Анализи

Икономическо състояние на сектор „Строителство“ – I полугодие 2020 г.

Екип експерти,

КСБ

Европейска икономика

Строителна продукция на страните членки на ЕС

По предварителни данни на Евростат строителната продукция в еврозоната, отчетена за второто тримесечие на 2020 г., намалява с 13,6% в сравнение със същия период на 2019 г. при спад от 14,2% на сградното строителство и от 10,5% на инженерното строителство. В ЕС 27 понижението е с 12% на строителната продукция на годишна база при спад от 12,5% на сградното строителство и от 9,4% на инженерното строителство.

Сред държавите членки, за които има данни за ръст на строителната продукция за второто тримесечие на 2020 г. в сравнение със същия период на м.г., са Румъния с 10,4%, Финландия с 2,4% и Германия с 0,6%. България отчита забавяне в темпа на растеж на строителна продукция с -10,4%, като във Франция се отчита най-голямо забавяне с -31,3%. Следват Испания (-23,4%) и Белгия (-16,8%), на годишна база.

 

Строителството в България

Обща строителна активност

Обща строителна активност за строителния бизнес за първото полугодие на 2020 г. спрямо същия период на предходната година по основни показатели:

Строителната продукция – 6708 млн. лв., спад от 3,9%;

✓Сградно строителство – 3904 млн. лв., спад от 5,7%;

✓Инженерно строителство – 2804 млн. лв., спад от 1,2%;

Издадени разрешения за строеж на нови сгради – 4584 разрешения, намаляват с 12,1%;

Започнато строителство на нови сгради – 2988 сгради, спад от 11,6%;

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради – 1517 сгради, ръст от 14,3%;

Обявени обществени поръчки – 1401 бр. на стойност 3021 млн. лв., увеличение от 25% на броя и спад от 10,1% на стойността;

Сключени договори – 1127 бр. на стойност 1457 млн. лв., спад от 6,8% на броя и от 18,4% на стойността.

Издадени разрешителни за строеж на нови сгради

През първото полугодие на 2020 г. са издадени разрешителни за строеж на 2713 нови жилищни сгради с 12 245 жилища в тях и 1 638 908 кв. м разгъната застроена площ (РЗП). В сравнение със същия период на 2019 г. издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 4,4%, жилищата в тях – с 24,8%, а общата им РЗП – с 22,4%.

За административни сгради са издадени 53 разрешителни за строеж с 82 511 кв. м РЗП, които спрямо първото полугодие на м.г. са с 10,2% по-малко при намаление на РЗП с 36,3%.

За други сгради – 1818 разрешителни за строеж с 899 773 кв. м РЗП, като спрямо първите шест месеца на 2019 г. издадените разрешителни за строеж намаляват с 21,5%, както и РЗП – с 21,7%.

Започнато строителство на нови сгради

Започнато е строителството на 2988 нови сгради с 1 988 228 кв. м РЗП през първото полугодие на 2020 г. Като от тях 1826 са жилищни с 9220 жилища в тях и 1 152 047 кв. м обща разгъната застроена площ. Спрямо януари – юни 2019 г. започнатото строителство на жилищни сгради намалява с 12%, жилищата в тях - с 9%, а РЗП – с 14,8%.

За същия период е започнато строителство на 33 административни сгради с 31 704 кв. м РЗП, като в сравнение с първото полугодие на 2019 г. се регистрира спад от 19,5% на броя и 47,8% на РЗП. През януари – юни 2020 г. е започнато строителство и на 1129 други сгради с 804 477 кв. м РЗП, като спрямо полугодието на 2019 г. строителството при тях намалява с 10,8%, а РЗП - с 22%.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища

По предварителни данни на НСИ през първото полугодие на 2020 г. са въведени в експлоатация 1517 новопостроени жилищни сгради и 7133 жилища в тях с общо РЗП 644 229 кв. м, като жилищната площ, вкл. кухни над 4 кв. м, е 482 581 кв. м, а спомагателната е 161 648 кв. м. В сравненеие със същия период на 2019 г. въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради се увеличават с 14,3%, а жилищата в тях - с 44,4%, при нарастване на общото РЗП с 49,3%.

Пазар на труда

Наети лица по трудово и служебно правоотношение

Към края на юни 2020 г. наетите лица за строителния сектор по трудово и служебно правоотношение са 126,1 хил. бр., или 5,6% дял от общо наетите за страната. На годишна база данните показват спад от 5,4 хил. бр., или 4,1%.

Безработни лица

Безработните в отрасъл „Строителство“ за първото полугодие на 2020 г. са 13,5 хил., или 7,9% от общо регистрираните безработни. В сравнение с първото полугодие на 2019 г. данните показват, че безработните лица в сектор „Строителство“ намаляват с 0,1 хил., или с 0,7%.

Средна месечна работна заплата на наетите лица

По предварителни данни на НСИ средната месечна работна заплата за първото полугодие на 2020 г. е 983 лв., спрямо същия период на 2019 г. се увеличава с 36 лв., или 3,8%.

Обявени обществени поръчки

Обявени обществени поръчки по вид стротелство

✓Обявените обществени поръчки в отрасъл „Строителство“ за първото полугодие на 2020 г. възлизат на 1401 бр. с прогнозна обявена стойност 3021 млн. лв. Тенденцията на годишна база е регистриран ръст от 25% на броя на обявените поръчки и спад на стойността от 10,1%.

– Инженерна инфраструктура – 617 бр., или дял от 44% от общо обявените поръчки за разглеждания период, с прогнозна стойност 1158 млн. лв., което е 38,3% от общо обявената стойност за полугодието. На годишна база се наблюдава ръст на броя на обявените поръчки от 22,9% и спад на стойността от 36%.

– ВиК инфраструктура – представлява 13% от общо обявените поръчки, или 182 бр. поръчки, с прогнозна стойност 1110 млн. лв. (36,7% от общата стойност). На годишна база се регистрира ръст от 51,7% на броя на обявените поръчки и значителен ръст на стойността от 147,8%.

– Сградно строителство – 34,6% от общо обявените поръчки, или 485 бр., с прогнозна стойност 486 млн. лв. (16,1% от общата). Промяната на годишна база е ръст от 23,1% на броя и от 29,6% на стойността.

– Енергийна инфраструктура – представлява 8,4% от общо обявените поръчки, или 117 бр. поъчки, с прогнозна стойност 267 млн. лв. (8,8% от общата). Отчита се ръст при броя обявени поръчки от 11,4% и спад на прогнозната стойност от 63,4%, на годишна база.

Сключени договори в сектор „Строителство“

По данни на Агенцията по обществени поръчки (АОП) за първото полугодие на 2020 г. са сключени 1127 договора в сектор „Строителство“ на обща стойност 1457 млн. лв. В сравнителен анализ за същия период на 2019 г. броят им намалява с 6,8% (82 бр.), а стойността по договорите намалява с 18,4% (328 млн. лв.).

Сключени договори в сектор „Строителство“ по вид строителство

Сключени договори по вид строителство I полугодие 2020 г.

✓Инженерна инфраструктура – 406 бр., или 36% от общо сключените договори, на стойност 646 млн. лв., или 44,3% от общата стойност.

✓Сградно строителство – 378 бр., или 33,6% от общо сключените договори, на стойност 299 млн. лв., или 20,5% от общата стойност.

✓Енергийна инфраструктура – 221 бр., или 19,6% от общо сключените договори, на стойност 253 млн. лв., или 17,4% от общата стойност.

✓ВиК инфраструктура – 122 бр., или 10,8% от общо сключените договори, на стойност 259 млн. лв., или 17,8% от общата стойност.

Сключени договори по вид строителство I полугодие 2019 г. – I полугодие 2020 г.

✓Инженерна инфраструктура – регистрира се спад на броя сключени договори с 27,8% и понижение на стойността с 36%;

✓Сградно строителство – ръст на броя сключени договори с 18,1% и увеличаване на стойността със 107,6%;

✓Енергийна инфраструктура – ръст на броя сключени договори с 6,3% и спад на стойността с 29,3%;

✓ВиК инфраструктура – увеличение на броя сключени договори с 2,5% и спад на стойността с 5,1%.