Икономически отчет на строителството в България януари – септември 2017 г.

Прочетена: 278

Инж. Йоана Бетова,
експерт КСБ,
Екип на КСБ

По предварителни данни на статистическата служба Евростат през третото тримесечие на 2017 г. в сравнение с предходното Брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 0,6% както в еврозоната (EA19), така и в ЕС28. За същото тримесечие на 2016 г. БВП се увеличава с 2,6% и в двете зони.

Тенденцията за най-висок икономически растеж на страните на ЕС през юли – септември 2017 г. спрямо предходното тримесечие запазва Румъния с 2,6%. След нея се нареждат Малта с 1,9%, Латвия – 1,5%, Полша – 1,2%, и Словения – 1%. България също отчита добра позиция в икономиката – БВП на страната нараства с 0,9%. Дания регистрира спад с 0,6%.

Темпът на прираст на БВП за третото тримесечие на 2017 г. в сравнение със същия период за 2016 г. показва най-висок икономически растеж в Румъния с 8,6%, след нея се нареждат Малта – 7,7%, Латвия – 6,2%, Полша – 5,2%, и Чехия – 5,0%. За България темпът на прираст на БВП за разглеждания период е 3,9%. Най-нисък икономически растеж се наблюдава в Дания и Гърция с 1,3%.

Строителна продукция на база отработени човекочаса

Производството в строителството за юли – септември 2017 г. спрямо предходното тримесечие нараства с 0,1% в еврозоната и намалява с 0,1% в ЕС28. Увеличението с 0,1% в еврозоната се дължи на нарастването на сградното строителство с 0,2%, докато инженерното намалява с 0,3%. В ЕС28 намалението от 0,1% е в резултат на понижението на инженерното строителство с 0,6% и ръст на сградното с 0,3%. Сред държавите членки на ЕС, за които има данни за нарастване на строителната продукция за третото тримесечие на 2017 г. спрямо предходното, са Латвия и Унгария с 6,4%, Полша – 4,3%, Литва – 2,9%, Испания – 1,6%. Строителната продукция в България отчита ръст от 0,5%. Страните, регистрирали най-голям спад на производство в строителството, са Словения – 4,7%, и Чехия – 2,5%.

През юли – септември 2017 г. в сравнение със същия период на 2016 г. за производството в строителството в еврозоната е регистрирано увеличение с 3%, което се дължи на нарастване на сградното строителство с 3,6% и на инженерното строителство с 1,1%. В ЕС28 се отчита ръст с 3,6% в резултат на нарастването на сградното строителство с 3,9% и на инженерното строителство с 2,1%. Сред държавите членки, за които има данни, най-висок ръст на строителната продукция за третото тримесечие на 2017 г. спрямо същото на 2016 г. са Унгария (+27,3%), Латвия (+25%), Полша (+20,2%) и Швеция (+12,8%). България също отчита ръст със 7,5%. За разглеждания период се наблюдава спад в строителната продукция в Румъния (-5,0%) и Белгия (-0,4%).

Положителен икономически растеж за България

Темпът на прираст на БВП по сезонно изгладени данни през третото тримесечие на 2017 г. е по-висок с 0,9% спрямо предходното, а в сравнение с юли – септември 2016 г. нараства с 3,9%. По предварителни данни на НСИ произведеният Брутен вътрешен продукт през третото тримесечие на 2017 г. възлиза на 26 990 млн. лв. по текущи цени, като на годишна база за същия период нараства с 1417 млн. лв. За деветмесечието на 2017 г. се увеличава с 3464 млн. лв. спрямо същия период на предходната година.

Брутната добавена стойност (БДС) общо за икономиката нараства с 0,7% за третото тримесечие на 2017 г. спрямо предходното. На годишна база бележи увеличение от 4,0%. Динамиката на БДС се определя основно от регистрирания растеж на различните отрасли на икономиката на България. За сектор „Строителство” БДС за третото тримесечие на 2017 г. нараства с 1,3% спрямо предходното, а в сравнение с юли – септември 2016 г. се наблюдава увеличение от 5,2%. Брутната добавена стойност общо за икономиката през деветмесечието на 2017 г. е 61 653 млн. лв. стойностен обем по текущи цени. За сектор „Строителство” БДС е 2766 млн. лв., като икономическият ръст е 202 млн. лв. спрямо същия период на годишна база.

БВП и БДС на един зает за един отработен човекочас

Брутният вътрешен продукт на един зает през третото тримесечие на 2017 г. се увеличава с 1,1% спрямо същия период на 2016 г. На едно заето лице се падат 7261,5 лв. от текущия обем на БВП. Всеки зает създава средно 18,1 лв. БВП за един отработен човекочас. БВП на един зает общо за икономиката за деветмесечието на 2017 г. e 19 838,40 лв. (по текущи цени), като всеки зает създава 48,7 лв. БВП за един отработен човекочас.

Брутната добавена стойност на един зает общо за икономиката за третото тримесечие на 2017 г. е 5828,8 лв., като всеки създава 14,5 лв. БДС за един отработен човекочас. При БДС в отрасъл „Строителство” се наблюдава тенденция на нарастване, като за деветмесечието на 2017 г. увеличението е 2766 млн. лв., или с 202 млн. лв. повече спрямо деветмесечието на 2016 г. БДС от строителната индустрия представлява 4,5% от общо формираната за икономиката и с 3,9% дялово участие в БВП за страната.

Според статистическите данни равнището на производителността на труда общо за икономиката и за строителната индустрия нараства.

Строителната индустрия в България

Строителната индустрия за разглеждания период януари – септември 2017 г. се гради основно от 86,2% малки фирми (по категория „персонал“), 12,6% средни и 1,2% големи компании, вписани в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС). Към 17.11.2017 г. вписаните строителни компании в ЦПРС са 4748, от които 4700 са български юридически лица и 48 са чуждестранни фирми. Заличените фирми за 2016 г. по неизпълнение на процедура по чл. 20, ал. 2 от ЗК са 494 бр.

Произведена продукция

Строителната индустрия е с положителна динамика. Сградното и инженерното строителство остават основен двигател на сектора. По статистически данни в сравнителен аспект произведената продукция в отрасъл „Строителство” за деветмесечието на 2017 г. е на обща стойност 8499 млн. лв. изпълнени обекти, или с 11,3% повече спрямо същия период на 2016 г. При сградното строителство на годишна база увеличението е 18,2%, а при инженерното – 3,5%. Сегментът „Сградно строителство”, който включва жилищно и нежилищно строителство, формира произведена продукция за деветмесечието на 2017 г. в размер на 4753 млн. лв., което е 55,9% от общо произведената продукция в сектора за разглеждания период. През юли – септември 2017 г. произведената продукция се е увеличава с 9,8% спрямо същия период на 2016 г., а в сравнение с второто тримесечие на 2017 г. има ръст от 7,6%. В „Инженерно строителство” произведената продукция за деветмесечието на 2017 г. възлиза на 3746 млн. лв. и е с дял от 44,1% от общо произведената продукция в сектора за същия период. За третото тримесечие на 2017 г. се е увеличава с 4,4% спрямо предходното, а за същото тримесечие на 2016 г. бележи спад от 5,1%.
Разходи за труд/отработени човекочаса

В строителната индустрия за деветмесечието на 2017 г. са отчетени общо 139 млн. човекочаса. За същия период на годишна база тенденцията е спад с 4,2%.
Отработените човекочаса в сектор „Строителство” от един нает по трудово правоотношение за деветмесечието на 2017 г. са 1245 спрямо 1266 човекочаса за същия период на 2016 г. Данните показват намаление с 1,6% на годишна база.

Разходите на работодателя за труд за деветмесечието на 2017 г. възлизат на 944 млн. лв., което е с 1,9% ръст спрямо същия период на 2016 г. За третото тримесечие на 2017 г. те са 332 млн. лв. За разглеждания период разходите на работодателя за труд за един отработен човекочас от наетите по трудово правоотношение са 20,33 лв. в сравнение с деветмесечието на 2016 г., когато са били 19,14 лв., има ръст от 6,2%. За третото тримесечие на 2017 г. разходите на работодателя за труд за един отработен човекочас са 6,79 лв.

Издадени разрешителни за строеж

Издадените разрешителни за строеж за деветмесечието на 2017 г. са общо 8693 бр., от които:
– 4266 бр. жилищни сгради, включващи 17 642 жилища с 2 311 355 кв. м разгъната застроена площ (РЗП);
– 97 бр. административни сгради/офиси с 190 437 кв. м РЗП;
– 4330 бр. други сгради с 2 471 243 кв. м РЗП.

В сравнение с деветмесечието на 2016 г. при общия брой на издадените разрешителни за строеж на сгради се наблюдава ръст от 30,3% и нарастване на РЗП с 35,6%. Жилищните сгради се увеличават с 25,8%, жилищата в тях – с 37,7%, а разгънатата им застроена площ е повече с 32,2%. По-голям е броят на издадените разрешителни за строеж и при други сгради – с 37,6%, а съответната им РЗП регистрира ръст от 44,3%. При административните сгради/офиси, се наблюдава намаление на разрешителните с 26% и на РЗП – със 7,3%. Очаква се жилищният и индустриалният сегмент да са най-активни през следващите няколко години.
Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите Пловдив – 628, София-град – 626, Варна – 391, и Бургас – 321. Статистиката за други сгради е: Пловдив – 538, Стара Загора – 442, София – 415, Варна – 342, Благоевград – 279.

Започнато строителство на нови сгради

за деветмесечието на 2017 г. е 5399 бр. сгради с РЗП 2 956 896 кв. м, от които:
– 2902 бр. жилищни сгради с 10 469 жилища в тях с 1 385 249 кв. м РЗП;
– 68 бр. административни сгради с 97 658 кв. м РЗП;
– 2429 бр. други сгради с РЗП 1 473 989 кв. м.

В сравнение със същия период на 2016 г. започнатото строителство на нови сгради нараства с 39,8%, а общата РЗП – с 32,4%. Новите жилищни сгради се увеличават с 28%, жилищата в тях нарастват с 20,2%, а разгънатата им застроена площ е повече с 18,6%. При административни обекти се наблюдава спад с 1,4% и по-малко РЗП – 9,7%. Започнатите други видове сгради се увеличават с 59,1%, като ръстът при РЗП е 53,9%.

Строителство на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: Пловдив – 479 жилищни с 1117 жилища, административни – 6, други сгради – 301; София-град – 413 жилищни с 3445 жилища, административни – 7, други сгради – 68; Варна – 285 жилищни с 1360 жилища, административни – 3, други сгради – 129; Отчита се значителен ръст в строителството на жилищни и други сгради.

Въведените в експлоатация

за деветмесечието на 2017 г. са 1553 сгради с 6345 жилища в тях с РЗП 538 664 кв. м. Тенденцията, която се наблюдава на годишна база, е ръст от 1,1% на броя въведени в експлоатация сгради, спад от 8,6% на жилищата в тях и намаляване на РЗП с 6,6%.

Най-много въведени в експлоатация новопостроени сгради и жилища са отчетени в областите:

– Варна – 262 сгради с 1888 жилища и 131 547 кв. м РЗП;
– Бургас – 244 сгради с 1840 жилища и 139 029 кв. м РЗП;
– Пловдив – 187 сгради с 627 жилища и 62 306 кв. м РЗП;
– София – 163 сгради с 207 жилища и 26 099 кв. м РЗП;

Новопостроените жилищни сгради според вида на сградата
за третото тримесечие на 2017 г. са 506 бр. Спрямо предходното тримесечие броят намалява с 13,5%, а на годишна база се увеличава с 6,3%. За деветмесечието на 2017 г. общият им брой e 1553, или спрямо същия период на 2016 г. има ръст от 1,1%.

Статистическите данни за деветмесечието на 2017 г. показват ръст на строителството на вили, къщи и сгради от смесен тип в сравнение със същия период на 2016 г.:

– Къщи – 1123 бр., ръст от 4%;
– Жилищни блокове/кооперации – 243 бр., спад от 12,9%;
– Сгради от смесен тип – 57 бр., ръст от 1,8%;
– Общежития – няма;
– Вили – 129, ръст от 15,2%;
– Сгради за колективно домакинство – 1 бр., спад от 83,3%.

Според вида на конструкцията стоманобетонните жилищни сгради заемат най-голям дял – 75,5% от общия брой за третото тримесечие на 2017 г., а след тях са тухлените с 20,8%. Данните на годишна база сочат ръст от 40% на панелните сгради и 3% на стоманобетонните, а тухлените сгради отчитат спад от 4,5%.

Разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА)

за деветмесечието на 2017 г. за всички икономически сектори на страната възлизат на 10 766 млн. лв., като за отрасъл „Строителство” те са 253 млн. лв., или 5,1% от общо отчетените. Статистическата информация показва, че разходите за придобиване на ДМА в строителния сектор за юли – септември 2017 г. се увеличават с 44,6%, спрямо предходното тримесечие, а на годишна база намаляват с 10,3%. На годишна база за деветмесечието на 2017 г. в строителния отрасъл се забелязва тенденция към намаляване на разходите с 33,9% за придобиване на ДМА.

Това е показател, че инвестиционната активност на предприятията за придобиване на дълготрайни материални активи е ниска.
Обща строителна активност

Данните на НСИ показват, че за деветмесечието на 2017 г. на годишна база строителният бизнес регистрира положителни стойности по някои основни показатели:

– Строителна продукция – ръст от 11,3%;
– Сградно строителство – нараства с 18,2%;
– Инженерно строителство – увеличава се с 3,5%;
– Издадени разрешителни за строеж на нови сгради – ръст от 30,3%;
– Безработните в строителство намаляват с 32,9%;
– Средната работна заплата в отрасъла нараства с 4,3%;
– Брутна добавена стойност – 2766 млн. лв., ръст от 202 млн. лв.

През последните години строителният сектор в България изоставаше в позициите си и натрупа загуби. Но показаните положителни резултати по предварителните статистически данни са оптимистични и очакваният растеж в отрасъла се потвърждава. Сградното строителство продължава да движи общата строителна продукция нагоре. Ускоряването на растежа на инфраструктурното строителство леко се забавя.

Пазар на труда

Общо за икономиката наетите лица по трудово и служебно правоотношение за деветмесечието на 2017 г. са 2311 хил. Спрямо същия период за 2016 г. сравнителният анализ показва спад от 0,1%. За строителния сектор през деветмесечието на 2017 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са 119,2 хил., или 5,2% от общо наетите за страната. На годишна база за същия период данните показват спад с 2,1%.

Заетите лица в икономиката за деветмесечието на 2017 г. са 3578 хил. За същия период на 2016 г. те са 3521 хил. Данните отчитат ръст от 1,6% на годишна база. В отрасъл „Строителство” за януари – септември 2017 г.:

– Заетите лица са 174,8 хил., или има спад от 1,2% спрямо същия период на 2016 г.;
– Наетите лица са 140,9 хил. Отчита се спад от 1,4% на годишна база;
– Самонаетите лица са 33,9 хил., регистрира се ръст от 3,7% спрямо деветмесечието на 2016 г.

Общата тенденция в икономиката е нарастване на заетостта и
намаляване на безработицата.

Това показват и данните през третото тримесечие на 2017 г. Безработните общо за страната са 200,2 хил., а коефициентът на безработица е 5,8%. В сравнение с третото тримесечие на 2016 г. броят на безработните намалява с 12,6%, а коефициентът на безработица – с 1,2 процентни пункта. От общия брой на безработните лица през третото тримесечие на 2017 г. 112,4 хил. (56,2%) са мъже и 87,8 хил. (43,8%) – жени. През същия период коефициентът на безработица намалява с 1,3% при мъжете и с 1% при жените, като достига съответно 6,1% за мъжете и 5,5% за жените. От всички безработни 17,6% са с висше образование, 49,8% – със средно, и 32,6% – с основно и по-ниско образование. Коефициентите на безработица по степени на образование са: 3,4% за висше, 5,1% – за средно, и 15% – за основно и по-ниско.

През третото тримесечие на 2017 г. коефициентът на продължителна безработица е 3,2%, като в сравнение със същия период на 2016 г. се понижава с 1,1%.

За деветмесечието на 2017 г. безработните лица са по-малко с 135,7 хил., или с 17,5%, спрямо същия период на 2016 г.

Безработните в отрасъл „Строителство” за деветмесечието на 2017 г. са 20,8 хил., или 9,8% от общо регистрираните. Тенденцията е намаляване на безработните лица с 11,7 хил., или с 32,9 %, спрямо деветмесечието на 2016 г.

Средната месечна работна заплата по трудово служебно правоотношение
общо за икономиката за юли – септември 2017 г. е 1037 лв., спрямо второто тримесечие на 2017 г. намалява с 0,3%, а в сравнение със третото тримесечие на 2016 г. се увеличава с 96 лв., или с

10,2%. За деветмесечието на 2017 г. се отчита ръст от 9,8% на годишна база.

За сектор „Строителство” средната месечна работна заплата за третото тримесечие на 2017 г. е 814 лв., спрямо предходното тримесечие се увеличава с 2,3%, а в сравнение с периода юли – септември 2016 г. се увеличава с 59 лв., или със 7,8%. За деветмесечието на 2017 г. се отчита ръст с 4,3% на годишна база.

Въпреки тенденцията за плавно увеличение на средната месечна работна заплата в строителния сектор наетите лица в него остават едни от най-ниско платените към момента.

Обща инвестиционна активност

За деветмесечието на 2017 г. преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в България са в размер на 758,8 млн. евро и заемат 1,5% от БВП, като намаляват с 266,7 млн. евро (26%) спрямо същия период на 2016 г. Дяловият капитал за периода януари – септември 2017 г. е 138,6 млн. евро, който на годишна база намалява с 484,7 млн. евро, или със 71,4%.

По предварителни данни реинвестирането на печалба за деветмесечието на 2017 г. възлиза на 27,9 млн. евро при 314,3 млн. евро за същия период на 2016 г., или намалява с 286,4 млн. евро. Дълговите инструменти са в размер на 592,3 млн. евро, или с 85,6% повече при отчетени 85 млн. евро за деветмесечието на 2016 г.

Най-големите нетни преки инвестиции в страната за деветмесечието на 2017 г. са от Холандия (749,3 млн. евро), Швейцария (100,4 млн. евро) и Турция (74,4 млн. евро).
Преките инвестиции в чужбина за деветмесечието 2017 г. нарастват с 236 млн. евро, или с 21,9 % спрямо същия период на 2016 г.

Преки чуждестранни инвестиции

За третото тримесечие на 2017 г. преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в страната възлизат на 220,9 млн. евро. Спрямо предходното тримесечие те намаляват с 10,7%, а в сравнение с юли – септември на 2016 г. се увеличават с 4,5%. За деветмесечието на 2017 г.

ПЧИ в сектор „Строителство“ за третото тримесечие на 2017 г. възлизат на 15,8 млн. евро. Спрямо предходното тримесечие те намаляват с 39,7% , а в сравнение с юли – септември 2016 г. са 39,5% по-малко. За деветмесечието на 2017 г. преките чуждестранни инвестиции в отрасъла са 68,9 млн. евро., или те са с дял от 9% от общите за страната. Статистическите данни сочат спад от 10,1% спрямо януари – септември на 2016 г.

Обявени обществени поръчки

Обявените обществени поръчки в отрасъл „Строителство“ за януари – септември 2017 г. са 1914 бр. и са с прогнозна стойност 4690 млн. лв. На годишна база е регистриран спад от 14,9% на броя на обявените поръчки и ръст на стойността от 33,8%. Обявените поръчки по сегменти са:

„Инженерна инфраструктура“ – 437 бр. обявени обществени поръчки с прогнозна стойност 3039 млн. лв., или 22,8% от броя на всички за разглеждания период. На годишна база се отчита ръст на броя на обявените поръчки от 19,7% и на стойността – от 116,5%.

„Водоснабдяване и канализация“ – 120 бр. обявени обществени поръчки с прогнозна стойност 300 млн. лв., или 6,3% от броя на всички за януари – септември 2017 г. На годишна база се регистрира спад от 12,1% на броя и ръст на стойността от 122,4%.

„Сградно строителство“ – 364 бр. с прогнозна стойност 438 млн. лв., или представлява 19% от броя на общо обявените поръчки. Промяната на годишна база е ръст от 29,5% на броя на обявените търгове и на стойността – от 108,6%.

„Енергийна инфраструктура“ – 393 бр. обявени обществени поръчки с прогнозна стойност 812 млн. лв., представляващи 20,5% от всички за разглеждания период. На годишна база се забелязва спад при броя на обявени поръчки от 3,4% и на прогнозната стойност – от 41,5 %.

„Проектиране и надзор“ – 600 бр. с обща прогнозна стойност 101 млн. лв., или 31,3% от общо обявените поръчки за януари – септември на 2017 г. Тенденцията, която се наблюдава на годишна база при този сегмент, е спад при броя на обявените поръчки от 44,9% и на стойността – от 60,7%.

По критерий „Възложител“

Обявените обществени поръчки за деветмесечието на 2017 г. от общините са 1439 бр., или 75,2% от всички.

✓ Комунален и обществен сектор – 55 бр., или 2,9% от общо обявените поръчки.
✓ Болници и учебни заведения – 57 бр., или 3% от общо обявените поръчки.
✓ Министерства и агенции – 353 бр., или 18,4% от общо обявените обществени поръчки.
✓ Други обявени обществени поръчки – 10 бр., или 0,5% от всички.

По критерий „Процедура на договаряне“

✓ Открита процедура – 765 бр. обществени поръчки, или 40% от общо обявените.
✓ Открит конкурс за проект – 6 бр. обявени обществени поръчки, или 0,3% от всички.
✓ Ограничена процедура – няма обявени обществени поръчки за януари – септември на 2017 г.
✓ Договаряне без публикуване на обявление за поръчка – няма обявени обществени поръчки.
✓ Пряко договаряне – 49 бр. обществени поръчки, или 2,6% от общо обявените.
✓ Договаряне без предварително обявление – 159 бр., или 8,3% от общо обявените обществени поръчки.
✓ Публично състезание – 915 бр. обявени обществени поръчки, или 47,8%.
✓ Договаряне без предварителна покана за участие – 1 бр., или 0,1%.
✓ Договаряне с предварителна покана за участие – 19 бр., или 1%.

Критерий за възлагане на обществени поръчки

✓ „Икономически най-изгодна оферта“ – общо 1119 бр. поръчки за януари – септември на 2017 г., или 58,5% от общо обявените 1914 бр. търгове.
✓ Липсват критерии (при възлагане на поръчките) – 795 поръчки с липсващ критерий за оценка, или 41,5% от всички обявени.

По критерий „Източник на финансиране“ (брой)

✓ Оперативна програма „Региони в растеж“ – 520 бр.
✓ Оперативна програма „Околна среда“ – 26 бр.
✓ Програма за развитие на селските райони – 15 бр.
✓ Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ – 1 бр.
✓ Проект „ Красива България“ – 9 бр.
✓ Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ – 6 бр.
✓ Национален доверителен екофонд – 14 бр.
✓ ПУДООС – 14 бр.
✓ Норвежки финансов механизъм – 1 бр.
✓ Агенцията за хора с увреждания към МТСП – няма.
✓ Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство – 3 бр.
✓ Обществени поръчки, финансирани от бюджета – 1258 бр.
✓ Механизъм за свързване на Европа – 9 бр.
✓ Фонд „Солидарност” на Европейския съюз – няма.
✓ Българо-швейцарска програма за сътрудничество – 2 бр.
✓ Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ – 6 бр.
✓ Оперативна програма „Добро управление“ – 1 бр.
✓ Грантово споразумение с Изпълнителна агенция „Иновации и мрежи“ – 1 бр.
✓ Фонд „Вътрешна сигурност“ – 9 бр.
✓ Програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A „Гърция – България 2014 – 2020” – 2 бр.
✓ Програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A „Румъния – България 2014 – 2020” – 15 бр.

Нарушения

Констатациите на експертната група към КСБ по мониторинга „Условия, влияещи негативно върху системите за възлагане на обществените поръчки в България“, са:

✓ Допуснатите нарушения, слабите места, ограничителните критерии, водещи до субективни решения и поставяне на ограничителни бариери, в рамките на анализа за януари – септември на 2017 г. са в 66 бр. обществени поръчки.
– „Инженерна инфраструктура и ВиК“ – 18 бр. допуснати условия, влияещи негативно върху конкуренцията в търговете.
– „Сградно строителство“ – 14 бр. допуснати условия, влияещи негативно върху конкуренцията в обявените обществени поръчки.
– „Енергийна инфраструктура“ – 27 бр. регистрирани несъответствия за януари – септември на 2017 г.
– „Проектиране и строителен надзор“ – 7 бр. регистрирани несъответствия за разглеждания период в обявените обществени поръчки.

✓ Разпределение на фирмите, сключили договор по обществени поръчки по критерий „Персонал“

Сключените договори за януари – септември 2017 г. са 1825 бр. на стойност 1649 млн. лв. На годишна база се отчита спад при броя от 13,7% и ръст на стойността от 11,1%. Те са разпределени, както следва:

– Малки строителни фирми – 886 бр. на стойност 372 млн. лв., или 48,7% от броя на общо сключените договори за разглеждания период и 22,6% от стойността им. Регистрира се спад при броя сключени договори от 8,6% в сравнение със същия период на миналата година и на стойността – от 4,1%.
– Средни строителни фирми – 759 бр. на стойност 585 млн. лв., или 41,7% от броя на всички сключени договори за разглеждания период и 35,5% от общата стойност. На годишна база се наблюдава спад на броя на сключените договори от 14,8% и на стойността – от 17,6%.
– Големи строителни фирми – 141 бр. на стойност 688 млн. лв., или 7,7% от броя на общо сключените договори за разглеждания период и 41,7% от стойността им. На годишна база се забелязва спад от 37,1% на броя на сключените договори и ръст на стойността от 82%.
– Фирми без регистрация в ЦПРС – към 30.09.2017 г. има 35 бр. сключени договора на стойност 4 млн. лв., или 1,9% от броя на всички контракти и 0,2% от стойността им. На годишна база се отчита ръст при броя на сключените договори от 129% и спад при стойността от 50%.

Основната част от сключените договори с нерегистрирани в ЦПРС фирми са за неотложни ремонти, ремонти на покриви, ремонтни дейности на сгради при незначителен обем, снегопочистване на съществуващи горски пътища.

По данни на ЦПРС големите фирми по критерий „Персонал“ са 90 бр.

Сключените договори от фирмите самостоятелно и в консорциуми
са 1825 бр. на стойност 1649 млн. лв. Те са разпределени, както следва:

✓ По данни на Агенцията по обществени поръчки за периода януари – септември 2017 г. големите фирми са сключили самостоятелно и в консорциуми общо 141 договора на стойност 688 млн. лв.
– Самостоятелно – 100 броя на стойност 196 млн. лв.
– Участващи в обединения, консорциуми и дружества – 41 броя на стойност 492 млн. лв.
✓ Средните фирми са сключили общо 759 договора на стойност 585 млн. лв.
– Самостоятелно – 592 бр. на стойност 382 млн. лв.
– Участващи в обединения, консорциуми и дружества – 167 броя на стойност 203 млн. лв.
✓ Малките фирми са сключили общо 886 бр. договора на стойност 372 млн. лв.
– Самостоятелно – 700 бр. на стойност 226 млн. лв.
– Участващи в обединения, консорциуми и дружества – 186 броя договора на стойност 146 млн. лв.
✓ Фирми без регистрация в ЦПРС – 35 броя на стойност 4 млн. лв.

✓ Сключените договори по оперативни програми за януари – септември 2017 г. са 420 бр., има ръст на стойността от 601 млн. лв. в сравнение със същия период на 2016 г. Контрактите, финансирани от държавния бюджет, са 1405 бр. В сравнение със същия период на 2016 г. се регистрира спад на броя от 29,7% и на стойността от 32,2%. От всички сключени договори за първото полугодие на 2017 г. най-висок дял по критерий „Брой“ имат обществени поръчки, финансирани от държавния бюджет.

✓ Общо сключени договори за деветмесечието на 2017 г. в отрасъл „Строителство“ са 1825 бр. на стойност 1649 млн. лв., или 13,7% от контрактите за разглеждания период и 36,3% от стойността им.
– Сключените договори за доставка представляват 55,7% от броя на всички контракти и 43,4% от стойността им.
– Контрактите, сключени за услуги, представляват 30,9% от броя на сключените договори и 20,3% от тяхната обща стойност.

✓ Сключените договори брой – стойност:
– до 200 хил. лв. – 792 бр. на стойност 46 млн. лв.
– до 2150 хил. лв. – 928 бр. на стойност 650 млн. лв.
– над 2150 хил. лв. – 101 бр. на стойност 953 млн. лв.
Тенденция при броя и стойността на сключените договори по сегменти

✓ Силните години при сегмента „Инженерна инфраструктура“ както при броя, така и при стойността са 2014 – 2015 г. При броя се отчитат следните резултати:
– 2013 г. – в сегмента са сключени 885 бр.
– 2014 г. – нарастват до 1617 бр.
– 2015 г. – възлизат на 1417 бр.
– 2016 г. – са 742 бр.
– За деветмесечието на 2017 г. – 426 бр., или има спад от 22,1% на годишна база.

При стойността в сегмента се наблюдава нарастване от 2013 до 2015 г. и драстично понижение през 2016 г. През деветмесечието на 2017 г. има ръст на стойността от 97,2% на годишна база.

Порядъкът е:

– 2013 г. – 1342 млн. лв.
– 2014 г. – 1590 млн. лв.
– 2015 г. – 1930 млн. лв.
– 2016 г. – 798 млн. лв.
– За деветмесечието на 2017 г. – 775 млн. лв.

В сегмента „Инженерна инфраструктура“ са сключени 426 бр. на стойност 774 млн. лв., или 23,4% от броя на контрактите в сектор „Строителство“ и 47,5% от стойността им. Разпределение на фирмите, сключили договори в сегмента:

– Малки фирми – 119 сключени договора на стойност 53 млн. лв., или 27,8% от броя на контрактите в сегмента и 6,8% от стойността им.
– Средни фирми – 219 сключени договора на стойност 212 млн. лв., или 51,5% от броя и 27,4 % от стойността на контрактите в „Инженерна инфраструктура“.
– Големи фирми – 68 сключени договора на стойност 508 млн. лв., или 18,6% от броя на контрактите и 65,6% от стойността им в сегмента.
– Фирми без регистрация в ЦПРС – 20 сключени договора на стойност 1 млн. лв., или 4,7% от броя и 0,2% от стойността в сегмента.

Тенденция: По критерий „Брой“ доминират сключените договори от средни фирми, следвани от малките и големите компании. При стойността водещи в сегмента са големите, следвани от средните и малките фирми.

✓ В сегмента ВиК при броя на сключените договори се наблюдават променливи нива за периода 2013 – 2015 г. и спад през 2016 г. Тенденцията при стойността е спад от 2014 г. – 2016 г.

Порядъкът е:

– 2013 г. – 234 бр. на стойност 1748 млн. лв.
– 2014 г. – 274 бр. на стойност 589 млн. лв.
– 2015 г. – 181 бр. на стойност 210 млн. лв.
– 2016 г. – 123 бр. на стойност 185 млн. лв.
– За деветмесечието на 2017 г. – сключените договори в този сегмент са 105 бр. на стойност 199 млн. лв., или има ръст от 25% на броя в сравнение със същия период на 2016 г. При стойността на годишна база има значителен ръст от 161,8%.

Сключените договори във ВиК сегмента са 105 бр. на стойност 199 млн. лв., или 5,8% от всички в сектор „Строителство“ и 12,2% от стойността им. Разпределение на фирмите, сключили договори в сегмента:

– Малки фирми – 30 бр. сключени договора на стойност 12 млн. лв., или 28,6% от броя на общо сключените договори в сегмента и 6% от стойността им.
– Средни фирми – 61 бр. сключени договора на стойност 63 млн. лв., което представлява 58,1% от броя на контрактите в сегмента и 32,7% от стойността.
– Големи фирми – 13 бр. сключени договора на стойност 124 млн. лв., или 12,4% от броя на контрактите в сегмента и 62,3% от стойността.
– Фирми без регистрация в ЦПРС – 1 договор, или 0,9% от броя.

Тенденция: Най-много договори в сегмента ВиК са сключени от средни фирми, следвани от малки и големи компании. По критерий „Стойност“ доминират големите, следвани от средните и малките фирми.

✓ При сегмента „Сградно строителство“ се отчитат следните резултати при броя и стойността на сключените договори, по години:

– 2013 г. – 1136 бр. на стойност 713 млн. лв.
– 2014 г. – 937 бр. на стойност 510 млн. лв.
– 2015 г. – 803 бр. на стойност 277 млн. лв.
– 2016 г. – 728 бр. на стойност 189 млн. лв.
– За януари – септември 2017 г. – 498 бр. при стойност 170 млн. лв. Нивата на сключените договори в сегмента „Сградно строителство“ за деветмесечието на 2017 г. са спад от 8,5% при броя и ръст от 25,9% при стойността.

Сключените договори в сегмента „Сградно строителство“ са 494 броя на стойност 170 млн. лв., или 27,1% от броя на сключените контракти в сектора и 10,4% от стойността. Разпределение на фирмите, сключили договори в сегмента:

– Малки фирми – 325 бр. сключени договора на стойност 71 млн. лв., или 65,9% от броя и 41,8% от стойността на контрактите в сегмента.
– Средни фирми – 144 бр. сключени договора на стойност 71 млн. лв., или 29,1% от броя на контрактите в „Сградно строителство“ и 41,8% от стойността.
– Големи фирми – 15 бр. сключени договора на стойност 28 млн. лв., или 3% от броя и 16,4% от стойността в сегмента.
– Фирми без регистрация в ЦПРС – 10 бр. сключени договора, или 2% от броя на всички контракти в сегмента.

Тенденция: По критерий „Брой“ доминират сключените договори от малки фирми, следвани от средните и големите компании. При стойността водещи в сегмента са малките, следвани от средните и големите фирми.

✓ При сегмента „Енергийна инфраструктура“ се наблюдават променливи нива както при броя на сключените договори, така и при стойността. По години:
– 2013 г. – 310 бр. на стойност 393 млн. лв.
– 2014 г. – 308 бр. на стойност 282 млн. лв.
– 2015 г. – 453 бр. на стойност 230 млн. лв.
– 2016 г. – 1396 бр. на стойност 1286 млн. лв.
– За януари – септември 2017 г. – 796 бр. на стойност 506 млн. лв. На годишна база се отчита спад при броя на сключените договори от 15,3% и на стойността – от 42,5%.

Сключените договори в сегмент „Енергийна инфраструктура“ са 796 бр. на стойност 506 млн. лв., или 43,7% от броя на всички контракти в сектора и 31,1% от стойността им.

– Малки фирми – 412 бр. сключени договора на стойност 236 млн. лв., или 51,8% от броя на всички контракти в сегмента и 46,6% от стойността им.
– Средни фирми – 335 бр. сключени договора на стойност 238 млн. лв., или 42% от броя на всички контракти в „Енергийна инфраструктура“ и 47,1% от стойността им.
– Големи фирми – 45 бр. сключени договора на стойност 29 млн. лв., или 5,7% от броя и 5,7% от стойността на сключените контракти в сегмента.
– Фирми без регистрация в ЦПРС – 4 бр. сключени договора на стойност 3 млн. лв., или 0,5% от броя и от 0,6% от стойността.

Тенденция: По брой доминират сключените договори от малките фирми, следвани от средните и големите компании. При стойността водещи са малките, следвани от средните и големите компании.

Реалната ситуация при сключените договори по обявените обществени поръчки

За януари – септември 2017 г. по критерий „Брой“ най-много договори се изпълняват от малки фирми – 48,7%. Средните компании са с дялово участие 41,7%, а големите 7,7% от сключените договори за разглеждания период. Делът на фирмите без регистрация в ЦПРС, изпълняващи договори по обявени обществени поръчки, е 1,9%. По критерий „Стойност“ най-много контракти се падат на големите компании – 41,7%, следват средните фирми с участие от 35,5% и малките с 22,6%. Без регистрация в ЦПРС са 0,2% от фирмите, изпълняващи договори по обявени обществени поръчки.

Най-големите проекти, за които са сключени договори по обявени обществени поръчки за януари – септември 2017 г.:

✓ Реконструкция ВиК, гр. Добрич – етап 1, лот 2, по ОПОС. Възложител – община Добрич, стойност 28 млн. лв. Изпълнител – „Хидрострой“ АД.
✓ Реконструкция и разширение на ПСОВ в гр. Добрич, по ОПОС. Възложител – община Добрич, на стойност 27 млн. лв. Изпълнител – Обединение ГИС АКВА БГ.
✓ Реконструкция, модернизация и разширение на ПСОВ кк Златни пясъци, по ОПОС. Възложител – община Варна, на стойност 24 млн. лв. Изпълнител – „Хидрострой“ АД
✓ ВиК – Долна Митрополия, първи етап и довеждащ колектор към ПСОВ, по ОПОС. Възложител – община Долна Митрополия, стойност 20 млн. лв. Изпълнител – ДЗЗД „ВиК инженеринг 2014“
✓ Канализационна и водопроводна мрежа, гр. Тръстеник, помпена станция и довеждащ колектор до ПСОВ – ЕТАП 1 А, по ОПОС. Възложител – община Долна Митрополия, стойност 32 млн. лв. Изпълнител – Обединение „ВиК Тръстеник 2014“.
✓ Изготвяне на технически проект и строителство на обект: АМ „Хемус“ от Ябланица до Боаза, възложител – Агенция „Пътна инфраструктура“, на стойност 55 млн. лв. Сключен договор за изпълнение с ДЗЗД „ХВП – Ябланица“.
✓ Разширение на метрото в София, трета метролиния – II етап от км. 11+941 до км. 14+277, ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“. Възложител – „Метрополитен“ ЕАД, на стойност 81 млн. лв. Сключен договор с изпълнител Обединение „Метробилд Запад“.
✓ Разширение на метрото в София, трета метролиния – II етап от км. 14+277 до км. 15+749, по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“. Възложител – „Метрополитен“ ЕАД, стойност 95 млн. лв. Сключен договор с изпълнител Обединение „Горна Баня“.
✓ Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на община Варна. Възложител – община Варна, стойност – 120 млн. лв. Сключен договор за изпълнение с „ДЗЗД Черно море 2016“.

Нарушения при сключените договори по обявени обществени поръчки съгласно чл. 157, ал. 2 от ЗУТ и чл. 3 от Закона за КСБ

Строителните фирми, сключили договор за изпълнение на обществената поръчка без регистрация в ЦПРС, са 3 на брой от началото на годината до края на септември. Анализът на фирмите, които са без регистрация, показва, че по-голямата част от тях са сключили контракти за неотложни ремонти, ремонти на покриви, ремонтни дейности на сгради при незначителен обем, снегопочистване на съществуващи горски пътища.

Прави впечатление, че ремонтите, които се възлагат от териториални поделения на НОИ, в повечето случаи се извършват от фирми без регистрация в ЦПРС или фирми, заличени от ЦПРС. Запазва се тенденцията да се сключват договори по обявени поръчки от дружества при конфигурация на дялово участие от над 80% в полза на фирмата без регистрация в ЦПРС и незначителната част от дейностите да остават за фирмата с регистрация в ЦПРС.

Просрочени задължения

Просрочените задължения на общините започват да нарастват през първата половина на 2015 г. По данни на Министерството на финасите към края на септември 2016 г. те са се увеличили с 26% на годишна база. Към края на септември 2017 г. задълженията намаляват с 66 316 хил. лв. спрямо същия период на 2016 г. Просрочените задължения по бюджетите на общините са формирани от 142 общини, или 53,6% от всички.

– Към 31.03.2016 г. са 258 222 хил. лв.
– Към 30.06.2016 г. са 273 738 хил. лв.
– Към 30.09.2016 г. са 287 570 хил. лв.
– Към 31.12.2016 г. са 237 336 хил. лв.
– Към 31.03.2017 г. са 235 998 хил. лв.
– Към 30.06.2017 г. са 211 621 хил. лв.
– Към 30. 09.2017 г. са 221 254 хил. лв.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 05.01.2018. Категория Тема. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.