В Югоизточна България приеха бюджети с по-високи данъци, заеми и финансова дисциплина

Прочетена: 100

Елица Илчева

Кметът на Кърджали инж. Хасан Азис определи бюджет 2018 като силно инвестиционен и даващ изпреварващо развитие в няколко посоки. „На задлъжнялостта отговаряме с активна капиталова програма, защото активизирането на този процес е единственият правилен начин за генериране на допълнителни приходи”, е подчертал той при приемането на най-важния за местните власти нормативен документ.

Общинският съвет одобри 59,1 млн. лв. финансова рамка за 2018 г., като ръстът спрямо предходната година е с 19%. От тях 35 899 005 лв. са от централния бюджет, а 23 200 995 лв. – от местни приходи. В първото перо най-много средства са отделени за делегираните от държавата дейности – 29 884 605 лв.

За инвестиционната програма на общината за тази година се планират 11,581 млн. лв., като в нея са включени 95 обекта. Целевата субсидия за капиталови вложения от републиканския бюджет е 2,517 млн. лв. От собствени приходи от продажба на общинско имущество ще се вложат 4,410 млн. лв. Заложени са стъпки за подобряване на водоснабдяването на малките населени места в общината.

Средствата от Европейския съюз, които ще бъдат усвоени през 2018 г., общо са малко над 8,3 млн. лв. Те са защитени от общината по 8 проекта. Най-големият е „Обновяване и реконструкция на образователни обекти в град Кърджали“ по ОП „Региони в растеж 2014 – 2020“ („ОПРР 2014 – 2020“). През 2018-а по него ще бъдат реализирани дейности за 6,237 млн. лв, от които по „ОПРР 2014 – 2020“ са 6,2 млн. лв. и общинското съфинансиране е 37 034 лв.

Проектът „Професионална гимназия по селско и горско стопанство в град Кърджали – привлекателен образователен център за младите хора“, също по оперативната програма, е на стойност 1,3 млн. лв. 113 хил. лв. са предвидени за подобряване на административния капацитет на общината по ОП „ Развитие на човешките ресурси“.

Строителство е заложено и в проекта „Древните Родопи и Егея – културен коридор в подкрепа на развитието на региона“, който надгражда предишни дейности по превръщането на Перперикон в привлекателен за туристите обект. Както „Строител“ писа, той ще се финансира от трансграничната INTERREG V-A „Гърция – България 2014 – 2020“, като стойността му е 600 хил. лв. Средствата ще бъдат инвестирани основно в изграждането на модерен посетителски център под земята край паркинга на археологическия комплекс „Перперикон“.

„Ще затегнем финансовата дисциплина. Бюджет 2018 г. е документ за стабилизация”, е подчертал кметът инж. Азис. Той е допълнил, че тази година общината ще покрие 6 млн. лв. от просрочените си задължения, а за сравнение посочи, че през 2017 г. са били погасени 5,5 млн. лв.

Инж. Азис е подчертал и още един факт, който по думите му показва ефективността на управление на общината, на работещите в администрацията и в частност на тези, които се занимават с европроекти. „По последни данни на Министерството на регионалното развитие и благоустройството по „ОПРР 2014 – 2020“ Кърджали е на първо място по договорирани спрямо заложени в инвестиционната програма суми за реализиране на проекти до 2020 г. Те са 21 048 163 лв. В списъка са включени 39 общини и за разлика от София, Варна и Пловдив, където недоговорираните суми са в размер на милиони, за Кърджали тя е 2 стотинки“, е информирал кметът.

Хасково е с над 15 млн. лв. за строителство

Бюджетът на Хасково за 2018 г. е приет от Общинския съвет (ОбС) със завишение по приходната и разходната част от 625 хил. лв. спрямо предварително предложения. Първоначално финансовата му рамка е 67 337 160 лв. В крайна сметка са гласувани 68 127 018 лв. с 34 гласа „за”, 2 – „против”, и един „въздържал се”.

Промените са въз основа на постъпилите предложения при общественото обсъждане и дебатите в постоянните комисии към ОбС. Данъчните приходи се увеличават с 448 хил. лв., а неданъчните – със 177 хил. лв. Съветниците са гласували също така парите за спорт да нараснат от 300 хил. на 400 хил. лв., а за култура – от 70 хил. на 150 хил. лв. 129 хил. лв. ще бъдат разпределени по училищата за охрана.

В перото за жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда са записани 15 894 019 млн. лв. В инвестиционната програма са включени 5 от преходните обекти от 2017 г. Това са довършителни строителни дейности на мост над р. Харманлийска на пътя между селата Стойково и Любеново; изграждане на допълнително аварийно водоснабдяване за града, закриване и рекултивация на клетка 1 на регионалното сметище в с Гарваново; ремонтни работи по дворното пространство на СУ „Паисий Хилендарски“; реализация на видео наблюдение на територията на града.

Нови обекти за 2018 г. са ремонтът на монумент „Св. Богородица“; пълен инженеринг за газификация на детска градина №16; прилагане на мерки за енергийна ефективност на ЦДГ

„Незабравка“.

И тук, както в повечето големи градове в страната, сериозните инвестиции ще се осъществяват с европейски средства по цели 11 проекта. Най-големият се изпълнява по „ОПРР 2014 – 2020“ и стойността му е 20 112 716 лв. Той е за подобряване на образователната инфраструктура и обхваща 2 училища и 4 детски заведения с по две здания. Работата по него трябва да приключи в средата на 2019 г. Образователната инфраструктура е обект и на проекта за подобряване на сградния фонд и материалната база на Професионалната гимназия по дървообработване и строителство „Цар Иван Асен“. Стойността му е 1 399 199 млн. лв. и включва мерки за енергийна ефективност, газифициране, достъпна среда и подмяна на ОВ, ел. и ВиК инсталациите в помещенията, които се ползват за работилници и практически занятия. Предвиден е и ремонт на покрива на ниското тяло.

Градската среда пък ще бъде подобрена с проекта за благоустрояване на междублокови и вътрешноквартални пространства отново по „ОПРР 2014 – 2020“. Договорът е за безвъзмездна финансова помощ (БФП) и предвижда обновяване в зони с преобладаващ социален характер и такива с публични функции и висока обществена значимост. Стойността му е 3 713 660 лв.
Строителство има и в проекта „Съхраняване, защита, популязиране и развитие на културното наследство“ по INTERREG V-A „Гърция – България 2014 – 2020“. Чрез изпълнението му ще бъде ремонтирана сцената на читалище „Заря“, ще бъде обновено сценичното осветление и закупено и въведено в експлоатация звукотехническо оборудване за читалището и Драматично-куклен театър „Иван Димов“. В дейностите ще се инвестират 654 606 лв.

През 2018-а предстои подписване на договори за БФП на още два проекта. Първият е със заглавие „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца чрез изграждане и ремонт на социална инфраструктура“ по „ОПРР 2014 – 2020“ на стойност 814 271 лв. По него се предвижда строителство на нов Дневен център за деца с увреждания, преходно жилище за младежи от 15- до 18-годишна възраст и разширяване капацитета на съществуващ Център за обществена подкрепа (ЦОП) посредством изграждането на Център за спешен прием. Другият проект е за обновяване на ДГ „Зорница“ и ще се изпълнява по Националния доверителен екофонд на стойност 536 883 лв.

В инвестиционната програма за 2018 г. са включени и проекти, с които ще се кандидатства за финансиране. Те са: „Интегриране на маргинални общества чрез изграждане на социална инфраструктура в град Хасково“ – 1,5 млн. лв.; „Енергийна ефективност в административни сгради на общинската администрация“ – 800 хил. лв.; „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на общинската администрация” – 894 444,62 лв.

Местната власт в Хасково очаква доста сериозно да се работи по изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради (НПЕЕМЖС) и през 2018 г. За част от блоковете има осигурено финансиране и подписан Анекс 2 с Българската банка за развитие. През 2018 г. се очаква сключване на нови 31 договора за изпълнение на инженеринг с индикативна стойност 17 655 412 лв. и 12 за надзор за близо 500 хил. лв.

Сливен санира 51 блока по Националната програма

Общата бюджетна рамка в Сливен е 103 092 170 лв. Приходите за местни дейности са в размер на 46 822 902 лв. при планирани за 2017 г. 52 228 936 лв. Намалението е с 10,4% и много негативно се отразява на капиталовите разходи. За функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” са разчетени 17 919 214 лв. при планирани за 2017 г. 29 642 607 лв. Относителният им дял представлява 20,3% от бюджета на общината при 27,7% за 2017 г.

Данъкът върху недвижимите имоти, който преди две години е драстично увеличен, сега е намален с 9,2%, но за сметка на това има завишение с 10,5% на налога върху превозните средства, с 31,3% – на данък при придобиване на имущество, и на туристически – с 37,5 на сто.

Към 1 януари 2018 г. остатъчният размер на главниците по заеми – безлихвен от централния бюджет и облигационен, е 30 млн. лв. В бюджета в частта за местни дейности са планирани средствата, необходими за обслужване на облигационен кредит – 975 хил. лв. главница и 605 хил. лв. лихви. В частта за местни дейности са планирани и средствата, необходими за обслужване на заем от Фонд ФЛАГ – 439 982 лв., и разноски за обслужването му – 20 364 лв.

Средствата за капиталови разходи общо са 5,6 млн. лв. От тях от собствени приходи са 3,019 млн лв. С парите от целевата субсидия от централния бюджет в размер на 2,165 млн. лв. са предвидени да се финансират основно разходи за ремонт на улична мрежа – 1,1 млн. лв., изграждане на алеи на гробищен парк – 447 хил. лв., рехабилитация на общински пътища – 100 000 лв., и др.

Евросредства ще се вложат за рехабилитация и благоустрояване на река Асеновска – 285 997 лв., 141 732 лв. – за обновяване на обществени озеленени площи в кв. „Република“, и други.

Има записани и други капиталови средства в размер на 7 002 934 лв., в т.ч.: 50 134 лв. за изграждане на ул. „Верила”, 1 млн. лв. за основен ремонт и технологично възстановяване на улична настилка в Сливен и населени места в общината; 1 592 868 лв. за отваряне на ул. „Г. С. Раковски“, 2 065 826 лв. – за реконструкция на кръстовище бул. „Братя Миладинови“ – бул. „Хр.Ботев“, и 1,8 млн. лв. за благоустрояване по бул. „Хаджи Димитър“ и други.

„Вървим по този път, по който бях обещал преди две години, община Сливен да има осъществим бюджет. Това, което е заложено, всички да сме сигурни, че ще бъде 100% реализирано. И цифрите го показват, че всяка година увеличаваме процента на изпълняемост на приходите и разходите. Надявам се това да продължи и през 2018 г.“, е коментирал кметът Стефан Радев.
В средата на февруари започват дейностите по пробива на ул. „Г. С. Раковски“ в Сливен. Договорът за строително-монтажните работи беше подписан на 31 януари. Целта е да се осигури еднопосочно движение в двете направления чрез изграждането на второ платно на улицата. Фирмата, която ще извърши дейностите, е СД „Берко90-Берковски и сие“. Друг сериозен обект е кръговото кръстовище „Розова градина”, за който е подписан договор и изпълнителят работи по проектирането. Финансирането и на двата обекта е целево от държавата. В края на 2017 г. кабинетът гласува и средства за реконструкция на бул. „Хаджи Димитър“, за който след актуализация на инвестиционния проект ще се проведе процедура за избор на изпълнител съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки.

Междувременно в Сливен започна и санирането на блок от Националната програма за енергийна ефективност. Обектът е в квартал „Българка“, номер 24. Той е построен през 1974 г. Състои се от четири входа с разгъната площ 7353 кв. м. Общият брой на зданията, които ще бъдат обновени в града, е 51. Обектите са на различен етап по отношение на процедурите.
За 18 сгради са обявени процедури за избор на изпълнители за инженеринг и комплексна консултантска услуга. През февруари се очаква обявяването на обществени поръчки за 19 блока.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 14.02.2018. Категория Тема. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.