Проф. д-р инж. Елена Пенева: Работата на геодезистите е първият етап в проектирането на даден обект

Специалността продължава да е привлекателна за младите хора

Прочетена: 921

Георги Сотиров

Проф. Пенева, Геодезическият факултет на Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) е единственият, който подготвя инженер-геодезисти, независимо че в други две висши училища има по една специализирана катедра. Специалността „Геодезия“ е наследник на „Строително и земемерно инженерство“, открита през 1942 г. в най-старото висше техническо училище у нас.

Да, Геодезическият факултет е единственият в страната. Ние сме уникални с нашите традиции в обучението, с висококвалифицирания преподавателски състав, материално-техническата база и информационно-техническото осигуряване. Историята ни започва с началото на висшето техническо образование в България, а специалността е една от двете първоначално изучавани в университета ни. При основаването й преподаватели по нея са учени на световно ниво, завършили във водещи университети в Европа. Мога да кажа, че равнището на обучението винаги е поддържано и в момента също е много високо. Ние сме една от водещите специалности в УАСГ, а и сме начело в класациите и спрямо подобни университети, предлагащи същото образование.

Има ли интерес в момента към специалността „Геодезия“?

За наша гордост тя почти не се повлиява от демографската криза и общия спад на привлекателността на инженерните професии. Въпреки неблагоприятните условия ние изпълняваме прием на почти 100% за редовната форма на обучение. Проблемът по-скоро в последните години е в спада на качеството на средното образование. Това води до известен процент отказващи се студенти след първи курс, тъй като общообразователните и специализиращите дисциплини още в началото на следването изискват сериозни познания по математика, физика, информатика и др.
Специалността „Геодезия“ определено е привлекателна и това е напълно нормално. Тя е широкопрофилна и изключително атрактивна. Възникнала е в древността, тъй като изучаването на фигурата на Земята и заснемането на участъци от нея е съпътствало развитието на човечеството през вековете. Много от водещите техники и технологии като GPS системата за позициониране са възникнали за геодезически цели. Геодезията включва глобално изучаване на фигурата на Земята и промените й, разпространяване на единната глобална координатна система на територията на страната; създаване на кадастрална система за урбанизираните територии; изпълняване на инженерно-геодезически работи в строителството, на инженерно-технически съоръжения и обекти от национално и регионално значение, както и за граждански цели; изучаване на методи за заснемане на територията и обекти с фотограметрични и дистанционни методи (спътникови), както и картографски дейности за обезпечаване на територията и специализирани картографски цели.

Традиционно тя е основен доставчик на пространствени данни за територията – обекти под, върху и над земната повърхност. През последните години в страната се увеличава обемът от пространствени данни в цифров вид, както и предоставянето на електронни услуги с тях. Това поражда необходимост от висококвалифицирани специалисти и научни кадри в областта на геоинформационните системи. Внедряването им в специализираната администрация е първа стъпка към изграждане на електронно управление. Такива системи успешно са въведени в редица администрации – Агенция по геодезия, картография и кадастър, служби по геодезия, картография и кадастър, общинските служби „Земеделие”, структурите на Министерството на околната среда и водите, местни администрации и др. Отделно геодезията като наука еволюира към т.нар. добавена реалност (известна още като обогатена реалност), изразяваща се в комбиниране на данни от реалния свят с компютърно генерирани. Именно това са акцентите на обучението по специалността, към които трябва да насочим нашите усилия в краткосрочен план. Това предполага много широк диапазон на възможности за реализация.

Много инженери, дипломирали се в Геодезическия факултет, са работили или работят в страни от Близкия изток, Африка, Европа, Южна и Централна Америка, Русия и др.

Знанията, уменията и компетенциите, получени при нас, се оценяват отлично по целия свят. Последните години наши възпитаници се реализират в Европа, Близкия изток и Северна Америка. Завършилите при нас заемат водещи държавни позиции в страните от Близкия изток, Виетнам, държавите от Балканския полуостров – Македония, Албания, Гърция.

Как протича партньорството Ви с организациите от сектора?

Ние поддържаме близки връзки с бизнеса чрез контакти с Асоциацията на геодезическите фирми (АГФ), Камарата на инженерите по геодезия (КИГ), Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП), Камарата на строителите в България (КСБ) и др. Целта ни е да съгласуваме практическите умения и компетенции в нашия учебен процес. Най-много наши възпитаници се реализират в инвестиционния процес в областта на приложната геодезия. Според мен за съжаление има неразбиране на важността на нашите дейности при изграждането на обектите, особено при реализацията на големите инфраструктурни проекти. Нашата работа и материалите са първият етап в проектирането и съпътстват цялото строителство, впоследствие и експлоатация за следене на поведението на обекта или съоръжението. Един актуален пример е стабилността на язовирни стени, което включва създаване на модел на съоръжението и прилежащата територия и регулярно следене с прецизни геодезически измервания на поведението на обекта, което не се осъществява в практиката и носи своите последствия.

Учебен процес без добра материална база, обезпеченост с инструменти, апаратура и информационни продукти е трудна работа. Традицията на Вашия факултет е да бъде отворен към всички съвременни концепции в науката и практиката, както и да е с насочен поглед към бъдещето.

В нашата професия сме привилегировани. При и за нас се създават и се ползват повечето иновации в развитието на науката и техниката. С навлизането на космическата ера в геодезията с GPS, а в момента GNSS технологиите, теоретичната и практическата геодезия претърпяха прелом. Сега все по-голямо значение придобиват дистанционните методи за следене на Земята. По-често се използват безпилотните летателни апарати, а безспорен хит в момента и в бъдеще имат лазерните сканиращи системи, които за пореден път водят до качествен прелом в методите за заснемане на територията и обектите. Нашите преподаватели следят в своите области тенденциите чрез участия в научноизследователски проекти на световно ниво и в научни форуми на водещите организации в областта на геодезията. С помощта на дистрибуторите на геодезическа апаратура и информационни технологии успяваме да се запознаваме и закупуваме на преференциални цени иновационни инструменти за целите на обучението и научноизследователски задачи. Насочили сме нашите усилия към участия в научноизследователски и практически проекти по различни програми за придобиване на апаратура и информационни продукти. Естествено винаги има какво да се желае, но в момента техническото ни обезпечаване е достатъчно за провеждане на качествен учебен процес.

Вашите възпитаници намират поле за професионална реализация в Агенцията по геодезия, картография и кадастър към МРРБ и Военно-географската служба към Българската армия.

Да, това са основните държавни структури, които ползват наши специалисти. Ние поддържаме близки отношения с тях. Студентите ни се запознават с геодезическите дейности в тези структури още по време на обучението си.

Настоящето на геодезията са космическите изследвания, които доминират и диктуват изучаването на Земята и процесите, протичащи на нея.

Точно спътниковите дистанционни методи за изследване на планетата правят геодезията основна научна област, която придобива неоспорима важност в изучаването и глобалното и регионално моделиране на фигурата на Земята и процесите, протичащи над и под повърхността, свързани с преразпределение на земните, водните и атмосферните маси, което включва глобалните климатични промени и геодинамични процеси, тяхното прогнозиране, регистриране и следене на промени в земната кора – свлачища, земетресения, вулканични процеси и др. Регистрирането на пространствени данни в единна координатна система и следенето на промените им във времето не би могло да се осъществи без подобни измервания и обработки.

От пролетта на 2016 г., след проведен конкурс, сте декан на Геодезическия факултет в УАСГ. Съчетаването на преподавателската и научната дейност с административната е определена провокация в работата на учения.

Изисква се стриктна организация и правилно разпределяне на дейностите. А разнообразието им може би оказва най-голямо влияние на научната дейност, което повлиява донякъде на осъвременяването на преподавателската дейност. Въпреки това не мога да се оплача от участие в проекти и смятам това като етап, в който трябва да подпомогна и допринеса, ако имам възможност, за възлагането на факултета на големи и значими научноизследователски и проектантски задачи на държавно и общинско ниво, от иновационен и внедрителски характер, тъй като смятам, че не сме развили напълно потенциалa си.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 08.12.2017. Категория Наука, Новини. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.