Атанаска Николова: МОСВ оценява високо съвместната работа с КСБ

Доказателство за това е ускоряването на процеса за изграждане на екологичната инфраструктура

Прочетена: 61

Позволете ми да се присъединя към високата оценка, дадена на организирания от Камарата на строителите в България и в. „Строител“ форум. Той дава възможност да се споделят добри практики и да се начертаят следващите стъпки.

Няколко са основните приоритети в сферата на околната среда, формирани в програмата на правителството за периода 2017 – 2020 г. – устойчива политика за здравословна околна среда и подобряване на качеството на атмосферния въздух, опазване и оползотворяване на природните ресурси, максимално облекчаване на процедурите с цел улесняване на бизнеса и инвестиционния процес, адаптация към настъпилите неблагоприятни климатични изменения и постигане на нисковъглеродна икономика. Основен акцент в работата на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) е прилагането на принципа на открито управление, отчетност, постоянен диалог и партньорство.

Екипът на МОСВ работи добре с Камарата на строителите в България (КСБ). Доказателство за това е ускоряването на процеса за изграждане на екологичната инфраструктура. Това е национална задача, тъй като става въпрос за реализацията на обекти, които гарантират качеството на живот на гражданите и опазване на околната среда. МОСВ оценява високо съвместната работа с КСБ. Пример за нашата добра колаборация и партньорство е разработването на
стандартизирани документи за обществени поръчки
за изграждане на пречиствателни станции и ВиК мрежи. Документацията отразява опита, натрупан от вече реализираните инвестиции по ОПОС. Ние сме първото министерство, което въведе такива стандартизирани документи. Това е важно за осигуряване на конкурентна среда за бизнеса в България, безпроблемно провеждане на процедурите и преминаване към строителния процес.

Няколко основни задачи на министерството зависят в голяма степен от доброто партньорство и активното участие на бизнеса. Както споменах, акцент в политиката ни е намаляване на регулаторната тежест върху бизнеса и гражданите. По този начин ще се въведат ясни правила за контрол, издаване на разрешителни и безпристрастни решения единствено обосновани на законната нормативна база. В този контекст е формулиран един от националните приоритети в сектор „Околна среда“ по време на европредседателството на България през 2018 г. – по-добро регулиране, което осигурява по-ефективно прилагане на законодателството.

Друг приоритет е постигането на ресурсна ефективност чрез устойчиво управление на отпадъците. Това е важна задача и в рамките на нашата политика ние насърчаваме прилагането на съвременни технологии, като стремежът ни е бизнесът да работи на принципите на кръговата икономика.

Не на последно място е и целта за намаляване на процента на депонираните отпадъци. Постигнати са синхрон и допълняемост на приоритетите и мерките, които се осигуряват от основните финансови инструменти, с които разполага МОСВ – ПУДООС и Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС). Със средства от ПУДООС продължава работата по изграждането на регионалните системи за управление на отпадъците в общините и поетапно осигуряване на допълнителен финансов ресурс за местни администрации, които трябва да изпълнят задълженията си по закриване и рекултивация на старите депа.

Вече са построени 51 от планираните 54 регионални системи за управление на отпадъците.

С финансова помощ по ОПОС се подпомага изграждането на съоръжения за предварително третиране и компостиране на битови отпадъци в 28 региона. За насърчаване на рециклиране и оползотворяване на отпадъците в бюджета на оперативната програма са заделени над 90 млн. лв. Те са за строителство на инсталации за анаеробно третиране на биоразградими отпадъци.
Друга важна цел е интегрираното управление на водите – опазването им в количествено и качествено отношение, включително и чрез подобряване на пречистването на отпадъчните води и управление на ресурсната ефективност по отношение на доставката на питейни води. Управлението на водите се осъществява чрез основните стратегически документи – плановете за управление на водите, плановете за управление на риска от наводнения и стратегията за опазване на околната среда във водите на Черно море.

ОПОС е основният финансов документ за провеждането на политиките на Министерството на околната среда и водите.
Предвиденият ресурс за устойчивото управление на водите е над 2,2 млрд. лв.

Тези средства са за събиране, насочване, отвеждане и пречистване на отпадъчните води в агломерации с над 10 000 еквивалент жители, осигуряване на чиста и безопасна питейна вода за населението, както и подобряване на водоснабдителната мрежа с оглед намаляване на течове и загуби.

Инвестиции са предвидени и за мерки за повишаване на защитата и сигурността на населението при риск от наводнения. Средствата, които са заделени, са над 100 млн. лв. С този ресурс ще бъдат финансирани мерки за въвеждане на решения за превенция и управление на риска от наводнения и свлачища, в това число защитна инфраструктура и екосистемно базирани решения. Също така ще се изгради национална система за управление на водите в реално време.

Подчертавам отново, че планираните инвестиции за екологична инфраструктура на територията на цялата страна действително са мащабни. Това предполага много сериозна строителна дейност. Освен основният финансов инструмент, с който разполагаме по ОПОС, не бива да се пренебрегват и възможностите на ПУДООС и Националния доверителен екофонд, които на годишна база разпределят над 100 млн. лв. за довършване на ВиК инфраструктура, включително за подобряване на мрежата за доставка на минерални води и проекти за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в публични сгради.

От нашето добро партньорство със строителния бранш зависи, дали качеството на живот на хората ще се подобри и ще се промени обликът на населените места. Вярвам, че съвместните усилия си заслужават.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 29.09.2017. Категория Тема. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.