Рим постави начало на нова глава от историята на общността

Председателят на Комисията Жан-Клод Юнкер представи пет сценария за бъдещето

Прочетена: 83

Свилена Гражданска

Председателят на Европейската комисия (ЕК) Жан-Клод Юнкер представи пред Европейския парламент пет сценария за бъдещето на Европейския съюз. Те са събрани в „Бяла книга за бъдещето на Европа. Размисли и сценарии за ЕС-27 до 2025 г.“. Юнкер очерта пет алтернативни пътя. Първият е „Продължаваме както досега” – поддържане на курса с настоящите политики, вторият – „Остава само единният пазар” – акцентът се поставя изцяло върху премахването на пречките пред търговията, третият – „Тези, които искат да правят повече, правят повече“ – Европа на много скорости, в която страните, които искат да се интегрират в по-голяма степен в даден отрасъл, не трябва да изчакват останалите. Четвъртият е „Правим по-малко, но по-ефективно” – избор на ограничен брой области, в които страните членки искат още интеграция, и полагане на по-малко усилия в останалите сектори. Петият е „Правим много повече заедно” – задълбочаване на интеграцията в повечето области. Председателят на Комисията се въздържа да препоръча определен курс, като заяви: „В крайна сметка не съм само аз този, който ще вземе решението. То е в ръцете на вашия парламент, на националните събрания, на правителствата, на гражданското общество, с други думи – гражданите ще имат възможност да се произнесат. Ние предпочитаме да изслушаме, преди да заявим мнението си“. В последвалия пленарен дебат някои депутати приветстваха подхода на ЕК за представяне на възможните алтернативи, други бяха разочаровани, че липсват ясни индикации за предпочитания избор, а трети приеха дискусията като знак, че ЕС е на ръба на разпада.

Петте сценария ще бъдат представени на 27-те лидери на държавите членки на ЕС без Великобритания на 25 март т.г. в Рим. Тогава ще се отбележат 60 години от деня, когато шестте държави членки основателки се споразумяват за Договорите от Рим. С тях на 25 март 1957 г. е създадена Европейската икономическа общност. Договорите са два и под тях стоят подписите на тези шест държави: Белгия, Франция, Италия, Люксембург, Холандия и Западна Германия. Те влизат в сила на 1 януари 1958 г. Наред с учредителните Договори от Рим е сключена конвенция относно общите за трите общности Европейски съд и Европейски парламент.

„Отбелязвайки тази годишнина, си спомняме за всички онези преди нас, чиято мечта за Европа стана реалност. Рим трябва обаче да бъде и началото на нова глава. Изправени сме пред важни предизвикателства, свързани със сигурност­та ни, благосъстоянието на гражданите и ролята на ЕС в един все по-многополюсен свят. Обединена Европа с 27 държави членки трябва да определи собствената си съдба и да очертае визия за бъдещето си“, каза Жан-Клод Юнкер. По думите му е необходима широка дискусия и резултатите от нея той ще обобщи в традиционната си реч за състоянието на Съюза за 2017 г. пред ЕП. След това от лидерите на ЕС ще могат да бъдат направени първоначалните заключения на заседанието на Европейския съвет през декември 2017 г. Те ще спомогнат да се вземе решение какви действия да бъдат предприети, за да започне работата по тях преди изборите за ЕП през юни 2019 г.

Сценарий 1: Продължаваме както досега

Основната задача при първия сценарий е Европейският съюз да се съсредоточава върху изпълнението на позитивната си програма за реформи. При него ЕС-27 продължава по поетия път.

Реформите се извършват в духа на програмата на Комисията „Ново начало за Европа“ от 2014 г. и Декларацията от Братислава, приета от 27-те държави членки през 2016 г. Приоритетите се актуализират редовно, проблемите се решават в хода на възникването им и в съответствие с това се въвежда ново законодателство.

Вследствие на това 27-те държави членки и институциите на ЕС работят по съвместна програма за действие. Бързината, с която се вземат решения, зависи от преодоляването на различията в становищата с цел изпълняване на колективните дългосрочни приоритети. Законодателството на ЕС се проверява редовно, за да се види дали отговаря на целите. Остарелите норми се отменят.

До 2025 г. това означава, че ЕС-27 продължава да съсредоточава усилията си върху работните места, растежа и инвестициите, като укрепва единния пазар и увеличава инвестициите в цифровата, транспортната и енергийната инфраструктура. Налице е постепенен напредък в подобряването на функционирането на единната валута, за да се стимулира растежът и да се предотвратят сътресенията, започващи у дома или в чужбина. Предприемат се допълнителни мерки за засилване на финансовия надзор, за гарантиране на устойчивостта на публичните финанси и за развиване на капиталовите пазари.

С предприетата от ЕК реформа на правото в областта на държавните помощи се гарантира, че 90% от всички мерки за държавни помощи са в ръцете на националните, регионалните и местните органи.

Борбата срещу тероризма се активизира в съответствие с готовността на националните органи да обменят разузнавателна информация. Сътрудничеството в областта на отбраната се задълбочава от гледна точка на изследователската дейност, промишлеността и съвместните обществени поръчки. Държавите членки решават да обединят определени военни способности и да повишат финансовата солидарност по отношение на мисиите на ЕС в чужбина.

Що се отнася до външната политика, постига се напредък в изразяването на позиция с единен глас. ЕС-27 активно работи за сключването на търговски споразумения с партньори от целия свят по същия начин, както го прави и днес. Управлението на външните граници е основна отговорност на отделните държави, но сътрудничеството се засилва благодарение на оперативната подкрепа на Европейската агенция за гранична и брегова охрана. Необходимо е постоянно подобряване на управлението на границите. Ако това не бъде направено, някои държави могат да пожелаят да запазят целенасочен вътрешен контрол.

ЕС-27 успява да оформя глобалния дневен ред по положителен начин в редица области, като климата, финансовата стабилност и устойчивото развитие.

При този сценарий единството на ЕС-27 е запазено, но може да бъде подложено на изпитание при възникването на големи спорове. Само колективната решимост за съвместно постигане на резултати във важните области ще помогне да се намали разминаването между поетите на хартия задължения и очакванията на гражданите.

Сценарий 2: Остава само единният пазар

Тук основната цел е Съюзът постепенно да се фокусира върху единния пазар. При него ЕС-27 не може да се договори да прави повече в много области на политиката, той съсредоточава във все по-голяма степен усилията си върху задълбочаването на определени ключови аспекти на единния пазар. Липсва обща решимост за съвместна работа в области като миграцията, сигурността или отбраната.

Вследствие на това ЕС-27 не засилва дейността си в повечето области на политиката. Сътрудничеството по нови въпроси от общ интерес често се управлява на двустранна основа. ЕС-27 също значително намалява регулаторната тежест, като отменя два съществуващи законодателни акта за всяка нова предложена инициатива.

След 7 години това означава, че функционирането на единния пазар се превръща в основната причина за съществуването на ЕС-27. Постигането на по-нататъшен напредък зависи от способността за договаряне на съответните политики и стандарти. Това се оказва по-лесно за свободното движение на капитали и стоки, което продължава да се осъществява безмитно, отколкото в други области.

Тъй като усилията са силно съсредоточени върху намаляването на регулирането на равнище ЕС, продължават да съществуват или се увеличават разликите в сфери като стандартите в област­та на потребителите, социалните и екологичните сфери, данъчното облагане и използването на публични субсидии. Това поражда риск от „надпревара за достигане на най-ниски равнища“. Трудно е също така да се договарят нови общи правила относно мобилността на служители или за достъпа до регулираните професии, което затруднява свободното движение на работници и услуги.
Еврото улеснява търговския обмен, но увеличаващите се разлики и ограниченото сътрудничество са сериозен източник на уязвимост. Това излага на риск целостта на единната валута и нейната способност да даде отпор на нова финансова криза.

Правят се повече систематични проверки на лицата на националните граници поради недостатъчното сътрудничество в областта на сигурността и миграцията.

Вътрешните разногласия относно подхода към международната търговия означават, че ЕС се затруднява да сключва споразумения със своите партньори.

Вследствие на преориентирането на приоритетите на ЕС различията в становищата между страните по нововъзникващи въпроси често трябва да бъдат преодолявани на двустранна основа в зависимост от всеки конкретен случай.

Сценарий 3: Тези, които искат да правят повече, правят повече

ЕС-27 продължава да функционира както днес, но някои държави членки искат да правят повече по общи въпроси, създават се една или няколко „коалиции на желаещите“ да работят заедно в специфични области на политиката. Секторите могат да обхващат отбраната, вътрешната сигурност, данъчното облагане и социалните въпроси. Вследствие на това нови групи от страните постигат конкретни правни и бюджетни договорености, за да задълбочат сътрудничеството си в избраните сфери. Както беше направено за шенгенското пространство или еврозоната, това може да надгради общата рамка на ЕС-27, като е необходимо да се изяснят правата и задълженията. Сътрудничеството включва силна обща научноизследователска и промишлена база, съвместно възлагане на обществени поръчки, повече интегрирани способности и повишена готовност за съвместни военни мисии в чужбина. Така например няколко страни постигат напредък в областта на сигурността и правосъдието. Те решават да засилят сътрудничеството между полицейските сили и разузнавателните служби. Те обменят цялата информация в борбата срещу организираната престъпност и свързаните с тероризъм дейности. Благодарение на наличието на съвместна прокуратура те разследват съвместно измамите, изпирането на пари и трафика на наркотици и оръжия. Те решават да предприемат по-нататъшни действия за създаването на общо пространство на правосъдие по гражданскоправни въпроси.

Статутът на останалите държави членки остава непроменен и те запазват възможността си след време да се присъединят към страни, които правят повече.

Постига се допълнителен напредък на равнището на 27-те държави членки за укрепване на единния пазар и затвърждаване на четирите му свободи. Отношенията с трети страни, включително в областта на търговията, продължават да се управляват на равнището на ЕС от името на всички.

Правата на гражданите, произтичащи от законодателството на ЕС, започват да се различават в зависимост от това дали гражданите живеят в държава, избрала да прави повече. Възникват въпроси по отношение на прозрачността и отчетността на различните нива на вземане на решения. Разминаването между очакванията и постигнатите резултати започва да намалява в страните, които искат и решат да правят повече.

Сценарий 4: Правим по-малко, но по-ефективно

При него е налице консенсус, че е нужно съвместно да се предприемат по-ефективни действия по определени приоритети. В резултат на това ЕС-27 е в състояние да предприема много по-бързи и решителни действия в избраните сфери. За тези политики ЕС-27 разполага с по-силни инструменти, с които пряко да прилага и изпълнява колективните решения, както понастоящем в областта на политиката на конкуренцията или банковия надзор. В другите области ЕС-27 спира да действа или прави по-малко.

При избора на новите си приоритети той се стреми да постигне по-добро съответствие между обещанията, очаква­нията и постиганите резултати. Типичен неотдавнашен пример за такова разминаване е скандалът с емисиите от автомобили, при който очакванията към ЕС са да защити потребителите от мамещи ги производители, но той не разполага с правомощията или средствата да направи това по пряк и видим начин.

До 2025 г. това означава, че Съюзът засилва работата си в области като иновациите, търговията, сигурността, миграцията, управлението на границите и отбраната. Разработват се нови правила и инструменти за прилагане с цел задълбочаване на единния пазар в ключови нови области. ЕС се съсредоточава върху върховите постижения в научноизследователската и развойната дейност и инвестира в нови общоевропейски проекти, за да способства за декарбонизацията и цифровизацията.

Типични примери са задълбоченото сътрудничество в областта на космическото пространство, високотехнологичните клъстери и изграждането на регионални енергийни възли. ЕС-27 е в състояние да взема бързи решения за договаряне и сключване на търговски споразумения. Полицейските и съдебните органи осъществяват системно сътрудничество по въпросите, свързани с тероризма, за което способства обща европейска агенция за борба с тероризма.

Европейската гранична и брегова охрана поема изцяло управлението на външните граници. Всички молби за убежище се разглеждат от единна Европейска агенция за убежището. Създава се съвместен отбранителен капацитет.

И обратно, ЕС-27 прекратява действията си или предприема по-малко действия в сфери, в които се счита, че носи по-ограничена добавена стойност или че не е в състояние да изпълни обещаното. Това включва области като регионалното развитие, общественото здраве или части от политиката по заетостта и социалната политика, които не са пряко свързани с функционирането на единния пазар.

Контролът на държавните помощи в допълнителна степен се делегира на националните органи. При новите стандарти за защита на потребителите, околната среда и здравословните и безопасни условия на труд се преминава от подробна хармонизация към налагането на строги минимални условия. Държавите членки разполагат с повече възможности да експериментират в определени области, докато в сферите, чието функциониране е уредено на равнището на ЕС, пълното съответствие се осигурява чрез по-големи правомощия за изпълнение.

В крайна сметка по-ясното разделение на отговорностите помага на европейските граждани по-добре да разберат кои въпроси се уреждат на равнището на ЕС-27, на национално и на регионално равнище. Правата им, произтичащи от законодателството на ЕС, ще бъдат подсилени в областите, в които решат да се прави повече, и намалени в други. Това ще спомогне да се преодолее разминаването между обещанията и постигнатите резултати дори и в някои области очакванията да останат неудовлетворени. Първоначално ЕС-27 среща реални трудности да постигне съгласие за това на кои области следва да отреди приоритет и в кои области следва да прави по-малко.

Сценарий 5: Правим много повече заедно

При него е налице консенсус, че нито ЕС-27 в сегашния си вид, нито европейските държави поотделно са достатъчно добре подготвени, за да се справят с предизвикателствата на днешния ден. Държавите членки решават да споделят повече правомощия и ресурси и да вземат повече решения заедно във всички области.

В резултат на това сътрудничеството между тях се задълбочава повече от всякога във всички области. Аналогично се укрепва еврозоната — с ясното разбиране, че мерките, които са в полза на държавите, споделящи общата валута, са от полза за всички. Вземат се по-бързи решения на европейско равнище, които бързо се прилагат.

На международната сцена Европа говори с един глас и действа единно в сферата на търговията и има общо представителство на повечето международни форуми. Европейският парламент има последната дума по отношение на международните търговски споразумения. Отбраната и сигурност­та са приоритет. В условията на взаимно допълване с НАТО се създава Европейски съюз за отбрана. Сътрудничеството по въпросите на сигурността е рутинна практика. ЕС-27 продължава да има водеща роля в глобалната борба с изменението на климата и укрепва позицията си на най-голям донор на хуманитарна помощ и помощ за развитие в света.

Широкообхватната външна политика на ЕС води до засилване на общия подход на Съюза по отношение на миграцията. По-тесните партньорства и увеличаването на инвестициите в съседните на Европа държави, както и отвъд тях, спомагат за създаването на икономически възможности, за управлението на законната миграция и за борбата срещу незаконните канали.

В рамките на ЕС-27 амбициозно и много целенасочено се работи за доизграждане на единния пазар в областта на енергетиката, цифровите технологии и услугите. Благодарение на съвместните инвестиции в иновациите и изследователската дейност се зараждат няколко европейски „Силициеви долини“, които са място за клъстери на инвеститори на рисков капитал, стартиращи предприятия, големи компании и изследователски центрове. Изцяло интегрираните капиталови пазари спомагат за мобилизирането на финансиране за малките и средните предприятия и за големи инфраструктурни проекти в целия ЕС.

В рамките на еврозоната, но също и по отношение на онези държави членки, които желаят да се присъединят към нея, се осъществява много по-силна координация по фискалните, социалните и данъчните въпроси и се упражнява европейски надзор на финансовите услуги. Предоставя се допълнителна финансова подкрепа от ЕС с цел да се стимулира икономическото развитие и да се реагира на сътресения на регионално, секторно и национално равнище.

Налице е много по-мащабно и по-бързо вземане на решения на равнището на ЕС. Гражданите се ползват с повече права, пряко произтичащи от законодателството на ЕС. Съществува обаче риск от отблъскване на части от обществото, които считат, че ЕС няма легитимност или че е отнел твърде много правомощия от националните власти.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 21.03.2017. Категория Тема. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *