Анализи

Иновативен метод за използване на фрезования асфалт (rap) чрез високоякостни модификатори

Инж. Росен Колелиев, член на УС на КСБ и чл.-кор. на МАНЕБ С ускорената рехабилитация на републиканска и общинска пътна мрежа количествата на отстранения чрез фрезоване асфалт нарастват изключително много. В момента във всяко пътно управление на отговорно пазене са хиляди тонове, които заемат място и се похабяват поради различни причини – атмосферни фактори, кражби и т.н. В тази връзка предложението на предишното ръководство на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) около 60 000 м3 фрезован стар асфалт да бъдат подарени на местните власти на пръв поглед изглежда логично. Това количество превишава обема на годишното потребление на асфалт за ремонт на общинската пътна мрежа. В същото време технологиите, при които този материал може да се рециклира рационално и ефективно, не са по възможностите на местните администрации. Единственото, за което те го употребяват, е да запълват неравностите по пътищата, използвайки го като инертен материал. Това обаче е временно решение и не след дълго той е отнесен. Проблемът, за който е използван, не е решен, а природата се е натоварила с още един екологичен проблем – бионеразградими замърсители, под форма на остатъци от фрезован асфалт. Фактът, че тази процедура не е съобразена със Закона за управление на отпадъците (ЗУО), също не е маловажен. Дефинирайки по горния начин проблема с фрезования асфалт (RAP), колектив от фирма „Пътища и мостове“ с помощта на специалисти от катедра „Полимери” на ВХТИ си постави за цел да разработи метод за лесна и ефективна употреба на материала. В резултат на дълга работа и многобройни експерименти бяха разработени т.нар. високоякостни модификатори за производство на асфалтови смеси с фрезован материал „Фрезобит R” за използване в рамките на 48 часа и „Фрезобит N“ с възможност за съхранение 6 месеца след пакетиране. Високоякостният модификатор, най-елементарно казано, е течност с цвят на битум, която може да се използва при температура от 50оС до -10оС и която, смесена с фрезован материал в количество около 3%, преобразува веднага фрезования асфалт в асфалтова смес, готова за полагане в рамките на 48 часа, или на студена смес, която се съхранява 6 месеца. Качеството на материала е съизмеримо, а има основание да се твърди, че е и по-добро от обикновената асфалтова смес, получена от свежи материали. Изискванията към използвания фрезован материал са само като зърнометрия (съгласно ТС на АПИ), която лесно се постига след подходящо пресяване, а ако е необходимо, и претрошаване на фрезования асфалт. Трябва да се отчете фактът, че фрезованият материал най-общо е с неуточнен състав за всяка партида – вид на каменната фракция и битум. По отношение на свързващото вещество. Възможностите, които имат създадените продукти (Фрезобит R и N) за възстановяване и подобряване на качеството на битума във фрезования асфалт, са безспорни и след третиране съществуващият битум придобива качества почти аналогични на полимермодифицираните битуми, с което покрива всякакви изисквания към така полученото свързващо вещество. Що се касае за вида на фракциите във фрезования асфалт, всяка лаборатория лесно може да установи техните качества и да определи за какъв вид асфалт може да се използват. В най-общия случай за кърпежи по общинската пътна мрежа такова изследване не е необходимо, защото фракции, с които е правена асфалтова смес, няма причина да не бъдат допуснати за производство на асфалтова смес за кръпки, тъй като изискванията за такъв вид ремонт са много занижени. Подготовката за използване на фрезован асфалт с Фрезобит стана ясно, че е много елементарна, а за малки количества необходимата техника може да се сведе до обикновена ръчна количка, лопата и трамбовка (може и дървена). Сместа има свойството да се доуплътнява от автомобилното движение. В най-общ вид, за да се използва Фрезобит N, са необходими елементарни действия, които всеки неспециализиран екип може да извърши. Необходимата техника е в зависимост от исканото количество за производство в рамките на деня. Технология за употреба  Зареждане на фрезован материал направо от депото на съхранение;  Добавяне на високоякостен модификатор;  Ръчно (механично) хомогенизиране;  Почистване на мястото от кал и прах;  Разстилане и подравняване на сместа (ръчно или механизирано);  Уплътняване (ръчно или механизирано). Трябва да се отбележи фактът, че готовата асфалтова смес може да се получи както в малки, така и в големи количества, като за целта може да се използват, освен цитираното оборудване, също и бетоновоз, бетонов възел или асфалтова база и малко валяче. С оглед на използването на фрезования асфалт и като студена смес е разработен материалът Фрезобит N, който след производството му се пакетира и се употребява в рамките на 6 месеца. Какви биха били ползите от използването на Фрезобит: 1. Ефективно използване на фрезования материал като ценна суровина и предотвратяване на неговото разпространение в природата. 2. Намаляване обема на необходимите свежи каменни фракции и битум. 3. Леснодостъпна и некапризна технология. 4. Процесът се извършва без нагряване, с което се пести енергия и се пази околната среда от вредни емисии. 5. За общините това е една възможност за решаване със собствени сили на проблема с ремонта на пътната си мрежа. 6. За АПИ това е удачно решение за използване на получения фрезован материал от ремонтите и влагането му в процесите на пътното поддържане – на първо място ще се спестяват милиони от по-ниската себестойност в сравнение със сега действащите цени за кръпки и студени смеси и ще се използват натрупаните депа от фрезован материал природосъобразно и в съответствие със ЗУО. Внесените за патентоване от нас високоякостни модификатори: 1. Фрезобит R 2. Фрезобит N са защитени от българското законодателство. При проявен интерес от пътната администрация и общините може да представим допълнителни пояснения, изследвания, както и да проведем демонстрации. Първата демонстрация бе проведена на 9 юни 2017 г. в с. Аспарухово, община Дългопол, в присъствието на представители на пътните управления на Варна и Бургас, на кметове и служители на местните администрации.