Анализи

Проектът SEE GREEN разработва гъвкави модули за пестене на енергия

Камарата на строителите в България изпълнява няколко проекта в областта на продължаващото професионално обучение, насочени към предоставяне на допълнителни познания в областта на енергийната ефективност на сградите. Проектите са финансирани по Програмата за учене през целия живот. Енергийната ефективност е един от най-икономичните начини за увеличаване на сигурността на доставките на енергия и за намаляване на емисиите от парникови газове и други замърсители. В много отношения енергийната ефективност може да се разглежда като най-големия енергиен ресурс на Европа. Поради това съюзът си е поставил за цел до 2020 г. да бъдат спестени до 20% от потреблението на първична енергия в сравнение с прогнозите и поради това тази цел е определена в съобщението на комисията относно „Енергия 2020” като ключова стъпка за постигане на общите енергийни и климатични цели. Почти 40% от потреблението на крайна енергия е в къщите, в обществените и частните офиси, магазини и други сгради. Енергийните характеристики на сградите са ключът за постигането на енергийните и климатичните цели на ЕС, а именно - намаление с 20% на емисиите от парникови газове и 20% спестяване на енергия до 2020 г. Подобряването на енергийното изпълнение на сградите е икономичен начин за борба срещу климатичните промени и увеличаване на енергийната сигурност, като в същото време създава работни места, по-специално в строителния сектор. Проектът SEE GREEN е насочен към всички, чиято целева група е програмата „Грюндвиг”. Той има за цел да разработи гъвкави обучителни модули, които да бъдат предоставени на ползвателите – възрастни собственици или наематели на жилища, както и управители на жилищни сгради за възрастни хора или социални домове, които биха искали да пестят енергия и да направят средата по-енергийно ефективна. Главната цел на проекта е да се намали липсата на знание по отношение на мерките и промените, които трябва да се направят, за да се превърнат апартаментите в по-енергийно ефективни, независимо дали са собствени жилища, или социални клубове. Материалите ще повишат културата на обитателите и ще ги мотивират да се включат в енергоспестяващите дейности, с което ще ги направят неразделна част от усилията за енергийна ефективност на тяхната среда и сграда. Проектът ще използва нови методологии и ще създаде гъвкав образователен материал. Целевата група са европейски граждани в напреднала възраст, но разработването на материалите и съдържанието ще обслужват и различни социално-икономически, географски или културни специфики на тази възрастова група. В този смисъл проектът се измества от общоприетото схващане да се разглеждат възрастните граждани като хомогенна група. Главният резултат ще бъде цялостна система на обучение, организирана в платформа за електронно учене, включваща процедури, модули и образователни материали с интегриран софтуерен инструментариум за симулации. Всички елементи на платформата ще бъдат разработени на базата на специфичните нужди на възрастните граждани. Очаква се повишаване съзнанието за опазване на околната среда, способност да се вземат решения за енергоспестяване в сградите. Всички дейности по проекта са систематизирани в отделни работни пакети, основните, от които са управлението на проекта, разработване на методология за анализа, събиране на информация, анализ на получените резултати, разработване на план за обучение, разработване на съдържанието на обучението, създаване на обучителна платформа, подбор на триизмерни симулации, съобразени с нивото на информационни компетентности на целевата група, превеждане на съдържанието на модулите на езиците на партньорите – италиански, испански, холандски, български и гръцки. След създаването на всички езикови версии ще се извърши едноседмично вътрешно тестване, а после ще стартира официално тестване във всяка от страните. Резултатите ще бъдат представени на междинната работна среща по проекта с домакинство на испанската благотворителна организация Фондация де Юсте. В рамките на тази среща ще се обсъдят също методологията за провеждане на пилотното или тестово обучение, критериите за подбор на участниците в него, организацията на обучението, изпълнението му в региона на всеки от партньорите и взаимната координация. Оценката на проведените курсове е изключително важна с оглед подобряване на съдържанието на обучителните модули и съобразяването им с нуждите в отделните страни както от гледна точка на участниците, така и по отношение на уеднаквяване на терминологията и достъпното им поднасяне на целевата група. Предвижда се да бъдат разработени план за интервюта и въпросници до всички участници, включени в пилотния тест на обучението, които ще бъдат анализирани впоследствие, както и ще бъде направена оценка на получените резултати. Те ще бъдат анализирани и включени в доклад за оценка на обучението. В рамките на този документ ще се направи преглед и на законодателството в областта на енергийната ефективност на сградите, който да поднесе по достъпен начин действащите директиви и технически норми и стандарти. Тук се включват промените в Директивата за енергийните характеристики на сградите 2002/91/ЕК, с които се приемат завишени изисквания към сградите и се изясняват и осъвременяват някои от действащите й разпоредби. Особено внимание ще бъде отделено на европейските политики по енергийна ефективност, които са в основата на стратегия „Европа 2020” за интелигентен, устойчив и интегриран растеж и за преминаване към ресурсоспестяваща икономика. В момента се реализира проучване на текущото състояние и нуждите на ползвателите във всяка от партньорските страни. Резултатите от него и основните констатации и изводи ще бъдат представени на страниците на вестник „Строител”.     Нина Георгиева – ръководител звено „Управление на проекти” в КСБ