Вестник Строител » Архив по категория » Обществени поръчки (Страница 107)

Наименование: “Избор на изпълнител/изпълнители за строително-монтажни работи на 4 училищни сгради, помещаващи 5 общински училища, на територията на гр. Пазарджик ” Възложител: Община Пазарджик Описание: Строително-монтажните работи, предмет на поръчката, са предвидени за извършване на рехабилитация на 4 сгради, собственост на община Пазарджик, използвани от 5 общински училища – ОУ “Св. Климент Охридски”, СОУ “Георги […]

Прочети още…           Прочетена: 31

Наименование: “ Инвестиционно консултиране , проектиране (технически или работни проекти) за реконструкция и изграждане на улици и реконструкция на тротоари в гр. Сливница, съгласно условията на мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” на Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.”, извършване на предпроектни проучвания за воден цикъл в град Сливница” […]

Прочети още…           Прочетена: 29

Наименование: „Възстановяване на служебен път за сметище „Цалапица“ Възложител: Община Пловдив Описание: Възстановяване на пътната настилка на служебен път за сметище „Цалапица“. За изпълнение на поръчката е необходимо  да изпълнят следните видове строително-монтажни работи описани в документацията за участие. Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на проводи и на пътища, релсови пътища […]

Прочети още…           Прочетена: 22

Наименование: „Извършване на строително-монтажни работи по три обекта – Регионална библиотека „Любен Каравелов“, Пантеон на възрожденците и Русенска художествена галерия – от проект на община Русе с договор N: BG161PO001/1.1-01/2007/057” , финансиран от МРРБ в качеството си на управляващ орган по ОПРР /по обособени позиции/ Възложител: Община Русе Описание: Обектът на поръчката включва строително-монтажни работи […]

Прочети още…           Прочетена: 42

Наименование: „Реконструкция на алейно осветление в Приморски парк, гр. Бургас“. Възложител: Община Бургас Описание: „Реконструкция на алейно осветление в Приморски парк, гр. Бургас“. Oсн. предмет: Външно осветление Прогнозна стойност: 66 666 лева Kраен срок за изпълнение: Срок в дни: 50 Срок за получаване на документация за участие: 28/09/2010, 16:00 ч. Срок за получаване на оферти или […]

Прочети още…           Прочетена: 46

Наименование: Изпълнение на строително-монтажни работи /СМР/, свързани със следните обекти по обособени позиции: Позиция 1: Довършване на пешеходен подлез под бул. „България“ при ж.к. „Бокар“. Позиция 2: Довършване на пешеходен подлез „Изток“ на кръстовище бул. „Ситняково“ – бул. „Ботевградско шосе“ към ж.п. гара „Подуяне“, във връзка с изпълнение на сключен договор за предоставяне на безвъзмездна […]

Прочети още…           Прочетена: 43

Наименование: “Изготвяне на проекти за изграждане на Спортен комплекс в УПИ ІХ и Х, кв. 841 по плана на гр. Плевен” Възложител: Община Плевен Описание: Изготвяне на проекти за изграждане на Спортен комплекс в УПИ ІХ и Х, кв.841 по плана на гр.Плевен, състоящ се от: – Футболно игрище с изкуствена трева – в УПИ […]

Прочети още…           Прочетена: 50

На 28.07.2010г. oбщина Пирдоп обяви обществена поръчка с предмет: „Строителни работи по реализирането на проекти по договори между община Пирдоп и Държавен фонд „Земеделие“ за безвъзмездна финансова помощ за извършване на дейностите по проект в рамките на Програма за развитие на селските райони 2007- 2013 г. по мярка 321 – „Основни услуги за населението и […]

Прочети още…           Прочетена: 40

Наименование: “Техническа помощ за подготовка на пълно инвестиционно предложение за реконструкция на водоснабдителната и доизграждане на канализационната системи на квартали Борово, Велчевци, Славовци и Гачевци на гр. Габрово по приоритетна ос 1 на ОП Околна среда 2007 – 2013″ Възложител: Община Габрово Описание: Предоставяне на консултантски услуги – техническа помощ за подготовка на пълно инвестиционно […]

Прочети още…           Прочетена: 34

Наименование: Изготвяне на идеен и работен проект за обект „Реконструкция и доизграждане на водопроводна и канализационна инфраструктура, гр. Рила и изготвяне на идеен проект и тръжна документация за възлагане на инженеринг на обект „ПСОВ, гр. Рила“. Възложител: Община Рила Описание: Изготвяне на идеен и работен проект за обект: „Реконструкция и доизграждане на водопроводна и канализационна […]

Прочети още…           Прочетена: 46

При изпълнение на поръчката следва да се изработи технически проект за канализация и водоснабдяване на горнопоясен колектор “а” – Битоля – Пирин, изработване на предпроектни проучвания, идеен проект и технически проект за канализация и водоснабдяване за рехабилитация и реконструкция на канализационните мрежи на централната градска част, реконструкция водопроводи, дъждовна канализация, изработване на технически проект за […]

Прочети още…           Прочетена: 52

„ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ДОГОВОРИ С ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК ЖЪЛТА И ЧЕРВЕНА КНИГА В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ 58111-77-268 ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГРАД ГАБРОВО, ОП ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013”. Избраният изпълнител ще действа като: • Инженер по смисъла на ФИДИК, по общо пет /5/ строителни договора: 2 […]

Прочети още…           Прочетена: 49