Бюджетите на общините от Североизточна България обещават видими промени

В Шумен приоритет са строителството и екологията

Прочетена: 158

Елица Илчева

Средствата, с които ще разполага през 2018 г. община Шумен, са 77 435 004 лв. След приемането на ключовия документ ресорният зам.-кмет Татяна Костова го определи като бюджет на растеж и на финансова стабилност. „Миналата година макрорамката бе 71 млн. лв., за тази е над 77 млн. лв. Искам да уверя шуменци, че парите, които ще се инвестират за образование, строителство и екология, ще подобрят условията на живот в града“, каза Костова.

Бюджетът се формира от 55% приходи с държавен характер и 45% собствени. Заделените средства за капиталови разходи за 2018 г. са 7 354 000 лв., което е около 10% от цялата стойност. 17% е ръстът на парите за строителство и екология в сравнение с предходната година. Постъпленията от данъци се очаква да бъдат увеличени със 7% при запазване на ставките им от 2017 г. Повечето пари в хазната се очакват от подобрените показатели – увеличена средна заплата за Шумен, намаляване на безработицата, икономическа активност, повече продажби на жилищни имоти. От сделки с нефинансови активи общината смята, че ще получи постъпления от около 7 млн. лв.

При приемането на бюджета планираните 80 хил. лв. за местни дейности по селата са увеличени до 120 хил. лв. Те са целеви за ремонти и до 15 март кметовете трябва да проведат общи събрания, за да решат кои са належащите им нужди.

Продължават да се реализират европейските проекти, като през 2018 г. дейностите за рехабилитация на градска среда и образователна инфраструктура са за около 15 500 000 лв. Ще бъде завършена многофункционалната зала „Арена Шумен“, за която правителството отпусна 8,5 млн лв. Над 1 500 000 лв. са за ремонт на улици и 850 000 лв. за озеленяване.

Тази година общината ще изплати окончателно заема към Фонд ФЛАГ в размер на 3 000 000 лв., а по облигационния ще внесе 1 600 000 лв. Местната администрация обаче има намерение да реализира нов общински дълг в размер на 2 500 000 лв. от ФЛАГ, необходим за мостово съфинансиране по проектите на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР).

Силистра ще разходва максимално рационално

Подобряване качеството на публичните услуги и осигуряване на местно развитие и инвестиции са основните цели в крайдунавския град за 2018 г. Общата финансова рамка там е 39 114 000 лв., като от тях над 15 млн. лв. са от местни дейности. Не се предвижда увеличение на данъци, а приходите от тях се очаква да бъдат 3,115 млн. лв. Общината ще разполага и с преходен остатък от 1 480 295 лв., формиран от реализирани икономии на средства по единните разходни стандарти, и още 6 041 943 лв., прехвърлени по изпълнение на европейски проекти.

Кметът на града д-р Юлиян Найденов заяви, че и през тази година приоритетите ще са ремонтите на учебни заведения, асфалтирането на улици и обновяването на спортната зала „Дръстър“, като средствата ще се разходват максимално рационално.

В поименния списък на капиталовите разходи са вписани обекти, в които ще се инвестират общо 14 042 781 млн. лв. В тях средствата, които ще дойдат от ЕС и други международни програми, са 8 919 225 млн. лв. Обектите са кметството в село Йорданово (5000 лв.) и обновяване на сградата на общината в Силистра с 587 хил. лв. по ОП „Региони в растеж“. Читалището в с. Калипетрово също ще бъде напълно реновирано с 30 000 лв. общински средства, а природонаучният музей „Сребърна“ ще получи 4000 лв. за текуща поддръжа. Приоритетният за общината обект – зала „Дръстър“, ще бъде ремонтиран с 1 млн. лв., отпуснати с постановление на МС от държавния бюджет в края на миналата година.

В списъка с инфраструктурни обекти са също „Изграждане на тръбен кладенец за „Дунавски парк“ (61 хил. лв. от централния бюджет), „Изграждане на канализация на ул. „Константин Иречек“ и ул. „Архимандрит Панарет“ (540 000 лв.), „Изграждане на инсталация за предварително третиране на отпадъците“ (254 000 лв.) Предвидена е също рекултивация на клетка 1 на регионалното депо за неопасни отпадъци в местността Арнаут чаир за 670 хил. лв., като финансирането е от ­ПУДООС.

Подобряването на градската среда включва още реконструкция и рехабилитация на ул. „Симеон Велики“ с проект по ОПРР (2,971 млн. лв.) и цялостен ремонт на площад „Албена” за 1,454 млн. лв., също от ОП „Региони в растеж“.

В областта на образователната инфраструктура по-големите обекти са ОУ „Кирил и Методий“ и ясла „Здравец“, които ще бъдат напълно обовени по ОПРР с 529 021 лв.

В Търговище на фокус са малките населени места

Бюджетът на община Търговище за 2018 г. е 55 329 660 лв. Сред приоритетите тази година ще бъдат рехабилитация на уличната и общинската пътна мрежа, обновяване на образователната инфраструктура и изграждане на социални жилища в жк „Запад 3“.

При приемането на най-важния за града документ кметът Дарин Димитров се похвали със 101% събираемост на данъци и такси и определи това като доверие на гражданите към местната власт.

Той изтъкна, че през настоящата година на фокус ще бъдат малките населени места. „Заделили сме 500 хил. лв. за ремонт на улици в 10 села. В следващия бюджет отново ще заложим други десет“, каза Димитров.

По думите му друга гордост в инвестиционната програма са четири игрища за тенис. „Започнахме ремонт на една тренировъчна спортна зала, която се ползва от 460 деца. Надявам се до март да приключим и всички те да спортуват при едни чудесни условия. Там тренира Антоанета Бонева, която е световен шампион, както и другите много добри спортисти на Търговище“, информира още кметът.

В края на миналата година местната власт е получила и държавна подкрепа от 100 хил. лв. за разкопки на крепостта Мисионис. Проф. Николай Овчаров нарича тази антична крепост Северния Перперикон.

Общо капиталовите разходи са на стойност 15 943 145 лв. и са за 60 проекта. Целевата субсидия от държавния бюджет е 1 665 900 лв., като това е с 10% повече от миналата година. Инвестициите в строителство със собствени приходи ще са 4 907 529 лв., което е с 11% повече от 2017‑а. В това перо обектите са на сравнително малки стойности, но са приоритетни за града. Сред тях са ремонти на: архива на дирекция „Устройство на територията” в сградата на общината (10 000 лв.); на сервизно помещение на съюза на инвалидите (8000 лв.); на почивна база Балчик (43 993 лв); на пенсионерски клубове (20 000 лв.); на IV ОУ „Иван Вазов” (30 000 лв). 64 000 лв. ще има за изграждане на писта за авиомоделизъм, 111 000 лв. – за разширение на гробищния парк.

Със средства от ОПРР ще се работи проект за модернизиране на общинската образователна инфраструктура за 6 962 439 лв. и такъв за развитие, обновяване на градската среда за 4 401 668 лв.

Ще се извършват още рехабилитации на площадки за игра в детските градини за общо над 70 000 лв. и за такива в междублоковите пространства за 35 000 лв. 260 000 лв. са за уличното осветление.
Изцяло ще бъде обновена ул. „Христо Ботев“, като обектът ще струва 1 900 965 лв. Още 13 улици са предвидени за строителство в града и селата. Ще се ремонтират третокласният път Мировец – Буховци, както и Буйново – Твърдинци. Общата дължина на двете трасета е 1,2 км, а планираната сума 123 541 лв.

Тази година местната власт ще инвестира в проектиране и на друг важен за града обект – спортна зала „Дечко Стефанов“, която се нуждае от основен ремонт и обновяване.

В Разград приоритет са разходите за устойчиви проекти

Разград ще харчи 42 359 000 лв., планирани в три направления – за държавни дейности – 24 558 000 лв., за местни дейности – 16 639 000 лв., и за дофинансиране на държавните дейности – 1 162 000 лв. Приоритетите са запазване нивото на данъчната тежест и по-добра събираемост на местните налози и такси, както и изграждане на устойчива инфраструктура и подобряване условията за предоставяне на публични услуги.

Частта от бюджета за „жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“, изцяло финансирана от местни приходи, е оценена на 5 872 000 лв. В нея са планирани средства за осветление на улици и площади (270 хил. лв.), за дейности по опазване на околната среда (354 хил. лв.), за озеленяване (532 хил. лв.), за текущи ремонти и ремонт на улици (909 хил. лв.), както и за разходи за управление и контрол по жилищното строителство (245 хил. лв.). Тук е планирана дейността на ОП „Ремонтстрой” с обем на разходите 635 хил. лв., от които 90 хил. лв. за доставка на мини челен товарач, чиято процедура по закупуване е финализирана в края на 2017 г.

Средствата на кметствата за текущ ремонт и поддържане на улиците и сградния фонд са в размер на 188 хил. лв. От тях за основен ремонт на тротоари са предвидени 99 хил. лв., за улици в града – преходен обект – 24 хил. лв. от остатък от банков кредит, за изграждане на спортна площадка на ул. „Арда“ – 100 хил. лв. (също преходен и за 2018 г. се предвиждат 50 хил. лв.). Преходен обект е и реконструкцията на водопроводи в жк „Орел“, включващ етап Източна и Западна част – 415 хил. лв. В проектиране и изграждане на улична водопроводна мрежа и канализация по ул. „Кичево“ и площадка за разделно събиране на опасни отпадъци ще с инвестират 94 хил. лв.

Освен на собствени приходи общината ще разчита и на 10,6 млн. лв. от проекти, финансирани от ЕС. По ОП „Региони в растеж 2014 – 2020“ са тези за: зелените площи в кв. „Орел“; за ремонти и мерки за енергийна ефективност в образователните институции; за изграждане на Център за работа с деца и социални жилища в кв. „Орел“. По ОП „Околна среда“ е одобрено „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините от РСУО Разград“.

Интересен момент от бюджета е инвестиция в разширяване базата на общинско радио „Разград“. Сред разходите, които са приети допълнително, са отпуснатите по 50 000 лв. за две училища – ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ и СУ „Христо Ботев“. Същата сума е предвидена и за ремонт на ученическото общежитие в града.

В Добрич парите от ЕС са повече от целия бюджет

С корекциите бюджетът на Добрич бе увеличен с над 140 000 лв., като кметът Йордан Йорданов заяви, че те ще се вземат от резерва, който ще се попълни впоследствие от икономии. Йорданов подчерта, че миналогодишният е изпълнен над 100% и се надява и настоящият да е планиран също толкова добре. Общата му стойност е 58 123 000 лв., от които 35 млн. лв. за държавни дейности и 23 млн. лв. за местни. Бюджет на развитието го нарече финансовият зам.-кмет на общината Елка Димова.

„Тазгодишният бюджет на Добрич е с близо 9 млн. лв. повече от миналогодишния, затова той е доста по-оптимистичен. С по 4,5 млн. лв. са увеличени държавните стандарти за делегираните дейности, както и местните приходи и дейности”, информира Димова. През 2018 г. ще бъдат запазени досегашните ставки на данъците и таксите. В местните дейности се очакват повече приходи с около 1 млн. лв. от наеми на общински жилища и с 1,8 млн. лв. повече от Програмата за разпореждане с общинско имущество за 2018 г.

„Вече има имоти, към които е проявен сериозен интерес от инвеститори“, подчерта зам.-кметът.

По думите й амбициозната капиталова програма отличава бюджет 2018 г. от миналогодишния. Тя е общо 65 542 226 лв. със средствата от ЕС. По-големите европейски проекти са първа фаза на водния цикъл; мерки за енергийна ефективност и ремонт на сградата на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“;

„Подобряване, надграждане и реконструкция на инфраструктура в зона с потенциал за икономическо развитие в Добрич”; саниране на жилищни сгради; реконструкция и модернизация на Професионална гимназия по ветеринарна медицина „Проф. д-р Георги Павлов” и проект „За моето бъдеще“ – ремонт и обновяване на Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи и

Наблюдавано жилище.

2,4 млн. лв. са целевите общински средства за улици и тротоари. В капиталовата програма са разписани и суми от дългосрочен дълг, с които ще се прави реконструкция на тротоари по 7 улици и булевардите „Добруджа“ и „Русия“.

„Всички подобрения в Добрич, за които се работи от две години, през 2018-а ще започнат да стават видими за гражданите“, обеща и кметът Йордан Йорданов. „Огромната промяна в облика се очаква да настъпи до средата на 2019 г. Тогава ще приключи водният цикъл, ще бъдат преасфалтирани улиците и подновени тротоарите, където вървят ремонтите. С големия воден проект ще бъдат обхванати 60 – 70% от ВиК системата. Освен това паралелно чрез други програми се обновяват и много други пътни участъци, обекти на образователната инфраструктура, тротоари“, каза той.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 15.02.2018. Категория Тема. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.