20 точки;

– крайна цена – 40
точки.

В графата „Показател рискове (ПР)” ясно е казано какви опасности, застрашаващи изпълнението на поръчката, имат право да описват в офертите си кандидатите: ясно разграничени един от друг, конкретно свързани с начина и сроковете на работа. Тоест
реални!

Освен това срещу всеки идентифициран риск задължително трябва да бъдат записани два вида мерки – за предотвратяване на риска и за отстраняване на последиците, ако „случката” се случи. И накрая – в документацията изрично е записано, че „рискове, които не са придружени от мерки за предотвратяване и от дейности по отстраняването им, няма да бъдат вземани под внимание от възложителя”.

Конкурсната комисия е в състав:

председател – Румен Миленов Владимиров (юрист, външен експерт), и членове – Мартин Бисеров Хаджиев (икономист, външен експерт), инж. Александър Йорданов Благоев (външен експерт, строителен инженер), Веска Вълкова Димитрова (началник-отдел „Териториално и селищно устройство” в община Джебел), Реджеб Дурмушали Хасан (специалист ТСУ в община Джебел).

Оферти подават осем строителни фирми и обединения: ДЗЗД „Кейбилд” ЕАД, „Обединение Джебел”, „Устра холдинг” АД, „Герт груп” ООД, „Термикс ЕС” ООД, „Саварона” ЕООД, „Консорциум Хидроизомат и Телекомплект”, „Електролукс Табаков и синове” ООД.

По отношение на показателите „срок за изпълнение”, „гаранционен срок” и „срок на отложено плащане” нещата вървят в рамките на стандартите: без вековни гаранции, без изпълнение от типа „днес първа копка, утре Акт 16”, без отложени плащания с по две-три години.

Малко по-оспорвана става схватката по показател „цена”, но и това не води до кой знае какъв драматизъм:

ДЗЗД „Кейбилд” ЕАД – 798 446 лв.,

„Обединение Джебел” – 809 852 лв.,

„Устра холдинг” АД – 749 750 лв.,

„Герт груп” ООД – 810 111 лв.,

„Термикс ЕС” ООД – 744 985 лв.,

„Саварона” ЕООД – 745 090 лв.,

„Консорциум Хидроизомат и Телекомплект” –  744 985 лв.,

„Електролукс Табаков и синове” ООД – 744 984 лева.

Скандалът избухва по линия на показател № 4 – „рискове”:

ДЗЗД „Кейбилд” ЕАД – 16 риска,

„Обединение Джебел” – 101 риска,

„Устра холдинг” АД – 7 риска,

„Герт груп” ООД – 151 риска,

„Термикс ЕС” ООД – 34 риска,

„Саварона” ЕООД – 20 риска,

„Консорциум Хидроизомат и Телекомплект” – 18 риска,

„Електролукс Табаков и синове” ООД – 69 риска.

Цитираме тези данни от протоколите на комисията съвсем умишлено. Причината е една и тя е очевидна: фирма „Герт груп” ООД иска от общината най-много пари, но в същото време е готова да даде най-много от себе си. И да изпълни поръчката каквото и да вали над обекта – дъжд, сняг, камъни или бомби…

На 28 август 2012 г. с Решение № 787 кметът на Джебел – в качеството му на възложител, определя крайното класиране:

Първо място – „Герт груп” ООД,

Второ място – „Електролукс Табаков и синове” ООД,

Трето място –  „Термикс ЕС” ООД,

Четвърто място – „Обединение Джебел”,

Пето място – ДЗЗД „Кейбилд” ЕАД,

Шесто място – „Консорциум Хидроизомат и Телекомплект”,

Седмо място – „Саварона” ЕООД,

Осмо място – „Устра холдинг” АД.

Единственият строител, който дръзва да тръгне на борба срещу хладнокръвната наглост, с която конкурсната комисия и джебелският градоначалник приемат изсмуканите от палците 151 риска за признак на висок професионализъм и жертвоготовност, е фирма „Термикс ЕС” ООД.

На 10 октомври 2012 г. в Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е образувано производство по преписка № КЗК – 1008/10. 10. 2012 г.. Поводът – жалба (вх. № ВХР-1931/24. 09. 2012 г.), подадена от управителя на „Термикс ЕС” и член на Камарата на строителите в България Шенка Илиева.

Претенциите й към кметското решение са три:

1. В протокол № 3 от 17 август 2012 г. веднъж комисията отбелязва, че „Термикс ЕС” е идентифицирала 34 отделни риска, а после говори за 36 риска. И още – „при по-внимателен прочит в частта „природни рискове“ се съдържат пет отделни подточки, които представляват самостоятелни ясни, неприпокриващи се, конкретни рискове, придружени с мерки за предотвратяване и дейности за отстраняването им. Така общият брой на предложените рискове е четиридесет, а не както е приела конкурсната комисия 36 или 34…”, се казва в жалбата на Шенка Илиева до КЗК.

2. Офертата на класирания на първо място участник „Герт груп“ ООД е трябвало да бъде отхвърлена по две причини. Първо – не отговаря на изискванията в обявлението, тъй като идентифицираните 151 риска не могат да бъдат ясно разграничени един от друг, една част от тях изобщо не са свързани с обществената поръчка, а друга част не са съпроводени с адекватни мерки за предотвратяването им или с адекватни действия за отстраняване на последиците. И второ – заради чл. 70 от ЗОП, който гласи:

„(1). Когато офертата на участник съдържа предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, комисията трябва да изиска от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от три работни дни от получаване на искането за това.

2) Комисията може да приеме писмената обосновка по ал. 1 и да не предложи за отстраняване офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани с:

1. оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка;

2. предложеното техническо решение;

3. наличието на изключително благоприятни условия за участника;

4. икономичност при изпълнение на обществената поръчка;

5. получаване на държавна помощ. (3) Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага участника за отстраняване от процедурата…”

Според Шенка Илиева разликата между количеството рискове на „Герт груп” и средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател (37,7 риска) е близо 300 процента. И тази разлика няма как да бъде неглижирана от възложителя и помощния му орган с аргумента… наличие на изключително благоприятни условия за участника!

В духа и буквата на закона КЗК изпраща жалбата на възложителя кмет  Бахри Юмер Реджеп, който връща светкавичен отговор:

„… Видно от обявената методика и протокол № 3 за дейността на комисията, обстоятелството дали на жалбоподателя са признати 34, 36 или 40 риска не би повлияло на крайното класиране.

… Преценката на комисията, дали офертите на участниците отговарят на изискванията на документацията в частта им относно дефинираните рискове и колко от рисковете са отделни и свързани с предмета на поръчката, е резултат на нейната оперативна самостоятелност и подлежи на преценка само за законосъобразност, но не и за целесъобразност при обжалване на решението на възложителя.

… Комисията правилно е приела за основателни обосновките по чл. 70, ал. 2 от ЗОП на всички участници по показателя „рискове“, както и на жалбоподателя по показателя „срок за изпълнение“. Доводите в жалбата, че „Герт груп“ ООД не е посочило 151 риска, са неоснователни. Видно от офертата на участника, като при преценката си дали посочените рискове са отделни комисията се е ръководила от еднакви критерии спрямо всички участници…”

На 8 ноември 2012 г. КЗК (Решение № 1299) отменя като незаконосъобразно Решение № 787 от 28 август 2012 г., с което кметът на Джебел класира участниците в конкурса и определя изпълнителя на обществената поръчка. И „връща преписката за продължаване на процедурата на етап ново разглеждане и оценка на документите в плик № 2 от офертите на допуснатите участници.”

Изводите на антимонополния орган звучат банално, но просто нямаме излишно място, за да се занимаваме подробно с тях. Ето защо обобщаваме съвсем накратко: според КЗК е нормално ремонтът на едно училище да бъде съпроводен със 151 риска, сред които „откриване на защитени животински видове”, „натъкване на археологически находки” или „работа в патогенни отпадни води”. За сметка на това обаче е от изключителна важност възложителят еднозначно да уточни колко точно са рисковете на „Термикс ЕС”. Защото, ако те не са 34, а 36 – фирмата на Шенка Илиева трябва да бъде класирана на второ място. А това според КЗК осигурявало на „Термикс ЕС” ООД потенциална възможност да бъде определено за изпълнител.

„В тази връзка извършеното от комисията нарушение, а именно посочването на две числа (34 и 36), по отношение предложението на „Термикс ЕС” ООД (по подпоказател ПР) и оценка на по-малкото от тях, е от категорията на съществените такива и обосновава отмяна на крайния акт на възложителя”

, категоричен е в решението си антимонополният орган.

За да изпълни стриктно указанията на КЗК, на 11 декември 2012 г. кметът на община Джебел издава Заповед № 1390. С нея той назначава нова комисия, която да рестартира процедурата от етап отваряне на плик № 2. Всъщност нов е само председателят на помощния орган – председателят на комисията – Виктор Трифонов Тодоров, отново външен експерт, адвокат по професия. Редовите членове са си старите наши познайници от първия епизод на драмата – Мартин Бисеров Хаджиев, инж. Александър Йорданов Благоев, Веска Вълкова Димитрова и Реджеб Дурмушали Хасан.

Оттук нататък всеки може да се досети какво се случва. Още в деня на повторното й конституиране, комисията рестартира процедурата „на етап ново разглеждане и оценка на документите в плик № 2 от офертите на допуснатите участници” и… тутакси отстранява допуснатото нарушение: в графата „Оценка и отговор на риска – ПР (Показател риск): кратко описание на предложенията на участника и мотиви за приемането на рисковете”, комисията чуква само един клавиш и… справедливостта възтържествува: навсякъде в протокола (в случая № 5) „Термикс ЕС” идентифицира точно 34 броя рискове. Нито повече, нито по-малко, защото онези пет подточки в частта „природни рискове“, за които Шенка Илиева обяснява в жалбата си до КЗК, не са припознати от комисията като „такива”.

Този път номерът пред Комисията за защита на конкуренцията минава и на 14 януари 2012 г. в ръцете на управителя на „Термикс ЕС” ООД Шенка Илиева се озовават две „неща”.

Първо – Решение № 138, с което КЗК оставя жалбата й без уважение, защото в протокол № 5 новата комисия е отстранила двусмислицата „34 или 36 риска”. А останалите протести на Илиева – според КЗК – също не са основателни, защото възложителят бил действал в пределите на оперативната си самостоятелност по закон.

И второ – една огромна чаша с ледено – студена вода. Да си я пие Шенка Илиева, докато се чуди с кой акъл е тръгнала жалби да пише и грешни пари за държавни такси да троши. Вместо да скочи в първата попаднала й пред очите фирмена бетонобъркачка и да надуе по опънатата като нерв магистрала „Тракия”. После да паркира пред президентството – насред протестиращите, и… най-любезно да ги уведоми, че чрез манипулирани обществени поръчки всяка година от хазната се изпаряват средно по 1, 2 милиарда лева. Или по-скоро – не се изпаряват, а попадат (чудно как ли?) в джобовете и банковите сметки на определени кръгове от физически и юридически лица. А сред въпросните физически лица най-масовите популации са на кметовете, техните помощни органи и партийните им благодетели.

Какво ли би се случило, ако протестиращите наистина се сетят за далаверите около обществените поръчки? Ние не знаем, но нищо не ни пречи да пробваме. А вие, господа възложители, ще участвате ли в експеримента?

 

Сподели в социалните мрежи

Автор на 28.02.2013. Категория Новини. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.