Вестник Строител » Архив по категория » Обществени поръчки (Страница 106)

Наименование: “Избор на изпълнител за реконструкция на път Слънчев бряг – Свети Влас от км. 0+850 до км. 2+674.65, I-ви етап от км 1+290 до км 2+647.65, II-ри етап от км 0+850 до 1+290” Възложител: Община Несебър Описание: Целта на проекта е разширението на път „к.к. Слънчев бряг – гр. Свети Влас” с цел увеличаване […]

Прочети още…           Прочетена: 12

Наименование: Изработване на подробен устройствен план – План за регулация на улиците и поземлените имоти на обекти-публична собственост на територията на Община Варна по обособени позиции Възложител: Община Варна Описание: При изпълнение на поръчката следва да се изработят подробен устройствен план – План за регулация на улиците и поземлените имоти на обекти-публична собственост на територията […]

Прочети още…           Прочетена: 9

Възложител: Община Балчик Правно основание: Чл. 65, ал. 2 от ЗОП Kраен срок за изпълнение: 23/12/2011 Срок за получаване на документация за участие: 13/09/2010, 16:00 ч. Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 02/09/2010, 16:00 ч. Отваряне на офертите: Сградата на община Балчик, заседателна зала Дата: 14/09/2010, 16:00 ч. За контакти: Николай Добрев […]

Прочети още…           Прочетена: 9

Наименование: Избор на изпълнител на строително-ремонтни дейности по изграждане и възстановяване на градска крайречна зона – гр. Лом по проект „Изграждане и възстановяване на градска крайречна зона Лом”, финансиран по ОПРР, Договор № BG 161PO001/1.4-02/2008/005 Възложител: Община Лом Описание: Избор на изпълнител на строително-ремонтни дейности по изграждане и възстановяване на градска крайречна зона – гр. […]

Прочети още…           Прочетена: 20

Наименование: Избор на изпълнител за ликвидиране на ведомствени бензиностанции Възложител: „ЕВН България Електроразпределение“ – АД, Пловдив Описание: Избор на изпълнител за ликвидиране на ведомствени бензиностанции Oсн. предмет: Работи по разрушаване, оформяне и разчистване на строителната площадка Kраен срок за изпълнение: Срок в месеци: 12 Срок за получаване на документация за участие: 27/09/2010, 15:30 ч. Срок […]

Прочети още…           Прочетена: 48

Наименование: “ Инвестиционно консултиране , проектиране (технически или работни проекти) за реконструкция и изграждане на улици и реконструкция на тротоари в гр. Сливница, съгласно условията на мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” на Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.”, извършване на предпроектни проучвания за воден цикъл в град Сливница” […]

Прочети още…           Прочетена: 32

Наименование: “Избор на изпълнител/изпълнители за строително-монтажни работи на 4 училищни сгради, помещаващи 5 общински училища, на територията на гр. Пазарджик ” Възложител: Община Пазарджик Описание: Строително-монтажните работи, предмет на поръчката, са предвидени за извършване на рехабилитация на 4 сгради, собственост на община Пазарджик, използвани от 5 общински училища – ОУ “Св. Климент Охридски”, СОУ “Георги […]

Прочети още…           Прочетена: 20

Наименование: “ Инвестиционно консултиране , проектиране (технически или работни проекти) за реконструкция и изграждане на улици и реконструкция на тротоари в гр. Сливница, съгласно условията на мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” на Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.”, извършване на предпроектни проучвания за воден цикъл в град Сливница” […]

Прочети още…           Прочетена: 23

Наименование: „Възстановяване на служебен път за сметище „Цалапица“ Възложител: Община Пловдив Описание: Възстановяване на пътната настилка на служебен път за сметище „Цалапица“. За изпълнение на поръчката е необходимо  да изпълнят следните видове строително-монтажни работи описани в документацията за участие. Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на проводи и на пътища, релсови пътища […]

Прочети още…           Прочетена: 14

Наименование: „Извършване на строително-монтажни работи по три обекта – Регионална библиотека „Любен Каравелов“, Пантеон на възрожденците и Русенска художествена галерия – от проект на община Русе с договор N: BG161PO001/1.1-01/2007/057” , финансиран от МРРБ в качеството си на управляващ орган по ОПРР /по обособени позиции/ Възложител: Община Русе Описание: Обектът на поръчката включва строително-монтажни работи […]

Прочети още…           Прочетена: 19

Наименование: „Реконструкция на алейно осветление в Приморски парк, гр. Бургас“. Възложител: Община Бургас Описание: „Реконструкция на алейно осветление в Приморски парк, гр. Бургас“. Oсн. предмет: Външно осветление Прогнозна стойност: 66 666 лева Kраен срок за изпълнение: Срок в дни: 50 Срок за получаване на документация за участие: 28/09/2010, 16:00 ч. Срок за получаване на оферти или […]

Прочети още…           Прочетена: 23

Наименование: Изпълнение на строително-монтажни работи /СМР/, свързани със следните обекти по обособени позиции: Позиция 1: Довършване на пешеходен подлез под бул. „България“ при ж.к. „Бокар“. Позиция 2: Довършване на пешеходен подлез „Изток“ на кръстовище бул. „Ситняково“ – бул. „Ботевградско шосе“ към ж.п. гара „Подуяне“, във връзка с изпълнение на сключен договор за предоставяне на безвъзмездна […]

Прочети още…           Прочетена: 19