Анализи

Безопасността и здравето са основните приоритети за европейските строители

Заседание на комисията за професионална квалификация и обучение и социален диалог с домакинство на Белгийската строителна федерация се проведе в столицата на ЕС на 15 февруари. Представен беше проектът за създаване на европейски секторен съвет за професионална квалификация, финансиран по бюджетна линия „Социален диалог” на ЕК. В рамките на една година ще се проведат проучвания за състоянието на бранша и нуждите от учредяване на такъв орган и неговите приоритети. При положителна оценка в рамките на това „предпроектно проучване” ще бъдат финансирани дейности за тригодишен период. Планирано до декември е идентифицирането и описването на съществуващите на национално или регионално ниво институции, занимаващи се с въпросите на професионалната квалификация и обучение в бранша „Строителство”. Това са агенции, изследователски институти, съвети, фондове за професионално обучение – най-често паритетни институции, учредени и управлявани съвместно от социалните партньори – строителни федерации и синдикални организации. Предвижда се да се проведат срещи с тези организации, на които да бъде представен съществуващият опит и да се обсъди техният интерес за участие в секторен съвет. Ще се набележат актуални теми и проблеми, които ще бъдат включени в плана за работа на този орган. В заключителната фаза ще се изготви доклад на базата на проведените срещи, проучвания и предварителни оценки, който ще даде оценка на необходимостта от учредяване на секторен съвет. Подпомагането и насърчаването на прозрачност­та на квалификациите и мобилността на млади работници и занаятчии в строителството бяха изтъкнати като приоритетни от страна на участ­ниците. Мобилността остава един от основните приоритети за ЕК и през следващия програмен период – 2014–2020 г., когато ще бъдат планирани значителни средства за реализация на такива проекти, насочени както към индивидуални мобилности на специалисти в област­та на професионалната квалификация, така и за занаятчии и млади работници. За центровете за професионална квалификация и посредническите агенции за набиране на персонал е налична вече възможността за регистрация в следния портал: www.euroapprenticeship.eu, както и търсенето на подходяща приемаща организация домакин. Млади строителни специалисти ще се състезават в продължение на три дни на световното първенство, наречено Worldskills Europe, от четвърти до шести октомври в Spa Frankoshamps, недалеч от Брюксел. Към момента са заявили участие над 450 състезатели от целия Европейски съюз, които са разделени в 40 занаята или строителни специалности в зависимост от националната система на професионално обучение – белгийски, френски, немски или полски модел. Европейската федерация на строителната индустрия е асоцииран член на Worldskills Europe, участва в Техническия комитет и подпомага провеждането на мероприятието. За значимостта на това първенство свидетелства фактът, че се очакват около 40 000 посетители. В рамките на официалната програма се предвижда провеждането на семинар по две основни теми: подобряване на имиджа на строителния бранш и привличането и задържането на млади кадри в него. Френската строителна федерация вече е направила цялостно проучване по темата (виж по-долу). Италианската федерация пък е инициирала чрез своя обучителен център FORMEDIL безплатно въвеждащо 2-дневно обучение по безопасност и здраве за млади работници на фирмите членове, в рамките на което те се запознават с всички основни дейности на строителния обект и поддейности, с изискванията за безопасна работа с товари, работа на височина и други рутинни дейности. Финансирането е осигурено по линия на ОП „Развитие на човешките ресурси” и няма изискване за минимален брой курсисти, организацията на обучението е гъвкава и е по заявка на работодателя. Безопасността и здравето и условията на труд остават един от основните приоритети в работата на Комисията по професионална квалификация в периода 2012– 2015 г. Вследствие на заявения от КСБ интерес към популяризиране на добрите практики по ЗБУТ ФИЕК кандидатства и получи финансиране за превод на „Ръководство за разработване на система за управление на здравословни и безопасни условия на труд”, насочено към европейските строителни фирми от всички категории. Българското издание в момента се редактира и ще бъде предоставено на всички фирми, членове на Камарата на строителите в началото на март на електронен носител. На страницата на FIEC са публикувани на английски език и останалите ръководства по безопасност и здраве.   Автор: Нина Георгиева, ръководител звено „Управление на проекти”    

Във Франция е престижно да си в бранша

  За френската строителна промишленост общественият отзив и признание на строителя са безспорни, видно от проведено наскоро запитване по заявка на Френската федерация по жилищно строителство. В проведената анкета се включват 983 граждани и 504 строителни специалисти, запитани по телефона в периода от 23 до 29 септември миналата година. С оглед на представителността е използван извадковият метод като пол, възраст и професия от гледна точка на различни домакинства, региони и категории строителни специалисти, представителност както на големите, така и на средните и малките строителни предприятия. Специално внимание се обръща на фирмите с над 10 души персонал, за да се осигури включването на малкия бизнес и предприемачите в сектора. Обобщеното виждане се синтезира в израза, че когато строителството върви добре (жилищното строителство), всичко се развива добре. Осемдесет и два процента от анкетираните подкрепят мнението, че строителният сектор е двигателят на икономиката. Същият процент са съгласни, че браншът е изключително динамичен и иновативен. Жилищната индустрия спомага и за подобряване на средата на обитаване и качеството на живот, както и за оценка и опазване на културното наследство. Три от всеки четири запитани са на мнение, че браншът подпомага постоянната заетост в техния регион. Негативните мнения гравитират около следните стереотипи: много висока цена на строителните услуги, недобро качество и недоверие към некоректните строители. В сравнение с останалите индустрии строителството се ползва с много по-голямо доверие и по-добър имидж според обществеността. По-критично мнение изказват професионалистите от бранша, според които има още много какво да се желае от гледна точка на висока обществена оценка и признание, норма на печалба, данъци и такси и конкурентите от сивия сектор. Предприемачите от този сегмент се гордеят с бизнеса си, но се страхуват от бъдещето за своите фирми. Правейки оценка на предприятието си, те посочват, че състоянието им е задоволително, що се отнася до условията на труд, добър климат от гледна точка на индустриални отношения и социален диалог (в които се включват следните аспекти: качества на персонала с оглед на професионална квалификация и ефективност при изпълнение на трудовите задачи, социални плащания, колективно договаряне). Осемдесет и четири процента от тях определят нивата на трудовите възнаграждения като добри, а жилищното строителство - с добри перспективи. Въведената намалена ставка на ДДС в размер на 5,5% се възприема като изключително успешна и ефективна за строителния бизнес в сравнение с останалите мерки, въведени от френското правителство в подкрепа на бизнеса, като намаляване на данъците и таксите за строителни разрешения и други административни услуги. Наред с нея други, по-малко известни сред бранша мерки, като кредити с нулева лихва за екологични дейности, помощите за покупка на жилище, повишаването на дела на социалните жилища също допринасят за ръста на този сектор. В рамките на проведената по тази тема дискусия сред експертите беше взето решение да се разпространят сред фирмите членове резултатите от проучването и в рамките на следващото заседание всяка федерация да представи своите постижения в тази област и да демонстрира примери за добри практики. Във Франция освен посоченото изследване съществуват специални брошури, представящи строителната професия, кариерното развитие на жените в строителството, компютърни игри и др.