Анализи

Дискусия за новия Закон за енергетиката

Автор Асен Начев   Макар и с известно закъснение, България вече има основни изменения в новия Закон за енергетиката, съобразени с Третия либерализационен пакет, т.е. с изискванията на Директива 2009/72/ЕС и Директива 2009/73/ЕС на ЕК. С тях се въвеждат общи правила за вътрешните пазари, съответно за електрическа енергия и природен газ по пътя към единен по-либерален и по-прозрачен европейски енергиен пазар. На форум, провел се със съдействието на Информационното бюро на Европейския парламент в България под патронажа на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ), представители на държавната администрация, мениджъри на компании от енергийния сектор, представители на браншови организации и др. обсъждаха проблемите, възможностите и предизвикателствата пред българската енергетика. На форума стана категорично ясно, че с въвеждането на мерките от третия пакет ще се засили вече регламентираното отделяне на операторите на преносните мрежи от производителите. Те са концентрирани в три основни стъпки: - Равнопоставеност и прозрачност на достъпа до преносните мрежи. - Изключване на възможността за конфликти на интереси. Интересите на производителите, наречени вертикално интегрирани предприятия (ВИП), не трябва по никакъв начин да влияят при опериране на електро- и газопреносна инфраструктура - Независимост на инвестиционните решения. Един преносен оператор би трябвало да бъде и собственик на активите, с които оперира, и да има абсолютната свобода да приема инвестиционните решения, които са необходими за разширяване и поддръжка. За прилагането на тези мерки се предвижда засилване на ролята на националните енергийни регулатори.     Николай Налбантов, и.д. директор на дирекция „Енергийни политики, стратегии и проекти” към МИЕТ: България ще въведе модела „Независим преносен оператор” Промените в новия Закон за енергетиката са в четири насоки: Отделяне на преноса от производството и търговията и въвеждане на гаранции за независимост на операторите на мрежи. България е избрала да въведе т.нар. модел  на независим преносен оператор (НПО) за тези оператори, които към момента на влизане на закона в сила са част от ВИП. За спазване на независимостта на тези НПО ще се изискват строги гаранции, а при системно нарушение на независимостта законът дава право за избор на независим оператор. Въвежда се и модел за отделяне по собственост за новите оператори на газопреносни мрежи. Втората промяна е гарантираното развитие на мрежата (вкл. трансгранични връзки), като всички оператори се задължават да изготвят 10-годишни планове за тяхното развитие. Трето - правата на потребителите са ясно дефинирани и гарантирани. Вече ще се използва само понятието „клиент”, а „абонат” остава в миналото. Така потребителите получават пълноправен статут в отношенията търговец – клиент. Те вече ще имат и възможност за избор на енергиен доставчик, включително и от чужбина, както и правото да прекратяват едностранно договора си с доставчика. Не на последно място, новият закон засилва значително ролята и правомощията на регулаторния орган – ДКЕВР. Той ще контролира изискванията за независимост на операторите и при нарушения ще може да отнема лицензите за независимост и да ги предоставя на трети страни (НСО); да одобрява и контролира изпълнението на задължителните 10-годишни планове; да гарантира вътрешната и международната конкуренция, като информира Европейската комисия за всички промени в тях; да наблюдава степента и ефективността на отваряне на пазара и конкуренцията в секторите на едро и на дребно и при необходимост да сезира КЗК и КЗП за образуване на производства по Закона за защита на конкуренцията или Закона за защита на потребителите.     Йордан Георгиев, изпълнителен директор на Българския енергиен холдинг (БЕХ): Въпреки напредъка процесът няма да приключи март 2012 г. При нас вече кипи сериозна работа за внедряването на тези промени. За да се спазят те, БЕХ като вертикално интегрирано предприятие, трябва да прекъсне отношенията си с „Булгартрансгаз” и с Електроенергийния системен оператор (ЕСО), които трябва да се превърнат в независими преносни оператори. За целта активите за пренос, собственост на НЕК, ще бъдат прехвърлени към ЕСО. За „Булгартрансгаз” тази процедура ще бъде по-лесна, тъй като те притежават активите си за пренос. После трябва да има промени и в организационната структура на тези предприятия от гледна точка на управлението им. Засега БЕХ е извършил функционален анализ и изчиства някои детайли, за да има пълна яснота при прехвърлянето на функциите от едното предприятие в другото с цел да не бъдат допуснати грешки. Въпреки напредъка обаче не вярвам процесът да приключи през март 2012 г., каквото е изискването на ЕК. Това важи за повечето страни членки, някои от които още не са имплементирали дори втория енергиен пакет. Закъснението се дължи на сложността на мерките. ЕК отсега упражнява много засилен мониторинг за извършването им, като едновременно с това дава добра подкрепа и консултации за прилагането им не само на законодателно, но и на корпоративно ниво.   Анжела Тонева, Държавна комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР): Регулаторът е независим и се подготвя за новите си правомощия Повече от година Регулаторът се подготвя за новите засилени правомощия и отговорности, които ще има след приемането на закона. Понеже енергийният пазар няма да остане български, а ще е общоевропейски, комисията ще се стреми към непрекъснато координиране и предаване на информация, за да може да гарантира равностойното участие на България в този процес. По отношение на новите инвестиции, които ще бъдат отразени в 10-годишните планове, ролята на Регулатора трябва да бъде широко експертна като партньорство за това какво е необходимо за осигуряване на техническите условия за развитие на пазарите. Сред приоритетите на ДКЕВР ще бъде и защитата на потребителите от практики, които биха довели до изкривяване на техните права по отношение на качеството на услугите, каквото е едно от изискванията на ЕК. По формални основания вече е изпълнено и изискването за независимост на националния регулатор.     Кирил Темелков, изпълнителен директор на „Булгартрансгаз”: Наясно сме с предизвикателствата за прозрачност Ние вече сме почти готови да отговорим на изискванията за независимост като преносен оператор. Още през 2007 г. при преобразуването на държавното „Булгаргаз” активите му останаха изцяло в „Булгартрансгаз”. Ето защо сега ни предстои повече организационна работа. Дружеството ни знае и какви са предизвикателствата пред него относно изискванията за прозрачност. Според тях всички преносни оператори в Съюза трябва да обменят информация. Тя трябва да бъде достъпна за всички търговци на пазара, независимо дали те са в България, или друга страна от ЕС. „Булгартрансгаз” вече изпълнява условието за публикуване на информацията чрез сайта си. На него са обявени: методиката за формиране на цените, наличните капацитети, механизмът за разпределение на капацитета и др. Дружеството подготвя и пакет за подобряване качеството на тези услуги за още по-голяма прозрачност. Някои услуги за търговците като заявка на капацитет и други вече са достъпни онлайн. Предизвикателството, което поставя ръководството на ЕС, е не само в това, че трябва да се извършат организационни промени, които да се адаптират към техните изисквания. То е най-вече в това, че се въвеждат критерии, които до момента не съществуваха никъде, а бяха създадени в движение.