BG-бюрократът пак доказа, че е голям мъж. Стане ли дума за чуждо здраве и чужда отговорност, естествено…

Прочетена: 4773

Иван Рачев

Историята, която ще ви разкажем, е уникална. Кога, по какъв повод и на кого му е хрумнало да напише нейната първа страница – не е ясно. Начинанието обаче е грандиозно: с три-четири „замаха” България да бъде извадена от дън горите тилилейски и да бъде въздигната в ранг на бяла държава по отношение на диагностиката и ранното лечение на онкологични заболявания. Както обаче обичаше да казва един вече бивш политически лидер, всичко хубаво започва от салфетка в кръчма и приключва с партиен устав! Или преведено за нуждите на днешната ни тема, на теория всичко е прекрасно, но дойде ли време за претворяване на идеите в дела – всичко… отича със страшна сила!

На 1 март 2011 г. на бял свят се появява Решение
№ РД-02-14-400 на министъра на регионалното развитие и благоустройството, в което се казва:

„На основание чл. 3, ал. 2 и чл. 5, ал. 1, т. 8 от Устройствения правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (приет с Постановление № 271 от 17.11.2009 г., обн. ДВ, бр. 94 от 27 ноември 2009 г.) и чл. 27, ал. 1, т. 1 от Постановление № 121 на Министерския съвет от 31. 05. 2007 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз и във връзка със заповед № РД-02-14-533/
13. 04. 2010 г. на минис­търа на регионалното развитие и благоустройството и във връзка с процедура за директно предоставяне на проекти по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.1 „Социална инфраструктура”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161P0001/1.1-08/2010 „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации” и във връзка с Решение №РД-02-14-1939/
12.11.2010 г. на ръководителя на УО на ОПРР,

РЕШИХ:

Одобрявам доклада от Етап 2 на оценителна комисия, назначена със Заповед № РД-02-14-1743/
13.10.2010 г. и изменена със Заповед №РД-02-14-2253/ 20.12.2010 и Заповед
РД-02-14-155/ 26.01.2011 г. по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по схема: BG161P0001/1.1-08/2010 „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации”.

НАРЕЖДАМ:

1. Одобрявам ревизирана Средносрочна рамкова инвестиционна програма, подадена от Министерството на здравеопазването, както следва:

– в частта „Списък с проектни предложения към Рамкова инвестиционна програма” заменям проект „Инсталиране на циклотрон за производство на радиофармацевтици в УМБАЛ „Александровска” ЕАД” в размер на 12 865 517, 72 лв. с проект „Център за ранна диагностика и лечение на онкологични заболявания в УМБАЛ „Александровска” ЕАД в размер на 12 865 517, 72 лв…

2. Да се сключи рамково споразумение с конкретния бенефициент – Министерство на здравеопазването, по схема BG161P0001/1.1-08/2010 „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации” в рамките на общия финансов план, който възлиза на 147 978 554 лв. безвъзмездна финансова помощ.

3. Да се предостави безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 1, операция 1.1 „Социална инфраструктура”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO0G1/1.1-08/2010 „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации” за одобрените проектни фишове, както следва:

1. „Разширяване на лъчетерапевтичен комплекс в Клиника по лъчелечение на СБАЛ по онкология ЕАД”, София:

– размер на безвъзмездната помощ – 28,663 млн. лв.,

– собствен принос на кандидата – 470 792,40 лв.,

– обща стойност на проекта – 29,134 млн. лв.,

– продължителност на проекта – 24 месеца.

2. „Ремонт, оборудване и модернизиране на УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД, Плевен”:

– размер на безвъзмездната помощ – 6,429 млн. лв.,

– собствен принос на кандидата – 90 863 лв.,

– обща стойност на проекта – 6,519 млн. лв.,

– продължителност на проекта – 24 месеца.

3. Създаване на регионален диагностичен център за онкологични заболявания към МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД, Велико Търново:

– размер на безвъзмездната помощ – 6,993 млн. лв.,

– собствен принос на кандидата – 61 729 лв.,

– обща стойност на проекта – 7,054 млн. лв.,

– продължителност на проекта – 23 месеца.

4. „Ремонт, реконструкция, обновяване и оптимизиране на сградния фонд на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД, Монтана“:

– размер на безвъзмездната помощ – 8, 529 млн. лв.,

– собствен принос на кандидата – 91 976 лв.,

– обща стойност на проекта – 8,620 млн. лв.,

– продължителност на проекта – 24 месеца.

5. „Създаване на високотехнологичен център за образна диагностика на онкологични заболявания в УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, Пловдив”:

– размер на безвъзмездната помощ – 6,613 млн. лв.,

– собствен принос на кандидата – 100 967 лв.,

– обща стойност на проекта – 6,714 млн. лв.,

– продължителност на проекта – 24 месеца.

6. „Европейско  качество на здравеопазването чрез реконструкция и енергийна ефективност в МБАЛ, гр. Русе”:

– размер на безвъзмездната помощ – 8,512 млн. лв.,

– собствен принос на кандидата – 94 673 лв.,

– обща стойност на проекта – 8,607 млн. лв.,

– продължителност на проекта – 24 месеца…”

Дотук всичко е окей. На хоризонта се задават общо 21 обществени поръчки: 7 – за строително-ремонтни дейности, 7 – за строителен надзор и 7 – за доставка на необходимата апаратура.

Три месеца по-късно перспективите стават още по-бляскави. На 7 юни 2011 г. печатните и електронните медии като по заповед тиражират… втора блага вест, която звучи така:

„Утре, 8 юни 2011 г., в присъствието на министър-председателя Бойко Борисов и на министъра на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев, зам.-министър Лиляна Павлова и министър на здравеопазването д-р Стефан Константинов ще подпишат 7 договора за подкрепа на държавни лечебни заведения в размер на 65 млн. лева.

Предоставената безвъзмездна финансова помощ е по Оперативна програма „Регионално развитие”, схема BG161PO001/1.1-08/2010 „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации”.

Средствата са насочени към дейности за ремонт, реконструкция и обновяване на сградите на държавните лечебни заведения, включително и закупуване на линейки, закупуване на високотехнологично медицинско оборудване и апаратура за ранна диагностика и лечение на онкологични заболявания. Ще се подобри и достъпът на хора с увреждания до сградите.

Здравните заведения, които ще получат финансиране, са, както следва:

1. Изграждане на онкологичен и лъчетерапевтичен център „Света Марина”, гр. Варна.

2. Център за ранна диагностика и лечение на онкологични заболявания в УМБАЛ „Александровска” ЕАД.

3. Повишаване качеството на медицинското обслужване в област Благоевград чрез модернизация на МБАЛ-Благоевград АД и изграждане на регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания.

4. Създаване на високотехнологичен сектор за ранна и точна диагностика на онкологични заболявания в МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски”, гр. Кърджали.

5. Реконструкция, обновяване и оборудване в МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” АД, гр.Смолян.

6. Осигуряване на ефективна здравна инфраструктура и модернизация на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД, гр. Сливен.

7. Регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания на територията на МБАЛ-Бургас АД…

Целта на проекта е да се повиши достъпът до диагностика и лечение на онкологични заболявания в цялата страна.

Общият размер на схемата възлиза на 148 млн. лв., с които ще се финансират 13 лечебни заведения и 8
ДМСГД (Дом за медико-социални грижи за деца – бел. авт). Досега МЗ получи по този проект 66 млн. лв. за обновяването на шест болници. С новия транш от 65 млн. лв. ще бъде развита системата за диагностика и лечение на онкологични заболявания в други седем болници…”

Какво прави впечатление в написаното дотук? Ами най-малко две неща.

Първо – във втория списък изненадващо се появява (под № 2) Център за ранна диагностика и лечение на онкологични заболявания в УМБАЛ „Александровска” ЕАД, чието финансиране – както става ясно от цитираното по-горе решение на регионалния министър – върви по схема, която няма нищо общо със схемата за финансиране на останалите болници – BG161PO001/1.1-08/2010 „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации”.

И второ… разминаването в „простите” сметки. Общо парите са 148 млн. лв. Ако решим все пак, че мястото на „Александровска болница” – с нейните 12, 9 млн. лв., е тук, това означава, че модернизирането на 13-те многопрофилни лечебни заведения ще глътне около 132 млн. лева. Тоест – за осемте  ДМСГД (Домове за медикосоциални грижи за деца) остават чисти 16 милиона. Нищо подобно.

На 3 август 2012 г. в сайта на Агенцията за обществени поръчки се появява обявление, изпратено от Министерството на здравеопазването. С него е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Строителни и монтажни работи на домове за медико-социални грижи за деца”. Обособените позиции са осем, защото толкова са и домовете за деца, които трябва да бъдат ремонтирани – Русе, Монтана, Пазарджик, Търговище, Перник, София, Габрово и Пловдив. Основният критерий за възлагане е най-ниска цена, а прогнозната стойност на поръчката е… 6,884 млн. лв. без ДДС.

Както се вижда и с невъоръжено око, като сметне човек колко прави две плюс две, изведнъж установява, че едни „нищо и никакви” десетина милиона лева май започват да се разтварят в небитието.

И преди някой да е сгрешил, предполагайки в каква посока са пренасочени въпросните десетина милиона, веднага уточняваме. Според документите, с които разполагаме, с тези пари нито ще се купува апаратура, нито ще бъдат вложени в строителство или строителен надзор.

Доказателствата са две.

Първо – обявлението, с което Министерството на здравеопазването стартира процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на медицинско оборудване за образна диагностика по проекти, част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма (СРИП) на МЗ”. То е от дата 24 февруари 2012 г. и вкратце най-важното в него гласи:

„Предметът на обществената поръчка е обособен в 10 обособени позиции и включва изпълнението на следните дейности:

1. Доставка на медицинско оборудване за нуждите на:

– УМБАЛ „Св. Георги” ЕАД – гр. Плодив,

– „МБАЛ- Русе” АД,

– МО БАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД, гр. Велико Търново,

– УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД, гр. Плевен,

– МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД, гр. Монтана,

– МБАЛ, гр. Благоевград,

– МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД, гр. Кърджали,

– МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” АД, гр. Смолян,

– МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД, гр. Сливен,

– МБАЛ Бургас АД, гр. Бургас,

– УМБАЛ „Александровска” ЕАД, гр. София.

2. Монтаж, инсталация и пускане в експлоатация на доставеното медицинско оборудване.

3. Обучение за работа с доставеното медицинско оборудване.

4. Гаранционно обслужване на доставеното медицинско оборудване.

5. Следгаранционно обслужване на доставеното медицинско оборудване за срок от 1 (една) година след изтичане на гаранционния срок, с опция следгаранционното сервизно обслужване, с оглед потребностите на възложителя, да бъде удължено с още до 4 (четири) години, включително при оферираните от участника цени…”

Да изброяваме каква техника трябва да бъде купена – едва ли има смисъл. Длъжни сме обаче да уточним три много съществени детайла.

Първо – прогнозната стойност на поръчката е 62,504 млн. лв., с което еднозначно фиксираната сума в решението на регионалния министър – 148 млн. лв., е надхвърлена най-малко с…  50 милиона.

Второ – срокът за изпълнение на тази поръчка е 43 месеца. Тоест – с година и седем месеца над двегодишния „лимит”, фиксиран в решението на регионалния министър от март 2011-а.

И трето (като оставим настрана факта, че апаратура ще се купува за 11 лечебни заведения, а не за 13), въпросната поръчка е качена в сайта на АОП в деня, в който са публикувани и други две обявления: за строително-ремонтни дейности – в 11 (единадесет) лечебни заведения, и за строителен надзор – в 13 (тринадесет) лечебни заведения!

Заболяха ли ви вече главите? Спокойно. Колкото и странно да звучи, така описаната каша е най-обикновена бистра чорбица в сравнение с поръчките за строителството и надзора.

Не е ясно коя умна глава е решила, че с пет-шест обществени поръчки може да превърне България в рай за онкоболните. Звучи абсурдно, но си е така (караме поред на номерата):

– за апаратура;

– строителство;

– строителен надзор;

– финансов одит;

– рекламно-информационна дейност.

В зависимост от настроението и интелектуалния потенциал на авторите, всички тези поръчки са с по 10, 11 или 13 обособени позиции. Като определени лечебни заведения (като Александровската болница, например) ту са включвани в „пакета”, ту са изключвани от него. Това обаче е малкият проблем.

По-големият е, че заради едното его (да не употребяваме други по-неприлични думи) „калпаците” в Министерството на здравеопазването дружно подминаха една от най-ключовите разпоредби в Закона за обществените поръчки: § 1, т. 16 от Допълнителните разпоредби: „По смисъла на този закон „Обособена позиция” е такава част от предмета на обществената поръчка, която, въпреки че може да бъде самостоятелен предмет на обществена поръчка, е систематично свързана с другите позиции от предмета на обществената поръчка.”

В нашия – строителния вариант – нищо подобно няма. Според обявлението, обособените позиции са следните:

№ 1 „Създаване на високотехнологичен център за образна  диагностика на онкологични заболявания  в УМБАЛ „Свети  Георги” ЕАД, гр. Пловдив“:

– СРР „Кабинет за система за магнитно-резонансна томография и прилежащите му помещения”;

– Рентгенов кабинет за компютърна томография и прилежащите му помещения;

– Рентгенов кабинет за дигитален графично-скопичен рентгенов апарат, прилежащите му помещения и кабинет мамография.

№ 2 „Европейско качество на здравеопазването чрез  реконструкция и енергийна ефективност в „МБАЛ  Русе” АД;

– СРР по изпълнение на мерки енергийна ефективност; на обект „Централна стерилизация”;

– СМР – Изграждане на асансьорни съоръжения.

№ 3 „Създаване  на регионален диагностичен  център  за  онкологични заболявания  към МОБАЛ
„Д-р  Стефан Черкезов” АД, гр.  Велико Търново;

– обособяване на Регионален диагностичен център за онкологични заболявания;

– осигуряване  на достъпна среда за хора с увреждания;

– мерки за енергийна ефективност.

№ 4 „Ремонт, оборудване и модернизиране  на
УМБАЛ  „Д-р  Георги Странски” ЕАД, гр. Плевен. СМР на:

– Онкологичен център;

– Централна клинична лаборатория;

– Пристройка на терапевтичен  блок;

– СРР – достъпна среда.

№ 5 „Ремонт, реконструкция, обновяване и оптимизиране  на  сградния фонд на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД, гр. Монтана. СРР на:

– Зала за магнитно-резонансна томография;

– Медико-диагностична лаборатория по образна диагностика”;

– Зала „Компютърна томография”;

– Зала „Ендоскопски изследвания” – горна  и долна/Първо вътрешно отделение;

– Зала за бронхоскопски изследвания (отделение по пневмология и физиатрия);

– Зала „Дигитален мамограф”;

– Обект „Централна стерилизация”.

№ 6 „Повишаване  качеството  на медицинското  обслужване  в  Област Благоевград чрез модернизация на  „МБАЛ Благоевград” АД и изграждане на регионален център за  ранна диагностика на онкологични заболявания”, гр. Благоевград”:

– Пълен ремонт и реконструкция на пространства в МБАЛ;

– Отделение „Образна диагностика” – I  и  IV етаж;

– Отделение „Клинична  лаборатория” с площ 400 кв. м;

– Отделение по гастроен­терология – реконструкция и оборудване, площ  630 кв. м;

– мерки за достъпна среда – Корпус на бивша поликлиника и Терапевтичен  корпус (за отделение по гастроентерология);

– Мерки за енергийна ефективност – Корпус на бивша поликлиника (за отделенията по образна диагностика и клинична лаборатория), Терапевтичен корпус (за Отделение по гастроентерология).

№ 7 „Създаване  на  високотехнологичен  сектор  за ранна и  точна диагностика на онкологични заболявания в МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД, гр. Кърджали. СРД на:

– рентгенов кабинет за дигитален графично-скопичен ренгенов апарат и прилежищите му помещения на основната сграда;

– помещения за създаване на кабинети за горна и долна скопия към Хирургично отделение с видеосистема за наблюдение за инсталиране на Ендоскопска система;

– помещения за обособяване на сектор Рентгенов кабинет за компютърна  томография;

– помещения за създаване на Кабинет за дигитална ендоскопска  видеосистема за автофлуоресценти и изследване на бял дроб;

– помещения – Рентгенов кабинет за дигитален графичен рентгенов апарат;

– помещения за създаване на Хелминтологична лаборатория;

– изпълнение на мерки енергийна ефективност;

– СМД във връзка с осигуряване на достъп и комфорт за хора с увреждания.

№ 8 „Реконструкция, обновяване и оборудване в МБАЛ „Д-р  Братан Шукеров” АД, гр. Смолян:

– подмяна на дограмата по ограждащи конструкции на блокове „А”, „Б”, „Г”, „Д” – трети етаж, „Д-1” – трети етаж;

– подмяна на дограма по ограждащи конструкции на блок „В” и покрив;

– реконструкция на отоплителна инсталация на блокове „А”, „Б” и „Г” – сутерен;

– реконструкция на парокотелна централа;

– монтаж на нова соларна инсталация;

– реконструкция помещения за обособяване;

– преустройство и ремонт на помещения за разполагане на компютърен томограф от висок клас;

– СРД за осигуряване на достъп за хора с увреждания.

№ 9 „Осигуряване на ефективна здравна инфраструктура и модернизация на МБАЛ „Д-р Иван  Селимински” АД, Сливен:

– топлинно изолиране на външните стени;

– подмяна на съществуваща дограма с нова;

– ремонт на топлоизолация на покрив;

– външно изолиране на под, граничещ с въздух при корпус „Б”;

– повишаване ефективността на системата за топлоснабдяване;

– внедряване на „слънчева” инсталация за битова гореща вода.

№ 10 „Център за ранна диагностика и лечение  на  онкологични заболявания в УМБАЛ „Александровска” ЕАД, София”. СМР на:

– медико-диагностична лаборатория – компютърна томография и магнитно-резонансна диагностика;

– зала за ангиография и прилежащите й помещения към Клиника по кардиология;

– за изграждане   на  платформа за достъпна  среда  към Клиника по ендокринология.

№ 11 „Регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания на територията на „МБАЛ Бургас” АД, Бургас. СРД на:

– Зона  помещения  компютърен томограф и рентгенов апарат”;

– Зона „Топла връзка”;

– Зона помещения ядрено-магнитен резонанс.

И всичко това срещу… 9,754 млн. лв. Без ДДС. Много интересно, нали? Още по-интересно обаче ще ви стане другата седмица, когато ще се гмурнем в същинските дълбини на строителната поръчка и ще установим, че… нещата са съвсем прецакани. Не за друго, а защото моделът за разчистването на авгиевите обори  в диагностиката и лечението на онколигичните заболявания с един удар все още не работи. И скоро няма да проработи…

Следва продължение…

Сподели в социалните мрежи

Автор на 22.05.2013. Категория Новини. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.