„ПРСР 2014 – 2020” – възможност за развитие на селските райони

До края на годината предстои да бъдат отворени три нови процедури, сред тях са две за инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности и за проучвания и вложения, свързани с поддържане и възстановяване на културното и природното наследство в тези региони

Прочетена: 214

Свилена Гражданска

Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014 – 2020 г. има три цели. Първата е повишаване на конкурентоспособността и балансирано развитие на селското и горското стопанство и преработваща промишленост. Следващата е опазване на екосистемите и устойчиво управление, използване на природните ресурси в земеделието, горското стопанство и хранителната промишленост, предотвратяване на климатичните промени и приспособяване към тях. Третата е социално-икономическо развитие на селските райони, осигуряващо нови работни места, намаляване на бедността, социално включване и по-добро качество на живот. За планираните интервенции по първата цел са отделени 22% от публичните разходи на програмата, по втората – 48%, а по третата – 28%. Това е записано в консолидираната версия след третото изменение на „ПРСР 2014 – 2020“ от 25 януари 2017 г., публикувана на електронната страница на Държавния фонд „Земеделие“ – dfz.bg.

При определянето на бюджета е отчетена приоритетността на потребностите, потенциалната ефективност и взаимната допъл­ня­е­мост на мерките, поуките от предишния програмен период, а също и целите на Стратегията „Европа 2020“ и на Общата селскостопанска политика и националните задачи за тяхното изпълнение, определени в Споразумението за партньорство и други стратегически документи.

Първата задача на програмата е насочена към осигуряване на устойчив и балансиран растеж на производството и преработката на селскостопански и горски продукти. В рамките й са адресирани приоритетни потребности чрез мерки за развитие на устойчива структура на земеделското производство и жизнеспособни земеделски структури, насърчаване на качеството, добавената стойност и иновациите в производството, преработката и маркетинга на селскостопански продукти, подобряване на икономическите резултати на фирмите, работещи в горите и първичната преработка в контекста на устойчивото управление на горите и др.

Следващата цел на програмата касае опазването на екосистемите, осигуряването на устойчиво управление и използването на природните ресурси, предотвратяването и адаптирането към климатичните промени.

Третата цел на „ПРСР 2014 – 2020“ е насочена към стимулиране на социално-икономическото развитие на селските райони. В рамките й се подпомагат интервенции в три приоритетни области (ПО). По ПО 6А се цели улесняване на диверсификация на икономиката и разкриването на работни места в селските райони чрез насърчаване на инвестициите в създаването и развитието на неземеделски бизнес (6А1&2). В съответствие със Споразумението за партньорство приоритет имат вложения в Северозападния регион.

Интервенциите по ПО 6Б са за укрепване на териториалната конкурентоспособност на селските райони чрез подобряване на качеството на живот и условията за бизнес. Тук има възможност за две интервенции. Първата група адресира потребностите за обновяване на социалната, техническата и туристическата инфраструктура (6Б-1-3) чрез подпомагане на инвестиции, които подобряват качеството на живот и достъпа до услуги на 1 995 хил. жители на селските райони. Втората група мерки са насочени за развитие и оползотворяване на социално-икономическия потенциал на тези територии чрез стимулиране на Воденото от общностите местно развитие по подхода ЛИДЕР. Програмата финансира изпълнението на местни стратегии за развитие.

ПО 6В „ПРСР 2014 – 2020“ е насочена към осигуряване на равен достъп на всички домакинства и бизнес от селските райони до широколентова мрежа в изпълнение на целите, поставени от програмата в областта на цифровите технологии за Европа и националните стратегии за нейното прилагане (6В-1).

Бюджетът на „ПРСР 2014 – 2020“ е 4 628 825 042,1 лв. Изплатената субсидия от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) към 30 май е 873 142 522,97 лв.

Процентът на усвояване е 18,86. Договорените средства от ЕЗФРСР са 1 439 873 732,05 лв.

От началото на програмата до настоящия момент са стартирали следните подмерки, за които са разработени процедури за оторизация на плащанията:

 подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ – за закупуване на земеделска техника, извършване на строително-монтажни работи и създаване на трайни насаждения;
 подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ има за цел подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната промишленост;
 подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“;
 подмярка 6.3. „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“;
 подмярка 2.1. „Помощ за осигуряване на консултантски услуги“ по мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството“;
 подмярка 2.1.2. „Консултантски услуги за малки земеделски стопанства“ по мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството“;
 подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“;
 подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“;
 подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“;
 подмярка 19.4. „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“;
 мярка 20 „Техническа помощ“.

Процедурите, стартирали до момента в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 г. (ИСУН 2020), са следните:

 BG06RDNP001-4.001 по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от „ПРСР 2014 – 2020“.
 BG06RDNP001-7.001 – Улици. „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2.

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от „ПРСР 2014 – 2020“.

 BG06RDNP001-7.002  – Училище. „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва основно или средно училище, финансирано чрез бюджета на общината, или професионална гимназия по §10 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 от „ПРСР 2014 – 2020“.
 BG06RDNP001-7.004  – Детска градина. „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва детска градина, финансирана чрез бюджета на общината“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 от „ПРСР 2014 – 2020“.
 BG06RDNP001-7.005 – Физкултурен салон. „Изграждане на закрита спортна инфраструктура, включително оборудването и/или обзавеждането й в общинска образователна инфраструктура с местно значение, в която няма изградена закрита спортна инфраструктура и която включва основно или средно училище, финансирано чрез бюджета на общината“ по подмярка 7.2.

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 от „ПРСР 2014 – 2020“.

 BG06RDNP001-7.007 – Спорт. „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 от „ПРСР 2014 – 2020“.
 BG06RDNP001-7.006 – Площи. „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 от „ПРСР 2014 – 2020“.
 BG06RDNP001-7.008 – Енергийна ефективност. „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 по „ПРСР 2014 – 2020“.
 BG06RDNP001-6.001 по подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от „ПРСР 2014 – 2020“.
 BG06RDNP001-8.001 по подмярка 8.6. „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията с горски продукти“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“.
 BG06RDNP001-8.002 – подмярка 8.4. „Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от мярка 8.
 BG06RDNP001-8.003 – подмярка 8.3. „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от мярка 8.

В момента сред отворените търгове в Агенцията по обществени поръчки по „ПРСР 2014 – 2020“ са:

Община Бобов дол обяви обществена поръчка за избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи (СМР) на обект „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на сградата на ОДЗ „Дружба“, кв. Миньор, гр. Бобов дол“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от „ПРСР 2014 – 2020“. Индикативната стойност е 1 324 033,89 лв. без ДДС. Офертите се подават до 17.15 ч. на 2 юли т.г.

Община Борован обяви търг за избор на изпълнител за извършване на СМР по проект „Реконструкция на общинска четвъртокласна пътна мрежа в община Борован – пътища в община Борован“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Индикативната стойност е 5 326 448,15 лв. без ДДС. Оферти се подават до 17.00 ч. на 21 юни т.г.

Община Своге обяви обществена поръчка за изготвяне на работен инвестиционен проект за кандидатстване на местната администрация пред Държавен фонд „Земеделие“ с наименование „Ремонт и благоустрояване на детска градина „Александър Вутимски“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ и последващо осъществяване на авторски надзор. Индикативната стойност е 60 хил. лв., а срокът за подаване на оферти е 17.30 ч. на 22 юни.
До края на текущата календарна година предстои да стартират три процедури.

Първата е процедура по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ за развитие на конкурентоспособността на селските райони и създаване на заетост. Следващата е по подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата“. Тя е насочена за запазване на духовния и културния живот на населението в селските райони, на културната идентичност и традиции и за повишване качеството на живот на хората от тези територии.

Последната процедура, която е предвидено да стартира през следващите месеци, е по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производителите“. Тя е за насърчаване учредяването на групи и организации на производители, подобряване на сътрудничеството между стопаните, за да се повиши конкурентоспособността едновременно и на земеделието, и на хранително-преработвателната промишле-
ност.

До края на 2018 г. се предвижда извършване на авансови и/или междинни и окончателни плащания, в зависимост от сключените договори, по следните подмерки:

 подмярка 2.1. „Помощ за осигуряване на консултантски услуги“ по мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството“;
 подмярка 2.1.2. „Консултантски услуги за малки земеделски стопанства“ по мярка 2;
 подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“;
 подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от мярка 4;
 подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4;
 подмярка 6.3. „Стартова помощ за развитието на малки стопанства (ТПП)“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“;
 подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани” от мярка 6;
 подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от мярка 6;
 подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“;
 подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата“ от мярка 7;
 подмярка 8.3. „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските територии и подобряване жизнеспособността на го-
рите“;
 подмярка 8.4. „Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от мярка 8;
 подмярка 8.6. „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработка, мобилизиране и търговията с горски продукти“ от мярка 8;
 подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”;
 подмярка 19.4. „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19;
 мярка 20 „Техническа помощ”.

От Държавния фонд „Земеделие“ поясняват, че договорите по мерките с продължаващи многогодишни ангажименти, сключени в рамките на „ПРСР 2007 – 2013“ и за които възстановяването на разходите е след крайния срок за плащания по „ПРСР 2007 – 2013“, са признати и уредени в рамките на „ПРСР 2014 – 2020“. Тези мерки са: 112 „Създаване на стопанства на млади фермери“, 141

„Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране“, 142 „Създаване на групи на производители“ и 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи“. Плащанията по тях ще продължат и през настоящата
година.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 14.06.2018. Категория Тема. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.