Доц. д-р инж. Анита Хандрулева: Теоретичната подготовка и практическото обучение са водещи в програмите ни

Прочетена: 1116

Георги Сотиров

Доц. Хандрулева, как се чувствате на новия пост на зам.-ректор по научната част на Висшето строително училище „Любен Каравелов“? Как оценявате досегашния си ръководен опит?

Първо искам да поздравя многобройните читатели на в. „Строител“ и да им пожелая добро здраве, лично щастие и професионални успехи. Като възпитаник на ВСУ „Любен Каравелов“ съм удовлетворена от огромното доверие, което ми бе гласувано, за да заема този висок пост. През годините, които изминах от студентската скамейка до ръководната длъжност, висшето училище изживя възходи и сериозни трудности, на които станах свидетел и ме мотивираха да работя с всички сили за просперитета му.

Често в обявите за работа се изисква от тридесетгодишни кандидати да имат десетилетие опит по специалността, две магистърски дипломи и да владеят поне три чужди езика. В тази връзка искам да подчертая, че съм млад човек и няма как да имам дългогодишен управленски опит. За мен обаче той се трупа всеки ден, случка след случка и казус след казус. Смятам също, че опитът не е непременно лично изживени събития, а и анализ, проучване и прилагане на чужди виждания и решения. В този аспект моят е заимстван и от предшествениците ми, хората от екипа и целия административен персонал на висшето училище.

Какво е мястото на ВСУ „Любен Каравелов“ сред близки по учебно-научен профил български университети? Кои са първите действия, които предприемате?

Работим в тясно сътрудничество със сродни висши училища както в България, така и по света. Нека не забравяме, че ВСУ „Любен Каравелов“ е една от първите институции у нас, занимаваща се с учебна и научна работа. Училището е с дългогодишни традиции в подготовката на специалисти с висше образование в областта на строителството и предлага на студентите обучение на съвременно ниво. За периода на съществуване то е дало образование на повече от 5100 специалисти, от които над 300 чуждестранни граждани. ВСУ „Любен Каравелов” e правоприемник на специализираното военно инженерно строително училище, създадено през 1938 г. с Указ на Н.В. Цар Борис III. Завършилите го имат големи възможности за реализация и адаптивност в широк кръг от дейности в област­та на строителството и архитектурата. Възпитаниците на училището са заели трайно място в строителния бранш като известни и уважавани практикуващи инженери у нас и в чужбина, ръководители на различни нива в държавния и частния сектор, преподаватели във висши и средни училища, научни работници и други. Моите първи действия са насочени към установяване и поддържане контакти с европейски университети за сътрудничество в област­та на образованието по строително инженерство и архитектура и за съвместно участие в проекти. Ще търся начини за осигуряване на възможности за включване на студенти и преподаватели от ВСУ в програми за обмен, стажове и професионална квалификация в чужбина. Ще работя за развитие на мобилността на възпитаниците и служителите в рамките на европейското образователно и изследователско пространство. Сред основните ми задачи е създаване на партньорства с чуждестранни университети, институти и фирми за насърчаване развитието на учебния процес, научните изследвания и прилагане на новостите в архитектурното проектиране, инвестиционното проектиране и целия строителен бранш.

Как определяте преподавателския състав на висшето училище?

Можем да го разделим на две. От една страна – екип от доказани учени с международно признание и авторитет, водещи професионалисти в своите области, и от друга – млади и енергични преподаватели и докторанти със стремеж и желание за научно и професионално развитие, черпейки от опи­та и знанията на хората от първата група. Преподавателите ни участват активно в международни симпозиуми и конференции. Също така академичният състав разработва и много проекти по Научноизследователски сектор (НИС). От създаването до настоящия момент по линия на НИС са финансирани над 600 теми и задачи. Предметът на дейността на НИС е разнообразен и включва научно обслужване на учебния процес, научни и научно-приложни изследвания, проектантска и инженерингова дейност, производствени задачи, експертно-техническа дейност, консултации, сертификационна и оценителска дейност, икономически анализи, социологически изследвания, провеждане на кандидатстудентски и други курсове, съдействие при провеждане на научни сесии, семинари и др.

Ежегодно провеждаме международна научна конференция, на която присъстват едни от най-изявените личности от академичните среди. Международният научен комитет е съставен от известни български и чуждестранни специалисти, което е гаранция за високото ниво на представяните и публикуваните доклади и статии. Съорганизатори на събитието са български институции и професионални организации, функциониращи в областта на архитектурата и строителството. Респективно преподаватели от нашето училище участват и изнасят доклади и лекции както в България, така и в престижни чуждестранни университети. Това доказва високия международен научен авторитет на нашето училище.

Смятате ли, че направлението, което ръководите, създава достатъчно условия за привличане на нови студенти и млади научно-преподавателски кадри?

ВСУ разполага със съвременна и отлично оборудвана лабораторна база. Може да прозвучи смело, но при нас има най-новата специализирана апаратура относно обследване и изпитване на строителни конструкции и съоръжения, подложени на статични и динамични въздействия. В училището съществуват необходимите условия за обучение, развитие и подготовка за професионална реализация на студентите. За целта е осигурена необходимата учебна база, която включва аудитории и семинарни зали, учебни и научни лаборатории, специализирани кабинети и компютърни зали с достатъчен брой работни места. Възпитаниците ни имат възможност за лични, неформални контакти с преподавателите.

Практика е студенти да участват в научно-изследователската дейност и да са съавтори на преподаватели в публикации за конференции.

Осигурен е свободен целодневен достъп на възпитаниците до библиотечните и информационните ресурси, включително актуална учебна и научна литература по архитектура и строително инженерство.

В основните звена – Архитектурен и Строителен факултет, както и в катедрите, се поддържат табла, където се обявява актуална информация.

На този етап наличните ресурси са достатъчни. В перспектива има всички условия ВСУ „Любен Каравелов“ да няма проблем с доразвиването им. Предвиждаме част от лабораториите да бъдат лицензирани за обслужване на държавни и съдебни институции, както и на строителния бранш. Налице е гарантирана специализирана практическа подготовка на студентите, съответстваща на мисията на ВСУ.

Развитието и реализацията на възпитаниците ни се подпомагат и от ежегодните летни практики, които се осъществяват в сътрудничество с различни институции и строителни фирми.
В полза на студентите се поддържа уебсайт с редовно актуализирана учебна, академична, административна и научна информация и дискусионен форум за студентски мнения, препоръки и отзиви.
Предвидените лаборатории подпомагат обучението в дисциплини с практическа насоченост. Осъществят се изпитвания по хармонизирани европейски стандарти, които са напълно еднакви с тези в практиката. Освен това те са място за бизнес контакти, провеждане на специализирани курсове с възможност за демонстрации, презентации на нови продукти и др.

Съгласно новия Регламент 305/2011 на ЕС разработването на Европейски технически одобрения е целесъобразно да се възлага на висококвалифицирани учени и преподаватели в областта на строителните материали. Съгласно същия документ, който е задължителен за приложение в страни – членки на ЕС, строителните продукти трябва да се изпитват в акредитирани лаборатории. Това изисква сертифициране съгласно БДС EN 17025, което се прави от Изпълнителна агенция „Българска служба по акредитация”. Най-общо при акредитация се изисква лабораторията да бъде независима от производителя или търговеца на продукта, да има помещения, отговарящи на техническите изисквания за изпитване, да разполага с технически средства за измерване на физичните характеристики и квалифициран персонал, който да извършва изпитванията. Задължително условие е средствата за измерване да бъдат калибрирани, т.е. проверени от нотифицирани органи и съпроводени със сертификати.

Наличието на лаборатория, оборудвана с необходимата апаратура, е неразделна част от обучението на бакалаври и магистри като бъдещи ръководители на обектите. Непознаването на практическото определяне основните свойства на материалите може да доведе до значителни грешки при изпълнение на строителството. Обучаемите получават нагледна представа за начините и методите за изпитване и при извършване на конкретни анализи ще придобият и умения за работа със средствата за измерване.

В лабораториите може да се развива и изследователска дейност като разработване на нови строителни продукти и тяхното изпитване.

Научните постижения на преподавателския състав намират ли непосредствено отражение в нивото на преподаване?

Всички нови аспекти в областта на архитектурата и строителството се включват в образователния процес чрез периодично актуализиране на учебните планове и програми по различните специалности. Ние подготвяме студентите да взимат самостоятелно решения и да ги реализират в практиката си и даваме възможност те да се развиват като уверени личности, даваме им най-доброто от света на теорията, създаваме условия за обучение в реална работна среда и формираме навици и умения за справяне с конкретни практически задачи. Голяма част от възпитаниците ни си намират работа по специалността още преди да завършат. Някои продължават обучението си в чужбина, други учат при нас магистратури именно за да се усъвършенстват и да растат в кариерата си. Студентите са с много високи показатели на реализация и с висок осигурителен доход.

Отличителната черта на ВСУ „Любен Каравелов“ е фокусирането върху студента – учебните програми, преподавателите, администрацията, всички ресурси на висшето училище са насочени към успешното обучение и ефективната реализация на завършилите.

Ние създаваме възможност те необезпокоявано да се потопят изцяло в академичния живот и да черпят пълноценно от иновативните ни методи на преподаване. Също така поставяме акцент върху практическото обучение.

Наред със стабилната теоретична подготовка практическото обучение заема водещо място в нашите програми. Младите хора искат още във висшето училище да се почувстват професионално подготвени и уверени. Ето защо ние преработихме и бакалавърските, и магистърските си програми и увеличихме значително дела на практическото обучение – на стажовете в реална професионална среда. Опитваме се и при нас да създаваме условия за упражняване на избраната професия – в специализирани лаборатории. Непрекъснато поддържаме връзка с бизнеса и работодателите – периодично провеждаме срещи с представители на браншови организации, синдикати, големи работодатели и фирми. Кариерният ни център също работи много ефикасно.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 20.08.2017. Категория Наука, Новини. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.