КЗК отново се подигра със Закона за обществените поръчки!

Прочетена: 1147

Иван Рачев

В средата на май 2012 г. община Брацигово открива процедура за възлагане на обществена поръчка с наименование „Устойчиво развитие на община Брацигово чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура – СОУ „Народни будители”, НУ „Васил Петлешков” и ОДЗ „Божура Фурнаджиева”.

В обявлението обектите са представени със следните тактико-технически характеристики:

1. ОДЗ ,,Божура Фурнаджиева” – ремонт и реконструкция. Основната цел е санирането на сградите от комплекса, подмяната на външната дограма, благоустрояване на двора, както и частично преустройство на вътрешния блок. Детската градина е строена през периода 1962-1965 г. и по действащия ЗРП на Брацигово е 7850 кв. м. Сградите са двуетажни, изградени с монолитна конструкция, с основни носещи елементи – стоманобетонови плочи, греди и колони. Покривите са плоски – тип студен покрив. Трябва да се подмени цялата ВиК инсталация. Застроената площ е: сутерен – 271,80 кв. м, първи етаж – 674,40 кв. м, втори етаж – 674,40 кв. м, тераси – 212,30 кв. м.

2. ОУ „Васил Петлешков”. Обектът е ремонт и реконструкция на училището – цялата масивна сграда, състояща се от избен етаж под южната половина на сградата, два редовни етажа и тавански етаж. Конструкцията на сградата е масивна стоманобетонова, с носещи греди и колони. Съществуващата ел. инсталация е вътрешна, в добро състояние. Водопроводната инсталация е изградена и също е в добро състояние. Предвижда се изграждането на нов санитарен възел с осем клетки за мъже и жени. Технико-икономически показатели: застроена площ – 761,64 кв. м; РЗП – 1773,43 кв. м; застроен обем – 6739,03 куб. м. Настоящият ремонт и реконструкция не предвиждат събаряне на носещи стени и колони. Ремонтът предвижда подмяна на цялата външна дограма – с четирикамерен ПВЦ стъклопакет, обособяване на нов санитарен възел за мъже и жени. Всички строителни дейности ще се извършат със съвременни строителни материали.

3. СОУ „Народни будители”: обектът предвижда саниране на фасадите, частична подмяна на прозорци, подмяна на входни и вътрешни врати. Предложената топлоизолация е 5 см пенополистирол, а за таванските пространства – 12 см минерална вата. Над таванската плоча се полага армирана циментова замазка. Стените се обработват допълнително с минерална мазилка, а партерният етаж – с фугирана минерална мазилка. Санитарният възел и прилежащите към него северни помещения подлежат на цялостен ремонт – подмяна на настилки, фаянс и нови мивки. Прогнозната стойност на поръчката е 807 433 лв. без ДДС.

„Операцията” трябва да приключи за 150 календарни дни. А критерият за оценка е икономически най-изгодна оферта при следните показатели: цена – 40 точки, организационно-техническо решение – 30 точки, срок за изпълнение – 30 точки.

 

Дотук нищо кой знае какво притеснително. Тъкмо обратното: сравнително стандартни СМР, добри пари, оценяване на офертите по достойнство – без коварни капани и дискриминационни условия. На всичкото отгоре и парите са гарантирани предварително. „Едните” 80% са по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., приоритетна ос 4 „Местно развитие и сътрудничество”, подприоритет 4.1. – „Дребномащабни местни инвестиции”. Останалите 20% са осигурени от общината – чрез обществена поръчка за отпускане на кредит в размер на 110 000 лв., обявена след решение на общинския съвет.

Конкурсната комисия също не e с кой знае какво отклонение от общото правило „Вържи попа, за да е мирно селото”. Неин председател е заместник-кметът инж. Тодор Кръстев, а членове – инж. Румяна Григорова – директор на общинската дирекция „Специализирана администрация”, Цонка Кушлева – главен експерт „Обществени поръчки”, Елена Асенова-Василева – юрист, Симеон Бончев – юрист, Сашка Манджукова – главен експерт АОЧР (каквото и да означава това, защото в сайта на общината дешифровка на тази абревиатура не може да бъде открита), Антонио Колев – старши експерт „Строителство и комуникации”.

В уречения ден и час оферти подават четирима кандидат-изпълнители (поред на входящите номера):

– ДЗЗД „Брацигово-2012”, гр. Пазарджик (в него влизат четири пазарджишки строителни фирми – „Марица строй” ООД, „Белмекен Пазарджик” ЕООД, „Хаси инженеринг” ЕООД и „Термодинамика” ООД);

– „Термикс ЕС” ООД, гр. Пазарджик,

– „Каро Трейдинг” ООД, гр. София,

– „Братя Пашкулеви” ООД, гр. Брацигово.

Поради липса на достатъчно място се налага да прескочим процедурите по отварянето на пликовете. Само ще уточним, че ексцесии няма и работата върви според предписанията на ЗОП.

Големият проблем се появява на 8 август 2012 г., когато кметът на община Брацигово Васил Гюлеметов подписва Решение № РДР-25/08.08.2012 г., с което „прошнурова и прономерова” крайното класиране: първо място – „Каро Трейдинг” ООД, гр. София, 93,35 точки. Второ място – „Термикс ЕС” ЕООД, гр. Пазарджик – 88,55 точки. (Още едно уточнение – не се занимаваме с ДЗЗД „Брацигово-2012” и „Братя Пашкулеви” ООД, тъй като те не са обжалвали пред КЗК решението на кмета. Тоест съгласни са с мотивите за декласирането им.)

На 27 август 2012 г. управителят на „Термикс ЕС” Шенка Илиева атакува решението на кмета Гюлеметов пред Комисията за защита на конкуренцията (изх. № 838/27.08.2012 г.). В жалбата си, основана на чл. 120 от ЗОП, тя пише следното:

„… Считам, че обжалваното Решение №РДР-25/08.08.2012 г. на кмета на община Брацигово е необосновано и незаконосъобразно. В нарушение на процесуалните правила и ЗОП възложителят и по-точно помощният орган, който следва да извърши работата си по провеждане на процедурата, се е отклонил съществено от обявената методика при оценяване на предложения­та. Това е довело до необосновани фактически и незаконосъобразни правни изводи…

В протокол № 2 на комисията, който според първата си страница е съставен на 17.07.2012 г., а според последната страница – на 25.07.2012 г., Комисията за разглеждане, оценка и класиране на предложенията си е позволила да оценява твърде субективно офертите на участниците по показателя П2 – „Организационно-техническо решение”. Вследствие на това комисията ощетява офертата ни по този показател с цели 6 точки. Едновременно с това – при идентични факти – оценката на конкурентите ни не е намалена, като или фактите са игнорирани, или им е придадено друго значение! При относителна тежест 30% по този показател считаме, че ако бяхме оценени обективно, класирането щеше да бъде различно и дружеството ни би спечелило обществената поръчка с оглед на по-ниската предложена цена…”

Спираме дотук с цитирането на жалбата, защото от по-нататъшното й съдържание човек може да го хване или скомина, или тежка неврастения. Не от друго, а от (за кой ли път – без извинение) малоумните сметки, разчети и интелектуални гимнастики, които българският строител е длъжен да прави само и само да спечели. Тоест – да продължи да работи по закон и да не изхвърли на улицата работниците си. Е, няма как – щедро отпускаме още няколко изречения от жалбата на „Термикс ЕС” до КЗК, които спокойно можем да наречем… абсурдни:

„… В методиката, приета от възложителя, показателят П2 е описан като показател, отразяващ тежестта на организационно-техническото решение на участника за изпълнение на поръчката със съответна тежест 30 точки.

Показателят П2 се състои от шест подпоказателя, по всеки един от които комисията може да оцени участниците с оценка от 1 до 5 точки.

При оценяване на офертата на дружеството ни по подпоказателя „Съответствие между линейния график и останалите части на работната програма – от 1 до 5 точки” е поставена оценка от 3 точки. Като основание за това е посочен пример от линейния график по позиция „слънчева инсталация”, като е констатирана една очевидно техническа грешка, на която е придадено незаслужено внимание: погрешното изписване на цифрата „4” вместо „5, 6 (закръглено към 6)”, колкото е елементарната сметка на средния показател човек/ден, като е ясно, че в първия от шестте работни дни, когато се монтира стойката на системата, работят 4 човека, а в останалите пет дни работят по 6 човека. Тоест – получават се заявените от нас 34 човекодни. При това – без да се променя общият размер на необходимите 272 човекочаса за цялата работа (34 дни х 8 часа = 272 часа)…

Още по-голямо е ощетяването ни по показателя „Организационен план и технология за изпълнение на строителството – от 1 до 5 точки”, по който сме оценени само с 1 точка. В Протокол № 2 на комисията, стр. 8, е посочено, че при оценяване на предложението ни е констатирано несъответствие и разминавания в технологичната последователност на заложените дейности по графика и описаното в останалите документи, като е посочен пример с това, че в един и същи ден (втория) ще стане вземането на размерите, изработката и ще започне поставяне на дограмата, което според комисията явно не е възможно…”

Жалбата на „Термикс ЕС” пристига в Комисията за защита на конкуренцията на 29 август и е заведена под № ВХР-1757/29.08.2012 г. Две седмици по-късно е образувана и съответната преписка – № КЗК-905 от 13 септември 2012 г. А след още един месец мандалото, както се казва на простосмъртен език, хлопва и „Термикс ЕС” е пусната по нанадолнището… към дома.

За да стане ясно обаче за какво става дума, трябва да изрецитираме няколко разпоредби от ЗОП:

– чл. 120, ал. 5, т. 4 – жалба срещу решение за избор на изпълнител може да се подава в 10-дневен срок от получаването на въпросното решение;

– чл. 121а, ал. 1 – в тридневен срок от постъпване на жалбата или от отстраняване на нередовностите по нея председателят на КЗК образува производство и определя член на комисията, който наблюдава проучването. За образуваното производство се уведомява възложителят;

– чл. 122а, ал. 1 – проучването обхваща обстоятелствата по жалбата, подадена в срок, и се извършва от работен екип от администрацията на КЗК, определен със заповед на председателя. Проучването се наблюдава от члена на комисията по чл. 121а, ал. 1, който при необходимост дава указания;

– чл. 122а, ал. 7 – след приключване на проучването на страните се дава възможност да се запознаят със събраните по преписката доказателства;

– чл. 122а, ал. 8 – страните са длъжни да представят всичките си доказателства най-късно в деня преди заседанието по разглеждане на жалбата.

Както вече стана дума, преписката в КЗК е образувана на 13 септември 2012 г. Какво са правили в продължение на един месец членовете на работния екип, натоварени от председателя на антимонополния орган да изяснят точно този казус, няма никакво значение. По-важното е, че на 8 октомври 2012 г. Шенка Илиева получава блага вест (цитираме дословно):

„В Комисията за защита на конкуренцията е образувано производство по преписка № КЗК-905/13.09.2012 г. във връзка с постъпила жалба вх. № ВХР-1757/29.08.2012г. от „Термикс ЕС” ООД, гр. Пазарджик, срещу Решение № РДР – 25/08.08.2012 г. на кмета на община Брацигово за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Устойчиво развитие на община Брацигово чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура – СОУ „Народни будители”, НУ „Васил Петлешков” и ОДЗ „Божура Фурнаджие­ва”, открита с Решение № 14/16.05.2012 г. на възложителя.

Уведомявам Ви, че на 10.10.2012 г. от 10,30 часа в редовно заседание на Комисията за защита на конкуренцията ще се разгледа преписка № КЗК- 905/13.09.2012 г.

Съгласно чл. 122а, ал. 7 от ЗОП на страните се дава възможност до датата на заседанието да се запознаят със събраните по преписката материали. Запознаването се извършва в библиотеката на КЗК – ет. 2, от 10.00 до 13.00 часа и от 13.30 до 16. 00 часа.

В случай че изпратите ваш представител в КЗК да се запознае със събраните по преписката материали, то той трябва да представи оригинално пълномощно.

Страните по преписката могат да ползват адвокатска защита по чл. 1226, ал. 4 от ЗОП.

Заседанията на комисията се провеждат в заседателната зала на бул. „Витоша” № 18, ет. III.

За контакти: Димитър Златанов.

Подпис: главен секретар на КЗК Силвия Бер­кова.”

Оттук нататък всеки може да се досети какви са опциите пред всеки строител, имал неблагоразумието да похлопа на вратата на КЗК: зарязва всичко, пали моторетката и със скоростта на светлината се озовава на познатия адрес: София, бул. „Витоша” № 18. Ама дали ще е във Варна или в Силистра, дали ще е на преговори или ще се разправя с подизпълнители на важен обект – това няма абсолютно никакво значение.

След като проучва внимателно всички материали по преписката, Шенка Илиева се прибира в Пазарджик, сяда пред компютъра и произвежда писмено становище в обем от шест страници, което би трябвало да направи на пух и прах мотивите на конкурсната комисия, заради които кметът на Брацигово е определил „Каро Трейдинг” за изпълнител на поръчката.

Този път „пускаме” малко по-дълъг цитат:

„… След изпълнение на процедурата по чл. 122а, ал. 6 от ЗОП и запознаване със съдържанието на приложените писмени доказателства става ясно, че на много позиции в табличната (лява) част на Линейния календарен график, приложен към офертата на „Каро Трейдинг” ООД, в графа „Дни”, е записано „0”, а в графичната (дясната) част е посочено (отбелязано), че дадената позиция ще се извърши за 1 ден.

За обект СОУ „Народни будители” такива са:

– учебна част – стара и нова сграда – позиция № 4 и позиция № 12;

– физкултурен салон – позиция № 6, позиция № 14 и позиция № 15;

– котелно – позиция № 2, позиция № 5 и позиция № 16;

– санитарен възел – позиция № 3, позиция № 5, позиция № 8 и позиция № 13.

За обект НУ „Васил Петлешков”, част АС – позиция № 5.

За обект ОДЗ „Божура Фурнаджиева”, част АС – позиция № 4, позиция № 10 и позиция № 13.

Особено показателни за приложения двоен стандарт са обстоятелствата, че в офертата на „Каро Трейдинг” ООД за обект СОУ „Народни будители” – в учебната част (стара и нова сграда), за позиция № 6 е посочено в табличната (лява) част, че ще се извърши от 2 бр. работника за 3 дни. А в графичната (дясна) част е показан един работник за 6 дни.

В дърводелската работилница за позиция № 12 е посочено в табличната (лява) част, че ще се извърши от 4 бр. работника за 3 дни, а в графичната (дясна) част са показани 4 бр. работника за 2 дни.

Физкултурен салон – за позиция №7 е посочено в табличната (лява) част, че ще се извърши от 2 бр. работника за 2 дни, а в графичната (дясната) част е фиксирано 1 ден.

За обект ОДЗ „Божура Фурнаджиева” в част ТСС и ОВИ – за позиция № 1 в графичната (дясна) част са отбелязани 6 дни, но само в 4 от тях е показан броят на работниците. В другите две квадратчетата липсват цифрите, фиксиращи броя на работниците.

Всички тези пропуски и несъответствия в Линейния график водят до промяна на броя работници за изпълнение на поръчката. А оттам – и до промяна на диаграмата на работната ръка. От това следва, че по подпоказател „Съответствие между линейния график и останалите части на работната програма” фирма „Каро Трейдинг” ООД трябва да получи 1 (една), а не 5 (пет) точки…

Събраните по преписката доказателства показват, че офертата на класирания на първо място и обявен за изпълнител участник „Каро Трейдинг” ООД е следвало да бъде отстранена и по още една причина.

Представените технологии са общи, повърхностни и не са свързани със спецификата на работа на обекта. Показани са само технологии по принцип, без да е описано как те ще се прилагат за конкретния обект, за кои подобекти са предвидени, както и по кое време и с какви ресурси ще бъдат изпълнявани предвидените СМР.

Така например при „Технологията за изпълнение на топлоизолации” (точка 1.9.1. от документацията) се представя технология на монтаж на топлоизолации, „несвързани с мокри процеси”. А такива дейности в документацията, КСС и техническите спецификации не са предвидени.

Същото се отнася и за представената в точка 1.9.4. „Технология за изпълнение на арматурни работи”: подробно се опи­сва как арматурата ще се бетонира, а всъщност по проект се предвижда само циментова замазка. Тоест – не съществува изобщо дейност по проекта, изискваща кофражиране и бетониране. Тази методология се използва, когато се правят конструктивни елементи (каквито по проект няма), а не армирана замазка, каквото е предвидена за изпълнение.

Подобни „иновации” има и в точка 1.9.6 – „Технология за изпълнение на отоплителната инсталация”, където е описано как с кран, крановик и такелажници ще се разтоварва нещо (не става ясно какво), какви мерки трябва да се спазват при разтоварването, какви въжета трябва да се ползват и т.н. И никъде не става дума как ще се подменят отоплителните инсталации в трите под­обекта, изискващи най-общо демонтаж на съществуващи тръбопроводни мрежи, отоплителни тела и котли, плюс изграждането на нови отоплителни инсталации.

Неизвестно защо е предвидено да се промива неколкократно стар котел, при условие че възложителят е предвидил демонтаж на старите котли и доставка и монтаж на нови пелетни котли…

Никъде в работната програма на „Каро Трейдинг” ООД не е упоменато кога, с колко и какъв вид работници ще извършват предвидените от възложителя дейности.

Участникът „Каро Трейдинг” ООД в работната си програма е пропуснал да посочи предвидената технология на един особено важен процес – изграждането на слънчеви инсталации за БГВ (битова гореща вода) и на трите подобекта. За този пропуск участникът е трябвало да получи най-много 1 (една) точка, а не да бъде възнаграден с максималните 5 точки…”

В гражданското, наказателното и административното право на подобни „творби” им казват експертизи. За КЗК обаче шестте компютърни страници на „Термикс ЕС” се оказват просто поредното потвърждение на поговорката „Залудо работи, залудо не стой!”

Току-що обилно цитираното становище е изпратено в КЗК по факс в първия възможен момент – около денонощие и половина след получаване на уведомлението за предстоящото заседание на комисията и час и половина-два преди същинското събитие. Резултатът е повече от очакван.

На 10 октомври 2012 г. със свое Решение № 1174 КЗК отхвърля жалбата на „Термикс ЕС” като неоснователна. Аргументите звучат прекалено познато, за да им отделяме кой знае колко внимание: конкурсната комисия е спазила изискванията, залегнали в методиката за оценка; помощният орган е действал в рамките на оперативната си самостоятелност; при така зададената методика е допустимо експертната оценка да е различна за всяко предложение, като самото оценяване зависи от самото възприятие на оценяващия и неговите виждания…

В случая обаче е по-важ­на съдбата на допълнителните доказателства, представени във „факсовото” становище на „Термикс ЕС”. Не за друго, а защото с решението си КЗК обезсмисля волята на законодателя, фиксирана най-малко в четири разпоредби от ЗОП:

– Чл. 122а, ал. 7: „След приключване на проучването на страните се дава възможност да се запознаят със събраните по преписката доказателства”;

– Чл. 122а, ал. 8: „Страните са длъжни да представят всичките си доказателства най-късно в деня преди заседанието по разглеждане на жалбата”;

– Чл. 122б, ал. 4: „Страните могат да ползват адвокатска защита”;

– Чл. 122б, ал. 6 и ал. 7: „Заседанието започва с решаване на предварителните въпроси относно редовността на процедурата. На страните в производството могат да се задават въпроси. Когато счете, че обстоятелствата по жалбата са изяснени, председателят предоставя възможност на страните за становища”.

Хватката е елементарна и е обобщена в решението на КЗК по следния начин:

„… Относно изтъкнатите от жалбоподателя в писмено становище с вх. № факс към КЗК-905/10.10.2012 г. изцяло нови твърдения, свързани с оценяването и класирането на определения за изпълнител участник, следва да се посочи, че съгласно чл. 121, ал. 2, т. 5 от ЗОП един от задължителните реквизити на жалбата е посочване на оплакванията срещу обжалвания акт на възложителя. От друга страна, според чл. 122а, ал. 1 от ЗОП проучването обхваща обстоятелствата по жалбата, подадена в срока по чл. 120, ал. 5 и ал. 7 от ЗОП. От посочените норми следва изводът, че КЗК дължи произнасяне само по заявените такива в първоначалната жалба, а не извън нея в допълнителни жалби, писмени становища, писмени бележки или писмени защити, когато са направени след изтичането на десетдневния срок и са преклудирани…”

Колкото до логиката на подмяната – виж, това вече е тема на друг разговор, който със сигурност все някога трябва да приключи в полза на държавния и обществения интерес. Тоест – или КЗК ултимативно да бъде задължена да спазва законовите разпореди, или „просто” обжалването на обществените поръчки да бъде пратено там, където му е мястото – в административните съдилища. И при задължителното участие на прокурори от административна прокуратура…

 

Сподели в социалните мрежи

Автор на 12.04.2013. Категория Новини. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Един коментар по КЗК отново се подигра със Закона за обществените поръчки!

  1. Цитираният в статията Димитър Златанов е племенник на вицепремиер и министър на правосъдието г-жа Зинаида Златанова, така че КЗК ще остане непокътната колкото и да си пишете г-н Рачев. Относно г-жа Шенка от Термикс ще и дадем съвет да не си хаби парите за държавни такси, защото каквото и да напише КЗК ще и остави без уважение жалбата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.