Управленската програма на кабинета „Борисов 3”: Подобряване на процеса на усвояване на европейските средства и на бизнес средата у нас

Присъединяването на България към Шенген и еврозоната и отпадането на Механизма за сътрудничество и оценка са сред ключовите ангажименти

Прочетена: 116

Невена Картулева

„Всеки ден работа!“. С тези думи премиерът Бойко Борисов се е обърнал към министрите от кабинета след приемането на управленската програма на правителството, става ясно от стенограма от заседанието на Министерския съвет, на което програмата бе утвърдена.
Документът от 128 страници е с обхват на действие 2017 – 2021 г. и е съставен в изпълнение на подписаното Коалиционно споразумение между ПП ГЕРБ и Обединени патриоти – НФСБ, „Атака”, ВМРО.

В бр. 32 на в. „Строител“ Ви представихме главните мерки в програмата, както и подробна информация за плановете на правителството в секторите „Регионално развитие“ и „Транспорт“. Сега можете да се запознаете с приоритетите по отношение на финансите, европейските фондове и Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г.

Основна цел

на страната според програмата е интеграцията в европейския паричен поток. Предстои присъединяването ни към валутен механизъм II, а след това към еврозоната и Единния банков съюз. Документът потвърждава, че дотогава Валутният борд остава без алтернатива за гарантиране на финансовата и макроикономическата стабилност на държавата. Кабинетът се ангажира да запази ставките на преките данъци, съществуващите облекчения, размера и прага за регистрация по ДДС. Голямата цел, която си поставя, е намаляване на бюджетния дефицит в средносрочен план и достигане на нулево салдо през 2020 г.

По отношение на местните власти остава стремежът към децентрализация на публичните услуги и повишаване на качеството им. С цел подобряване на управлението на общинско ниво ще се извършва наблюдение на бюджетното състояние на регионите, анализ и оценка на показателите, определящи тези с парични затруднения, и мониторинг на администрациите в процедура по финансово оздравяване.

Във връзка с предвижданите проверки не само на местно, а и на централно институционално ниво правителството планира изготвяне на Стратегия за развитие на финансовото управление и контрол на вътрешния одит в публичния сектор за периода 2017 – 2020 г.

Ще бъде въведена и единна национална електронна уеб базирана платформа за възлагане на обществени поръчки. Първият етап за реализирането й е до 18 октомври 2018 г., а вторият – до 31 декември 2020 г. За да се подобри дейността на органите на Агенцията за държавна финансова инспекция, ще бъде изготвена Единна методология за контрол върху изпълнението на договорите по Закона за обществените поръчки. Една от мерките за това фигурира в законодателната програма на правителството. Тя касае измененията в Закона за вътрешния одит в публичния сектор. С тях ще се постигне развитие на правната рамка за повишаване на ефективността на вътрешния контрол, в това число и проверките в организациите от обществения спектър. ЗИД на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор допълва горните мерки и цели развитие на правната рамка за увеличаване на ефективността на вътрешната регулация в организациите.

Европейските фондове

са важен източник на средства за реализация на приоритетни за страната проекти. Затова цяла глава от управленската програма на кабинета е свързана с тяхното администриране. Кабинетът предвижда изменения в Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове. С новите текстове ще се добавят разпоредби, уточняващи, че чрез финансова корекция се отменя или се намалява размерът на изразходваните средства – както на предоставената подкрепа от ЕСИФ, така и от други форми на принос по съответния проект. Ще бъде допускано също предварително изпълнение на актовете за определяне на санкции. Ще бъде изрично уточнено, че процесът на одобрение от управляващия орган (УО) на подадените плащания приключва с мотивирано решение на неговия ръководител. Планира се още допускане на предварително изпълнение на становището за утвърждаване на подадените плащания. По отношение на чл. 39, ал. 4, изр. 1-во и чл. 48, ал. 2, изр. 1-во, изрично ще се конкретизира за кои договори с изпълнители (за кои дейности по проекта) следва финансирането с безвъзмездна помощ да се прекратява едностранно от ръководителя на УО.

Според правителството ефективното управление на средствата от ЕС ще бъде постигнато чрез унифициране на системите на оперативните програми. Те ще бъдат напълно електронизирани и подчинени на едни и същи правила.

Кабинетът заявява готовност да оказва методическа подкрепа на институциите в процеса по верификация, сертификация и осчетоводяване на разходите по оперативните програми за периода 2014 – 2020 г. Още тази година предстои въвеждането на електронно кандидатстване и отчитане при подхода „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР) в ИСУН. Ще се организират работни срещи и обучения със служители от управляващите, сертифициращите органи и бенефициенти за споделяне на практиката на одиторите и резултати, за да се постигне превенция и коригиране на нередностите.

Друга голяма тема от предходния мандат на правителството е опростяването и унифицирането на процесите, процедурите и правилата за кандидатстване, одобрение и отчитане на проектите и осигуряване на синергия между инвестициите. За това ще помогне разработването на стандартни таблици на разходите за единица продукт за дейности, изпълнявани със собствен човешки ресурс от бенефициентите, и за организация и управление по предложенията.

Като приоритет за правителството се посочва навременното планиране и обявяване на схемите за кандидатстване по програмите, както и верификацията и сертификацията на инвестираните средства. Освен за неотложен старт на проектите ще се работи и за укрепване на капацитета за управление на оперативните програми, включително и чрез финансовите инструменти.

Техническа подкрепа на бенефициентите и на звената за изпълнение на секторни реформи ще се осигурява по линия на инструмента „JASPERS 2014 – 2020“ и в рамките на изпълнението на меморандумите за сътрудничество по Европейски структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) с Европейската инвестиционна банка, Световната банка и Европейската банка за възстановяване и развитие.

Важна точка по направление на средствата от ЕС е засилването на капацитета на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД. В него ще се поддържа висококвалифициран административен капацитет и ще се вземат мерки за подобряване на информираността и достъпа до средствата за малкия бизнес.

Страната ни ще се подготвя за участие в преговорите за бъдещето на бюджета на ЕС и в частност кохезионната политика. Това се посочва в програмата на правителството. Ще се включим активно в дебата за Многогодишната финансова рамка (МФР) след 2020 г. и свързаното с нея законодателство с оглед запазване на националния интерес в приоритетните за България области, финансирани от бюджета на ЕС.

Темата ще бъде обсъдена и в рамките на планираната в София конференция, която ще се проведе по време на

Българското председателство на Съвета на ЕС

през първата половина на 2018 г. В този период се предвижда организация на различни събития, на които да бъде структуриран европейският дебат за бъдещето на кохезионната политика. Ще бъдат изготвени заключения на Съвета, отразяващи нейните постижения, на тяхна база следва да се конструират дискусиите за програмирането след 2020 г.
„Едно успешно наше председателство на Европейския съюз (ЕС) ще допринесе за утвърждаване на позициите на България в общността. Координацията с Естония и Австрия по програмата и приоритетите за периода юли 2017 г. – декември 2018 г. ще доведе до поставянето на цели, повишаващи сигурността, икономическата активност, защитата на правата на потребителите и на българските общности зад граница“, се посочва в управленската програма на правителството. Според документа предпоставки за реализиране на амбициозната задача са стриктното изпълнение на мерките, заложени в плана за подготовка, и на програмата ни за председателството.

Специално внимание се отделя на външната ни политика, като се посочва, че тя ще се ръководи от принципа на прагматично следване на националния интерес и недопускане на намеса във вътрешните работи на страната. Ще продължим участието си в европейските и евроатлантическите структури. Документът разглежда и позицията ни в ЕС във връзка с очаквания Брекзит. „Перспективите за фрагментация след референдума във Великобритания изглеждат все по-реални. Съществуването на различни нива на интеграция на страните членки в ЕС е източник на нестабилност. Обявяваме се за запазване на единството на ЕС и приветстваме бъдещо задълбочаване на интеграцията между държавите членки“, гласи позицията на правителството по темата.

Управляващите посочват, че реформите в общността трябва да се основават на принципите и ценностите на европейската солидарност и равноправие при взаимно зачитане на интересите и доверието между държавите членки.

Кабинетът ще се фокусира върху изработването на европейска политика и задълбочаване на двустранните икономически и културни отношения със страните от Югоизточна Европа. Ще работи за надграждане на сътрудничеството в рамките на ЕС за справяне с влошената среда на сигурност, адресирането на икономическите затруднения и за защита на споделените ценности и общите достижения.

Планира се ефективна координация и проактивни действия на институциите във връзка с участието на България с проекти по Плана за инвестиции в Европа (т.нар. план Юнкер), както и по Европейския план за външни инвестиции и Европейския фонд за устойчиво развитие, в т.ч. чрез търсене на възможности за регионално сътрудничество. Ще участваме и в Европейския фонд за демокрация и подкрепа за програмите, целящи укрепване на гражданското общество, демократичните реформи, правата на човека и др. в страните партньори. Присъединяването на България към Шенген и еврозоната и отпадането на Механизма за сътрудничество и оценка са сред ключовите ангажименти в правителствената програма.
По направление на сигурността в ЕС страната ни декларира намерение за участие в усилията за засилване на ролята на НАТО в борбата с тероризма, както и включване в задълбочаването на сътрудничеството между Алианса и Европейския съюз.

Управленската програма предвижда още участие на България в регионалните инфраструктурни проекти и насърчаване на транспортната и енергийната свързаност чрез: промотиране на приоритетното значение на трансевропейските коридори VII, VIII, IХ и X; насърчаване и изпълнение в срок на постигнатите договорености за изграждане на междусистемни газови връзки със съседните страни; осигуряване на участието на България в международни енергийни обекти, гарантиращи националната, регионалната и европейската енергийна сигурност, както и откриване на нови ГКПП по границите с Македония, Сърбия и Гърция и разширяване и модернизация на съществуващите.

Управленската програма на Кабинета е публикувана на сайта на в. „Строител“ http://vestnikstroitel.bg/news/162151_programa-za-upravlenie-na-pravitelstvoto-na-blgariya-v-perioda-2017-2021-g-dokument/

Предвиждат се редица промени в законодателството

Управленската програма на кабинета „Борисов 3“ завършва със списък на всички законодателни инициативи, актуални към момента. Правителството синтезира и целите, с които се предлагат новите текстове. Ето кои са законопроектите, касаещи бизнеса, строителството и инвестиционния процес, и в какво направление се предлага да бъдат изменени.

Административно-процесуален кодекс

Измененията целят коригиране на дефиницията на комплексно административно обслужване, обвързване на административното обслужване със Закона за електронното управление (ЗЕУ). Ще се регламентира механизъм за плащанията при комплексно административно обслужване.

Закон за електронното управление

Въвеждане на законова дефиниция за „регистър“, „база данни“, „информационна система“ и др. Регламентиране на оперирането на първичните регистри и ключови системи върху държавния хибриден частен облак. Регламентиране на механизъм за финансирането на споделените ресурси на електронното управление за осигуряване на тяхната устойчивост. Изменение на текстовете, касаещи Държавно предприятие „Единен системен оператор“. Дефиниране на функциите и условията за използването на базовия регистър.

Закон за кадастъра и имотния регистър

Привеждане в съответствие със ЗЕУ с оглед предоставяне на вътрешноадминистративни електронни услуги, реализиране на комплексно административно обслужване и прилагане на принципа „дигитално по подразбиране“ (премахване на водещата роля на хартиения документ).

Закон за здравословните и безопасни условия на труд

Намаляване на административната тежест за бизнеса чрез отпадане на задължението за подаване на уведомление по чл. 15 от закона. Оптимизиране работата на консултативните съвети в областта на безопасността и здравето при работа на национално ниво (Национален съвет по условия на труд и Национален съвет по инспектиране на труда). Създаване на законова основа за осигуряване на качеството на трудовомедицинското обслужване на работниците и служителите.

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс

Регламентиране на новоизградени механизми за предоставяне на вътрешноадминистративни услуги, както и на регистъра на задълженията. Привеждане в съответствие със ЗЕУ с оглед предоставяне на вътрешноадминистративни електронни услуги, реализиране на комплексно административно обслужване, водещо начало на електронните документи.

Наказателно-процесуален кодекс

Ускоряване на процеса и обезпечаване на качествена работа в досъдебната фаза, преодоляване на затрудненията в правоприлагането чрез прецизиране на действащите правни институти, промяна в подсъдността на престъпленията с корупционен елемент, извършени от лица, заемащи висши държавни длъжности, преминаване на тези дела в Специализирания съд и прокуратурата.

Нов наказателен кодекс

Създаване на правна уредба в областта на наказателната политика на страната в съответствие с европейските и международните правни стандарти.

Предоставяне на достъпни електронни административни услуги и достъп до правосъдие. Изграждане на средства за видео-конферентни връзки и тяхното използване във фазите на досъдебно и съдебно производство.

Нов антикорупционен закон

Обединяване фрагментираното законодателство и създаване на единен антикорупционен орган на основата на Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество.

Изпълнение на 17-те мерки от 10-годишния доклад по Механизма за сътрудничество и оценка, за да бъдат постигнати необратими резултати в борбата с корупцията и организираната престъпност и за независимост на съдебната власт. Проектът на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество бе представен от Министерството на правосъдието наскоро, а срокът за общественото му обсъждане изтича на 30 август.

Закон за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и Търговския закон.

Привеждане в съответствие със ЗЕУ с оглед предоставяне на вътрешноадминистративни електронни услуги, реализиране на комплексно административно обслужване и прилагане на принципа „дигитално по подразбиране“ (премахване на водещата роля на хартиения документ). Създаване на възможност за реализиране на единна входна точка.

Закон за частните съдебни изпълнители и Закон за съдебната власт

Нормативно регламентиране на регистъра на запорите за ЧСИ и ДСИ.

Закон за нотариусите и нотариалната дейност

Нормативно регламентиране на регистъра на пълномощните.
Закон за опазване на околната среда

По-добро интегриране на изискванията за контрол на опасностите от големи аварии в предприятия и съоръжения с нисък и висок рисков потенциал, в процедурите по ОВОС и издаване на комплексни разрешителни.

Закон за управление на отпадъците

Въвеждане на мерки, насочени към ресурсната ефективност, включително на предвидените в Пакета за кръгова икономика инициативи.

Закон за браншовите организации

Създаване на ясни правила за функциониране на браншовите организации в аграрния отрасъл и регламентиране на взаимоотношенията им с държавните органи и местната власт.

Закон за железопътния транспорт

За актуализиране на нормативната уредба, включително с оглед на внедрената нова (вследствие реализираните проекти по ОП „Транспорт“) железопътна инфраструктура.

През 2017 г. законът ще се изменя с цел усъвършенстването на правната уредба, въвеждаща изисквания на Директива 2004/49/ЕО относно безопасността на железопътния транспорт в Общността (във връзка с процедура за нарушение № 2013/ 2076). Проектът е внесен в Народното събрание на 23 януари 2017 г.

През 2018 г. промените се планират във връзка с транспонирането в българското законодателство на изискванията на Директива (ЕС) 2016/2370 на Европейския парламент и на Съвета от 14.12.2016 г. за изменение на Директива 2012/34/ЕС по отношение на отварянето на пазара на вътрешни услуги за железопътни пътнически превози и управлението на железопътната инфраструктура. Срокът за транспониране на директивата е 25.12.2018 г.

През 2019 г. ще се допълват нови текстове заради транспонирането на изискванията на Директива (ЕС) 2016/797 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Европейския съюз и на Директива (ЕС) 2016/798 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно безопасността на железопътния транспорт.

Закон за водите

Ще се въведат изменения във връзка с практиката по прилагане на законодателството в областта на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях и за осъществяването на контрол за техническото им състояние.

Закон за малките и средните предприятия

Целта е хармонизиране на българското законодателство с европейската нормативна уредба, регламентираща категоризацията и свързаността на предприятията. Премахването на текста „с изключение на случаите, когато лицата са висши училища или изследователски центрове“ в чл. 4, ал. 7 от закона е необходимо, тъй като допуска изключение от общата хипотеза за свързаност на предприятията по отношение на висшите училища и изследователските центрове.

Закон за насърчаване на инвестициите

Целта е усъвършенстване на нормативната уредба за подобряване на бизнес средата.

Закон за приватизация и следприватизационен контрол

Предвижда се въвеждане на забрана за продажбата на акции и дялове – собственост на държавата, от търговски дружества с държавно участие в капитала, както и на акции и дялове, собственост на търговски дружества с повече от 50% държавно участие в капитала, в други.

Закон за туризма

Осигуряване условия за устойчиво развитие на туризма и успешно провеждане на държавната политика в сферата. Създаване на предпоставки за намаляване на административната тежест за лицата, извършващи туристически дейности, и гарантиране качеството на услугите, като се осигури по-добра защита на правата и интересите на потребителите.

Предложените промени засягат следните аспекти: прецизиране на туристическите дейности и обекти; систематизиране и допълнение на функциите и задачите на органите за управление на туризма; конкретизиране на правната уредба в областта на управлението на туристическите райони; нов подход при регламентирането на туристическите сдружения; правна уредба на националните курорти; изискване за сертифициране на туристическите информационни центрове; прецизиране на изискванията за осъществяване на туроператорска дейност и защита на интересите на потребителите; оптимизиране на реда и условията за категоризиране на места за настаняване и заведения за хранене; прецизиране на уредбата относно сертифицирането на балнеолечебни (медикъл СПА), СПА, уелнес и таласотерапевтични центрове; детайлни правила за вписване на ски училищата; законова делегация за създаване на правила за безопасност при ползване на басейни и водни атракциони; прецизиране на органите за контрол и техните правомощия.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 24.08.2017. Категория Тема. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.