Строителната индустрия в България през януари – юни 2017 г.

Прочетена: 180

Таня Бъчварова, гл. експерт,
„Анализи и прогнози“,
Екип на КСБ

Предварителни данни на европейската статистическа институция Евростат за второто тримесечие на 2017 г. показват нарастване на Брутния вътрешен продукт (БВП) в ЕС с 0,7% спрямо предходното тримесечие. На годишна база икономиката на ЕС отчита ръст с 2,4% през вторите три месеца на годината. Това също показва леко ускорение спрямо предишното тримесечие, когато е регистрирано увеличение от 2,1% на годишна база.

Ускорен растеж на БВП се отчита и в еврозоната, като за второто тримесечие той е 0,6% на тримесечна база, а на годишна база – от 2,3%. За първото тримесечие на 2017 г. еврозоната регистрира увеличение на БВП с 2,0%. Данните показват най-високия растеж в еврозоната на годишна база за последните пет години.

Развиващите се икономики от Централна и Източна Европа затвърждават позицията си на движеща сила за икономиката на ЕС.

В тези страни отново се забелязват най-бързи темпове на растеж, като на първа позиция за целия ЕС е Румъния с икономически ръст от 1,7% на тримесечна база и 5,7% на годишна. На втора позиция са Естония и Словения с ръст от 5,2% на годишна база. Следва Латвия с тримесечен ръст от 1,3% и годишен – от 4,8%. Чехия се нарежда с годишен ръст от 4,7%.
„Новите макроикономически прогнози са реалният БВП на еврозоната да нарасне през тази година с цели 2,2% спрямо предходна прогноза от юни за икономически растеж с 1,9%”, сочи доклад на Европейската централна банка. Институцията е запазила без промяна своите прогнози за растеж с 1,8% през 2018 г. и с 1,7% през 2019 г.

България отчита много добра позиция в икономиките, като за второто тримесечие БВП на страната нараства с 1% на тримесечна база и 3,6% на годишна база.

Строителната индустрия

Строителната индустрия за периода януари – юни 2017 г. се гради основно от 87% малки, 11,2% средни и 1,8% големи фирми, вписани в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС).

Към 12.09.2017 г. вписаните строителни компании в ЦПРС са 5121, от които 5077 са български юридически лица и 44 са чуждестранни фирми. Заличените фирми за 2016 г. по неизпълнение на процедура по чл. 20, ал. 2 от ЗК са 438 фирми.

Икономиката на България

Брутната добавена стойност (БДС) средно на един зает през второто тримесечие на 2017 г. възлиза на 5758 лв., при 5158 лв. за предходното тримесечие. Реално се увеличава с 11,7%, с 2,0% за един отработен човекочас се постигат 13,8 лв.
Тенденцията за първото полугодие на 2017 г. е:
Брутен вътрешен продукт – нарастване от 2716 млн. лв.
Брутна добавена стойност – нарастване от 2573 млн. лв.
Обща строителна активност
Брутната добавена стойност (БДС) в отрасъл „Строителство” има тенденция на нарастване при реални показатели, както следва: БДС за първото полугодие на 2017 г. е 1619 млн. лв. при регистрирана тенденция на нарастване в реално изражение от 95 млн. лв.
БДС, формирана в строителната индустрия януари – юни, представлява 3,7% дялово участие в БВП общо за икономиката и 4,2% участие от общо формираната Брутна добавена стойност в икономиката.

Реално приносът на един зает в сектор „Строителство” за разглеждания период е 9580 лв., или 6,9% ръст на годишна база.

Общо обработените човекочаса в строителната индустрия за януари – юни 2017 г. са 90 млн. часа като за същия период на 2016 г. са 96 млн. часа, при тенденция на спад на годишна база от 5,2%.
Отработените човекочаса на един нает по трудово правоотношение за първото полугодие са 816, при 835 часа за същия период на 2016 г.

Разходите на работодателя за труд са 612 млн. лв. Един отработен час от на нает по трудово правоотношение за януари – юни 2017 г. е струвал 6,77 лв.
Произведената продукция от едно наето лице по трудово правоотношение за януари – юни на 2017 в строителната индустрия е в порядък от 43 949 лв. Тенденцията на годишна база е ръст от 18,6%, а в сравнение с предходното тримесечие нарастването е от 23,8%.

Строителната индустрия остава с положителна динамика при трайно отстъпване от установената от години отрицателна тенденция на годишна база. По статистически данни в сравнителен аспект на годишна база обемът от строителната продукция показва ръст от 20,8%, а в сравнение с предходното тримесечие увеличението е 50,9%. Ръстът на продукцията от 20,8% на годишна база се доближава до нивата от 2010 и 2011 г. Постигнатите положителни резултати за януари – юни на 2017 г. в голяма степен се дължат на нарастване на инвестиционна дейност.
Преките чуждестранни инвестиции в отрасъл „Строителство” бележат увеличение от 45,7% за полугодието. Статистическите данни при някои показатели носят положителен знак и показват очакваното темпо за възстановяване и възвръщане растежа на отрасъла.
През последните години строителният сектор в България натрупа загуба и изоставане на позиции. Положителните резултати по предварителните статистически данни носят оптимизъм за развитието на отрасъла. Класацията по икономически показатели в сравнителен аспект също регистрира положителни стойности.

Данните на Националния статистически институт (НСИ) показват, че за второто тримесечие на 2017 г. строителният бизнес регистрира положителни стойности по някои основни показатели на годишна и тримесечна база.

Произведената строителна продукция нараства с 20,8%, като при сградното строителство ръстът е от 28,%, а при инженерното – 12,8%.
Безработните в отрасъл „Строителство” намаляват на годишна база с 35,9%.
Разходите за дълготрайни материални активи (ДМА) отчитат спад от 5,4%.
Размерът на средната работна заплата, формирана в сектора, нараства с 2,5%.

Очакванията са да има напредък по договарянето на средствата по оперативните програми от настоящия програмен период.

Произведена продукция за първото полугодие на 2017 г. (production of construction enterprises) в отрасъла
За строителния сектор първото полугодие на годината приключи с изпълнени обекти на обща стойност 5186 млн. лв., което е ръст от 20,8% на годишна база и 50,9% в сравнение с предходното тримесечие.

По сегменти:

Сегментът „Сградно строителство“, който включва жилищно и нежилищно строителство, формира произведена продукция в размер на 2880 млн. лв., или 55,5% от цялата. „Сградно строителство” регистрира възходяща корекция от 28% в сравнение със същия период на миналата година и ръст от 51,6% спрямо предходното тримесечие.

„Инженерна инфраструктура“ – произведената продукция е 2306 млн. лв., или има дял от 44,58%, при ръст на годишна база от 12,8% и значително повишение от 48,8% в сравнение с предходното тримесечие. Настоящият програмен период по договаряне на европроекти и очер­таването на рамките за функциониране на икономиката като цяло поставят началото на завишаване на нивата на този сегмент. „Инженерно строителство“ основно зависи от държавния бюджет, от местните структури и средствата по фондовете от ЕС. Мястото на този сегмент е от особено значение за развитие на строителния отрасъл и икономиката като цяло, в тази посока трябва да се насочат приоритетите. Анализът, основаващ се на прогноза, показва по-значително нарастване на „Инженерно строителство“ към средата на 2018 г. Очакванията са до края на 2017 г. отрасълът да увеличи обектите по енергийно строителство и енергийна ефективност. Това е бъдещата платформа за развитие на сектора.

Обща строителна активност 2008 – първо полугодие на 2017 г.

2008 г. – Обемът на произведената продукция е около 22 млрд. лв., а заетите в отрасъл „Строителство” достигат 298 хил. човека, като делът на сектора в БДС през 2008 г. е 9%.
2009 г. – Постигнатият обем е 19 млрд. лв. със заети 277 хил. души. Делът на строителството в БДС е 9,5%.
2010 г. – Обемът на строителната продукция пада на 13 млрд. лв., заетите са 225 хил. бр. Делът на строителството в БДС е 7,3%.
2011 г. – Обемът на произведената продукция е от 13 млрд. лв., а заетите в отрасъла са 198 хил. души. Делът на строителството в БДС е от 6,4%.
2012 г. – Обемът на произведената продукция е 13 млрд. лв., като заетите намаляват на 186 хил. души. Делът на строителството в БДС е 5,9%.
2013 г. – Обемът на произведената продукция е 13 млрд. лв., а заетите в отрасъла наброяват 179 хил. Делът на строителството в БДС е 4,8%
2014 г. – Обемът на произведената продукция е 15 млрд. лв., заетите са 178 хил. Секторът формира 4,4% от БДС.
2015 г. – Обемът на произведената продукция е 16 млрд. лв. със заети 182 хил. Отрасълът е 4,7% от БДС.
2016 г. – Обемът на произведената продукция е 11,251 млрд. лв. със заети 175 хил. човека. Секторът формира 4,2% от БДС.
2017 г., първо тримесечие – Обемът на произведената продукция е 2,067 млрд. лв. със заети 170 хил. души. Делът на строителството в БДС е 3,9%
2017 г., второ тримесечие – Обемът на произведената продукция е 2,490 млрд. лв. Заетите в отрасъла са 168 хил. души, като делът на сектора в БДС е 4,5%.
Дълготрайните материални активи в сектор „Строителство“ представляват 4,4% от общо отчетените ДМА. Статистическата информация показва значителен спад на разходите за придобиване на ДМА в отрасъла на годишна база от 10,4%, а в сравнение с предходното тримесечие резултатът е нарастване с 49,6%.

Разходите за придобиване на дълготрайни материални активи са показатели, характеризиращи инвестиционната активност на предприятията във всички сектори на икономиката. Тенденцията, която присъства от години в строителния отрасъл, е постепенно нарастване на разходите за придобиване на ДМА.

Обявените обществени поръчки

Обявените обществени поръчки в отрасъл „Строителство” за полугодието на 2017 г. възлизат на 1317 бр. с прогнозна обявена стойност 1993 млн. лв. На годишна база е регистриран спад от 18% на броя на обявените поръчки и на стойността – от 18,3%. Обявените поръчки по сегменти са:
„Инженерна инфраструктура“ – 290 бр. на прогнозна стойност 881 млн. лв., или 22% от броя на общо обявените поръчки за разглеждания период. Отчита се с ръст на броя на обявените на търговете на годишна база от 6,6% и на стойността от 5,8%.

„Водоснабдяване и канализация“ – 60 бр. обявени обществени поръчки с прогнозна стойност от 200 млн. лв., или 4,6% от броя на всички за януари – юни на 2017 г. Регистриран е спад на годишна база от 25% на броя на търговете и ръст на стойността от 4,2%.

„Сградно строителство“ – 17,2% от общо обявените поръчки за разглеждания период, или 226 бр. с прогнозна стойност 370 млн. лв. Промяната на годишна база е ръст от 11,9% на броя на обявените поръчки и 118,9% на стойността.

„Енергийна инфраструктура“ – 294 бр. обществени поръчки, представляващи 22,3% от общо обявените с прогнозна стойност 467 млн. лв. На годишна база има ръст при броя от 1% и спад на прогнозната стойност от 55,3%.

„Проектиране и надзор“ – 467 бр. обществени поръчки, или 33,9% от общо обявените за януари – юни 2017 г., с обща прогнозна стойност 75 млн. лв. На годишна база при този сегмент има понижение при броя на търговете от 41,3% и на стойността от 62,5%.

Обявени обществени поръчки по критерий „Възложител“

Обявените обществени поръчки за първото полугодие на 2017 г. от общините са 1022 бр., или 77,6% от всички.
Комуналният и общественият сектор – 37 бр., или 2,8% от общо обявените поръчки.
Болниците и учебните заведения – 45 бр., или 3,4% от всички.
Министерствата и агенциите – 205 бр., или 15,6% от всички.
Други обявени обществени поръчки – 8 бр., или 0,6%

По критерий „Източник на финансиране“

Оперативна програма „Региони в растеж“ – 454 бр.
Оперативна програма „Околна среда“ – 18 бр.
Програма за развитие на селските райони – 9 бр.
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ – няма.
Проект „Красива България“ –
8 бр.
Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ – 4 бр.
Национален доверителен екофонд – 10 бр.
ПУДООС – 7 бр.
Норвежки финансов механизъм – 1 бр.
Агенцията за хора с увреждания към МТСП – няма.
Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство – 3 бр.
Обществени поръчки, финансирани от бюджета – 776 бр.
Механизъм за свързване на Европа – 3 бр.
Фонд „Солидарност на Европейския съюз“ – няма.
Българо-швейцарска програма за сътрудничество – 2 бр.
Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ – 5 бр.
Оперативна програма „Добро управление“ – 1 бр.
Грантово споразумение с Изпълнителна агенция „Иновации и мрежи“ – 1 бр.
Фонд „Вътрешна сигурност“ – 5 бр.
Програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Гърция – България 2014 – 2020 г. – 1 бр.

Нарушения

Констатациите на експертната група към КСБ по мониторинга „Условия, влияещи негативно върху системите за възлагане на обществените поръчки в България“, са:

Допуснатите нарушения, слабите места, ограничителните критерии, водещи до субективни решения и поставяне на ограничителни бариери, в рамките на анализа за първото полугодие на 2017 г. са в 55 бр. обществени поръчки.
„Инженерна инфраструктура и ВиК“ – 14 бр. допуснати условия, влияещи негативно върху конкуренцията в търговете за разглеждания период.
„Сградно строителство“ – 10 бр. допуснати условия, влияещи негативно върху конкуренцията.
„Енергийна инфраструктура“ – 25 бр. регистрирани несъответствия.
„Проектиране и строителен надзор“ – 6 бр. регистрирани несъответствия в обявените обществени поръчки за разглеждания период.

Сключени договори

Сключените договори по обществени поръчки в отрасъл „Строителство“ за периода януари – юни 2017 г. са 747 бр. на стойност 994 млн. лв. На годишна база се отчита спад при броя от 28,1% и ръст на стойността от 29,4%. Те са разпределени, както следва:

Малки строителни фирми – 345 бр. сключени договора на стойност 202 млн. лв., или 46,2% от броя на всички контракти за разглеждания период и 20,3% от стойността им. Регистрира се ръст при броя на сключените договори от 29% в сравнение със същия период на миналата година, както и на стойността – 25,5%.
Средни строителни фирми – 319 бр. на стойност 278 млн. лв., или 42,7% от броя на общо сключените договори за разглеждания период и 28% от стойността им. На годишна база се наблюдава спад на броя на контрактите от 23,7% и на стойността – 35%.
Големи строителни фирми – 62 бр. на стойност 513 млн. лв., или 8,3% от броя на общо сключените договори за разглеждания период и 51,6% от стойността им. В сравнение със същия период на миналата година се отчита спад от 47,5% на броя на контрактите и ръст на стойността от 193,1%.
Към 30.06.2017 г. сключените договори от нерегистрирани фирми в ЦПРС са 21 броя на стойност 1 млн. лв., или 2,8% от броя на контрактите и 0,1% от стойността им. На годишната база се наблюдава ръст при броя на сключените договори от нерегистрирани фирми от 23,5% и спад от 75% при стойността. Основната част от сключените договори с нерегистрирани в ЦПРС фирми са за неотложни ремонти, ремонти на покриви, ремонтни дейности на сгради при незначителен обем, снегопочистване на съществуващи горски пътища.

Сключените договори са общо 747 бр. на стойност 994 млн. лв.

Големите фирми са сключили самостоятелно и в консорциуми 62 бр. договора на стойност 513 млн. лв. за януари – юни 2017 г. (по данни на АОП). Те са разпределени, както следва:
Самостоятелно – 36 бр. сключени договора на стойност 136 млн. лв.
Участващи в обединения, консорциуми и дружества – 26 бр. на стойност 377 млн. лв.
Средните фирми са сключили общо 319 бр. договора на стойност 278 млн. лв. Те са разпределени, както следва:
Самостоятелно – 231 бр. сключени договора на стойност 175 млн. лв.
Участващи в обединения, консорциуми и дружества – 88 бр. на стойност 103 млн. лв.
 Малките фирми са сключили общо 345 бр. договора на стойност 202 млн. лв. Те са разпределени, както следва:
Самостоятелно – 256 бр. на стойност 122 млн. лв.
Участващи в обединения, консорциуми и дружества – 89 бр. договора на стойност 80 млн. лв.
Фирми без регистрация в ЦПРС – 21 бр. на стойност 1 млн. лв.

Сключените договори за януари – юни 2017 г. са 747 бр., което е спад от 28,1% на годишна база. От тях 149 бр. договора са по оперативни програми, или има ръст от 144,3% в сравнение със същия период на миналата година. Контрактите, финансирани от държавния бюджет, са 598 бр., или има спад от 38,9% на годишна база. От всички сключени договори за първото полугодие на 2017 г. най-висок дял по критерий „Брой“ имат обществени поръчки, финансирани от държавния бюджет.
Сключените договори до 200 хил. лв. в отрасъл „Строителство” за януари – юни на 2017 г. са 261 бр. на стойност 16 млн. лв. Контрактите до 2150 хил. лв. са 431 бр. на стойност 323 млн. лв., а сключените договори над 2150 хил. лв. – 55 бр. на стойност 655 млн. лв.
Сравнителен анализ по сегменти
Силните години при „Инженерна инфраструктура“ както при броя, така и при стойността са 2014 – 2015 г. Разпределение по брой:
2013г. – 885 бр. сключени договори
2014 г. – нарастват до 1617 бр.
2015 г. – възлизат на 1417 бр.
2016 г. – са 742 бр.
2017 г., първо полугодие – 156 бр., или спад от 42,6% на годишна база.
При стойността в сегмента „Инженерна инфраструктура“ се наблюдава нарастване от 2013 до 2015 г. и драстично понижение през 2016 г. През първото полугодие на 2017 г. се отчита ръст от 176,3% на годишна база. Порядъкът е:
2013 г. – 1342 млн. лв.
2014 г. – 1590 млн. лв.
2015 г. – 1930 млн. лв.
2016 г. – 798 млн. лв.
2017 г., първо полугодие – 467 млн. лв.
„Инженерна инфраструктура” – 156 бр. сключени договора на стойност 467 млн. лв., или 20,9% от броя на всички и 47% от стойността им. Те са разпределени по фирми, както следва:
Малки фирми – 47 бр. на стойност 32 млн. лв., или 30,1% от броя на сключените договори в сегмента и 6,9% от стойността им.
Средни фирми – 67 бр. на стойност 73 млн. лв., или 43% от броя и 15,6% от стойността на сключените договори в сегмента.
Големи фирми – 29 бр. на стойност 361 млн. лв., или 18,6% от броя на сключените договори в „Инженерна инфраструктура” и 77,3% от стойността им.
Фирми без регистрация в ЦПРС – 13 бр. на стойност 1 млн. лв., 8,3% от броя и 0,2% от стойността.
Тенденция: По критерий „Брой” най-много са сключените договори от средни фирми, следвани от малки и големи компании. При стойността водещи са големите, следвани от средните и малките фирми.
При броя на сключените договори в сегмента „Водоснабдяване и канализация“ се наблюдават променливи нива за периода 2013 – 2015 г. и спад през 2016 г. Тенденцията при стойността е спад само от 2014 г. до 2016 г.
2013 г. – 234 бр. на стойност 1748 млн. лв.
2014 г. – 274 бр. на стойност 589 млн. лв.
2015 г. – 181 бр. на стойност 210 млн. лв.
2016 г. – 123 бр. на стойност 185 млн. лв.
2017 г., първо полугодие – 59 бр. на стойност 162 млн. лв., или ръст от 40,5% на броя в сравнение със същия период на миналата година. При стойността също има значителен ръст от 126 млн. лв. на годишна база.
„Водоснабдяване и канализация“ – 59 бр. сключени договора на стойност 162 млн. лв., или 7,9% от броя на всички в сектора и 16,3% от стойността им. Те са разпределени по фирми, както следва:
Малки фирми – 12 бр. на стойност 3 млн. лв., или 20,3% от броя на общо сключените договори в сегмента и 1,9% от стойността им.
Средни фирми – 37 бр. на стойност 52 млн. лв., което представлява 62,7% от броя на сключените договори в сегмента и 32,1% от стойността им.
Големи фирми – 9 бр. на стойност 107 млн. лв., или 15,3% от броя на сключените договори в сегмента и 66% от стойността им.
Фирми без регистрация в ЦПРС – 1 бр., или 1,7% от броя.
Тенденция: Най-много договори в сегмента „Водоснабдяване и канализация“ са сключени от средни фирми, следвани от малки и големи компании. При стойността водещи са големите компании, следвани от средните и малките фирми.
При сегмента „Сградно строителство” се отчитат следните резултати:
2013 г. – броят е 1136 на стойност 713 млн. лв.
2014 г. – 937 бр. на стойност 510 млн. лв.
2015 г. – 803 бр. на стойност 277 млн. лв.
2016 г. – 728 бр. на стойност 189 млн. лв.
2017 г., първо полугодие – 155 бр. на стойност 83 млн. лв. На годишна база се отчита спад от 48% при броя и ръст от 9,2% при стойността.
„Сградно строителство” – 155 бр. сключени договора на стойност 83 млн. лв., или 20,7% от броя на всички в сектора и 8,4% от стойността им. Те са разпределени по фирми, както следва:
Малки фирми – 83 бр. на стойност 29 млн. лв., или 53,5% от броя на сключените договори в сегмента и 35% от стойността им.
Средни фирми – 56 бр. на стойност 28 млн. лв., или 36,1% от броя на сключените договори в сегмента и 35,4% от стойността им.
Големи фирми – 10 бр. на стойност 26 млн. лв., или 6,5% от броя на всички в сегмента и 31,3% от стойността им.
Фирми без регистрация в ЦПРС – 6 бр., или 3,9% от броя на общо сключените договори в сегмента.

Тенденция: По критерий „Брой” най-много договори в сегмента „Сградно строителство” са сключили малките фирми, следвани от средните и големите компании. При стойността водещи са малките фирми, следвани от средните и големите компании.

При сегмента „Енергийна инфраструктура” се отчитат следните резултати:
2013 г. – 310 бр. на стойност 393 млн. лв.
2014 г. – 308 бр. на стойност 282 млн. лв.
2015 г. – 453 бр. на стойност 230 млн. лв.
2016 г. – 1396 бр. на стойност 1286 млн. лв.
2017 г., първо полугодие – 377 бр. на стойност 282 млн. лв. Отчита се спад на годишна база при броя на сключените договори от 11,7% и на стойността от 42,2%.
„Енергийна инфраструктура” – 377 бр. на стойност 282 млн. лв., или 50,5% от броя на общо сключените договори и 28,3% от стойността им. Те са разпределени по фирми, както следва:
Малки фирми – 203 бр. сключени договора на стойност 137 млн. лв., или 53,8% от броя на всички в сегмента и 48,6% от стойността им.
Средни фирми – 159 бр. на стойност 126 млн. лв., или 42,2% от броя на общо сключените договори в сегмента и 44,7% от стойността им.
Големи фирми – 14 бр. на стойност 19 млн. лв., или 3,7% от броя и 6,7% от стойността на сключените договори в сегмента.
Фирми без регистрация в ЦПРС – 1 бр., или 0,3% от броя.
Тенденция: По критерий „Брой” най-много договори в сегмента са сключили малките фирми, следвани от средните и големите компании. И при стойността водещи са малките фирми, следвани от средните и големите компании.
Извод: При сключените договори по обявените обществени поръчки за януари – юни 2017 г. по критерий „Брой” най-много контракти се изпълняват от малки фирми – 46,2%. Средните фирми са с дялово участие от 42,7%, а големите – 8,3%. На фирми без регистрация в ЦПРС се падат 2,8%. По критерий „Стойност” големите фирми са водещи с 51,6%, следвани от средните фирми – 28%, и малките – 20,3%. Фирмите без регистрация в ЦПРС имат дялово участие от 0,1%.
Договорите за най-големите проекти по обявени обществени поръчки за първото полугодие на 2017 г. са:
„Реконструкция, модернизация и разширение на ПСОВ – к.к. Златни пясъци” – на стойност 24 млн. лв. Изпълнява се по Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС). Възложител е община Варна, а изпълнител – „Хидрострой“ АД.
„ВиК на гр. Долна Митрополия първи етап и довеждащ колектор към ПСОВ“ – на стойност 20 млн. лв. Изпълнява се по ОПОС. Възложител е община Долна Митрополия, а изпълнител – ДЗЗД „ВиК Инженеринг 2014“.
„Реконструкция и разширение на ПСОВ – гр. Добрич“ – на стойност 27 млн. лв. Изпълнява се по ОПОС. Възложител е община Добрич, а изпълнител – Обединение „ГИС АКВА БГ“.
„Реконструкция на ВиК мрежата на гр. Добрич – етап 1, лот 2“ – на стойност 28 млн. лв. Изпълнява се по ОПОС. Възложител е община Добрич, а изпълнител – „Хидрострой“ АД.
„Канализационна и водопроводна мрежа на гр. Тръстеник, помпена станция и довеждащ колектор до ПСОВ – етап I A“ – на стойност 32 млн. лв. Изпълнява се по ОПОС. Възложител е община Долна Митрополия, а изпълнител – Обединение „ВиК Тръстеник 2014“.
 „Разширение на метрото в София, трета метролиния – II етап – от км. 1+941,33 до км. 14+277,56“. Стойността е 81 млн. лв., финансира се по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ (ОПТТИ). Възложител е „Метрополитен“ ЕАД, а изпълнител – Обединение „Метробилд Запад“.
 „Разширение на метрото в София, трета метролиния – II етап – от км. 14+277,56 до км. 15+749,00“, на стойност 95 млн. лв., изпълнява се по
ОПТТИ. Възложител е „Метрополитен ЕАД“, а изпълнител е Обединение „Горна баня“.
 „Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на Община Варна“ – на стойност 120 млн. лв. Възложител е община Варна, а изпълнител – „ДЗЗД Черно море 2016“.
Нарушения
Строителните фирми, сключили договор за изпълнение на обществената поръчка за разглеждания период без регистрация в ЦПРС на КСБ, са 3 броя от началото на годината до края на юни. Анализът на фирмите, които са без регистрация, показва, че:
По-голямата част от сключените договори от нерегистрирани фирми съгласно Закона за КСБ може да се приемат за неотложни ремонти, ремонти на покриви, ремонтни дейности на сгради при незначителен обем, снегопочистване на съществуващи горски пътища.
Прави впечатление, че ремонтите, които се възлагат от НОИ – териториални поделения, се извършват в голямата си част от фирми без регистрация в ЦПРС на КСБ или фирми, заличени от ЦПРС при КСБ.
Запазва се тенденцията да се сключват договори по обявени поръчки от дружества при конфигурация на дялово участие в обединенията над 80% в полза на фирмата без регистрация в ЦПРС на КСБ и незначителната част за фирмата с регистрация в ЦПРС на КСБ.
Разрешителни за строеж
Издадените разрешителни за строеж през първото полугодие на 2017 г. са общо 5918. От тях 2740 са за жилищни сгради с 10 507 жилища, 69 за административни сгради/офиси и 3109 за други. Разгънатата застроена площ (РЗП) на жилищата е 1 376 504 кв. м. Административни сгради/офиси са със 151 304 кв. м РЗП и други здания – с 1 758 036 кв. м РЗП. В сравнение с първото полугодие на 2016 г. при издадените разрешителни за строеж на сгради се наблюдава ръст от 38,7% и нарастване на РЗП от 47,6%. Жилищните сгради се увеличават с 24%, жилищата в тях – с 33,5%, а разгънатата им застроена площ е повече с 23,6%. Броят на издадените разрешителни за строеж на административни обекти намалява с 13,8%, а съответната им РЗП регистрира ръст от 36,9%. При другите видове сгради се наблюдава нарастване както на броя на издадените разрешителни за строеж с 57,3%, така и на общата им застроена площ – със 75,3%.
Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите Пловдив – 379, София-град – 364, Варна – 237 и Бургас – 227.
Разрешителните за строеж се считат за индикатор на активността в строителния бранш. Очакванията са жилищният и индустриалният сегмент да са най-активни през следващите няколко години.
Започнатото строителство
за първото полугодие на 2017 г. е 1920 жилищни сгради с 7060 жилища в тях при РЗП 933 789 кв. м, 41 административни сгради с обща застроена площ 67000 кв. м и 1737 други сгради с 1 089 372 кв. м РЗП.
В сравнение със същия период на миналата година започнатите нови жилищни сгради се увеличават с 30,6%, жилищата в тях нарастват с 26,8%, а разгънатата им застроена площ – с 20,9%. При административните здания се наблюдава ръст на броя от 10,8% и спад на РЗП от 23,2%. Започнатите други видове сгради са повече с 84,4%, а при разгънатата им обща застроена площ ръстът е от 82,3%.

Строителството на най-голям брой нови сгради е започнало в областите Пловдив – 314 жилищни и 221 други, София-град – 278 жилищни и 4 други, Варна – 200 жилищни и 91 административни сгради.

Тенденция: Строителството на жилища и на индустриални сгради в България отчита силен ръст.

Въведените в експлоатация
за първото полугодие на 2017 г. сгради са 1047 бр. с 4327 жилища в тях. На годишна база се наблюдава спад на броя на сградите от 1,2% и на жилищата в тях от 5,2%.

Най-много въведени сгради има във Варна – 180 сгради с 1252 жилища, следват Бургас – 176 сгради с 1281 жилища в тях, София област – 120 сгради със 152 жилища, и Пловдив – 113 сгради с 407 жилища в тях.

Заетост

През първото полугодие на 2017 г. общият брой на заетите лица в икономиката е 3509 хил. В отрасъл „Строителство” заетите са 169 хил., което е 4,8% от общо заетите. Запазва се тенденцията на годишна база.

Наетите лица за първото полугодие на 2017 г. са 136 хил., което е спад от 1,7% в сравнение със същия период на миналата година.

Самонаетите в строителния сектор са повече с 4,7 % на годишна база.

Според НСИ през второто тримесечие на 2017 г. безработните лица общо за страната са 213,9 хил., а коефициентът на безработица – 6,3%. В сравнение с второто тримесечие на 2016 г. броят на безработните лица намалява с 51,7 хил., а коефициентът на безработица – с 1,7 процентни пункта.

През същия период коефициентът на безработица намалява с 1,9 процентни пункта при мъжете и с 1,5 процентни пункта при жените, като достига съответно 6,9% за мъжете и 5,7% за жените. От общия брой на безработните лица през второто тримесечие на 2017 г. 123,9 хил. (57,9%) са мъже и 90,0 хил. (42,1%) – жени.

От всички безработни лица 13,4% са с висше образование, 48,8% – със средно, и 37,8% – с основно и по-ниско образование. Коефициентите на безработица по степени на образование са съответно 2,8% за висше образование, 5,4% за средно образование и 18,3% за основно и по-ниско образование.

През второто тримесечие на 2017 г. продължително безработни (от една или повече години) са 118,4 хил., или 55,3% от всички безработни лица. Коефициентът на продължителна безработица е 3,5%, като в сравнение със съответното тримесечие на 2016 г. намалява с 1,4 процентни пункта. Коефициентът на продължителна безработица е 4,1% за мъжете и 2,9% за жените.
От общия брой на безработните лица 36,2 хил., или 16,9%, търсят първа работа.

През второто тримесечие на 2017 г. коефициентът на безработица за възрастовата група 15 – 29 навършени години е 9,5%, или с 1,4 процентни пункта по-нисък в сравнение с второто тримесечие на 2016 г. При мъжете коефициентът на безработица (15 – 29 навършени години) намалява с 2,6 процентни пункта и достига 10,1%, докато при жените нараства с 0,4 процентни пункта, достигайки 8,8%.

Повече са и заетите във възрастовата група 15 – 29 навършени години. Общият брой на заетите на възраст 15 и повече навършени години е 3171,7 хил., от които 1681,4 хил. са мъже и 1490,4 хил. – жени.

В сектора на услугите работят 63,1% от всички заети, 29,4% – в индустрията, а в селското, горското и рибното стопанство – 7,4%.

От всички заети 3,7% са работодатели, 7,4% – самостоятелно заети лица, 88% – наети лица, и 0,9% – неплатени семейни работници. От общия брой на наетите 76,2% работят в частния сектор, а 23,8% – в обществения.

С временна работа са 141,7 хил., или 5,1% от наетите лица.

Заетите лица на възраст 55 – 64 навършени години са 570,6 хил., или 58,3% от населението в същата възрастова група (62,2% от мъжете и 54,7% от жените). В сравнение с второто тримесечие на 2016 г. коефициентът на заетост се увеличава с 3,5 процентни пункта, като увеличението при мъжете и жените е почти еднакво – съответно с 3,4 и 3,5 процентни пункта.

Икономически неактивните лица в тази възрастова група са 1296,7 хил., или 28,2%. От тях 115,6 хил., или 8,9%, са обезкуражени лица.

По данни на НСИ през първото полугодие на 2017 г. общо безработните са 219,2 хил., а коефициентът на безработица – 6,3 на сто. Безработните в отрасъл „Строителство” за полугодието са 22,5 хил. В сравнение с първото полугодие на 2016 г. броят на безработните намалява с 12,6 хил., или 35,9%. Безработните в сектора за първото тримесечие на 2017 г. са 21,3 хил., или 8,6% от общо регистрираните. През второто тримесечие безработните в отрасъл „Строителство” са 23,6 хил., или 10,8%.

Тенденцията е намаляване на годишна база с 11,7 хил., но в сравнение с предходното тримесечие се регистрира ръст от 2,3 хил.

Средна месечна работна заплата по трудово служебно правоотношение общо за икономиката

Средната месечна заплата за януари е 995 лв., за февруари – 987 лв., и за март – 1036 лв. През първото тримесечие на 2017 г. средната месечна работна заплата e 1006 лв. и нараства спрямо четвъртото с 1,6%. През април средното възнаграждение е 1060 лв., май – 1035 лв., юни – 1027 лв. През второто тримесечие средната месечна работна заплата общо за икономиката е била 1040 лв.
През първото тримесечие на 2017 г. средната месечна работна заплата нараства с 9,1% спрямо първото тримесечие на 2016 г. Второто тримесечие е регистрирано нарастване на средната месечна работна заплата с 3,4%, а за полугодието увеличението на годишна база е от порядъка на 10,7%.

В отрасъл „Строителство” средната работна заплата за първото тримесечие на 2017 г. е 742 лв. На годишна база се отчита ръст от 0,8%, а в сравнение с предходното тримесечие – спад от 3,6%.
През второто тримесечие на 2017 г. средната работна заплата в сектора е 796 лв., или има нарастване от 7,3% в сравнение с предходното тримесечие. За полугодието на 2017 г. се отчита нарастване на годишна база от 2,6%.

Обща инвестиционна активност по данни на БНБ – спад на чуждите вложения

По предварителни данни на БНБ преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) за полугодието на 2017 г. са 405 млн. евро, което е 0,8% от БВП. Регистрира се намаление от 46,8% на годишна база. Сумата е с над 356 млн. евро под отчетеното ниво през първите шест месеца на 2016 г., когато са били 760 млн. евро. Това показва, че проблемът с привличането на ПЧИ продължава.
Общите инвестиции в дялов капитал са отрицателни за периода – 124 млн. евро. За сравнение през полугодието на миналата година сумата е положителна в размер на 173 млн. евро, което показва спад на дългосрочния интерес на чуждестранните компании.

Преките чужди инвестиции през първото полугодие са формирани предимно в резултат на заеми от компаниите майки – 271 млн. евро, и на второ място от реинвестиране на печалба – 257 млн. евро. В същото време 124 млн. евро от капитала на български дружества са били изтеглени от чуждестранните собственици през първото полугодие.

Реинвестираната печалба е един от факторите, покачващи общата сума на постъпленията. Като цяло реинвестираната печалба е под отчетената през същия период на миналата година – 353 млн. евро, преди ревизиите на данните.

Дълговите инструменти са показател за краткосрочни интереси в страната. Общо за шестмесечието сумата е 271,1 млн. евро, а от тях 148,5 млн. евро са постъпили само през юни. Допълнително данните от предходните месеци са били ревизирани от БНБ в посока нагоре с 84,2 млн. евро. Или 15,4% над отчетените през същия период на миналата година.

Към полугодието Холандия продължава да води класацията с най-много вложени капитали в икономиката ни. За периода януари – юни 2017 г. нетно от там са дошли вложения за 283,2 млн. евро, основно от дългови инструменти. Следва Швейцария с общо 104,5 млн. евро, от които 102,9 млн. евро също са под формата на дългови инструменти. Значително намаляват вложенията на чужденци в недвижими имоти у нас. Реализираните сделки по недвижими имоти за първото полугодие са за 3,4 млн. евро при отчетени за миналата година за същия период вложения от 48 млн. евро. Русия и Украйна са на челните позиции сред чужденците, които закупуват имот у нас.

ПЧИ за януари – юни 2017. в отрасъл „Строителство” възлизат на 27 млн. евро, което е ръст от 35,7%. Като цяло във фокуса на инвеститорите продължава тенденцията за вложения в дребномащабни проекти в сектора. Наблюдава се нарушена инвестиционна политика и активност. Все още е ограничено доверието на частния сектор за превръщане на спестяванията в продуктивен капитал. Необходими са дългосрочни инвестиции в строителната индустрия.

Анализ на Министерството на финансите

Анализът на Министерството на финансите за състоянието на българските общини показва, че към края на второто тримесечие задълженията им се запазват на нивото от същия период на миналата година, като има незначително намаление от 23 млн. лв. в сравнение с предходното тримесечие. Продължава тенденцията 50% от общините да са с просрочени задължения. Просрочените задължения на местните администрации към края на юни са 212 млн. лв., в т.ч. по бюджета на общините 150 млн. лв. Просрочените задължения по бюджетите на общините са формирани от 142 общини, или 53,6% от всички.

Нарастването на просрочените задължения на общините започва през първата половина на 2015 г. Към края на септември 2016 г. те са се увеличили с 26% на годишна база по данни на финансовото министерство. През 2016 г. се регистрира нарастване до третото тримесечие и последното бележи намаляване на задълженията с 50 млн. лв. спрямо предходното тримесечие.

Към 31.03.2016 г. са 258 222 хил. лв.
Към 31.06.2016 г. са 273 738 хил. лв.
Към 31.09.2016 г. са 287 570 хил. лв.
Към 31.12.2016 г. са 237 336 хил. лв.
Първо тримесечие на 2017 г. са 235 998 хил. лв. Намалението в сравнение със същия период на 2016 г. е с 22 млн. лв.
Второ тримесечие на 2017 г. са 211 621 хил. лв.
Просрочените задължения по сметки за средствата от ЕС на общините допълнително са в размер на:
Първо тримесечие на 2016 г. са 13 880 хил. лв.
Второ тримесечие на 2016 г. – 8966 хил. лв.
Трето тримесечие на 2016 г. – 12 635 хил. лв.
Четвърто тримесечие на 2016 г. – 11 199 хил. лв.
Първо тримесечие на 2017 г. – 9815 хил. лв.
Второ тримесечие на 2017 г. – 10762 хил. лв.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 20.09.2017. Категория Тема. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.