Цонка Дрянкова: Очаквам стандартизираните документи, които разработихме заедно с КСБ, да минимизират грешките при изпълнението на обектите

Фокусът на ОПОС са ВиК инфраструктурата и екологосъобразното управление на отпадъците

Прочетена: 87

Конструктивното ни партньорство с Камарата на строителите в България (КСБ) е особено важно. Заедно изминахме нелек път, надявам се в бъдеще той да е по-лесен. Съвместно разработихме стандартизираните документи, които са пилотни по отношение на инфраструктурните проекти, и очаквам те да минимизират грешките при изпълнението на обектите.

ОП „Околна среда 2014 – 2020“ („ОПОС 2014 – 2020“) надгражда това, което беше заложено като мерки в предишния програмен период. Фокусът отново са ВиК инфраструктурата и екологосъобразното управление на отпадъци. Новият момент в „ОПОС 2014 – 2020“ са мерките за подобряване на качеството на въздуха и превенция на риска от наводнения и свлачища. Ресурсът е съизмерим с този през 2007 – 2013 г., когато беше 3,5 млрд. лв.

Към момента са обявени процедури за 46% от бюджета на програмата. За съжаление по-нисък е процентът на договаряне – около 22. Плащанията към бенефициентите са 4%. Трябва да отчетем спецификите на „ОПОС 2014 – 2020“. Проектите по нея не са лесни и реално тяхното изпълнение ще се случи в последните години на програмния период, независимо колко рано се планират нещата.

Ниската степен на договаряне се дължи в голяма степен на некачествени предложения, които постъпват при нас, обжалвания на избор на изпълнител, както и неприключилите процедури по ЗУТ.
Ще подчертая, че фокусът сега не е толкова върху усвояването на средства, колкото за постигането на резултати и извършването на реформи. Мога да заявя, че предварителните условия в сектор „Околна среда“, сред които беше и ВиК реформата, бяха приети за изпълнени от ЕК, за което благодаря и на колегите от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). Без тяхната основна роля нямаше как това да бъде реализирано.
И през този програмен период
най-сериозният ресурс отново е насочен към сектор „Води“ – 2,3 млрд. лв.

Към момента са обявени 11 процедури за 881 млн. лв., като тук е важно, че подходът спрямо 2007 – 2013 г. е доста по-различен. Това е свързано и с промяна на нормативната уредба, и с консолидиране на ВиК операторите на регионален принцип, както и с въвеждането на подобрени бизнес модели в операторите – вече като бенефициенти по програмата – и укрепване на техния капацитет.

Условие за реализация на ВиК проекти по „ОПОС 2014 – 2020“ е консолидирането на ВиК операторите и подаването на проектите, които са насочени към постигане на пълно съответствие в агломерациите. Ще инвестираме само в тези с над 10 хил. е.ж. Стартираха 6 от т.нар. ранни ВиК проекти за общините Асеновград, Добрич, Плевен – Долна Митрополия, Приморско, Айтос и Елхово. Предстои да бъдат подписани договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Пловдив, Тутракан и Чирпан. Реално изпълнение, обаче имаме за обектите в Асеновград, Добрич и Плевен – Долна Митрополия. Приморско, Айтос и Елхово отново имат проблеми с обжалванията за избор на изпълнител или на самите обществени поръчки, което забавя стартирането на дейностите.

Трябваше да са готови т.нар. фазирани проекти за изграждане на ВиК инфраструктура, чието изпълнение е стартирало по „ОПОС 2007 – 2013“ с бенефициенти Банско, Варна, Видин, Враца, Тервел и Ямбол. В редица от случаите обаче имаме прекратени договори с изпълнители. Към момента са приключили само два от обектите – пречиствателните станции на Шумен и на Раднево.
По проект по „ОПОС 2014 – 2020“ МРРБ разработва регионални прединвестиционни проучвания (ПИП), които да идентифицират нуждите от вложения в агломерациите над 10 хил. е.ж. Такива се правят за 14 от консолидираните ВиК оператори, 15-ият е Смолян. Имаме готовност в случай на обединение на други ВиК оператори да предоставим допълнителни средства на МРРБ за разработване на техните проучвания. Осигурили сме финансиране на Столичната община да изготвят и те регионален ПИП.

До края на годината ще обявим почти на 100% ресурса за сектор „Води“.

Предстои отправяне на покана към „ВиК – Смолян“ за реализацията на регионален проект, който ще е на стойност 70 млн. лв.

Ще стартираме и процедура на директно предоставяне „Изграждане на ВиК инфраструктура“ за финансирането на ВиК проекти в 15 консолидирани района, включително и София. Индикативният ресурс е 1,550 млрд. лв.

Ще обявим и 100% от ресурса на Приоритетна ос „Отпадъци“. Средствата са 562 857 344 лв. Обявени са 5 процедури на обща стойност 460 737 214 лв.

В процес на оценка са проектните предложения на 17 общини по „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ – директно предоставяне. По „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, вкл. осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци“ са подадени 18 проектни предложения, но няма сключени договори. До дни ще стартираме и още една процедура, която е за довършване на компостираща инсталация за регион Севлиево.

Много е нисък процентът на договаряне по ос „Отпадъци“. Имаме сключен контракт единствено за финансовите инструменти. На 10.01.2017 г. между МОСВ и Фонд „Мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД е подписано споразумение, което предвижда средства от „ОПОС 2014 – 2020“ да се използват за предоставяне на банкови гаранции по проекти в сектор „Отпадъци“. Бенефициенти могат да бъдат общини, частни фирми, държавни предприятия и сдружения с нестопанска цел.

Очаква се догодина да бъдат подадени и проектни предложения по „Проектиране и изграждане на анаеробни инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци“. За средства могат да кандидатстват общините от регионални сдружения за управление на отпадъците (РСУО) Русе, Бургас и Благоевград.

По „ОПОС 2014 – 2020“ ще се финансират и проектирането, и изграждането на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF – трета фаза на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столичната община.

Общият ресурс по Приоритетна ос „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“ е
153 588 050 лв.

Обявени са три процедури за 111 635 799 лв., което е 70% от бюджета й. Изпълнява се проект по процедура „Установяване на шест центъра за повишаване готовността на населението за адекватна реакция при наводнения и последващи кризи“. Бенефициент е Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към МВР. Работи се и по пилотни предложения по създаване на Национална система за управление на водите в реално време – р. Искър.

Общините Асеновград, Кърджали, Лом, Луковит, Невестино, Оряхово, Своге, Сливен, Червен бряг и Агенция „Пътна инфраструктура“ са бенефициенти по „Превенция и противодействие на свлачищните процеси за ограничаване на риска от тях (вкл. по републиканска пътна мрежа)“ и подготвят своите проекти.

До края на 2017 г. се планира обявяването на 3 процедури по Приоритетна ос „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“. Едната ще е за мерки за въвеждане на решения за превенция и управление на риска от наводнения. Ще бъдат финансирани дейности за подобряване на състоянието на язовирите, от които над 4000 са общински. Тя ще е на конкурентна процедура и тук разчитаме на качествени проекти. Индикативният й ресурс е 20 млн. лв.

Следващата процедура ще е за екосистемно-базирани решения за превенция и управление на риска от наводнения. Тук ще се финансират т.нар. зелени мерки срещу наводненията – габиони и залесяване. Няма да се допускат дейности като почистване на речните корита или корекция. Отделените средства са 7 млн. лв.

Бенефициент по последната процедура по оста, която ще бъде обявена до края на годината, ще е Дирекция „Управление на водите“ към МОСВ. Тя ще е за изпълнение на проучвания и оценки във връзка с втори ПУРН за периода 2021 – 2027 г. Индикативният ресурс е 7 млн. лв.

И отново ще подчертая, че основният ни проблем по програмата е забавянето на процедурите за избор на изпълнител заради обжалвания. За някои проекти то е 1 година. Надявам се изготвените с КСБ стандартизирани документи наистина да минимизират не само риска от обжалвания на обществени поръчки, но и възможността за налагане на финансови корекции. Благодаря за конструктивното ни партньорств

Сподели в социалните мрежи

Автор на 03.10.2017. Категория Тема. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.