Анализи

Пътна карта за обучение и квалификация по прилагане на интелигентни енергоефективни решения в сградите за България до 2020 г.

Климатичните промени вече се случват и представляват една от най-големите екологични, социални и икономически заплахи за планетата. ЕС работи активно за глобално споразумение за контрол на промените в климата и води активна собствена политика. Човешките дейности, допринасящи за климатичните промени, основно са: изгарянето на фосилните горива, земеделието и обезлесяването. Като следствие се повишават емисиите на въглероден диоксид, както и на останалите парникови газове. За да се намалят ефектите от климатичните промени, е необходимо драстично да се намалят емисиите парникови газове. ЕС от дълго време играе водеща роля в международните усилия за борба с климатичните промени, както и в разработването на двата основни договора, а именно Рамковата конвенция за климатичните промени на ООН (UNFCCC)/1992 и Протокола от Киото/1997.   ЕС предприема сериозни стъпки по отношение на собствените емисии от 1990 г. През 2000 г. Комисията започна Европейска програма за климатичните промени (ECCP). Тя доведе до възприемането на широк диапазон от политики и мерки. Те включват и новосъздадената Система за търговия с емисии на ЕС, която се явява основен елемент на усилията на страните от ЕС за намаляване на емисиите на най-изгодната възможна цена и законодателство за флуорсъдържащите парникови газове. На 23 януари 2008 г. ЕК стартира изключително амбициозен пакет от предложения с основна цел да се намалят нивата на CO2 емисии с 20% до 2020 г., сравнено с нивата от 2005/1991 г. Този план ще подпомогне трансформирането на Европа в нисковъглеродна икономика и ще увеличи енергийната й сигурност. Планът 20-20-20 предвижда следните резултати:  Намаляване на СО2 емисиите с 20% до 2020 г.  Увеличаване дела на енергията, добивана от ВЕИ, до 20% до 2020 г.  Подобряване на енергийната ефективност с 20% до 2020 г. Строителният сектор има стратегическо значение за Европейския съюз, като осигурява сгради и инфраструктура за обществото. По данни от Националния статистически институт строителството има важно място в икономиката на България, като генерира близо 9% от БВП за последните години и осигурява заетост на 7% от всички заети лица, като по този начин секторът строителство се превръща в най-крупния индустриален работодател. В България за 2010 г. секторът се представлява от 22 078 предприятия по данни на НСИ, които по категория персонал, съгласно Закона за малките и средните предприятия се разпределят, както следва: 18 508 микро-, 2890 малки, 621 средни, 59 големи фирми. Тенденцията на нарастване дела на строителството в националната икономика се запазва до 2009 г. при нива над 9%, за да се понижи през 2010 г. на 7,5%. Енергийната ефективност е залегнала в множество директиви, закони, наредби, стратегии, програми и проекти. Реализирани са множество проекти по различни национални и европейски програми и въпреки това нивото на реализираните мерки в съществуващия сграден фонд в България остава далеч от целите на Стратегията 2020. Изследването „Моментно състояние, практики и тенденции в строителния сектор в България” е част от дейности­те по проект „Пътна карта за обучение и квалификация по прилагане на интелигентни енергийноефективни решения в сградите за България до 2020 г.” (BUILD UP Skills Bulgaria), подготвен от консорциум в състав „Ен­Ефект Консулт” ЕООД (координатор), Националната агенция за професионално образование и обучение и Камарата на строителите в България. С оглед на така описаните проблеми особена важност придобива изследването на съществуващите добри практики за сътрудничество между строителните фирми и образователните институции, подготвящи специалисти за строителството - професионалните гимназии и Центрове за професионално обучение (ЦПО). Ще бъдат изследвани както примерите за ефективна съвместна работа, механизми и форми на диалог, така и съществуващите пропуски и бариери. Ще бъде направен опит да бъдат обхванати гледните точки на строителните фирми и образователните институции с цел сближаване на позициите и устойчиво подобряване качеството на професионалното обучение с оглед съвременните тенденции на пазара на труда. Направените анализи и изводи могат да послужат като основа за предприемането на конкретни управленски действия за подобряване качеството на професионалното обучение в сферата на строителството, за подобряване на диалога между бизнеса (строителните фирми) и образователните институции (професионалните гимназии и ЦПО) в търсене на ефективни пътища за повишаване на квалификацията на кадрите в строителството и поддържането на постоянно високо ниво на подготвеност и адаптивност на заетите в строителния сектор. Основната цел на изследването е да бъдат анализирани и представени в количествено изражение търсенето и предлагането в строителния сектор и да бъде определен недостигът на конкретни умения по специалности, както и съответните основни пречки, свързани с прилагането на интелигентни енергийноефективни решения и интегрирането на ВЕИ в сградите. Ще бъдат анализирани възможностите за подобряване професионалната подготовка на строителните кадри, включително чрез засилено сътрудничество между строителните фирми и професионалните гимназии и ЦПО, като резултатите ще послужат за изработване на стратегически политически документи в сферата на строителния сектор и професионалното образование. Детайлна информация за проекта можете да намерите на buildupskillsbg.com. Заедно с горното използваме възможността да предложим на вашето внимание първите материали, подготвени в рамките на началния вариант на изследването „Моментно състояние, практики и тенденции в строителния сектор в България”, които са достъпни в раздел „Анализ”, страница „Текущи дейности” в сайта на КСБ. Към момента дей­но­сти­­те се фокусират върху събирането на изходна информация, която да послужи като основа на предстоящите анализи, но въпреки това ще се радваме още на този етап да споделите вашите предложения, забележки и препоръки. Можете да използвате формата за контакт и блога в нашия сайт, както и да се свържете директно с всеки член на проектния екип.   Стилиан Иванов, гл. експерт Управление на проекти Програма: Интелигентна енергия Европа No IEE/11/BWI/415/SI2.604347 Координатор: ЕнЕфект Партньори: НАПОО, Камара на строителите в България