Мониторинг на обществените поръчки – януари 2018 г.

Прочетена: 80

Инж. Йоана Бетова,
Експерт КСБ,
Екип на КСБ

Пазарът на обществени поръчки е част от Брутния вътрешен продукт – ресурс, който трябва да бъде изразходван прозрачно и ефективно. Осигуряването на равнопоставен достъп и конкурентна среда в сферата на обществените поръчки е определящ фактор при формирането на бизнес климата, увеличаването на чуждестранните и местните инвестиции, стабилизирането на българските фирми и постигането на устойчив икономически растеж.

Мониторингът на обществените поръчки е част от дейността на Камарата на строителите в България. Той е насочен главно към сектор „Строителство“, като предоставя месечно информация относно обхвата (предмета) на обявените обществени поръчки, както и необосновани прекомерни изисквания в критериите за подбор на изпълнител, които биха могли да са пречка за свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и допускане на дискриминация в отрасъла.

По данни на Агенцията за обществени поръчки (АОП) за януари 2018 г. обявените тръжни процедури в сектор „Строителство“ са 147 броя с обща прогнозна стойност 177 млн. лв. Спрямо декември 2017 г. се наблюдава спад от 8,7% в броя на обявленията и понижение при стойността от 26,9%. Отчита се, че в сравнение с януари 2017 г. през януари 2018 г. се регистрира намаление от 36,1% на броя, както и на стойността от 25,6%.

Обявени обществени поръчки по вид строителство

 „Инженерна инфраструктура“ – обявените поръчки за януари в сегмента са 32 бр., или 21,8% от всички за сектора. С обща прогнозна стойност 79 млн. лв., което е 44,6% от общо обявената стойност на поръчките за отрасъла. Спрямо предходния месец обявените търгове в „Инженерна инфраструктура“ регистрират спад от 11,1% на броя и ръст при стойността от 6,8%. Като в сравнение с януари 2017 г. се отчита повишение от 45,5% на броя и на стойността от 46,3%.

 „Сградно строителство“ – делът на поръчките е 19% от общо обявените, или 28 бр. с прогнозна стойност 34 млн. лв., представляваща 19,2% от общата стойност в отрасъла. Спрямо предходния месец обявените поръчки в „Сградно строителство“ регистрират спад от 6,7% на броя и при стойността с 48,5%. Като в сравнение с януари 2017 г. се наблюдава ръст от 133,3% на броя и от 17,2% на стойността.

 „Енергийна инфраструктура“ – в сегмента обявените търгове са 20 бр. с дял от 13,6% от всички в сектора. Прогнозната стойност е 24 млн. лв., или 13,6% от общо обявената стойност. Спрямо предходния месец се отбелязва спад в „Енергийна инфраструктура“ от 23,1% на броя и на стойността от 41,5%. Като в сравнение с януари 2017 г. се регистрира спад от 76,7% на броя и от 80,3% на стойността.

 „ВиК инфраструктура“ – обявените поръчки в сегмента са 17, или 11,6% от всички, при обявена прогнозна стойност от 32 млн. лв., което е 18,1% от общата в сектор „Строителство“. В сравнение с предходния месец в обявените търгове при „ВиК инфраструктура“ се регистрира ръст от 13,3% при броя и на стойността от 88,2%. Като спрямо януари 2017 г. се наблюдава нарастване от 183,3% на броя и от 52,4% на стойността.

 „Проектиране и надзор“ – обявените поръчки са 50 бр., или 34% от всички с прогнозна стойност 8 млн. лв., или 4,5% от общата стойност. Спрямо предходния месец в обявените поръчки при „Проектиране и надзор“ се отчита намаление от 7,4% при броя и на стойността от 82,2%. Като в сравнение с януари 2017 г. се регистрира спад от 51,9% на броя и от 38,5% на стойността.
Дейности по изпълнение на обществените поръчки по вид строителство

 „Инженерна инфраструктура“:

 Изграждане, реконструкция, ремонт на пътна и жп инфраструктура – 9,3%;

 Tекущи ремонти на горски пътища – 6,3%;

 Рехабилитация и поддържане на пристанища – 6,3%;

 Изграждане, реконструкция, благоустрояване на паркове, детски площадки, стадиони и зони за отдих – 21,8%;

 Почистване и корекция на речни корита, отводняване и увеличаване на пропускателната способност на реките, изграждане на подпорни стени, укрепване на път, рехабилитация и поддържане на пристанище – 6,3%;

 Изграждане, реконструкция, ремонт и поддръжка на улична мрежа – 43,7%;
 Земни работи, изграждане на технологични трасета за рудници, ремонт на бункери – 6,3%.
 „ВиК инфраструктура“:
 Строителство и ремонт на пречиствателни станции на битови и отпадъчни води – 5,9%;
 Строителство и реконструкция на водопроводни мрежи и канализационни системи – 88,2%.
 Строително-монтажни работи на водоеми – 5,9%.
 „Сградно строителство“:
 Ново строителство – 32,1%;
 Реконструкция, ремонтни работи и др. видове строителни дейности – 35,7%;
 Kонсервация и реставрация – 10,7%;
 Реконструкция, модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност – 3,6%;
 Проектиране и СМР по преустройство на сгради – 17,9%.
 „Енергийна инфраструктура“:
 Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност – 20%
 Инженеринг (проектиране, строително-монтажни работи, авторски надзор), повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради – 40%
 Изграждане, реконструкция, подмяна на преносни и разпределителни мрежи и съоръжения към тях в електроснабдяване, топлоснабдяване, газоснабдяване – 40%
 „Проектиране и надзор“:
 Осигуряване на експертни и технически услуги, консултации, техническа помощ – 14%;
 Проектиране, изготвяне на инвестиционен проект и авторски надзор – 46%;
 Оценка на съответствие, строителен надзор, инвестиционен контрол и изготвяне на паспорти за обекти – 26%;
 Обследване за енергийна ефективност – 6%;
 Изготвяне на устройствен план – 4%;
 Изготвяне на идеен проект – 4%.
Обявени обществени поръчки над 5 млн. лв. в сегмент „Инженерна инфраструктура“:
 Поръчка №00196-2018-0001, община Белица – „Изпълнение на строително-монтажни работи по проект с работно заглавие: „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища: „BLG1020/II – 84, Якоруда – Разлог/жп гара Белица – Краище“, с прогнозна стойност – 5,6 млн. лв.
 Поръчка №00840-2018-0003, община Дряново – „Рехабилитация и реконструкция на участъци от общински пътища GAB3120 и GAB2117 в община Дряново – „Рехабилитация и реконструкция на общински път GAB3120 от Републикански път III – 609“, с прогнозна стойност – 5,6 млн. лв.
 Поръчка №00044-2018-0002, Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), старо наименование – Национална агенция „Пътна инфраструктура“ (НАПИ), старо наименование – Фонд „Републиканска пътна инфраструктура“ (ФРПИ) – „Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: „Път II 86 Средногорци – Рудозем и обходен път на гр. Рудозем от км. 132+920 до км. 135+530“, включително изработване на технически проект и строителство (инженеринг) на виадукт при км. 134+380, област Смолян“, по 2 (две) обособени позиции“, с прогнозна стойност – 6,3 млн. лв.
 Поръчка №00435-2018-0004, „Софийска вода“ АД – „Инженеринг с предмет: Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на нов метантанк – 7 000 м3“, с прогнозна стойност – 6,4 млн. лв.
 Поръчка №00197-2018-0001, „Водоснабдяване и канализация“ (ВиК) ЕООД – Пловдив – „Възстановяване на пътни настилки след отстраняване на аварии на водоснабдителната и канализационната мрежа на територията на град Пловдив и област Пловдив“, с прогнозна стойност – 9 млн. лв.
 Поръчка №00087-2017-0150, Столичната община – „Ремонт и рехабилитация на улици и транспортни тунели по обособени позиции“, с прогнозна стойност – 11,1 млн. лв.
Обявени обществени поръчки над 5 млн. лв. в сегмент „ВиК инфраструктура“:
 Поръчка №00240-2018-0001, община Чирпан – „Изпълнение на инженеринг на ПСОВ и довеждащи колектори в гр. Чирпан“, с прогнозна стойност – 11,7 млн. лв.
 Поръчка №00265-2018-0022, „Мини Марица–изток“ ЕАД – Раднево – „Земни работи за нуждите на рудниците към „Мини Марица-изток“ ЕАД“, с прогнозна стойност – 22,4 млн. лв.

Обявени обществени поръчки над 5 млн. лв. „Сградно строителство“:

 Поръчка №00010-2018-0001, Университетска многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) „Света Екатерина“, старо наименование – Университетска специализирана болница за активно лечение на сърдечно-съдови заболявания (УСБАЛССЗ) „Света Екатерина“ ЕАД, старо наименование – Специализирана болница за активно лечение на сърдечно-съдови заболявания „Света Екатерина“ ЕАД, старо наименование – Университетска национална специализирана болница за активно лечение (УНСБАЛ) „Света Екатерина“ ЕАД – „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за обект: „Преустройство и разширение на УМБАЛ „Св. Екатерина“, хирургичен блок“, с прогнозна стойност – 19,4 млн. лв.

Обявени обществени поръчки над 5 млн. лв. в сегмент „Енергийна инфраструктура“:

 Поръчка №00339-2018-0001, община Ямбол – „Изпълнение на инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Ямбол по 4 (четири) обособени позиции“, с прогнозна стойност – 5,5 млн. лв.

Обявени обществени
поръчки по вид възложители

 Общини – 112 бр.
 Комунален и обще­ствен сектор – 9 бр.
 Болници и учебни за­ведения – 3 бр.
 Министерства и агенции – 23 бр. обявени поръчки.
Обявени обществени поръчки по критерий „Процедури на договаряне“
 Открита процедура – 52 бр.
 Пряко договаряне – 3 бр.
 Ускорена ограничена процедура – няма.
 Договаряне без предварително обявление – 11 бр.
 Публично състезание – 77 бр.
 Договаряне без предварителна покана за участие – няма.
 Договаряне с предварителна покана за участие – 2 бр.
 Открит конкурс за проект – 1 бр.
 Неопределена процедура – 1 бр. обявени поръчки.
По критерии за възлагане
 Икономически най-изгодна оферта – 93 бр. обявени поръчки.
 Липсват критерии при възлагане – 54 бр.
 Най-ниска цена – няма.
Източници на финансиране
 Държавен бюджет – 104 бр.
 Механизъм за свързване на Европа – няма.
 Фонд „Вътрешна сигурност 2014 – 2020“ – 2 бр.
 Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020“ – 15 бр.
 Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014 – 2020“ – 1 бр.
 „Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020“ – 14 бр.
 Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“ – 2 бр.
 INTERREG V-A „Румъния – България 2014 – 2020“ – 2 бр.
 INTERREG V-A „Гърция – България 2014 – 2020“ – 4 бр.
 Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ – няма.
 Оперативна програма „Добро управление“ – няма.
 Национален доверителен екофонд – 3 бр.
През януари 2018 г. в обявленията за обществени поръчки се изискват следните сертификати:
 ISO 9001:2008 – за 58,5% от поръчките се изисква този сертификат.
 ISO 14001:2004 – за 38,8% се изисква този сертификат.
 OHSAS18001:2007 – за 4,8% от поръчките се изисква този сертификат.
 ISO 27001:2005 – не се изисква.
 ISO 17020:2005 – за 1,4% от поръчките се изисква този сертификат.
 IEC 17025:2005 – не се изисква.
 ISO 9606-1:2012 – не се изисква.
 ISO-13485 – не се изисква.
 ISO -17024:2003 – не се изисква.

Нередности при обявените обществени поръчки в сектор „Строителство“, влияещи негативно върху конкуренцията

Нередностите при обявените обществени поръчки са често срещани необосновани, липсващи или прекомерни изисквания при критериите за подбор на изпълнител, поставени в условията за участие и критериите за възлагане, а именно при:

 Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри;
 Икономическо и финансово състояние;
 Технически и професионални възможности;
 Критерий за качество – показатели за оценка;
 Критерий за качество – срок на годност;
 Критерии по отношение на показатели, като методология, концепция, план за работа промяна в последователността на технологичните процеси.

През януари 2018 г. при обявените обществени поръчка в сектор „Строителство“ са допуснати 4 нарушения, водещи до субективни решения при възлагане или отстраняване на участниците в тръжните процедури.

Поръчка №00156-2018-0001, възложител община Велинград

Наименование: „Избор на изпълнител на строително-монтажните работи на обект: „Реконструкция и ремонт на улици в
гр. Велинград“.

Коментар: Няма изготвен инвестиционен проект.

Поръчка №00283-2018-0001, възложител община Банско

Наименование: „Изграждане подпорни стени по двата бряга и укрепване на дъното на р. Глазне през гр. Банско от км. 0+000 до 0+520, моста на ул. Н. Геров“

Коментар: За подпорните стени няма разработен конструктивен проект от проектант конструктор с ППП.

Поръчка №00678-2018-0003, възложител „Топлофикация – Русе“ ЕАД

Наименование: „Реконструкция на котел №5 – Обособена позиция – Монтаж на възли и системи – Монтаж на възли и системи по позиции, описани в техническото задание, работна документация и чертежи на котел 5“

Коментар: Не се изисква регистрация в ЦПРС

Поръчка №00211-2018-0002, възложител община Хасково

Наименование: „Избор на изпълнител за изготвяне на оценка на съответствието и осъществяване на строителен надзор на обект „Допълнително аварийно водоснабдяване на гр. Хасково“, строеж „Изграждане на част от напорен водопровод, от ПС „Източна зона“ до черпателен резервоар 4 000 м3 на ПС „Юг“

Цитат: „Изискване за минимален брой експерти/специалисти, които ще отговарят за изпълнението на обществената поръчка със следните квалификация и професионален опит: 6; По преценка участникът включва в списъка и допълнителни експерти освен минимално определените; Възложителят поставя изискване за целия срок на изпълнение на настоящата обществена поръчка постоянно присъствие на обекта на минимум един ключов експерт от предложените. Едно лице не може да съвместява две или повече длъжности“.

Коментар: Некоректно зададена прогнозна стойност. Същата не съответства на минималните изисквания за технически и професионални възможности, заложени от възложителя.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 04.04.2018. Категория Тема. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.