Благоевград, Русе и Велико Търново със сериозен собствен принос в инвестиционните си програми

Най-много европейски средства влага в инфраструктура градът край Дунав

Прочетена: 190

Елица Илчева

Над 60 млн. лв. е проектът за бюджет на община Благоевград. Средствата от делегирани държавни дейности са 33 млн. лв., с 4 млн. лв. повече в сравнение с финансовата рамка за 2017 г. От местни приходи се очакват 27 млн. лв., като увеличението е с 1 млн. лв. спрямо предходната година. С най-висок ръст в сравнение с 2017 г. са дейностите в сферите на образованието и здравеопазването, което идва основно поради увеличение на минималната работна заплата.

Анализът на събираемостта на приходите показва очаквано изпълнение на планираните за 2017 г. местни приходи и преизпълнение на имуществени данъци с 10%, а на постъпления от продажба на сгради – с 47%.

В проекта за 2018 г. са заложени 800 хил. лв. за изграждане и рехабилитация на уличната мрежа и още толкова за поддръжка. За текущите ремонти на асфалтови настилки и на улици на земна основа в малките населени места са отделени 250 хил. лв. За дейностите по опазване на околната среда са предвидени 300 хил. лв., за озеленяване – също 300 хил. лв.

Инвестиционната програма включва обекти, изграждането на които ще струва общо 8 458 444 лв. От тях собствените средства са 6 430 557 лв., а целевата държавна субсидия – 2 027 887 лв. В образователната сфера са включени спортни площадки в двора на Средно училище с изучаване на чужди езици (СОИУЧЕ) „Свети Климент Охридски“ – 42 000 лв., и на XI ОУ „Христо Ботев“- 52 хил. лв. Планира се ремонт на Дневния център за пълнолетни лица с увреждания на ул. „Скаптопара“ №26 – 17 хил. лв., газифициране на Дневен център за възрастни хора с увреждания „Зорница“ – 10 хил. лв., както и на Защитено жилище за хора с психични разстройства на ул. „Славянска“ – 24 хил. лв.

Над 100 хил. лв. ще бъдат вложени във ВиК мрежата на ул. „Руен“, ул. „Независимост“ и „Съединение“. 80 хил. лв. са за ул. „Черно море“ и 90 хил. лв. за инженеринг на ул. „Търново“. Най-сериозните проекти в този сектор са ул. „Роден край“ за 646 хил. лв., от които 500 хил. лв. са целева държавна субсидия. Предвидена е също и реконструкция на водопровод на ул. „Марица“ за 701 хил. лв., отново с 500 хил. лв. от централната власт.

В част „Изграждане на инфраструктурни обекти“ са планирани разходи за 4,4 млн. лв. Най-сериозният проект в сегмента е този за благоустрояване на улица „Яне Сандански“ в с. Покровник, като средствата – 1 675 166 лв., са изцяло от местния бюджет. Включените други обекти са ул. „Илинден“ – с. Рилци, за 1 152 556 лв. и улиците „Възрожденска“ – 837 хил. лв., „Бяло море“ – 99 176 лв., и „Владая“ – 87 837 лв. В плановете за ремонти са още ул. „Панайот Хитов“ и ул. „Хан Крум“, както и районът на зоопарка, граничещ с тях.

Друг мащабен обект в областния център на Пиринско ще бъде този за изграждане на площадка за разделно събиране на отпадъци от домакинствата. „Проектът ще се работи на инженеринг и е на стойност 368 хил. лв. Ще бъде изграден в с. Бучино. Общината е длъжна да предвиди такова депо до влизането в експлоатация на новото регионално сметище“, е информирал зам.-кметът по икономиката Иво Николов. Той е обяснил, че на мястото отпадъкът трябва да се сепарира поне частично, за да отговаря на изискванията за депониране в други регионални сметища. „Може да не се наложи изграждането на такава площадка, ако се намери друг вариант за частично сепариране на отпадъците. Въпросът още не е уточнен и затова трябва да имаме предвидени средства. Много е възможно тази сума да се редуцира до много по-малка, но това ще го разберем до приемане на бюджета и ще се заложат необходимите средства“, допълни той.

170 000 лв. се заделят и за изграждане на карантинна сграда от 40 кв. м в зоопарка в Благоевград, както и на клетки за маймуните, лъвовете, дивата свиня, благородния елен, муфлона и ламата, които да отговарят на изискванията на лиценза, за да не бъде отнет. Очакваните приходи по европейски проекти и международни програми са в размер на 39 541 517 лв. От тях собственото финансиране е едва 495 045 лв., а планираните постъпления са 39 080 892 лв. Възможно е част от очакваните приходи да станат факт през 2019 г., тъй като зависят от процедури, които могат да бъдат обжалвани и съответно да се удължат сроковете.

С национални средства в размер на близо 23 млн. лв. се изгражда и новото депо за отпадъци, което по план трябва да приключи до края на август. За компостиращата и сепарираща инсталация са заложени 10 млн. лв., част от тях обаче ще се прехвърлят и в 2019 г. Планират се средства за работен проект за укрепване на стоманен водопровод в кв. „Освобождение“.
13 проекта за 29 млн. лв. с финансиране от европейските програми ще изпъл­няват в старата столица

„Проектният бюджет за 2018 г. е реален, консервативен, но и оптимистичен по своя характер. Убедени сме, че новите предложения за стратегическата инфраструктура и градската среда ще продължат да носят позитиви както за жителите и гостите, така и за развитието на бизнеса във Велико Търново и региона”. Това е заявил по време на общественото обсъждане на документа зам.-кметът Снежана Данева-Иванова.

65,4 млн. лв. е макрорамката в проектобюджета за 2018 без преходния остатък. 6,8 млн. лв. е общата субсидия за делегирани от държавата дейности, като ръстът е от 5,5 млн. лв. Средствата за образование са 22,8 млн. лв. и именно в това перо е най-голямото увеличение – с 4,5 млн. лв., или над 16% спрямо 2017 г. Повече пари ще бъдат отпуснати също за социално осигуряване и подпомагане, здравеопазване, култура и др. Целевата финансова помощ за капиталови разходи е 1,6 млн. лв.

За 2018 г. ще бъдат изпълнявани общо 13 проекта по европейските програми, чиято обща стойност е около 29 млн. лв. По одобрената Инвестиционна програма на община Велико Търново по ОП „Региони в растеж 2014 – 2020“ това са 4 предложения на обща стойност – 23 873 254 лв. Обезпечаването на дейностите по тях налага в бюджета да се заложи поемането на краткосрочен дълг в размер на не повече от 3 млн. лв. По други оперативни програми ще се реализират 9 проекта за 3 701 559 лв.

8 694 068 лв. е общата стойност на одобрените предложения, които общината ще реализира за подобряване на образователната инфраструктура в града. От тях близо 7,9 млн. лв. са безвъзмездна финансова помощ от „ОПРР 2014 – 2020“, а 805 767 лв. е собственият принос на местната власт, който ще бъде осигурен със заем от ФЛАГ. Средствата ще бъдат инвестирани в три училища – СУ „Владимир Комаров“, СУ „Георги С. Раковски” и Спортното училище – Велико Търново, както и в три детски градини – „Пролет”, „Ален мак” и „Рада войвода”. Ще бъдат осъществени дейности в три направления: постигане на енергийна ефективност; подобряване на базите на учебните заведения чрез конструктивно укрепване, основни вътрешни и външни ремонти, обзавеждане, осигуряване на достъпна среда на сградите; изграждане на инсталации с възобновяеми енергийни източници. Срокът за изпълнението им е 30 месеца.

Ще бъдат модернизирани и четирите професионални гимназии – ПГ по строителство, архитектура и геодезия „Ангел Попов”, ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“, ПГ по електроника „Александър С. Попов“ и Старопрестолната професионална гимназия по икономика. Средствата за тях също са от „ОПРР 2014 – 2020“, но бенефициент и възложител ще бъде Министерството на образованието и науката.

В процес на разработка са още седем проекта за над 32 млн. лв. Четири от тях отново са по „ОПРР 2014 – 2020“ и тук са включени интегриран градски транспорт и изграждане на мултифункционален конгресен център на територията на старото военно училище.

Ще започне и строителството на нова детска градина в квартал „Зона В“. Добрата новина от края на миналата година бе потвърдена по време на общественото обсъждане на проекта за бюджет. С решение на правителството вече са осигурени средствата за реализацията на обекта, която се очаква да започне през лятото. В края на миналата година Общинският съвет одобри предложението за изкупване на избрания терен в жилищния комплекс. Новата детска градина ще е с капацитет за 120 деца. Предстои провеждането на процедурите за отчуждаване на поземления имот и за избиране на изпълнител на строителство и надзор.

„Изграждането на нова детска градина се налага, тъй като през последните две години населението на Велико Търново се увеличава, а раждаемостта е с рекордни положителни стойности. Има много семейства, които се завърнаха от чужбина. Има и фамилии от съседни градове, които работят в старата столица, а децата им посещават нашите градини“, е коментирал инж. Даниел Панов, кмет на Велико Търново. Той е посочил, че е започната процедура и за довършването на новия корпус към ДГ „Здравец“. За последно детска градина в старата столица е строена през далечната 1981 г.

В най-красивия град на Дунав разчитат на сериозни приходи от трансграничните програми

Рамката на проектобюджета за 2018 г. в Русе е 106 052 733 лв. без преходен остатък. От тях 55 484 905 лв. са обща субсидия за делегираните държавни дейности, 5 826 800 лв. – общата изравнителна, 253 100 лв. – трансферът за зимно поддържане на общински пътища, и 1 390 200 лв. – целева субсидия за капиталови разходи.

Според администрацията на кмета проектът е балансиран при осъществен анализ на приходите за 2018 г. и разчет на разходите съгласно приоритетите, заложени в програмата за управление и Общинския план за развитие на община Русе. Акценти са привличането на финансови средства по национални, европейски и международни програми; активно участие в Националната програма за енергийна ефективност на жилищните сгради; балансирано развитие на централната градска част, кварталите и малките населени места чрез подобряване на транспортната инфраструктура; обновяване и модернизиране на уличното осветление; прилагане на мерки за енергийна ефективност на обекти – общинска собственост; ремонт и изграждане на детски и спортни площадки и игрища; благоустрояване и озеленяване на междублоковите пространства;
и др.

Във финансовата рамка за 2018 г. се осигурява резерв за непредвидени и неотложни разходи в размер на 500 хил. лв., а бюджетната политика е насочена към ефективно и законосъобразно разходване на средства без просрочени задължения, с висока събираемост на собствените приходи.

Ключов акцент през настоящата година е успешното изпълнение на проектите по „ОПРР 2014 – 2020“. Сред тях са „Ремонт с мерки за енергийна ефективност и достъпна среда на „Комплекс за социални услуги за деца и семейства“ – 1 463 795 лв., „Ремонт на 5 сгради от образователната инфраструктура на град Русе, в т.ч. изграждане на спортни площадки, облагородяване на дворни пространства и внедряване на мерки за енергийна ефективност“ – 12 402 901 лв., „ЕКСЦЕНТРИК“ – иновативни решения устойчива мобилност на хора в периферните градски квартали и товарна логистика без вредни емисии в градските центрове“ – 1 247 991 лв., „Интегрирана система за градски транспорт на гр. Русе – 2 етап“ – 24 344 186 лв. Предвидено е преобразяване на облика на града чрез рехабилитация на пешеходна среда и изграждане на зони за обществен отдих – 16 860 657 лв.

В перото „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“ са заложени 22 176 378 лв. от местни приходи. Тук влизат дейности, като направа на надписи на жилищните блокове – 90 000 лв., събаряне на сгради и съоръжения общинска собственост и разчистване на терени от строителни отпадъци – 180 000 лв., геоложки и геодезически дейности – 30 000 лв., техническо наблюдение на яз. „Николово”, яз. „Тетово” и яз. „Образцов чифлик” – 4000 лв., и аварийни ремонти на общински имоти – 700 000 лв. Във Фонд „Малки населени места” е планиран разход на 320 000 лв.

Сред стратегическите обекти, включени в Инвестиционната програма, са ремонт на Семизовата къща; реконструкция на Художествената галерия; ремонт на сградата на Клуба на дейците на културата; обновяване на 20 детски площадки и изграждане на нови 2; изготвяне на проект за основно обновяване на Гребния басейн в СК „Ялта“; проектиране на плувен комплекс и благоустрояване в Източна промишлена зона и др.

В областта на околната среда ще се инвестира в закриване и рекултивация на съществуващото общинско депо на територията на община Русе. Проектът е на стойност 22 220 856 лв. и ще се изпълнява с финансиране от INTERREG V-A „Румъния – България 2014 – 2020“, по същата програма ще се работи и по проект за развитие на поречието на река Дунав за по-добра свързаност на Еврорегион Русе – Гюргево с Паневропейски транспортен коридор №7, като стойността му е 9 007 299 лв.

От общината информират и за предстоящи проекти, които не са включени във финансовата рамка на 2018 г. Това са „Изграждане на социални жилища“ за 2 229 209 лв. по ОПРР, „Изграждане на анаеробна инсталация“ – 30 500 000 лв. по ОП „Околна среда 2014 – 2020“, и за Прилагане на мерки за енергийна ефективност на 4 обекта по Националния доверителен екофонд – 2 752 919 лв.

За INTERREG V-A Румъния – България се разработват и следните предложения: „Добра развита транспортна система в Еврорегион Русе – Гюргево за по-добра свързаност с TEN-T мрежата (6 448 365 лв.); „Реконструкция и представяне на значими културни забележителности с висок туристически потенциал в Еврорегион Русе – Гюргево“ (1 954 576 лв.); „Валоризация на общото местно и европейско нематериално културно наследство чрез културни пространства“ (2 151 074 лв.); „Инвестиране в пътната безопасност и подобряване свързаността на Община Русе и Окръг Гюргево с транспортна мрежа ­TEN-Т“ (8 798 803 лв.)

Сподели в социалните мрежи

Автор на 25.01.2018. Категория Тема. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.