Строителната индустрия в България, януари – март 2017 г.

Прочетена: 144

Таня Бъчварова,
гл. експерт,
„Анализи и прогнози“,
Екип на КСБ

Предварителни данни на европейската статистическа институция Евростат за първото тримесечие на 2017 г. показват нарастване на Брутния вътрешен продукт (БВП) в еврозоната с 0,6% при стабилно покачване спрямо края на миналата година и при запазена тенденция от 0,5%. Числата за Европейския съюз на тримесечна база сочат продължаване на повишението, като през последното тримесечие на 2016 г. се отчита увеличение с 0,6%.

На годишна база в еврозоната има ръст на БВП с 1,9% след растеж с 1,8% в края на м.г. През периода януари – март 2017 г. БВП на ЕС нарасна с 2,1% спрямо същия период на м.г.
На тримесечна база най-силен икономически ръст в Европейския съюз е отчетен в Румъния – 1,7%, и най-голямото повишение на годишна база – от 5,6%. Единствената държава от ЕС, в която се наблюдава спад на БВП за януари – март т.г. както на тримесечна, така и на годишна база, е Гърция. Понижението е съответно 0,4% и 0,4%.

Броят на заетите лица в еврозоната и ЕС се повишава през първото тримесечие на т.г. с по 0,4% спрямо октомври – декември на 2016 г. при запазваща се тенденция на повишение с 0,4%. Спрямо година по-рано трудовата заетост в еврозоната се увеличи за периода януари – март т.г. с 1,5%, а в ЕС – с 1,4%, след растеж съответно с 1,4% и 1,1% през предходното тримесечие.
Най-голям ръст на трудовата заетост на тримесечна база е отчетен в Естония – 2,8%, след това в Малта – 1,7% , Швеция – 1,2%, и Ирландия – 1,1%. Намаляване има в Латвия – 1,9%, Румъния – 1,2%, Хърватия – 0,6%, и Литва – 0,5%.

Българската икономика излиза от кризата,

но все още не се наблюдава широкообхватно възстановяване. Данните за БВП за първото тримесечие на 2017 са 20 066 млн. лв. Ръстът е от 3,5% при 2,9% повишение за същия период на предходната година, което е нарастване с 0,6%. Спрямо четвъртото тримесечие на 2016 г. се регистрира увеличение от 0,1%. В реално изражение януари – март 2017 г. отчита увеличение от 3,4% на БВП и по предварителни оценки на човек от населението се падат 2826 лв. от обема. За първото тримесечие на 2016 г. БВП е 2590 лв. от обема. Тенденцията е за нарастване в рамките на 9,1%.

БВП на един зает за януари – март 2017 г. е 5905 лв., което е тенденция на нарастване на годишна база от 7,1%. През първото тримесечие на м.г. стойността е 5513 лв., а за януари – март 2015 г. – 5270 лв. По предварителни данни през първото тримесечие на 2017 г. БВП на един зает се увеличава с 2,6% в сравнение със същия период м.г. Заетите лица общо в икономиката наброяват 3398 хил., а общият брой отработени часове е 1 млн. Заетите за първото тримесечие на т.г. са 3398,3 хил., а отработените часове – 1376 милиона. На едно заето лице се падат 5905 лв. от текущия обем на Брутния вътрешен продукт, като всеки създава средно 14,6 лв. БВП за един отработен час.

Брутната добавена стойност (БДС) средно на един зает през първото тримесечие на 2017 г. реално се увеличава с 1,9% и с 2% за един отработен човекочас спрямо съответното тримесечие на предходната година. БДС общо за икономиката за януари – март 2017 г. възлиза на 17 528 млн. лв.

Реалният стойностен обем на показателя е с 3,5% по-висок в сравнение с този, достигнат през първото тримесечие на 2016 г. БДС в икономиката се увеличава с 2,6% на годишна база. Средно на един зает през първото тримесечие на 2017 г. реално се падат 5158 лв., като темпът на повишаване в сравнение с първото тримесечие на 2016 г. е 0,9%.

Строителната индустрия през последните години у нас се характеризира с променлива динамика при леко отстъпване от установената от години отрицателна тенденция на годишна база. По статистически данни в сравнителен аспект на тримесечна база обаче обемът от строителната продукция показва значителен спад от 45,9% .

Ръстът от 14,6% на годишна база се дължи на по ниските обеми продукция от дейността на бранша за първото тримесечие на 2016 г. Той се доближава до нивата на предкризисния период, когато са отчетени 1804 млн. лв. Постигнатите положителни резултати за януари – март на 2017 г. са на база в голямата си част финализиране на обекти от 2016 г. по европроектите в пътната и енергийната инфраструктура. Последното тримесечие на предходната година е донесло 3823 млн. лв. обем реализирана продукция, в по-голямата си част от приключване и отчитане на проектите.
Високите резултати за последното тримесечие на 2016 г. се базират на факта, че 2015 г. беше последна година за изпълнение и разплащане по проектите по оперативните програми от програмния период 2007 – 2013 г. През 2017 г. се очаква да стартират проектите от периода 2014 – 2020 г.

Отрасъл „Строителство” има тенденция на нарастване при реални показатели, както следва: по предварителни данни БДС за първото тримесечие на 2017 г. е 690 млн. лв., или 3,4% дялово участие в БВП и 3,9% участие от общо формираната БДС в икономиката. БДС в сектор „Строителство” за предходното тримесечие на 2016 г. възлиза на 672 млн. лв., а БДС за първото тримесечие на 2016 г. е 677 млн. лв.

Стартът на програмния период 2014 – 2020 г. дава отражение и това се наблюдава при броя на сключените договори по обявени обществени поръчки, на който основно браншът разчита. Сключените договори за първото тримесечие на 2016 г. са 365 броя, четвъртото тримесечие на 2016 г. – 790, и първото на 2017 г. – 244, което е спад от 69,1% спрямо октомври – декември 2016 г.
Реално приносът на един зает в сектор „Строителство” за януари – март 2017 г. е 3645 лв. Отработените човекочасове на един нает по трудово правоотношение в строителната индустрия за януари – март т.г. са 408. При тенденция на спад на годишна база от 1,9% и в сравнение с пред­ход­но­то тримесечие има понижение от 5,3% на отработените човекочаса от едно заето лице по трудово правоотношение в строителството. Общо отработените човекочасове в сектора са 43 млн. Тенденцията е на понижение на годишна база от 6,5%, а спрямо предходното тримесечие намалението е от 12,2%. Разходите на работодателя за труд са 293 млн лв. Един час на нает по трудово правоотношение е струвал 6,79 лв. Произведената продукция от едно наето лице по трудово правоотношение за януари – март на 2017 г. в строителната индустрия е в порядък от 17 677 лв. Тенденцията на годишна база е ръст от 18,6%, а в сравнение с предходното тримесечие намалението е от 43,6%.
Регистрираните строителни компании в Централния професионален регистър на строителите (ЦПРС) на Камарата на строителите в България (КСБ) към 22.06.2017 г. са 5009, от които 4966 регистрирани български юридически лица и 43 чуждестранни фирми. Заличени са 438 дружества от ЦПРС за 2016 г. по неизпълнение на процедурата чл. 20, ал. 2 ЗКС.

Строителната индустрия за първото тримесечие на 2017 г. се гради основно от 86,7% малки фирми по категория „персонал“, 11,5% средни и 1,8% големи компании с регистрация в ЦПРС на КСБ.

Обща строителна
активност

Строителният бизнес за първото тримесечие на 2017 г. като цяло регистрира отрицателни стойности по всички основни показатели в сравнение с предходното тримесечие, показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

Регистрирани са занижения на произведената строителна продукция в размер на 45,9%, като при сградното строителство спадът е от 44,6%, а при инженерното – 47,5%. Безработните в отрасъла нарастват на тримесечна база с 11,5%. Разходите за дълготрайни материални активи (ДМА) отчитат спад от 22%. Потокът на инвестиции регистрира драстично намаление от 92,4%. Размерът на средната работна заплата, формирана в сектора, се занижава с 3,6%.

Ударното усвояване на фондовете приключи окончателно през 2016 г. и 2017 г. започва със занижени нива на строителната продукция, спад на сключени договори, липсва достатъчно силна инвестиционна дейност, налице са трудности при планиране на строителния бизнес.

Изводът е, че основният ресурс и очакванията за бизнеса си остават еврофондовете. Надеждите са за напредък по договарянето на програмите от периода 2014 – 2020 г. Не бива да се допуска резултатите от 2015 г. да останат еднократен принос. Най-голям негатив остават ниските нива на инвестициите както на тримесечна, така и на годишна база.

Произведена продукция за първото тримесечие на 2017 г. (production of construction enterprises) в отрасъла

За строителния сектор първото тримесечие на годината приключи с изпълнени обекти на обща стойност 2067 млн. лв., което е спад от 45,9% в сравнение с предходното тримесечие и незначителен ръст от 14,6% на годишна база.

Сегментът „Сградно строителство“, който включва жилищно и нежилищно строителство, формира произведена продукция в размер на 1140 млн. лв., или 55,2% от цялата. „Сградно строителство“ регистрира спад от 44,6% в сравнение с предходното тримесечие и ръст от 21,1% на годишна база.

„Инженерна инфраструктура“ – произведената продукция е 927 млн. лв., или 44,8%, при намаление на тримесечна база от 47,5% и повишение от 7,4% на годишна. Стартът на прехода към настоящия програмен период по договаряне на европроекти и очертаването на рамките за функциониране на икономиката като цяло съвпадат с началото на 2017 г. Това е основната причина за показаните занижени нива и намаляване на постигнатите обеми в годишен план в сравнение с добрата 2015 г. „Инженерно строителство“ основно зависи от държавния бюджет, от местните структури и средствата по фондове, финансирани от ЕС. Мястото на този сегмент е от особено значение за развитие на строителния отрасъл и икономиката като цяло, в тази посока трябва да се насочат приоритетите. Анализът, основаващ се на прогноза, показва по-значително нарастване на „Инженерно строителство“ към средата на 2018 г. Очакванията са до края на 2017 г. отрасълът да увеличи обектите по енергийното строителство и енергийна ефективност. Това е бъдещата платформа за развитие на сектора.

Обща строителна активност 2008 – първо тримесечие на 2017 г.

✓2008 г. – Обемът на произведената продукция е около 22 млрд. лв., а заетите в отрасъл „Строителство” достигат 298 хил. човека, като делът на сектора в БДС през 2008 г. е 9%.
✓2009 г. – Постигнатият обем е 19 млрд. лв. със заети 277 хил. души. Делът на строителството в БДС е 9,5%.
✓2010 г. – Обемът на строителната продукция пада на 13 млрд. лв., заетите са 225 хил. бр. Делът на строителството в БДС е 7,3%.
✓2011 г. – Обемът на произведената продукция е от 13 млрд. лв., а заетите в отрасъла са 198 хил. души. Делът на строителството в БДС е от 6,4%.
✓2012 г. – Обемът на произведената продукция е 13 млрд. лв., като заетите намаляват на 186 хил. души. Делът на строителството в БДС е 5,9%.
✓2013 г. – Обемът на произведената продукция е 13 млрд. лв., а заетите в отрасъла наброяват 179 хил. Делът на строителството в БДС е 4,8%
✓2014 г. – Обемът на произведената продукция за 2014 г. е 15 млрд. лв., заетите са 178 хил. Секторът формира 4,4% от БДС.
✓2015 г. – Обемът на произведената продукция е 16 млрд. лв. със заети 182 хил. Отрасълът е 4,7% от БДС.
✓2016 г. – Обемът на произведената продукция е 11 251 млн. лв. със заети 175 хил. човека. Секторът формира 4,2% от БДС.
✓Първото тримесечие на 2017 г. – Обемът на произведена продукция е 2067 млн. лв. Заетите са 170 хил. човека. Отрасълът е с дялово участие в БДС от 3,9%.

Дълготрайните материални активи в сектор „Строителство“ представляват 4% от общо отчетените ДМА. Статистическата информация показва спад на разходите за придобиване на ДМА в сектора за първото тримесечие на 2017 г. от 29,5% в сравнение със същия период на миналата година, а спрямо предходното тримесечие намалението е с 22% Отделянето на средства за ДМА е показател, характеризиращ инвестиционната активност на предприятията във всички сектори на икономиката. Тенденцията, която присъства от години в отрасъла, е понижение на разходите за ДМА.
Обявените обществени поръчки в сектор „Строителство“ за първото тримесечие на 2017 г. възлизат на 689 бр. с прог­нозна обявена стойност 963 млн. лв. На годишна база е регистриран ръст от 2,5% на броя на търговете и спад на стойността от 5,8%.

Обявените поръчки по сегменти са:

„Инженерна инфраструктура“ – 122 бр. с прогнозна стойност 335 млн. лв., или 17,7% от броя на общо обявените поръчки за разглеждания период. Отчита се увеличаване на броя на търговете на годишна база от 6,1% и на стойността от 11,3%.

„Водоснабдяване и канализация“ – 26 бр. обявени обществени поръчки с прогнозна стойност от 89 млн. лв., или 3,8% от броя на всички за януари – март на 2017 г. Регистриран е спад на годишна база от 21,2% на броя на търговете, но ръст на стойността от 85,4%.

„Сградно строителство“ – 12,3% от общо обявените поръчки за януари – май 2017 г., или 85 от броя с прогнозна стойност от 170 млн. лв. Промяната на годишна база е ръст от 9% на броя и с 188,1% на стойността.

„Енергийна инфраструктура“ – 189 бр. търгове, представляващи 27,4% от общо обявените за януари – май 2017 г. с прогнозна стойност 317 млн. лв. На годишна база има нарастване при броя от 47,7% и спад на прогнозната стойност от 39,2%.

„Проектиране и надзор“ – 267 бр. обявени обществени поръчки, или 38,8% всички за януари – март на 2017 г., с обща прогнозна стойност 53 млн. лв. На годишна база при този сегмент има понижение при броя на търговете от 16% и на стойността от 42,4%.

Обявени обществени поръчки по критерий „Възложител“

✓Обявените обществени поръчки за първото тримесечие на 2017 г. от общините са 565 бр., или 82% от всички.
✓Комуналният и общественият сектор – 19 бр., или 2,8% от всички.
✓Болниците и учебните заведения – 23 бр., или 3,3% от всички.
✓Министерствата и агенциите – 78 бр., или 11,3% от всички.
✓Други обявени обществени поръчки – 4 бр., или 0,6%.

По критерий

„Процедура на договаряне“:
✓Открита процедура – 316 бр. обществени поръчки, или 45,9% от всички.
✓Открит конкурс за проект – 2 бр., или 0,3%.
✓Ограничена процедура – няма обявени за първото тримесечие на 2017 г.
✓Договаряне без публикуване на обявление за поръчка – няма.
✓Пряко договаряне – 9 бр., или 1,3% от всички.
✓Договаряне без предварително обявление – 56 бр., или 8,1%.
✓Публично състезание – 301 бр., или 43,7%
✓Договаряне без предварителна покана за участие – няма.
✓Договаряне с предварителна покана за участие – 5 бр., или 0,7%.
✓Договаряне без обявление – няма.
✓Договаряне с обявление – няма.

Критерий за възлагане на обществени поръчки

✓„Икономически най-изгодна оферта“ – общо 410 броя поръчки за първото тримесечие на 2017 г., или 59,5% от общо обявените 689 бр. търгове.
✓Липсват критерии (при възлагане на поръчките) – 279 поръчки с липсващ критерий за оценка, или 40,5% от всички.
По критерий „Източник на финансиране“ (брой)
✓Оперативна програма „Региони в растеж“ – 348 бр.
✓Оперативна програма „Околна среда“ – 7 бр.
✓Програма за развитие на селските райони – 5 бр.
✓Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ – няма.
✓Проект „Красива България“ – няма.
✓Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ – 3 бр.
✓Национален доверителен екофонд – 5 бр.
✓ПУДООС – 4 бр.
✓Норвежки финансов механизъм – 1 бр.
✓Агенцията за хора с увреждания към МТСП – няма.
✓Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство – 3 бр.
✓Обществени поръчки, финансирани от бюджета – 307 бр.
✓Механизъм за свързване на Европа – 2 бр.
✓Фонд „Солидарност на Европейския съюз“ – няма.
✓Българо-швейцарска програма за сътрудничество – няма.
✓Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ – 1 бр.
✓Оперативна програма „Добро управление“ – 1 бр.
✓Грантово споразумение с Изпълнителна агенция „Иновации и мрежи“ – няма.
✓Фонд „Вътрешна сигурност“ – 1 бр.
✓Програмата за транс­гра­нично сътрудничество INTERREG V-A Гърция – България 2014 – 2020 г. – няма.

Общо сключените договори за първото тримесечие на 2017 г. са 244 бр., като спадът е от 33,2% спрямо януари – март 2016 г. Подписаните контракти по оперативните програми са 28 бр., или ръст от 75% в сравнение със същия период на миналата година. Сключените договори, финансирани от държавен бюджет са 216 бр., има понижение от 38,1% спрямо януари – март 2016 г.
От всички подписани контракти за първото тримесечие на 2017 г. най-висок дял по критерий „брой“ заемат търговете, финансирани от държавния бюджет.
Условия, влияещи негативно върху конкуренцията при обществените поръчки в отрасъл „Строителство“

Констатациите на експертната група към КСБ по мониторинга „Условия, влияещи негативно върху системите за възлагане на обществените поръчки в България“ са:
✓Допуснатите нарушения, слабите места, ограничителните критерии, водещи до субективни решения и поставяне на ограничителни бариери, в рамките на анализа за първото тримесечие на 2017 г. са в 19 бр. обществени поръчки.

– „Инженерна инфраструктура и ВиК“ – 1 бр. допуснати условия, влияещи негативно върху конкуренцията в търговете за първото тримесечие на 2017 г.
– „Сградно строителство“ – 5 бр. допуснати условия, влияещи негативно върху конкуренцията.
– „Енергийна инфраструктура“ – 9 бр. регистрирани несъответствия за първото тримесечие на 2017.
– „Проектиране и строителен надзор“ – 4 бр. регистрирани несъответствия за първото тримесечие на т.г.

Тенденцията при броя и стойността на сключените договори по сегменти за периода 2013, януари – март 2017 г.:

Силните години при „Инженерна инфраструктура“ както при броя, така също и при стойността са 2014 – 2015 година, или за:
– 2013 г. – броят на сключените договори от този сегмент е 885;
– 2014 г. – 1617 бр.;
– 2015 г. – 1417 бр.;
– 2016 г. – 742 бр.
– За първото тримесечие на 2017 г. – 51 бр., или спад от 22,7% на годишна база.

При стойността в сегмента „Инженерна инфраструктура“ се наблюдава нарастване от 2013 до 2015 г. и драстично понижение на стойности на сключените договори за 2016 г.:

– 2013 г. – 1342 млн. лв.
– 2014 г. – 1590 млн. лв.
– 2015 г. – 1930 млн. лв.
– 2016 г. – 798 млн. лв.
– За първото тримесечие на 2017 г. – 228 млн. лв., или ръст от 185% на годишна база.

При броя на сключените договори при „ВиК инфраструктура“ се наблюдават променливи нива за периода 2013 – 2015 г. и спад през 2016 г.:

– 2013 г. – 234 бр. при стойност 1748 млн. лв.;
– 2014 г. – 274 бр. за 589 млн. лв.
– 2015 г. – 181 бр. за 210 млн. лв.
– 2016 г. – 123 бр. на стойност 185 млн. лв.

Тенденцията при стойността е спад от 2014 г. до 2016 г. През първото тримесечие на 2017 г. сключените договори по този сегмент са 40 бр. за 47 млн. лв., или ръст от 166,7% на броя в сравнение със същия период на миналата година. При стойността има повишение от 39 млн. лв. на годишна база.

При сегмента „Сградно строителство“ се отчитат следните резултати:

– 2013 г. – 1136 бр. при стойност 713 млн. лв.
– 2014 г. – 937 бр. за 510 млн. лв.
– 2015 г. – 803 бр. за 277 млн. лв.
– 2016 г. – 728 бр. за 189 млн. лв.
– За първото тримесечие на 2017 г. – 68 бр. при стойност 27 млн. лв.

Нивата на годишна база при броя и стойността на сключените договори в сегмента „Сградно строителство” за първото тримесечие на 2017 г. показват спад от 48,9% за броя и 10% за стойността.

Ръст се наблюдава при сегмента „Енергийна инфраструктура“ както на броя на сключените договори, така също и при стойността. Нарастването, което се регистрира, е в рамките на 349%.

– 2013 г. – 310 бр. при стойност 393 млн. лв.
– 2014 г. – 308 бр. за 282 млн. лв.
– 2015 г. – 453 бр. за 230 млн. лв.
– 2016 г. – 1396 бр. за 1286 млн. лв.
– За януари – март 2017 г. – 85 бр. за 66 млн. лв. Това е спад на годишна база при броя на сключените договори от 43,7% и на стойността от 65,6 %.

Издадените разрешителни за строеж през първото тримесечие на 2017 г. са 2263 общо,1093 на жилищни сгради с 4692 жилища; 29 административни сгради/офиси; и други – 1141. Разгъната застроена площ (РЗП) на жилищата е 595 048 кв. м. Административни сгради/офиси са със 77 285 кв. м РЗП и други здания – с 809 774 кв. м РЗП. В сравнение с първото тримесечие на 2016 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с 10,1%, жилищата в тях – с 36,6%, а разгънатата им застроена площ е повече със 17%. Броят на издадените разрешителни за строеж на административни сгради намалява с 32,6%, а съответната им РЗП регистрира понижение от 11,9%. При другите видове здания се наблюдава нарастване както на броя на издадените разрешителни за строеж с 37,1%, така и на общата им застроена площ – с 62,6%

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са в областите София-град – 157, Пловдив – 144, Варна – 112, и Бургас – 94. Най-много такива обекти предстои да бъдат започнати в областите София-град – 1712, Варна – 744, Пловдив – 598, и Стара Загора – 321.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 2,6%, жилищата в тях – с 12,3%, а общата им застроена площ спада с 12,5%. Издадените разрешителни за строеж на административни сгради са с 9,4% по-малко, а тяхната РЗП – с намаление 3,5%. При издадените разрешителни за строеж на други сгради е регистрирано понижение от 25,8%, а на общата им застроена площ – от 23,1%.

Започнатото строителство за първото тримесечие на 2017 г. са 639 жилищни сгради с 3218 жилища в тях при РЗП 407 719 кв. м, 16 административни с обща застроена площ 59 203 кв. м и 460 други сгради с 290 719 кв. м РЗП.

В сравнение с първото тримесечие на 2016 г. започнатите нови жилищни здания се увеличават с 6,3%, жилищата в тях – с 23,5%, а разгънатата им застроена площ – с 15,3%. Започнатите други видове сгради са повече с 24,7%, но разгънатата им обща застроена площ намалява с 6%. Броят на започнатите административни здания нараства с 14,3%, а тяхната РЗП се увеличава близо пет пъти, докато при РЗП на другите сгради се регистрира понижение от 35,5%.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради са по-малко с 11,3%, броят на жилищата в тях – с 15%, а общата им застроена площ намалява с 13,8%. При административните постройки намалението е с 20% и има спад на РЗП. Други сгради – понижението е от 14,2% и РЗП – 35,5%.

Строителство на най-голям брой нови здания е започнало в областите: Пловдив – 84 жилищни и 75 други сгради; София столица – 117 жилищни и 20 други; Варна – 82 жилищни и 3 административни.

Въведените в експлоатация за първото тримесечие на 2017 г. сгради са 462 бр. с 1751 жилища в тях. Тенденцията, която се наблюдава на годишна база, е спад на зданията от 14,6% и на жилищата в тях от 24,2%. Най-много въведени сгради има във Варна – 78 с 460 жилища, следва Бургас – 75 с 362, Пловдив – 55 със 157, София област – 53 с 84.

Според данни на Националното сдружение „Недвижими имоти” средният годишен ръст, който се наблюдава през последните години на цените на недвижими имоти, е между 8 и 10%, а очакванията за тази година са между 4 и 8%. Стойността на жилищните имоти в София-център в момента са между 900 и 1500 евро на кв. м, а в комплексите –
700 – 850 – 900 евро на
кв. м.

Миналата година в страната е имало около 250 хил. сделки с недвижими имоти, от които 9% са концентрирани в София. Това е с 80% по-нисък брой на сделките в сравнение с този преди десет години. Луксозният сегмент отчита по-чувствително покачване на цените на недвижимите имоти, но това ще доведе до момент на пресищане и ценовите нива на този тип имоти първи ще спрат да се покачват.

В София-град се отчита спад в продажбите с 2,51% за първото тримесечие на тази година спрямо същия период на 2016 г. За Пловдив намалението е с 2,86%, в Стара Загора – 16,44%, Русе – 32,25%. Голяма част от имотите, които се продават в ново строителство, не са отчетени в статистика, тъй като се търгуват на разсрочено плащане и собствеността ще бъде прехвърлена на по-късен етап.

Официалната статистика е от Агенцията по вписванията и това са вече сключени сделки.

Заетите лица
в икономиката са 3398 хил., а общият брой отработени часове е 1375,5 милиона. На годишна база се регистрира ръст на общо заетите от 1,2%, а в сравнение с предходното тримесечие той е от 3,3%.

В отрасъл „Строителство” заетите са 170 хил. човека, което е 5% от общо заетите. Наблюдава се тенденция на спад на годишна база от 1,2% и в сравнение с последното тримесечие спад от 2,4%.

По данни на НСИ наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на март 2017 г. достигат 2276 хил. души общо за икономиката. Наблюдава се тенденция на понижение от 6 хил., или спад с 0,3% спрямо пред­ход­ното на 2016 г., а на годишна база се отчита ръст от 0,2%.

В отрасъл „Строителство” наетите лица за първото тримесечие на 2017 г. са 116,7 хил., което представлява 5,1% от общо наетите, като в абсолютно, и в процентно изражение на годишна база се наблюдава спад от 3,2% и на тримесечна база от 4,2%. Самонаетите в сектора представляват 3,6% от общо самонаетите в икономиката. За първото тримесечие на 2017 г. са 31,8 хил. Тенденцията на повишаване на годишна база е от 2,9 % и в сравнение с предходното тримесечие има ръст с 11,2 %.

По данни на НСИ през първото тримесечие на 2017 г. общо безработните са 224,4 хил., а коефициентът на безработица е 6,9%. В сравнение с първото тримесечие на 2016 г. броят на безработните намалява с 55,2 хил., или 19,7%, а коефициентът – с 1,7 %. През същия период безработицата намалява в по-голяма степен при мъжете, като коефициентът достига 6,8% за силния пол и 6,9% – за жените. Броят на безработните мъже през първото тримесечие на 2017 г. е 119 хил., или 53%, а 105,4 хил., или 47%, са жени. От всички безработни 12,5% са с висше образование, 48,7% – със средно, и 38,8% – с основно и по-ниско образование.

Продължително безработни от една или повече години са 122,2 хил., или 54,4% от всички.

В отрасъл „Строителство” безработните за първото тримесечие на 2017 г. са 21,3 хил., или 9,5% от общо регистрираните. Тенденцията е спад на годишна база с 39%, или по-малко безработни с 13,6 хил. В сравнение с предходното тримесечие обаче се регистрира ръст 11,5%, или 2,2 хил.

Средната брутна месечна работна заплата за януари 2017 г. е 995 лв., за февруари – 987 лв., и за март – 1036 лв. През първото тримесечие на 2017 г. средната месечна работна заплата e 1006 лв. и нараства спрямо четвъртото с 1,6%.

През първото тримесечие на 2017 г. средната месечна работна заплата се повишава с 9,1% спрямо първото тримесечие на 2016 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Професионални дейности и научни изследвания” – с 13,4%, „Операции с недвижими имоти” – с 12,6%, и „Административни и спомагателни дейности” – с 12,5%.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през първото тримесечие на 2017 г. са:

• „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” – 2347 лв.
• „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” – 1701 лв.
• „Финансови и застрахователни дейности” – 1687 лв.
Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности:
• „Хотелиерство и ресторантьорство” – 611 лв.
• „Други дейности” – 713 лв.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през първото тримесечие на 2017 г. в обществения сектор нараства със 7,3%, а в частния – с 9,7%.
В сектор „Строителство” средната работна заплата е 742 лв. Наблюдава се тенденция на годишна база от ръст 0,8% и в сравнение с предходното тримесечие спад от 3,6 %.

Обща инвестиционна активност по данни на БНБ

През първото тримесечие на 2017 г. чуждите инвестиции общо за страната по предварителни данни и оценки на БНБ са 98,9 млн. евро, или 1% от БВП след ревизия на БНБ от 19.06.2017 г. Данните показват, че в сравнение с ревизираната стойност на миналогодишните инвестиции имаме спад от 54,5 % на годишна база, или 118,3 млн. евро.

Преките чуждестранни инвестиции за януари – март 2017 г. в отрасъл „Строителство“ възлизат на 27 млн. евро и показват тенденция на ръст 35,7% спрямо същия период на м.г.
Като цяло във фокуса на инвеститорите продължават да попадат дребномащабни проекти в сектора. Наблюдава се нарушена инвестиционна политика и активност. Все още е ограничено доверието на частния сектор за превръщане на спестяванията в продуктивен капитал. За да върви напред, са нужни дългосрочни инвестиции в строителната индустрия.

Анализ на Министерството на финансите

В редица общини се наблюдават тенденции за подобрение на финансовото състояние като цяло и усилия за елиминиране на рисковете от нарушение на фискалните правила, приложими за местните власти съгласно Закона за публичните финанси, посочва анализът на Министерството на финансите. Резултатите от направената оценка на данните в края на първото тримесечие на 2017 г. спрямо края на 2016 г., както и спрямо същия период на 2016 г. показват, че средният дял на приходите в общите постъпления за страната запазва относително постоянно равнище – 38,02%, спрямо 37,94% за същия период на м.г., и 40,07% в края на 2016 г. Приходите превишават разходите към края на първото тримесечие на 2017 г. при 18% от общините. Тази тенденция към края на 2016 г. е била в полза на разноските. Наличните в края на март 2017 г. задължения за разходи към годишния размер на национално равнище достигат 5,3% (при 5,5% към 31.03.2016 г. и 8,4% към 31.12.2016 г.). Броят на местните власти, превишаващи средните нива за страната, е 75 (при 86 за същия период на миналата година и 70 към края на 2016 г.). Към 31.03.2017 г. в 30 общини задълженията за разходи към годишния размер са повече с 15% (при 34 общини за същия период на миналата година и 37 в края на 2016 г.).

Просрочените задължения на местните администрации към 31.03.2017 г. са 236 млн. лв., в т.ч. по бюджетите на общините 175,8 млн. лв. Просрочените задължения по бюджетите на общините са формирани от 137 местни власти (52% от общия брой общини). Над 48%, или 128 местни власти от всички, завършват първото тримесечие на 2017 г. без просрочени задължения в бюджета.

Сравнено със същия период на миналата година, намаление на просрочените задължения отчитат 36% (95 общини), като общият размер на намалението, реализирано от тези местни власти, е 36,6 млн. лв. В същото време 69 общини (или 26% от всички) увеличават просрочените си задължения в рамките на една година общо с 28,8 млн. лв. Само две – Генерал Тошево и Нови пазар, запазват размера на просрочените си задължения без изменение в рамките на последната година. В делегираните от държавата дейности просрочените задължения са в размер на 5,3 млн. лв., или 3% от размера на просрочените задължения в бюджета.

Общинският дълг и общинските гаранции към 31.03.2017 г. възлизат на 1237,5 млн. лв., в т.ч. 564,8 млн. лв. вътрешен (45,6%) и 672,7 млн. лв. външен дълг (дългът на Столичната община формира 51,7% от общия размер на дълга). Спрямо края на 2016 г., размерът на общинския дълг и общинските гаранции намалява с 11,5 млн. лв., което се дължи на понижаване на размера на вътрешните заеми с 11,4 млн. лв. и на спад на външните заеми с 4,1 млн. лв.

Просрочените задължения по бюджета са в размер на 113,3 млн. лв., като при 30 от общините делът им спрямо годишния размер на разходите все още надвишава законовото ограничение от 5%. Увеличението в размера на просрочените им задължения спрямо същия период на миналата година общо с 5,4 млн. лв. е в резултат на увеличението в 14 броя общини общо с 14,6 млн. лв. и намалението в 18 броя с 9,2 млн. лева. Спрямо края на 2016 г. е налице намаление на просрочените задължения на 32-те общини с 1,9 млн. лв., което е в резултат от намаление с 8,4 млн. лв. при 15 от тях и увеличение с 6,5 млн. лв. при 17 от тях. Задълженията за разходи са в размер на 123,1 млн. лв., като при 22 от общините делът им спрямо годишния размер на разходите все още надвишава законовото ограничение от 15%. Задълженията им за разходи са намалели спрямо същия период на миналата година с 5 млн. лв. (при 12 от тях има увеличение със 7,8 млн. лв., а при 18 – намаление общо с 12,8 млн. лв.).

Спрямо края на 2016 г. спадът е 19,5 млн. лв., реализиран в резултат на намалението с 21,0 млн. лв. в 10 от общините и увеличението с 1,5 млн. лв. в останалите 22 от тях. Поетите ангажименти са в размер на 199,4 млн. лв., като при 7 от общините делът им спрямо годишния размер на разходите все още надвишава законовото ограничение от 50%. Поетите ангажименти са намалели със 105,1 млн. лв. спрямо същия период на миналата година в резултат на понижаването със 142,4 млн. лв. в 19 от общините и на увеличението с 37,3 млн. лв. при 13 от тях. Спрямо края на 2016 г. намалението е с 1,7 млн. лв., произтичащо от намаление с 8,9 млн. лв. в 14 от общините и увеличение със 7,2 млн. лв. в останалите 18.

Нарастването на просрочените задължения на общините започва през първата половина на 2015 г. Към края на септември 2016 г. те са се увеличили с 26% на годишна база по данни на финансовото министерство. През 2016 г. се регистрира нарастване до третото тримесечие и последното бележи намаляване на задълженията с 50 млн. лв. спрямо предходното тримесечие.

– Към 31.03.2016 г. са 258 222 хил. лв.
– Към 31.06.2016 г. са 273 738 хил. лв.
– Към 31.09.2016 г. са 287 570 хил. лв.
– Към 31.12.2016 г. са 237 336 хил. лв.
– Първо тримесечие на 2017 г. са 235 998 хил лв. Намалението в сравнение със същия период на 2016 г. е с 22 млн. лв.

Просрочените задължения по сметки за средствата от ЕС на общините допълнително са в размер на:

– първо тримесечие на 2016 г. са 13 880 хил. лв.
– второ тримесечие на 2016 г. – 8966 хил. лв.
– трето тримесечие на 2016 г. – 12 635 хил. лв.
– четвърто тримесечие на 2016 г. – 11 199 хил. лв.
– първо тримесечие на 2017 г. – 9815 хил. лв.

Има слабо нарастване на платените такси за издаване на строителни разрешителни в гр. София по данни на Направление „Архитектура и градоустройство“ по години. Ситуацията и в останалите градове от страната е аналогична.

Платени такси за издадени разрешителни за гр. София:
– 2008 г. – 45 млн. лв.
– 2009 г. – 25 млн. лв.
– 2010 г. – 15 млн. лв.
– 2011 г. – 5 млн. лв.
– 2012 г. – 5,7 млн. лв.
– 2013 г. – 5,7 млн. лв.
– 2014 г. – 7 млн. лв.
– 2015 г. – 9,7 млн. лв.
– 2016 г. – 8,6 млн. лв.
– За първото тримесечие на 2017 г. е 2,7 млн. лв., което е намаление на годишна база от 11,3%.

От началото на 2017 г. министърът на финансите е съгласувал планове за финансово оздравяване на 5 общини – Перник, Белово, Тетевен, Септември и Велинград.

Плановете на общините Велинград и Септември са съгласувани през април 2017 г., когато са предоставени и заеми за финансово оздравяване на тези общини, а на Тетевен – в края на март, поради което на този етап не може да се даде категорична оценка на наблюдаваните показатели и финансовото състояние на тези три общини. Общият ефект следва да се реализира средносрочно в периода 2017 – 2019 г., като към края на всеки отчетен период общините са поели конкретни ангажименти за постигане на определени целеви стойности на финансовите си показатели, които следва да реализират и отчитат в Министерството на финансите.

Българската банка за развитие (ББР) разплати над 62 млн. лв. по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради само за април. Така общата сума на разплатените средства от началото на годината до края на април е 226 315 090,76 лв.

2022 договора за целево финансиране и общо 3524 анекса към тях е сключила ББР от стартирането на програмата до 30 април т.г. Общият размер на усвоените средства е над 621 млн. лв., а поетият ангажимент от финансовата институция по програмата до момента е над 1,194 млрд. лв.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 06.07.2017. Категория Тема. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *