44 предложения ще се финансират по проект „Красива България“ през 2017 г.

Обществените поръчки за тях ще бъдат обявени до два месеца

Прочетена: 219

Свилена Гражданска

44 предложения на общини за подобряване на обществената среда, социалната инфраструктура и социалните услуги ще се финансират през 2017 г. по проект „Красива България“ (ПКБ) на Министерството на труда и социалната политика. Те са одобрени от Управителния съвет на инициативата. Общата стойност на проектите е около 6,9 млн. лв. От тях 2 987 114 лв. се осигуряват по „Красива България“, а останалата част е съфинансиране от страна на общините. Със средствата ще се ремонтират и обновят детски ясли и градини, училища, читалища, музеи, обществено-административни сгради, центрове за социални услуги и здравеопазване.

Изпълнението им ще осигури работни места за най-малко 550 души в строителството, от които минимум 220 ще са регистрирани в бюрата по труда. Над 100 търсещи работа ще преминат през подходящо професионално обучение, за да могат да се включат в ремонтните дейности.

От 6 декември м.г. до 6 февруари т.г. проект „Красива България” проведе кампания за набиране на кандидати за участие по мерки М01 „Подобряване на обществената среда в населените места”, М02 „Подобряване на социалната инфраструктура” и М02-01 „Подобряване на социалните услуги от резидентен тип”.
За поредна година за инициативата бяха отделени 3 млн. лв.

Толкова са предвидени в Националния план за действие по заетостта през 2017 г.

По М01 се финансират предложения за строително-монтажни и строително-ремонтни работи (СМР/СРР) в сгради или самостоятелни обекти в тях, които са за обществено обслужване в област­та на администрацията, културата и изкуствата, спорта и социалния туризъм. По нея се подпомагат и обекти, които са със статут на недвижима културна ценност, но при условие че техните собственици ги ползват пряко и не ги отдават под наем и/или че същите не се нуждаят от допълнителни консервационно-реставрационни работи след обновяването им.

Втората мярка е за предложения за СМР/СРР в здания или самостоятелни обекти в тях, които са за обществено обслужване в сферата на образованието и науката – детски ясли и градини, училища, включително висши, научни и академични звена и др.; здравеопазването – лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ, центрове за спешна медицинска помощ и др.; предоставянето на социални услуги в общността, които не са от резидентен тип – дневни центрове, центрове за обществена подкрепа, центрове за социална рехабилитация и интеграция, центрове за работа с деца на улицата, социални учебно-професионални центрове, звена „Майка и бебе”, приюти и обществени трапезарии.

Третата мярка М02-01 е за СМР/СРР в съществуващи сгради или самостоятелни обекти в тях или ново строителство с цел предоставяне на социални услуги в общността от резидентен тип – център за настаняване от семеен тип, център за временно настаняване, кризисен център, защитено жилище, наблюдавано жилище и преходно жилище.
За кампанията през 2017 г. от М01 отпаднаха религиозните институции, включително църковните настоятелства, и частните читалища. Допустимите кандидати по всички мерки са общините, областните управители – по М01, държавните институции – по М01 и М02, и контролните органи – по М01.

За периода 6 декември – 6 февруари в трите регионални звена на ПКБ са подадени общо 89 заявления за 89 обекта.

Най-много заявления са входирани в регионалното звено в Русе – 36, в София – 34, и в Стара Загора – 19. Кандидатите са общо 72, в т.ч. 69 общини, държавен културен институт, държавна болница и училище. Местните власти са подали общо 86 обекта, като 53 от тях имат по един, 15 – по два, а една е входирала три. Останалите кандидати са с по един обект. Всички предложения са за територията на 26 области в България и в 70 общини. Разделени по мерки, те са: М01 – 42 обекта, М02 – 43 обекта, и М02-01 – 4 обекта. По предназначение обектите са в областите образование (32), обществено-административно обслужване (19), култура (16), предоставяне на социални услуги (8), здравеопазване (7) и спорт и рекреация (7). Заявените проекти за строителство/ремонт на сграден фонд са 76, а за благоустройствени работи на прилежащи външни пространства на сградите – 13. Общата стойност на всички подадени предложения е 13 460 100 лв., в т.ч. 5 997 555 лв. от ПКБ и 7 462 545 лв. съфинансиране от кандидатите.

Всички кандидати са допуснати до оценяване, но не и всички проектни предложения. В Централния регистър на кандидатстващи проекти за 2017 г. са включени 82 от подадените. Общо 7 са отхвърлени поради неспазване на всички условия на „Красива България“ – 3 са по мярка М01, 2 – по М02, и 2 – по М02-01. Сред тях са проекти на Враца, Лясковец и Сандански, защото общата стойност на бюджета за всяко предложение е под 50 хил. лв. При тези на Върбица и Девня липсва подкрепа от Агенцията за социално подпомагане за обектите. Русе, защото не е приложил нито одобрен инвестиционен проект с издадено разрешение за строеж, нито такъв за заснемане, придружен от писмо на главния архитект, съдържащо становище, че по Закона за устройство на територията не се изисква такава документация. Не е подкрепен Самоков, защото има 2 предложения по М01, неспазвайки оповестеното в обявата ограничение за брой на представените идеи – само една по всяка мярка.

Общата стойност на 82-та проекта е 12 819 967 лв. Допуснатите предложения за строителство/ремонт на сграден фонд са 71, а за благоустройствени работи на прилежащи външни пространства на зданията – 11.

На последното проведено заседание на Управителния съвет на инициативата е взето решение до 46% от бюджета на проект „Красива България” за 2017 г., т.е. до 1,38 млн. лв., да се насочат за обекти по мярка М01, до 50% или до 1,5 млн. лв. – за М02, а останалите средства от 3-те милиона – за одобряване на предложения по М02-01. Решението се основава на броя на постъпилите заявления в отделните оси.

Всички 82 проекта, вписани в Централния регистър на кандидатстващи проекти за 2017 г., са оценени отделно за всяка мярка в съответствие с приетата методика и четирите критерия: „Пълнота и коректност на документацията в проектопредложението”, „Пълнота на инвестиционния проект или на проекта за заснемане”, „Средно равнище на безработица в общината” и „Предложено по-голямо съфинансиране от кандидата”. Класирането е извършено на основание получените общи оценки по всяка от 3-те мерки на ПКБ и одобрение са получили 44 предложения. Те са с най-високи общи оценки по съответните мерки и заемат челните места в класирането. По М01 са 23 бр. на обща стойност 3 177 176 лв., в т.ч. 1 367 518 лв. от ПКБ и 1 809 658 лв. от кандидатите. Обектите по мярка М02 са 20 за 3 581 308 лв., в т.ч. 1 497 303 лв. от ПКБ и 2 084 005 лв. от бенефициента. По мярка М02-01 има само един одобрен обект на обща стойност 179 842 лв., в т.ч. 122 293 лв. от ПКБ и 57 549 лв. от кандидата. Общата стойност за СМР на одобрените 44 проекта е 6 473 075 лв., за професионално обучение на безработни лица – 118 335 лв., а за организация, оперативно управление и контрол парите са 346 916 лв.

Най-много са обектите в областта на образованието – 16.

Сред тях са 2 детски ясли, 11 детски градини, 2 училища и един образователен детски център за извънучилищна дейност. В сектора на културата има 10 обекта – 9 читалища и един музей, а за обществено-административно обслужване са 9. Останалите са за спорт и рекреация – 4, за предоставяне на социални услуги- 3, и за здравеопазване – 2. Одобрените кандидати са 44 общини – Аврен, Аксаково, Белослав, Ботевград, Бургас, Бяла, Венец, Ветрино, Враца, Вълчи дол, Горна Оряховица, Гоце Делчев, Грамада, Гълъбово, Девин, Девня, Димитровград, Дряново, Иваново, Кнежа, Мадан, Марица, Мездра, Монтана, Никола Козлево, Нови пазар, Павликени, Полски Тръмбеш, Правец, Разлог, Родопи, Самоков, Свищов, Севлиево, Септември, Сливен, Смолян, Стралджа, Тервел, Троян, Хитрино, Ценово, Чирпан и Чупрене.

Обществените поръчки ще бъдат обявени до два месеца.

Арх. Валерия Ботева, ръководител на проект – гл. координатор на проект „Красива България“ към МТСП: Договорите за строителство трябва да бъдат сключени до 12 юни 

Към настоящия момент са изготвени 44 споразумения между Министерство на труда и социалната политика (МТСП) и одобрените кандидати. Документите са в процес на подписване. По силата на тези споразумения всеки бенефициент се задължава да избере изпълнител на СМР на съответния обект и да сключи с него договор за строителство до 12 юни т.г. включително. При добра и стегната подготовка и провеждане на обществените поръчки от страна на общините ремонтните дейности могат да започнат и по-рано. Затова мисля, че всичко зависи от качеството на експертизата и от организацията на работа на отделните бенефициенти, които ще бъдат възложители на обществените поръчки за строителство/ремонти. Надявам се до месец и половина или най-много до два на сайтовете на местните власти да се публикуват съответните търгове. Затова препоръчвам на заинтересуваните Ваши читатели да следят информацията от 44-те общини, одобрени по ПКБ за настоящата година.

Ако останат пари след 12 юни, ще бъдат финансирани проекти, включени в резервния списък, докъдето стигнат средствата.

През 2016 г. финансирахме и се реализираха 67 обекта – повече от тези през 2015 г. – 43 на бр. Проектите бяха твърде разнородни – 17 от тях са сгради за обществено-административно обслужване, 10 – за култура, 1 – за религия, 3 – за спорт и рекреация, 24 – за образование, 5 – за здравеопазване, и 7 – за социални услуги. При 26 от тях се изградиха елементи на достъпна архитектурна среда – асансьори, платформи, рампи, достъпни санитарни възли и др.

Ефектът от „Красива България“ е икономически. Той се състои в стимулиране и адаптиране на работната сила към действащата пазарна среда чрез реализиране на строителни дейности, обновяващи и подобряващи социалната инфраструктура и обществената среда в населените места. Подпомага се малкият и средният строителен бизнес и съпътстващите го производства. Разбира се, има и социално отражение.

От доста време между КСБ и „Красива България” е установена добра практика на сътрудничество. Като основен фактор в строителния сектор на национално ниво Камарата ни оказва голяма помощ чрез информация, необходима за ежегодно извършващите се СМР по нашия проект. В този смисъл считам, че КСБ е един от основните ни партньори, като нашите взаимоотношения почиват на принципите за публичност и прозрачност.

СПИСЪК С ОДОБРЕНИТЕ ЗА 2017 Г. ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С РЕШЕНИЕ №1/01.03.2017 Г. НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”

Сподели в социалните мрежи

Автор на 12.03.2017. Категория Тема. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *