Договорени са 82% от общия бюджет на „ОПТТИ 2014 – 2020”

Предоставената безвъзмездна финансова помощ по програмата е за 39 проекта в размер на 3 016 843 813,63 лв.

Прочетена: 151

Десислава Бакърджиева

Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014 – 2020“ („ОПТТИ 2014 – 2020“) продължава успешно своето изпълнение с последователност на инвестициите и устойчивост на проектите. Според Управляващия орган на „ОПТТИ 2014 – 2020“ тази тенденция потвърждава предварителните очаквания за приемственост от ОП „Транспорт 2007 – 2013“ и постигане на общата цел на „ОПТТИ 2014 – 2020“ – развитие на устойчива транспортна система. Инструментите за осъществяване на задачата са инфраструктурни проекти, които допринасят за ефективната свързаност и премахването на участъци с недостатъчен капацитет, намаляване на задръстванията, на нивата на шум и замърсяване, подобряване на безопасността, внедряване на интелигентни системи в сектора и др. Общият бюджет на „ОПТТИ 2014 – 2020“ е 3 691 799 790,72 лв. Те са разпределени в пет Приоритетни оси (ПО) – ПО 1 „Развитие на железопътната инфраструктура по „основната“ Трансевропейска транспортна мрежа“ с ресурс от 1 316 949 229,52 лв., ПО 2 „Развитие на пътната инфраструктура по „основната“ и „разширената“ Трансевропейска транспортна мрежа“ – 1 316 949 227,56 лв., ПО 3 „Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари и развитие на устойчив градски транспорт“ – 819 837 917,27 лв., ПО 4 „Иновации в управлението и услугите – внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта“ – 144 834 024,80 лв., и ПО 5 „Техническа помощ“ – 93 229 391,57 лв.

Към 23 април 2018 г. предоставената безвъзмездна финансова помощ от програмата е за

39 договора в размер
на 3 016 843 813,63 лв.,

или 82% от общия й бюджет. На бенефициентите са изплатени 801 801 206,37 лв., или 22% от финансовия ресурс на програмата. От тях 680 940 760,51 лв. са от ЕС, а останалите 120 860 445,86 лв. – национално съфинансиране. Сертифицираните разходи към ЕК до 23 април 2018 г. са в размер на 551 247 567,77 млн. лв. Верифицираните средства са 721 593 367,33 лв., от които 552 801 836,51 са от ЕС, 98 621 536,30 – национално съфинансиране, а 70 169 994,52 лв. – от бенефициенти.

39-те проекта са разпределени по приоритетни оси, както следва: 5 бр. по ПО 1, 4 бр. – ПО 2, 3 бр. – ПО 3, 4 бр. – ПО 4; 23 бр. – ПО 5. Повече информация за тях можете да видите в таблиците на страници 17 и 18.

Един от най-успешните от тези 39 проекта
е този за третата линия на метрото в София. Според експертите това се дължи на качествената му подготовка, с което се е осигурило неговото навременно стартиране и изпълнение. Благодарение на това Приоритетна ос 3 е на първо място по отношение на постигнатия физически напредък и извършени плащания. На бенефициента „Метрополитен“ ЕАД са изплатени

372 156 565 лв. от общо 800 млн. лв.

През 2017 г. е постигнат и реален напредък при подготовката на големите проекти в областта на железопътната и пътната инфраструктура. Апликационните форми по двата големи жп проекта „Пловдив – Бургас, Фаза 2” и „Модернизацията на участъка Елин Пелин – Костенец“ са представени за одобрение пред Европейската комисия. Този за трасето Елин Пелин – Костенец вече е одобрен от ЕК, както и формулярът за кандидатстване за финансирането на автомагистрала „Струма“ – Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел „Железница“. Стартирали са и строителни дейности по Лот 3.1 на проекта за АМ „Струма“, а Лот 3.3 е в напреднала фаза на изпълнение.

От Управляващия орган като постижение посочват и
приключилите жп проекти

за възстановяване, ремонт и модернизация на тягови подстанции Бургас, Карнобат и Ямбол и за рехабилитация на жп участък Стралджа – Церковски. През май се очаква да приключи и проект „Модернизация на железопътния участък Септември – Пловдив: част от Трансевропейската железопътна мрежа – изграждане на четири броя пътни надлези“.
От ключово значение за изпълнението на „ОПТТИ 2014 – 2020“ е било и одобрението на второто й изменение, както и приключването на проект „Разработване на Интегрирана транспортна стратегия в периода до 2030 г.“. Основните промени в оперативната програма са били свързани с намаляване на обхвата на железопътните предложения „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, Фаза II“ и „Модернизация на жп линията София – Септември“ и с уточняване на участъците и статуса на подготовка на жп проектите, одобрени за финансиране по

Механизма за свързване на Европа (МСЕ).
Какво предстои до края на годината?

В рамките на 2018 г. се очаква да стартира и реалното строителство по жп участъците Елин Пелин – Костенец по „ОПТТИ 2014 – 2020“ и Костенец – Септември по Механиз­ма за свързване на Европа (МСЕ). В момента са в ход процедурите им по възлагане на обществени поръчки. С реализацията на тези две отсечки ще бъде постигната пълна оперативна съвместимост по направлението София – Бургас. До края на юли се очаква да пристигне първият от новите 20 метровлака, които ще возят пътници по строящата се в момента линия 3 на метрото. В следващите три месеца ще бъдат доставени още 4 мотриси, а до март 2019 г. – и останалите 15. По отношение на пътната инфраструктура през втората половина на годината се планира да стартира и строителството на Лот 3.2 от АМ „Струма“.

Процедурите, които предстои да бъдат обявени, разпределени по бенефициенти:

✓Национална компания „Железопътна инфраструктура“:

n Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ЕО проверка и оценка на съответствието с ТСОС и независима оценка на пригодността на прилагането на процедурата за управление на риска на проект „2014-BG-TMC-0133-W – Развитие на железопътен възел София: железопътен участък София – Волуяк“ по обособени позиции (ОП):
– ОП 1: „ЕО проверка и оценка на съответствието с ТСОС на проект „2014-BG-TMC-0133-W – Развитие на железопътен възел София: железопътен участък София – Волуяк“ – прогнозна стойност 712 хил. лв. без ДДС;
– ОП 2: „Независима оценка на пригодността на прилагането на процедурата за управление на риска на проект „2014-BG-TMC-0133-W – Развитие на железопътен възел София: железопътен участък София – Волуяк“ – прогнозна стойност 30 хил. лв. без ДДС.
n Открита процедура за възлагане на обществена поръчка относно проект „Реконструкция на гарови комплекси Подуяне, Искър и Казичене”:
– ОП 1 „Реконструкция на гаров комплекс Подуяне, в т.ч. изготвяне на работни чертежи и детайли, и упражняване на авторски надзор“ – прогнозна стойност 2,5 млн. лв. без ДДС;
– ОП2 „Реконструкция на гаров комплекс Искър, в т.ч. изготвяне на работни чертежи и детайли, и упражняване на авторски надзор“ – прогнозна стойност 1,5 млн. лв. без ДДС;
– ОП 3 „Реконструкция на гаров комплекс Казичене, в т.ч. изготвяне на работни чертежи и детайли, и упражняване на авторски надзор“ – прогнозна стойност 1,25 млн. лв. без ДДС.Датата, към която се очаква да бъдат обявени, е 10.07.2018 г.
n Открита процедура за възлагане на обществена поръчка относно проект „Реконструкция на гаров комплекс Карнобат“ – прогнозна стойност 4,7 млн. лв. без ДДС. Очаква се да бъде обявена към 01.06.2018 г.
n Открита процедура за „Проектиране и изграждане на 2 броя тягови подстанции (Казичене и Ихтиман) в жп участъка София – Костенец, проектиране и реконструкция на тягова подстанция Белово“ – прогнозна стойност 17 272 725 лв. без ДДС. Датата, към която се очаква да бъде обявена, е 31.07.2018 г.
n През май 2018 г. ще стартира процедура за „Модернизация на железопътен участък Оризово – Михайлово по проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, Фаза 2“ с прогнозна стойност 248 379 110 лв. без ДДС.
n До 31.07.2018 г. трябва да бъде обявена процедура за „Модернизация на тягова подстанция Чирпан по проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, Фаза 2“ с прогнозна стойност 5 816 329 лв. без ДДС.
n До 30.07.2018 г. ще стартира процедура за „Реконструкция на стрелковото развитие на гара Зимница и рехабилитация на контактната мрежа в гарите Зимница и Стралджа по проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, Фаза 2“ с прогнозна стойност 27 470 887 лв. без ДДС.
n Процедурата за „Проектиране и изграждане на 9 бр. надлези за железопътната линия Пловдив – Бургас на мястото на съществуващи прелези по проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, Фаза 2“ се планира да стартира до края на 2018 г. Прогнозната й стойност е 21 194 900 лв. без ДДС.
n Открита процедура за „Проектиране и внедряване на ETCS по жп линията Русе – Каспичан“ ще бъде обявена през юни 2018 г. Тя ще е с прогнозна стойност 36 974 995 лв.
n Открита процедура за „Проектиране и изграждане на ETCS в участъка София – Септември“ ще стартира през юни 2018 г. Тя ще е с прогнозна стойност 37 696 140 лв.
✓Агенция „Пътна инфраструктура“:
n Изработване на разширен идеен проект с парцеларен план за проект „Подготовка за доизграждане на автомагистрала „Черно море“ – обявяване юни/юли 2018. Прогнозната й стойност ще е 2 074 800 лв. без ДДС.
n Определяне на изпълнител на проектиране (изготвяне на технически проект) и строителство на обект: Автомагистрала „Струма“ Лот 3.2.1, участък „Крупник – Кресна“ – ляво платно от км. 375+860 ≡ 376+000 от Лот 3.1 на АМ „Струма“ до км. 389+100 и пътни връзки. Процедурата ще бъде открита през май/юни 2018 г. Предстои определяне на прогнозните стойности за СМР и за консултантска услуга за двата подучастъка.
n Определяне на изпълнител на проектиране (изготвяне на технически проект) и строителство на обект: Автомагистрала „Струма“ Лот 3.2.2, участък „Крупник – Кресна“ – ляво платно от км. 389+100 до км. 399+500, обходен път на гр. Кресна – част от дясно платно от км. 396+137 (по километража на път I-1 /Е79/) до км. 401+691.90 ≡ 397+000 от Лот 3.3 на АМ „Струма“, включително и пътни връзки. Процедурата ще стартира през май/юни 2018 г. Предстои определяне на прогнозните стойности за СМР и за консултантска услуга за двата подучастъка.
n Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с проектиране и строителство на обект: Автомагистрала „Струма“ Лот 3.2.1, участък „Крупник – Кресна“ – ляво платно от км. 375+860 ≡ 376+000 от Лот 3.1 на АМ „Струма“ до км. 389+100 и пътни връзки. Обявяването се очаква да е през юни/юли 2018. Предстои определяне на прогнозните стойности за СМР и за консултантска услуга за двата подучастъка.
n Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с проектиране и строителство на обект: Автомагистрала „Струма“ Лот 3.2.2, участък „Крупник – Кресна“ – ляво платно от км. 389+100 до км. 399+500, обходен път на гр. Кресна – част от дясно платно от км. 396+137 (по километража на път I-1 /Е79/) до км. 401+691.90 ≡ 397+000 от Лот 3.3 на АМ „Струма“, включително и пътни връзки. Процедурата ще стартира през юни/юли 2018 г. Предстои определяне на прогнозните стойности за СМР и за консултантска услуга за двата подучастъка.
n Изработване на Доклад за ОВОС и Доклад за оценка на степента на въздействие (ДОСВ) за проект „Път I-1
/E-79/ „Видин – Монтана – Враца“, участък Път I-1 (Е79) „Монтана – Враца“ от км. 111+305.50 до км. 140+008 с приблизителна дължина 28,703 км. Обявяването е предвидено през октомври 2018 г. Прогнозната стойност е 150 хил. лв. без ДДС.
n Изработване на План за управление на строителните отпадъци за проект „Подготовка на проект (Е79) Видин – Монтана – Враца“ с две обособени позиции:

– Обособена позиция 1:

1. Път I-1 (Е 79) „Видин – Димово“ от км. 3+757 до км. 39+480;
2. Път I-1 (Е 79) „Димово – Бела – Ружинци“ от км. 39+480 до км. 61+750.
– Обособена позиция 2:
1. Път I-1 (Е79) „Ружинци – Монтана“ от км. 61+750 до км. 102+060;
Очаква се процедурата да бъде открита през юли 2018 г. Прогнозната й стойност е 15 300 лв. без ДДС.
n Изработване на комплексен доклад за оценка на съответствието с основните изисквания към строежите и технически контрол по част „Конструктивна“ за проект: „Подготовка на проект „(Е79) Видин – Монтана – Враца“ с две обособени позиции:
– ОП 1:
1. Път I-1 (Е 79) „Видин – Димово“ от км. 3+757 до км. 39+480
2. Път I-1 (Е 79) „Димово – Бела – Ружинци“ от км. 39+480 до км. 61+750.
– ОП2:
1. Път I-1 (Е79) „Ружинци – Монтана“ от км. 61+750 до км. 102+060

Процедурата ще бъде обявена май/юни 2018 г. Тя ще е с прогнозна стойност 48 750 лв. без ДДС.

n Определяне на изпълнител за провеждане на одит по пътна безопасност на проекти, финансирани по „ОПТТИ 2014 – 2020“ и МСЕ, сектор „Транспорт“ с 4 обособени позиции:
– ОП 1 – Проект „Модернизация на път I-8 Калотина – Софийски околовръстен път от км. 1+000 до км. 15+500 и етапна връзка“;
– ОП 2 – Проект „Автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница“;
– ОП 3 – Проект „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.2, участък „Крупник – Кресна“;
– ОП 4 – Проект „Автомагистрала „Черно море“.
Откриване на процедурата юли/август 2018 г. Тя ще е с прогнозна стойност 173 400 лв. без ДДС.
n Одит на проект „Модернизация на път I-8 „Калотина – Софийски околовръстен път“ от км. 1+000 до км. 15+500 и етапна връзка“, с частично финансиране от Механизъм за свързване на Европа. Откриването е планирано за юни/юли 2018 г. Прогнозната стойност ще е 40 хил. лв. без ДДС.
✓Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“:
n Обществена поръчка за избор на изпълнител чрез провеждане на открита процедура с предмет „Доставки на съоръжения за приемане и третиране на отпадъци от експлоатацията на кораби и остатъци от товари“.
n Търг за избор на изпълнител чрез провеждане на открита процедура с предмет „Внедряване и развитие на интегрирана информационна платформа в корабоплаването“.
n След приключване на проект „Предпроектно проучване за изграждане на система за електронен обмен на информация в българските пристанища (Рort Community System – PCS)” ще бъде обявена обществена поръчка за избор на изпълнител чрез провеждане на открита процедура с предмет „Разработване и внедряване на система за електронен обмен на информация в българските пристанища (Рort Community System – PCS)“.
✓Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“:
n Обществена поръчка „Покупка и инсталиране на 10 автоматични станции за измерване на водното ниво“ по проект FAIRway Danube, финансиран от МСЕ. Тя ще бъде с прогнозна стойност 640 хил. лв. без ДДС. Датата на обявяване е 30.06.2018 г.
n На 30.06. 2018 г. ще бъде обявена и поръчката „Изработване и внедряване на система за прогнозиране на водното ниво“ също по проект FAIRway Danube, финансиран от МСЕ. Прогнозната й стойност е 140 хил. лв. без ДДС.
n „Изработване и внедряване на система за управление на корабоплавателния път (Waterway Management System –WAMS)“ по проект FAIRway Danube, финансиран от МСЕ. Стойността на поръчката ще бъде определена след уточняване обхвата на системата. Очаква се да бъде стартирана на 15.08.2018 г.
n „Доставка чрез покупка на драга за драгиране и тръби за транспортиране на наноси“ по проект „Модернизация и оптимизация на дейностите по рехабилитация на корабоплавателния път в общия българо-румънски участък на река Дунав, чрез доставка на оборудване“, „ОПТТИ 2014 – 2020“. Прогнозната й стойност е 7 236 571 лв. без ДДС, а датата на обявяване 31.05.2018 г.
n „Доставка чрез покупка на плавателни съдове за извършване на драгажна дейност“ по проект „Модернизация и оптимизация на дейностите по рехабилитация на корабоплавателния път в общия българо-румънски участък на река Дунав, чрез доставка на оборудване“, „ОПТТИ 2014 – 2020“. Прогнозната й стойност е 9 708 349 лв. без ДДС. Поръчката ще бъде обявена на 30.06.2018 г.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 17.05.2018. Категория Тема. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.