Спасяването на минералната перла на XX век: Мисията е възможна

Местната власт задейства план за възраждане на банята в Банкя със средства от балнеохотел

Прочетена: 162

Росица Георгиева

Столичната община ще проведе публично оповестен конкурс за учредяване на право на строеж със срок от 35 години за изграждане на балнеоложки комплекс в близост до минералната баня в Банкя. Предложението на общинския съветник Ана Стойкова и на кмета на района Рангел Марков беше одобрено с пълно мнозинство от Столичния общински съвет (СОС).

Теренът, който ще бъде предоставен на бъдещия инвеститор, е общинска собственост. Това е същият имот, който беше обект на процедурата за концесия. Тя бе обявена от местната власт през 2016 г., но след две удължавания на срока за участие беше прекратена. И тогава мястото бе предвидено за построяване на балнеоложки комплекс.

Заложената минимална конкурсна цена в настоящата процедура е 8 115 000 лв. без ДДС. Прогнозната стойностна сметка е изготвена от проектант с пълна проектантска правоспособност от Камарата на архитектите в България и е съгласувана с Министерството на културата. Инвеститорът ще може да изгради освен хотела още летен театър с минимум 200 седящи места, открити и закрити басейни, подземен паркинг, подземна топла пешеходна връзка, свързваща сградите на балнеоложкия хотел и на Минерална баня „Банкя“. Предвижда се максималната застроена площ да бъде 1491 кв. м, надземната разгърната площ – 5963 кв. м, а подземната – 5218 кв. м. Инвеститорът ще трябва да изгради и съоръженията от подземната инфраструктура, включително и довеждащия водопровод за минерална вода от находището в Банкя, която да се използва за нуждите на хотела. В проекта е заложено минималната озеленена площ да бъде 60%, а максималната плътност на застрояване – 20%.

Местната власт поставя условие и за сроковете, в които да се реализира обектът. Проектирането на хотела трябва да продължи не повече от 6 месеца от датата, в която община Банкя предостави необходимите данни. В срок два месеца от предоставяне на необходимата информация трябва да се подготви инвестиционен проект във фаза „идеен”, а строителството да приключи за три години. Забранено е предназначението на бъдещата сграда като балнеоложки комплекс да бъде променяно за срока на правото на строеж. Столичната община ще може да използва летния театър 30 дни в годината за провеждане на културни и образователни събития, без да възпрепятства дейността на хотела. Заплатената сума за отстъпеното право на строеж ще се използва за проектиране, консервация, реставрация и социализация на сградата на банята. След възстановяването на балнеолечебницата предстои СОС да реши как тя да бъде управлявана.

Проектът

Територията на минералната баня в Банкя е общинска собственост. Балнеолечебницата представлява масивна сграда на два етажа, която е разположена в градския парк. Тя е със застроена площ 1700 кв. м и РЗП 5250 кв. м. Зданието представлява архитектурно-строителен недвижим паметник на културата. Всички дейности, свързани с консервиране и реставриране, следва да се извършват от или под контрола на реставратори. При направените досега огледи и заснемане на зданието е установено, че дървената покривна конструкция е амортизирана и с нарушена цялост. Фасадите са в лошо състояние. Констатирано е частично разрушение на декоративните елементи, на корнизите, на прозореч­ните и подпрозоречните пана, орнаментите и другите елементи. Дограмата също е във влошено общо състояние. Всички инсталации на сградата са остарели, многократно са преработвани и не отговарят на съвременните нормативни изисквания. В сегашния си вид те не могат да обслужват банята. Проектът за реставрация и консервация на зданието предвижда максимално да бъдат запазени съществуващите елементи от оригиналния дървен покрив. Повредените и негодни части от него ще бъдат подменени с нови, които да са аналогични по форма и размер на оригиналните. Автентичният вид на елементите за монтаж и обликът на покривната конструкция трябва да бъдат максимално съхранени.

Към момента мазилката на фасадите е компрометирана. Връзката между декоративните елементи и зидарията е разрушена на много места. По време на експлоатирането на сградата многократно са правени ремонти, което е довело до натрупване на различни пластове. Затова с цел възстановяване на фасадите се предвижда да бъде извършено почистване на всички напластени във времето бои, за да се стигне до автентичните нюанси. Компрометираната мазилка ще бъде свалена до здрава основа и ще се извърши обезпрашаване на повърхностите. Трябва да бъде изготвен калъп за отливане на липсващите декоративни елементи по аналог на запазените такива. За измазване на фасадите се предвижда използването на хоросанови разтвори, като ще се направи опит да се постигне оригиналната цветова гама. Гранитните плочи, които са част от фасадите, трябва да бъдат почистени и обработени с разтвори за антиграфитна защита. При реализирането на проекта за реставриране на сградата трябва да се изработи нова дограма с размер и функции за отваряне според оригиналния образец на вратите и прозорците. Рампата и стълбището за достъп до банята са в добро общо състояние, но са силно замърсени. Те трябва да бъдат почистени и обработени с разтвори за антиграфитна защита. Необходимо е каменните елементи на главния вход също да бъдат почистени, да се възстановят обрушените части и тук да се положи антиграфитна защита.

Главното фоайе на сградата се определя като една от зоните с най-висока културно-историческа стойност заедно с интериорните пространства на двата кръгли басейна. Предвижда се пълна реставрация и консервация на запазените елементи – настилката, дървената ламперия, декоративната украса по стените и тавана. Липсващите и разрушени детайли ще бъдат възстановени по оригиналния образец.

Настилките на помещенията в банята са силно замърсени и предстои пълното им почистване, пастиране и консервиране. В рамките на дейностите по сградата се предвижда възстановяване и на евентуални разрушения на стените на басейните. Парапетите трябва да бъдат химически почистени, ретуширани и да се положи защитно покритие. Дървените стълби, свързващи първия и втория етаж, поради лошо си състояние следва да бъдат напълно обновени. Металната стълба, водеща към сутерена, е замърсена и в проекта се предвижда нейното почистване и обработване с препарати за антикорозионна защита. Всички материали, които ще се използват за консервацията и реставрацията, трябва да бъдат съпроводени със сертификат за употреба и за прилагане в здание паметник на културата.

Социализиране и адаптиране

След приключване на реставрирането и консервирането на отделните елементи от сградата на балнеолечебницата ще се изпълни проект за нейното социализиране и адаптиране. Това ще спомогне за превръщането й в съвременна зона за балнеоложки услуги. Предвижда се в партерния етаж да бъдат разположени административно-приемна част и рецепция, както и лоби бар. Там ще има също термални басейни, зони за отдих и процедурни кабинети за лечение чрез вода. Ще се обособят две части – общо достъпна и такава за извършване на лечение по различни програми. На сутеренния етаж ще се изградят две висококатегорийни СПА зони, до които ще има достъп от партера. Те ще включват хидромасажни басейни, тематични бани, термална зона, протеинов бар, фитнес и обслужващи помещения. На втория етаж ще има зали за рехабилитация и медицински прегледи, лекарски кабинети, както и помещения за релакс. Складовите и други обслужващи помещения също ще бъдат там. Предстои да се направи проучване за възможностите подпокривното пространство на сградата да се оформи като място за провеждането на тематични събития, изложби, презентации и др. Обмисля се вариант да се изгради зона за предлагане на здравословни храни и напитки. Ще се разгледа и възможността за внедряване на допълнителни асансьори или стълби, които да осигурят достъпа до това пространство. Цялата сграда ще бъде достъпна за хора в неравностойно положение.

Установено е, че за обекта липсва каквато и да е документация за съществуващите инсталации. Захранването на банята е ставало посредством трафопост, намиращ се в близост. Но след затварянето й всички елементи на инсталациите са разграбени и унищожени. Затова трябва да бъде извършена пълна подмяна на електрическите инсталации. Банята е имала мълниезащита, но поради разрушението на част от покривната конструкция трябва да бъде проектирана и изградена нова.

Съществуващите към момента ВиК инсталации са в окаяно състояние. За тях ще бъде извършено препроектиране. Общото прогнозно количество минерална вода, което би било необходимо за функционирането на балнеологичния комплекс, е 6,53 л в секунда. Затова е необходимо да се изработи проект за външен водопровод от каптажа на извора до сградата. За отопление на банята ще се използва отпадъчната минерална вода, която остава след изпълнението на различни процедури. За нейното събиране ще се изгради и резервоар.

Планира се отстраняване на вътрешните отоплителни елементи. Ще се проектира и изгради нова система, състояща се от радиатори, подово отопление, вентилационни системи и вентилаторни конвектори в различните помещения.

Първата копка

Строежът на банята в Банкя започва през 1907 г. по инициатива на тогавашния министър на земеделието и търговията д-р Никола Генадиев. Автор на проекта е мюнхенският проф. Артур Хохедер, а ръководител на строежа – арх. Нено Нешев. Предприемачите, свързани с начинанието, са братя Савови от София и местният жител Никола Рангелов. Строителството продължава три години – от 7 март 1907 г. до 30 май 1910 г. В него участвало цялото население на Банкя и околните села.

Тържественото откриване на сградата се състои през 1911 г. Тогава започва и оформянето на красивия парк около нея. Заслугата за зеления райски кът е на инж. Димитър Христов, който не само проектирал и изградил терена, но и ежегодно допълвал насажденията с растителни видове от софийската и европейските ботанически градини. Сградата на банята представлява сложна форма от дълъг неправилен правоъгълник, с две крила, издадени на изток, съставящи полукръг. В средата е порталът с високи гранитни колони. Материалите за вътрешното изграждане до най-малкия детайл от проекта на проф. Хохедер са произведени в Белгия, Франция и Виена специално за зданието.

Както при всички бани от онова време, и тази в Банкя се състои от две еднакви по форма крила – едното за мъже, другото за жени. Свързва ги вестибюл с изкусна художествена изработка, в който се помещавали амбулатория, каса и канцелария. В подземията са били централното отопление и пералнята. Отоплявана била цялата сграда. В коридорите, по стълбите и в тоалетните била поддържана температура 15 градуса по Целзий, в съблекалните – 28 градуса, а в басейните и другите помещения за къпане – до 32 градуса. Пералнята е изпирала до 800 кг бельо за 10 часа.

Изграждането, вътрешните работи, обзавеждането и допълнителният интериор стрували на държавата 834 222 златни лева. Това била най-луксозната и скъпа баня лечебница в България по онова време.

Минералната баня в Банкя е архитектурно-строителна недвижима културна ценност, декларирана с писмо на Националния институт за паметниците на културата (НИПК) от 1983 г. Функционирала е по предназначение до 2000 г.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 25.05.2017. Категория Тема. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.