Процедури за над 400 млн. лв. ще стартират през 2018 г. по „ОПИК 2014 – 2020“

До момента по програмата са сключени 1461 договора

Прочетена: 150

Мирослав Еленков

„Съгласно индикативната годишна програма на Оперативна програма „Иновации и конкуренто­способност 2014 – 2020“ („ОПИК 2014 – 2020“) през 2018 г. ще бъдат обявени процедури за над 400 млн. лв.“ Това съобщи зам.-министърът на икономиката Александър Манолев по време на публично събитие за представяне на напредъка в работата по програмата. Във форума участие взеха и главният директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към ведомството Ивелина Пенева, нейният заместник Калин Маринов, експерти от ОПИК.

„Към днешна дата по оперативната програма са изплатени над половин милиард лева, или над 20% от общия бюджет. Това са средствата, които вече са инвестирани в българската икономика и са достигнали до бизнеса“, каза зам.-министър Манолев и допълни, че до момента са сключени общо 1461 договора по „ОПИК 2014 – 2020“ на обща стойност 1,32 млpд. лв. Голяма част от контрактите са в процес на изпълнение. Обявените процедури от началото на програмния период са за над 1,57 млрд. лв., което е около 63% от бюджета на „ОПИК 2014 – 2020“. „Тези цифри показват, че и към днешна дата програмата е една от най-добре работещите в България и към този момент по нея няма опасност да бъдат загубени средства“, подчерта Манолев.

Екипът на Министерството на икономиката е амбициран да създаде механизми за още по-лесно достигане на финансиране от „ОПИК 2014 – 2020“ до бизнеса за конкретни дейности, за които анализите показват, че има нужда от подкрепа, стана ясно по време на събитието. „По тази причина сме разработили две ваучерни схеми, по които средствата ще могат да се ползват по много улеснена процедура, и които вярваме, че също ще доведат до стимул за малките и средните предприятия (МСП) у нас“, обясни зам.-министърът. Едната от тях има за цел да се улесни достъпът на МСП до цифрови ноу-хау технологии, като се предоставят възможности за свързване с доставчиците на услуги в областта на информационните и комуникационни технологии. Предвижда се общият й бюджет да бъде близо 10 млн. лв., а ваучерите да са на стойност от 20 до 50 хил. лв. в зависимост от пакета дейности, които ще бъдат подкрепяни.

По другата схема малки и средни компании ще могат да се възползват от общо близо 4 млн. лв. финансиране, за да излязат на фондовата борса. По нея ще се покриват разходи за услуги по подготовката на фирмите за емитиране на ценни книжа и първичното им предлагане на фондовата борса на стойност до 50 хил. лв. под формата на ваучер. Целта на мярката е да се осигури още една алтернатива на класическите механизми за стимулиране на конкурентоспособността на българските предприятия чрез европейски средства, а именно вече познатите грантове и инструменти за финансов инженеринг (ФИ). Чрез процедурата компаниите ще получат възможност да наберат допълнителен частен капитал на базата на реалния си потенциал за развитие, оценен от независими инвеститори, който те ще могат да използват за разширяване на дейността си.

Ивелина Пенева също изрази задоволство от хода на програмата. Тя посочи, че са приключени 552 договора. „Осъществени са 805 проверки за верификация на отчети и искания за плащания“, обясни експертът. До края на годината тя очаква да бъдат усвоени 64,46%, а до края на 2018 г. – 76,65%. „Към момента няма риск от загуба на средства“, увери Пенева. 4,5 млн. евро отиват за подкрепа на Патентното ведомство. За надграждане на „София Тех Парк“ програмата предвижда 20,2 млн. евро.

В рамките на събитието бе представено и изпълнението на Оперативна програма „Инициатива за МСП“, която също се управлява от Министерството на икономиката и предоставя кредити на българските предприятия. България е третата държава в ЕС, която взе решение да се включи в хоризонталния инструмент на ЕК, Европейската инвестиционна банка и Европейския инвестиционен фонд и за по-малко от година успя да сключи споразумение с Европейския инвестиционен фонд.

Красимир Маринов, зам. главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” към МИ: По ОПИМСП са отпуснати кредити на обща стойност над 156 млн. евро

Г-н Маринов, Оперативна програма „Инициатива за МСП“ като че ли не е толкова популярна. Разкажете малко повече за нея.

Оперативната програма „Инициативата за МСП“ (­ОПИМСП) е съвместна разработка на Европейската комисия (ЕК) и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), направена в отговор на Заключенията на Европейския съвет от 27 и 28 юни 2013 г., а именно необходимост от възстановяване на нормалното кредитиране на икономиката и улесняване финансирането на инвестициите. Основната й цел е бързо увеличение на кредитирането на МСП на ниво Европейски съюз за постигане на значително въздействие върху стимулирането на тези компании, икономическия растеж и създаването на работни места и засилване на приноса на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) към инструментите на ниво ЕС. В България 75% от заетите лица работят в МСП, чийто принос е 60% от добавената стойност, като и двете числа са по-високи от средните за ЕС нива, което подчертава важността им за българската икономика. Финансовият принос от ЕСИФ на държавите членки по инструментите се основава на предварителна оценка на ниво Европейски съюз, изготвена от ЕК в сътрудничество с ЕИБ и Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ). На ниво ЕС-28 в периода 2009 – 2012 г. между 0,7% – 4,1%, което прави приблизително 154 000 000 – 855 000 000 от жизнеспособните малки и средни предприятия (МСП), срещат трудности да получат банково финансиране. Тези данни включват: МСП, на които им е отказан кредит; МСП, които не са взели банков заем поради неприемливи условия на кредитирането; МСП, които са обезкуражени дори да кандидатстват за кредит. Умножавайки средния размер на заема на МСП с горепосочения брой на финансово жизнеспособни МСП с проблеми при достъпа до средства, недостигът за целия ЕС може да бъде количествено оценен между 20 до 112 млрд. евро.

Един от начините за справяне с препятствията, свързани с несигурността, която банките изпитват при кредитирането на МСП, особено за тези в ранен етап на развитие, е разширено използване на ФИ, при които рискът по портфейлите се споделя между финансовите посредници и ресурса, предоставен от държавата чрез средства по линия на структурните фондове, ЕИБ, ЕИФ и ЕК.
На 12 октомври 2015 г. с Решение С(2015) 6948 ОП „Инициатива за МСП“ е одобрена от Европейската комисия. Програмата се финансира изцяло от Европейския фонд за регионално развитие със 102 млн. евро от общия обем на средствата, предоставени за управление на България от този източник, като не се изисква национално съфинансиране и такова не е предвидено. Подкрепата по ОПИМСП е предназначена за прилагането на ФИ за предоставяне на капиталово облекчение на финансови посредници за нови портфейли за дългово финансиране на допустими МСП. В допълнение на приноса по линия на ОПИМСП в размер на 102 млн. евро за изпълнението на инструмента са привлечени ресурси по линия на ЕС (програма „Хоризонт 2020“), ЕИФ и ЕИБ. Индикативният размер на портфейла от дългово финансиране, който следва да се генерира, е 600 млн. евро, като минималният очакван праг е 408 млн. евро.

За изпълнението на оперативната програма на 2 март 2016 г. са подписани Споразумение за финансиране с ЕИФ, Споразумение между кредиторите с Европейската инвестиционна банка, ЕИФ и Европейския съюз, ратифицирани от Народното събрание през април 2016 г. Сключени са също Договор за залог върху оперативната сметка и Договор за залог върху трежъри сметката.
Финансовият инструмент, който се прилага по ОПИМСП, предвижда издаването на неограничени гаранции в полза на заемни и лизингови компании за покриване на кредитния риск по заеми и лизингови плащания, предоставени на български МСП и включени в гарантираното портфолио. Той се основава на риска, поеман на различни равнища от ресурсите на ОПИМСП, „Хоризонт 2020“, както и от ресурсите на групата на ЕИБ. По-големият риск от съответния портфейл ще се покрива чрез комбинация от приноса на ОПИМСП и ресурсите по „Хоризонт 2020“. По-ниският ще остане за сметка на комбинация от ресурси с източник групата на ЕИБ в рамките на договорени максимални суми.

Гаранциите се предоставят от ЕИФ на финансовия посредник, като покриват до 60% от загубата на всеки кредит без лимит на загубите на ниво портфейл за разлика от инициативата JEREMIE през периода 2007 – 2013, където всеки заем е гарантиран до 80%, но има ограничение на покритието на загубите от 25%.

За изпълнението на финансовия инструмент по ОПИМСП ЕИФ избира един или повече посредници, с които сключва оперативни споразумения. През май 2016 г. от страна на ЕИФ е стартирана процедурата. Получени са заявления за интерес от 13 финансови посредника, като след подбор с 10 от тях са сключени споразумения.

Общият ресурс, заделен за изпълнението на инструменти за финансов инженеринг през програмния период 2014 – 2020 от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), управляван от Министерството на икономиката, е 337 млн. евро (235 млн. евро по ОПИК – Фонд на фондовете и 102 млн. евро по ОПИМСП), или около 25%.

Какви са изискванията към фирмите, за да могат да кандидатстват?

Програмата е насочена към постигане на тематична цел 3 на Европейските структурни и инвестиционни фондове „Повишаване на конкурентоспособността на МСП“. Предвижда се интервенция в една приоритетна ос „Подобряване на достъпа до дългово финансиране за МСП в България“ и един инвестиционен приоритет „Подкрепа за капацитета на МСП за растеж в рамките на регионалните, националните и международните пазари и участие в процеса на иновации“.

За целта финансовите посредници, избрани от ЕИФ, осъществяват подбора на крайните получатели, които следва да бъдат действащи МСП, като се изключват сектори: селско стопанство, хазарт, тютюневи изделия, алкохол и др. Отпускат се кредити за инвестиции в материални и нематериални активи, както и за оборотни средства. Допустими са само нови бизнес заеми, изключва се рефинансиране на стари задължения. Крайните получатели са микро-, малки и средни предприятия, вкл. стартиращи фирми с икономическа дейност във всички сектори извън посочените. Горната граница на заема е 5 млн. евро, минималният срок е 24 месеца, а максималният – 12 години. Периодът на отпускане на нови заеми/лизинги е до 31 декември 2019 г.

Какви са интересът и ефектът от програмата до момента?

Инициативата в България в момента се изпълнява от 9 търговски банки и 1 лизингово дружество. За около 6-7 месеца – от подписването на споразуменията с финансовите посредници до юни 2017 г., са отпуснати кредити на общо 1382 предприятия на обща стойност над 156 млн. евро. Средствата, с които България участва, са 102 млн. евро, а очакванията са общият портфейл да достигне над 600 млн. евро и над 3000 подкрепени МСП. Около 2/3 от кредитите, отпуснати до момента, са за оптимизиране на нуждите от оборотни средства, като най-активни в търсенето на финансиране продължават да са МСП, опериращи в сферата на търговията. Основната цел на инструмента е да се постигне намаление на необходимото обезпечение, което компаниите трябва да предоставят при получаване на кредити, а косвено се реализира и намаление на лихвените нива.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 30.11.2017. Категория Тема. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.