Справочник на СОАПИ представя преимуществата на София като бизнес дестинация

Столицата привлича 52% от преките инвестиции в страната

Прочетена: 74

Росица Георгиева

В последните години София се развива като изключително привлекателно място за инвестиции и продължава да бъде най-голямата областна икономика в страната. Столицата е на водещо място по отношение на заетост, инфраструктурна обезпеченост, качество на живот, добро образование, успешен бизнес и ръст на туристите. Това се дължи на местоположението, транспортната свързаност и на жителите на града, голяма част от които са подготвени и предприемчиви млади хора. Към края на 2015 г. София е привлякла повече от половината чуждестранни инвестиции у нас. Населеното място се отличава и с добро усвояване на европейски средства. До края на септември 2017 г. градът е реализирал по този показател 3,5 млрд. лв. За да подпомогне успешния старт на нови вложения, Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции (СОАПИ) подготви и публикува справочника „София – бизнес дестинация“. В изданието е събрана и обобщена най-важната и актуална информация в 60 страници.

„София – бизнес дестинация”

обхваща широк спектър от теми, като данни за икономиката на столицата, работна сила, образование, транспорт и свързаност, индустриални и офис пространства, приоритетни отрасли. Ръководството служи и като списък на поетапните стъпки за стартиране на бизнес в София, тъй като съдържа и актуална информация за данъци, такси, инвестиционни стимули, последователните стъпки по регистриране на фирма и още много сведения с практическа полза. Изданието е на разположение на 4 езика – английски, френски, немски и български, и може да бъде изтеглено от официалната страница на СОАПИ investsofia.com. Данните са представени предимно в графики, таблици и инфографики. Цялото съдържание може да се използва свободно за нуждите на бизнеса, например когато фирмите представят свои проекти на чуждестранни партньори и потенциални инвеститори.

В началото на справочника е изготвен
общ профил на столицата.

В него се акцентира на факта, че със своята хилядолетна история София е един от най-старите градове в Европа, който през 1879 г. е избран за столица на България. Той е съсредоточил административната, съдебната и изпълнителната власт в страната и е финансов, образователен, културен, бизнес и икономически център у нас. Статистиката сочи, че населението надвишава 1,3 млн. души, което го нарежда на 15-о място по големина в Европейския съюз (ЕС). София формира 40% от брутния вътрешен продукт (БВП) на България, 1/6 от индустриалното производство и привлича 52% от преките чуждестранни инвестиции. Столицата заема 10-о място в класацията за най-добре представящите се европейски градове за 2017 г. Тук се развиват индустрии с висока добавена стойност, например делът на ИТ сектора в икономиката на населеното място е 5,7%, а заетостта в сферата на творческите индустрии продължава да расте. Други важни данни във въвеждащата част на ръководството са броят на университетите – 23 от общо 51 в страната, и общественият транспорт – добре развит, който осигурява лесен достъп до всички точки на града. Освен това най-голямото летище в България се намира на 20 минути от центъра.

В общия профил са включени и данни за гостите на София от други страни. Те са нараснали с 9,4% за периода 2009 – 2016 г., което нарежда града в топ 3 в Европа по ръст на чуждестранните туристи. За същия период приходите от тази дейност са се увеличили с 20%.

Пазар на труда

Важен ресурс за населеното място е младата и високообразована работна сила. От СОАПИ са отчели, че София е един от малкото градове в България, които регистрират нарастване на населението. От 2003 г. насам броят на жителите на столицата се е увеличил с 10%, или със 120 174 души. За същия период работната сила в града е нараснала с 24,09%, или със 136 700 човка. Интересно е, че делът на заетите в публичния сектор е четири пъти по-нисък от този в частния. През 2015 г. работещите в последния са 21,5%, а в публичния – 78,5%, като заетите в него са концентрирани предимно в секторите на образованието и публичната администрация.

Сред предимствата на София е и това, че в нея са концентрирани голяма част от работните позиции, изискващи интелектуална дейност. Градът се нарежда на 16-о място сред европейските столици с 82,6 заети в сферата на знанието на всеки 1000 работещи. Столицата има добри позиции и в технологичните и творческите сектори.

Над 50% от работоспособното население имат придобита степен за висше образование към 2016 г. Броят на висшистите се е увеличил значително спрямо 2011 г., когато е бил 40%. Очаква се тази тенденция да продължи.

Работната сила в София се отличава и с изключително високо ниво на владеене на чужди езици. Най-разпространени са английски, немски, руски, испански и френски. Приблизително 30% от населението в София на възраст между 19 – 34 г. владеят английски език на ниво C1 или C2. 6,7% имат задълбочени познания по руски език, 16% ползват свободно немски, a 1% говорят испански.

„София – бизнес дестинация” предоставя сведения и за
трудовите възнаграждения.

Към третото тримесечие на 2017 г. средната брутна работна заплата е 1405 лв., или 718 евро, като се отбелязва увеличение от близо 10% спрямо третото тримесечие на 2016 г. Тенденцията се очаква да продължи и през 2018 г. ИТ секторът и професионалните услуги предлагат най-високите трудови възнаграждения в столицата. Въпреки нарастването им София остава един от градовете с най-ниски разходи за заплати в ЕС, е записано в справочника. Той разглежда и

политики за привличане
на кадри,

които са важни за бизнеса. Такава е европейската Синя карта – разрешително за работа, което дава право на висококвалифицирани кадри от страни извън ЕС да пребивават и работят в България. През октомври 2017 г. процедурата за издаване на Синя карта е улеснена, а разрешителното за работа и срокът за пребиваване в страната са увеличени до 4 години. „В допълнение, през юни 2017 г. България облекчи процедурите за регистрация на сезонни работници от държави извън ЕС до 90 дни. Очаква се това да улесни привличането на работна сила най-вече в туристическия сектор. Граждани на всички държави членки на ЕС, Европейската икономическа зона и Швейцария имат право да пребивават и работят в България“, се подчертава в изданието.

В последните години
икономиката на София

се развива с темпове, по-бързи от тези на много европейски столици. Според експертите това се дължи предимно на високия износ и увеличеното крайно потребление. Те допълват, че икономиката на града е експортно ориентирана, като формира 1/3 от износа на България. Статистиката сочи, че брутният вътрешен продукт на София е 35,2 млрд. лв. БВП на глава от населението е 26 690 лв., което е 2,2 пъти над средното за страната. Ръстът на БВП на София в момента надминава темповете на растеж на национално ниво и е 5,3%. За периода 2000 – 2016 г. инвестициите в София с натрупване са 12,2 млрд. евро.
Полезната информация в изданието за

установяване на бизнес
в града

включва подробно опи­са­ни такси и срокове за регистрация на фирма, националните и местните мерки за насърчаване на инвестициите и начините за учредяване на фирма с участие на чуждестранен инвеститор. Установяването на компании, включително и на такива с чуждестранно участие, както и придобиването на акции в съществуващи местни дружества, е уредено в Търговския закон. За създаването на различните видове компании не се изисква предварително разрешение от държавни институции, с изключение на случаите, включващи банкови и застрахователни дейности, инвестиционни фондове, управляващи дружества, инвестиционни посредници или специални концесионни права и др.

Националните поощрения за инвеститори се издават от правителството чрез Българската агенция за инвестиции. Сертификатите са клас А, Б или Приоритетен. Изискванията за първите два са вложенията да са от 1 до 5 млн. евро и осигуряване на 25 – 150 нови работни места, а за Приоритетен – 7,5 до 50 млн. евро и създаването трудова заетост от 15 до 200 човека. Местният сертификационен клас е В и се издава от Столичната община чрез СОАПИ. Той е за инвестиция до 1 млн. евро и най-малко 1 ново работно място.

Офис и индустриални площи

Информацията в „София – бизнес дестинация” показва, че в сравнение с останалите градове в България столицата се отличава с най-лесен и бърз процес по издаване на разрешителни за строеж. Процедурата отнема 97 дни, с възможност да се съкрати срещу допълнителни такси за определени общински услуги.

Извадката за пазара на офис площи показва, че през последните години той се развива динамично. Наличните площи от клас А и Б са 1 663 000 кв. м, а до 2020 г. се очаква да бъдат завършени близо 500 000 кв. м нови. Цената за отдаването на бизнес имоти под наем е между 10 и 13 евро на кв. м. Съществуващите индустриални площи са 864 000 кв. м, а планираните до 2020 г. са 133 000 кв. м. Те се отдават под наем средно между 2,70 и 4,50 евро за кв. м. Търговските площи са 406 660 кв. м, а планираните до 2020 г. – 40 000 кв. м. Средната цена за отдаване под наем на търговска площ от 100 кв. м, която се характеризира с най-високо качество и местоположение, е 38 евро за кв. м.

Индустриални и технологични паркове

Над 6 индустриални и логистични парка са разположени в или около София, включително най-голямата икономическа зона в региона София – Божурище. В столицата е и първият научен и технологичен парк в България София Тех Парк.

Свързаност и обществен транспорт

През града преминават 3 паневропейски транспортни коридора.

Няколко автомагистрали свързват София с Черноморското крайбрежие, пристанището в Бургас, както и с границите с Турция, Гърция и Сърбия.

Мрежата на обществения транспорт в София е добре развита, като системата на метрото в града бързо се разширява – в момента има две линии с 34 функциониращи станции с обща дължина 40 км. Сега се изграждат 12 км и 12 спирки от третия лъч. Има и идея втората линия да бъде удължена с 4 допълнителни станции.

Метрото свързва града с Терминал 2 на летище София, Интер Експо Център, централните железопътна и автогара, Бизнес парк София, както и с повечето бизнес зони в столицата и големите жилищни райони.

Ръководството засяга и
приоритетни индустрии

в столицата, като голямо внимание се обръща на сектора на информационните технологии, който е сред най-бързо растящите. В момента делът му в икономиката на града е 5,7%, с което отбелязва ръст от над 50% от 2011 г. насам. ИТ индустрията е почти изцяло експортно ориентирана и представлява 2,1% от общия износ на България. Секторът е привля­къл над 260 млн. евро преки чуждестранни инвестиции от 2000 г. насам.

Аутсорсинг индустриите също се развиват с бързи темпове. През 2016 г. те произвеждат 3,6% от БВП на България, а прогнозата е, че до 2020 г. делът им ще нарасне до 4,2%. Оборотът през 2016 г. е на стойност от 1,5 млрд. евро, като очакванията са до 2020 г. да достигне 2,5 млрд. евро. Според Българската аутсорсинг асоциация и Института за пазарна икономика (ИПИ) над 80% от аутсорсинг компаниите са съсредоточени в София и съставляват 20% от всички фирми в столицата. По предварителни данни на ИПИ през 2016 г. добавената стойност на сектора в столицата достига рекордните 2,2 млрд. лв., или над 1,1 млрд. евро, като отбелязва 50% увеличение спрямо 2011 г. Към края на 2016 г. преките чуждестранни инвестиции (с натрупване) в аутсорсинг индустрията в София достигат 1 млрд. евро, а заетите в сектора в града са 68 500 души, или 10% от всички работещи.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 22.03.2018. Категория Тема. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.