Анализи

Минимални изисквания относно водното замърсяване и лимити за шум при третиране на строителни отпадъци

Вследствие на извършени проучвания през миналата година Комисията на Европейския съюз написа доклад относно минималните изисквания за третиране на отпадъци в страните членки. В него беше извършен анализ на съществуващите регулации и на приетите директиви за обработка и третиране на отпадъците в съюза. Отпадъците са групирани в четири основни групи, като строителните са поставени в началната група. За тях са посочени „методите на механично обработване” при рециклиране. Изследвани са минималните изисквания за отражението върху околната среда при третирането им и относно въведения различен правен режим при тяхната обработка в отделните страни членки. Според европейските документи за различните видове отпадъци са приети различни методики. Само за строителните отпадъци се използва един метод, който включва раздробяване, влажна обработка и сортиране. Данните в ЕС показват, че в страните членки се извършва 75% сортиране на строителните отпадъци. В резултат на това се получават инертни материали, тухли, камъни, циментови и железни отломки, дърво и пластмаса, стъкло, азбест и гипс и др. В процеса на мобилна преработка се създават условия за тяхното рециклиране. При обработване на строителните отпадъци в директивите на ЕС са приети определени приоритети. В първия от тях са включени техническите изисквания при отделянето на въздушни замърсители и газове в процеса на третирането. Изискванията обхващат проектирането и действието на обработващите инсталации, тяхното местоположение и лимитиращи съдържания на отпадъчни въздушни емисии. Вторият приоритет включва изолирането на основното оборудване в места, където вредните въздушни емисии са най-високи или е необходимо капсулиране на третиращите инсталации при отделяне на замърсени въздушни течения. Този приоритет на практика допълва най-важното направление. Опция три на доклада обхваща лимити, изисквания и официални мерки за преодоляване замърсяването на води в строителния сектор. В този приоритет е включено описание на техническите изисквания относно проектирането и действието на инсталациите и установяване на лимитиращи стойности за водни емисии. Към четвърти приоритет са изброени технически изисквания, свързани с действието на третиращите инсталации по отношение на лимити за шум. Разглеждането на замърсяването на водни потоци от третирането на строителните отпадъци обхваща следните посоки: Влияние върху околната среда Строителните отпадъци от разрушителна дейност на амортизирани обекти, при които са предвидени само изолиращи или ограничителни мерки, изпускат повече замърсители в околната среда с влияние върху човешкото здраве, отколкото тези, при които се използва оборудване, което е създадено специално за това. Това важи в още по-голяма степен за условия на работа, където е налице по-високо първоначално замърсяване. Въвеждането на специално разчетени инсталации ще намали влиянието от тези операции върху околната среда. Това ще окаже и положително влияние върху здравето на работниците в сектора. Необходимо е обаче да се следва балансът между ефективността на третиращото отпадъците оборудване и неговите характеристики по опазване на околната среда. Това са два параметъра, които само при добри инвестиции могат да бъдат насочени в една посока. Икономически аспекти В европейския документ се посочва, че приблизително половината от общото количество на разрушаващите инсталации на стари строителни обекти са приспособени да намаляват отпадъчните емисии чрез овлажняване на получавания материал в крайния етап на обработка. Установено е в заключение, че разширяването на такава обработка и към другите заводи и инсталации ще повиши икономическия ефект от ползването на отпадъците с няколко евро на тон. Всяка ЕС политика, изискваща предпазване от замърсяване, контрол на тези процеси и изпълняване на определени лимити, ще увеличи икономическата роля на цялостния процес на управление на строителните отпадъци. Мерките за премахване на такова замърсяване обикновено са по-ефективни, отколкото само неговото намаляване. Инсталациите, които вече съществуват и разделят в някаква степен отпадните продукти, при тяхното допълнително оборудване ще изискват нови инвестиции. Те ще бъдат по-големи от тези за закупуването на ново оборудване, проектирано с тези изисквания. Инсталации без или със липса на достатъчно контролни системи ще изискват допълнителни разходи, за да се отговори на действащите законодателни изисквания. Финансовите разходи ще зависят от съществуващото оборудване, размерите на инсталациите, изискванията към процесите на третиране на отпадъците, страните и приетите в тях регулации. Значителен брой действащи стандарти Заедно с широкото използване на стандартите за въздушно замърсяване се отделя специално внимание на намаляване на ефекта от замърсени водни потоци, токсични субстанции и намаляване на влиянието им в природата. Мерките за подобряване проектирането, действието и поддръжката на инсталациите за намаляване на водното замърсяване при третирането на строителните отпадъци могат да подобрят значително средата в перспектива. Има и стандарти за оросяване и инсталации за избягване на замърсяване на водните потоци в отделните страни.  

продължава...

Принос към европейската и интернационалната политика за опазване на околната среда Чрез изискванията за изолирането на инсталациите, които да подпомагат предпазването и контрола за замърсяване на водните потоци при механичното третиране на строителните отпадъци, ще се подпомогне управлението на процеса и ще се повиши степента и усъвършенстването на европейската политика. По отношение очакваното технологично и управленско развитие Някакво общо намаляване на отпадъците и изолираното им от общата среда ще се основава на инсталации, които ще включват: почистване чрез овлажняване; използване на специални филтри; електростатични утайки на водни системи; воден пулверизатор върху отпадъка при неговото получаване и др. Докато някои от тези методи са общи в индустрията, други са специално определени за третиране на строителните отпадъци. Бяха определени десет стандарта за контрол на водната емисия. Повечето от тях изискват превенция и контрол на потенциално замърсена почвена и подпочвена вода и използване на най-добри европейски практики. За такива могат да се посочат: отделяне, вкарване в съоръжение на повърхността и преработване; изолиране на оттичащи се замърсени води и използване на филтриращи инсталации и лимитиран размер на отпадъка чрез публични канални и почистващи системи. Предвидени са различни показатели за национално опазване на природната среда, между които общо установени стабилни състояния на водни емисии, температура, съдържание и количество на химически данни - основа или киселина, въглеводород и други съставки. Отбелязани са шест относителни стандарта като части от отделните законодателства, които съдържат изисквания за изхвърляне на отпадъци във водна среда. По същество няколко стандарта са свързани пряко с основните замърсени води от третиране на строителни отпадъци (Австрия и Великобритания), лимити за ограничаване на потенциалния риск при специфично обработване на отпадъци във водна среда (Дания) и ръководство за отстраняване на замърсяване, например с азбест (Австрия). Различни ръководни правила за третиране на строителни отпадъци са включени в отделни стандарти. Например за размера на строителните частици или отломки (Белгия), примери на средни спецификации (Великобритания), както и такива, предвидени за оценка на приложимостта за по-нататъшна употреба. Специфичната концентрация също се предвижда в някои стандарти (Белгия и Франция). Основни елементи и изисквания към процеса - намаляване на отпадъка, недопускане замърсяване на подпочвената вода и шум, също се предвиждат в секцията за емисии. Като обобщение може да се посочи, че третият приоритет при подготовката на стандартите се отнася до проектирането и действието на инсталации и лимитиращи данни за оборудване за третиране на отпадъчни води. Тази опция се развива в следните насоки. Подобряване на околната среда Директното и индиректното изхвърляне или изолиране на замърсената вода, процесите на нейното отстраняване и ликвидиране. Премахване на други замърсени потоци, произлизащи от инсталации, които могат да предизвикат влошаване на местната водна среда. Например изтичащите водни емисии, заразени с микроорганизми, соли от филтрирани процеси и метални остатъци във водата могат да замърсят повърхностните емисии и подземните потоци. Съществува необходимост за постоянен контрол над качеството на изхвърлената замърсена вода в процеса за минимизиране на риска от влошаване на заобикалящата ни среда. Здраве и безопасност на работниците Вреда от отпадъчните води, включително в процеса на тяхното филтриране и тяхната преработка, ще се отрази на здравето на работниците и населението. Резултатът от контактите със замърсени течности, които са дразнещи, корозионни или канцерогенни, ще бъде облекчен, ако се използва надлежно протекционно оборудване. В съответствие с регулациите за здраве на замърсените води се обръща сериозно внимание. Икономически аспекти Няма достатъчна икономическа информация за въвеждане на мерки против водното замърсяване от третиране на отпадъците. Независимо от това наличните системи за водно пречистване ще увеличат търговските възможности за предоставяне на такива услуги, но ще нараснат оперативните разходи. Наличие на повече стандарти Специфични стандарти, указания и препоръки за отделяните водни емисии са разработени в следните страни членки: Австрия, Белгия, Финландия, Франция, Ирландия и Великобритания. Указанията налагат определени изисквания към инсталациите за предпазване от замърсяване на повърхностните и подпочвените водни емисии. В значителна част от случаите това изисква използване на техника на добра практика като запечатване на повърхността, съответно обвързване и съставяне на система за оттичащи се води и др. Повечето предвиждат лимитни стойности на изтичащите води в канализационните системи или пък определят лимити по отношение замърсяването на околната среда. Значителна част от тях са свързани с температурата, спирането на твърдите отпадъци, бензолите и въглеводородите. Вероятно голяма част от страните членки изискват нови или подобрени регулации за съответствие със съществуващата директива за качеството на водата. Следователно степента на изискващата се промяна зависи от новите лимити в ЕС, действащите регулации в отделните страни членки и съответните нови инсталации.  

продължава...

Принос за подобряване на околната среда Предметът на основната Директива за отпадъците 2008/98/ЕС е да изисква от страните членки отпадъците да бъдат покрити или разположени така, че да не застрашават живота на хората и природата, количеството на отпадъците да се намалява непрекъснато чрез ефективни инструменти. Основната Директива за водни отпадъци 2000/60/ЕС е насочена за създаването на нов, обединен подход за предпазване, подобряване и целесъобразна употреба на европейските водни наличности, реки и езера, различни водни потоци и крайбрегови и подземни води. Предметът на Директивата за третиране на битовите отпадни води 91/271/ЕС е да предпазва природата от вредни ефекти от изхвърлянето на мръсните води от жилищата и индустриалните райони. Директивите се отнасят до събирането, третирането и изпускането на замърсени води от тези места. Очаквано технологическо развитие на управлението на отпадъците Мерки, водещи към намаляването на замърсяването на водните течения от индустриална дейност, ще допринесат за планиране и инвестиции, контрол и по-ефективно управление на отпадъците. Лимитирането на потенциално замърсяване на водните потоци ще ограничи разходите за почистване и последващи регулации. Четвъртият приоритет при третиране на отпадъците в доклада обхваща описание на техническите изисквания, отнасящи се до проектирането и действието на оборудването, свързано с ограничаване на шума и вибрациите. Опцията се развива в следните направления: Предпазване на околната среда от замърсяване със строителните отпадъци и непозволено шумоотделяне Шумът и вибрациите, които надвишават началното ниво и концентрация в природата, са източници на вреда за околната среда и хората наоколо. Силните вибрации накърняват не само живия свят и зелената природа, но могат да увредят и построени вече строителни обекти и съществуваща инфраструктура. Здраве и безопасност за работниците при получаване на строителни отпадъци и висок шум и вибрации Ако технологичните инструменти или предпазното оборудване не работи достатъчно добре или не е планирано да покрива изцяло вредата от шум и вибрации, хората могат да пострадат в краткосрочен или дългосрочен план от непозволено влияние и увреждане. Икономически аспекти Запознаването със системи за намаляване на шума и редовен мониторинг биха увеличили търговските възможности на доставчиците на тези услуги, но би довело и до допълнителни разходи. Не е налице достатъчно информация за нивото на инвестиции за премахване или намаляване на шумоотделянето при създаване на строителните отпадъци. Значителни по количество стандарти Ние констатираме единадесет количествени и качествени стандарти, указания и генерална информация за емисии на шума на няколко страни членки - Австрия, Белгия, Финландия, Франция, Ирландия и Великобритания. Стандартите на тези държави включват и лимити за специфичен шум от инсталациите, които извършват механично третиране на отпадъците. Основните стъпки включват отделяне на съответните инсталации с чувствителни рецептори, използване на нови технологични материали, ограничаващи производствения шум технологични приспособления, инструменти и инсталации, разглеждане на предишни нива на шум, действие в определени часове на денонощието и използване на регулярни изследвания на шума. В обобщение може да се посочи, че промяната на политиката в ЕС ще изисква нови регулаторни изменения в правилата и стандартите за повечето страни членки. Степента на промяна за влизане в съответствие с новите лимити ще варира в зависимост от това в коя страна те ще бъдат разположени. Принос към европейската и интернационалната политика за околната среда Това ще допринесе за: Изпълнение на предмета на основната Directive 2008/98/EC, която изисква страните членки да гарантират, че ще покрият мерките и ще приложат ефективни инструменти за намаляване създаването на отпадъци. Изпълнение на Директивата за оценка и управление на шума в околната среда 2002/49/ЕС, целяща контрола на шума, възприеман от хората от застроени пространства, паркове или други обществени региони от агломерацията, спокойни пространства близо до училища, болници и други чувствителни към шума места. По отношение на очаквано технологическо развитие за ограничаване на шума Механичното третиране на строителните отпадъци с технологии за тяхното намаляване се възприема като първостепенен подход за действие. Това се отнася до въвеждане на критерии за отделните видове отпадъци във водна среда и поставяне на лимити за водните емисии, замърсяване на водни потоци или шум и вибрации. Технологиите се прилагат и при временното депониране на отпадъците в изградени вече съоръжения. Създаването или приемането на стандарти относно управлението и третирането на опасни отпадъци изглежда като опция за бъдещи действия от страните членки. Условията, които се включват в стандартите, се отнасят до тяхното откриване, избягване на тяхното разтваряне, преместване и транспортиране на тези отровни субстанции на строго определени депа. Финалните изводи и препоръки за възможни регулации и стандарти в ЕС показват, че висш приоритет са технологическите изисквания за планирането и действието на третиращите инсталации и установените лимити за въздушни емисии. На средно ниво са техническите изисквания, свързани с водните отпадъчни емисии, както и лимити за отделяне на шум. Категоризацията е направена на базата на общата информация за влияние върху околната среда, влияние върху работната сила и икономическите аспекти. За анализа при замърсените водни потоци има значителни различия в обема информация. Капацитетът на фактическото третиране в съответствие с рамката на Директивата IED (Директива за индустриалните емисии) и влиянието върху околната среда са свързани със съответните стандарти. Докато информацията за третирането на биологическите отпадъци е добре документирана, то за строителните отпадъци информацията е недостатъчна. Това е особено важно за вредните отпадъци и временните отпадъчни депа. Когато се изработват обвързващи стандарти за механично третиране на регионалните и строителните отпадъци, е препоръчително да се събира подробна предварителна информация за количеството и капацитета на зданията и инсталациите в съответствие с IED Directive и изискванията на съществуващата разрешена апаратура и типовете и качеството на третирания отпадък. За да се намали вредният ефект върху природата и здравето на хората, ЕС законодателството включва няколко изисквания при управлението на отпадъците. От една страна, правила относно специфичните водни емисии или специфичните третиращи операции. От друга, специфични изисквания на третиране и по-пълна защита на околната среда. Освен механичното третиране на строителните отпадъци се извършва анализ на съществуващите отпадъчни потоци и възможността те да бъдат поети от съществуващите инсталации. За ускоряване приложението и контрола на съществуващото законодателство относно управлението на втечнените строителни отпадъци препоръчително е да се извърши: - Интензивно наблюдение на съществуващите законодателни изисквания в страните членки, протекция на регулациите за водното замърсяване - Контрол на практическото изпълнение на тези регулативни мерки и в частност - разрешителните системи, чрез инспекции - Усилване на минималните европейски изисквания при замърсяване на водни емисии от строителна дейност - Практическо изпълнение на съответното законодателство на страните членки чрез подпомагане на местните власти, нарастване обмяната на информация, обмяна на данни и материали между експертите и др. Следва ясно да посочим, че подкрепяме минималното ниво на европейските правила и стандарти при третиране на отпадъци от строителна дейност във водна среда, тъй като те задължително ще се наложат в националното законодателство и стандарти.   Автор: Камен Горанов – експерт в КСБ