Анализи

Обществените поръчки през второто тримесечие на 2012 г.

Работна група за мониторинг на обществените поръчки на КСБ: Ръководител: Мария Желева Членове: Елена Недева, Емил Гигов, Стефан Карчев, Христофор Баръмов

  През второто тримесечие на 2012 г. обществените поръчки за строителство са 480 на брой Състояние на обществените поръчки За второто тримесечие на 2012 г. обявените обществени поръчки за строителство са 480 на брой с приблизителна обща прогнозна стойност 386 300 837 лв. (фиг. 1). (Забележка. Прогнозната стойност не е обявена в 36% от поръчките, като 57% от тях се провеждат по процедурата договаряне без обявление, а при останалите стойността е обявена само в документацията за участие.) През юни поръчките са се увеличили с 83% в сравнение с април, докато в сравнение с май техният брой остава почти непроменен. По отношение на типа строителство 38% от поръчките са в сферата на инженерната инфраструктура, 26% - във високото строителство, 26% - в проектирането и надзора и 10% - в енергийното строителство. В периода април - юни делът на обществените поръчки в сферите на инженерната инфраструктура и проектирането и надзора намалява, докато във високото и енергийното строителство се увеличава (фиг. 2). През второто тримесечие на 2012 г. по-голямата част от поръчките – 310, или 65%, са финансирани от държавния бюджет на България. По програми на Европейския съюз са 170 от поръчките, или 34%, а увеличението им през юни в сравнение с април е 125%. За трите месеца средният дял на поръчките по Оперативна програма „Регионално развитие” е 19%. През юни в сравнение с април техният дял се е увеличил с 5%. По Оперативна програма „Околна среда” са финансирани 4, 9 и 5% от поръчките през месеците април, май и юни, а техният общ дял за периода е 6%. Поръчките, финансирани по Програмата за развитие на селските райони, са се увеличили от 6% през април и май до 9% през юни, а техният общ дял е 7%. Общо за периода по други програми/фондове са финансирани 8, или 2%, от поръчките по европейски програми, които включват „Европейско териториално сътрудничество Гърция - България”, Оперативна програма „Административен капацитет”, Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и Европейски бежански фонд. Освен това 4, или 1%, от обявените поръчки са по проект „Красива България”. (Делът на обществените поръчки по източник на финансиране е представен на фиг. 3.) Що се отнася до процедурите за възлагане, по открита процедура са обявени 79% от поръчките, а по договаряне без обявление - около 20% и по договаряне с обявление - 1%. За разглеждания тримесечен период общините са направили 339 поръчки, или 71%, комуналният и общественият сектор - 88 поръчки, или 18%, министерствата и техните агенции - 30 поръчки, или 6%, а болниците и училищата - 22 поръчки, или 5%. Делът на обществените поръчки от общините е нараснал от 67% през април и май до 76% през юни, а от комуналния и обществения сектор се е променил от 17 през април до 24% през май и 13% през юни. Министерствата, болниците и училищата са намалили дела си на обществени поръчки през април, май и юни, както следва: министерства от 8 до 5 и 6%, а болници и училища - от 8 до 3 и 4% (фиг.4). През второто тримесечие електронен търг се допуска само при две от обявените поръчки. Резултати от мониторинга на обявленията за обществени поръчки Анализът на обявените обществени поръчки показва, че при 150 от обществените поръчки за периода април – юни, или 31%, частично се залагат дискриминационни условия по отношение на критериите за оценка и подбор на кандидатите и минималните изисквания за сертификати за качество - ISO и удостоверения. През април този показател е 24%, а през май - 35% и юни - 32%. По отношение на критериите за възлагане на поръчки най-ниска цена се използва в 26% от обявленията - през април - 29%, през май и юни - 26%. В 53% от обявленията за обществени поръчки възложителите избират изпълнител по критерий икономически най-изгодна оферта, оценяващ кандидатите по няколко показателя с различна тежест. Критерии за оценка липсват в 21% от обявленията, но те включват основно поръчки по процедура договаряне без обявление (фиг. 5). Що се отнася до критериите за оценка на кандидатите, при около 14% от поръчките се използват показатели, които могат да доведат до субективно оценяване или до ограничаване на участието на малките фирми. Примерите за второто тримесечие на 2012 г. са следните: √ Прекомерни изисквания за: наличие на дълъг списък от конкретна строителна техника с определен капацитет; удостоверения за правоспособност, издадени от точно определена институция; дълъг стаж на ръководна позиция (10 години) - в някои случаи от всички участници в проекта; изисквания за сертификат за управление на проекти в допълнение към изискването за стаж. √ Регистрация: липса на изискване за регистрация в КСБ или изискване за удостоверение за вписване в Българската асоциация на архитектите, инженерите и консултантите (БААИК). √ Неадекватен бюджет за изпълнение на поръчката √  Недефинирани и/или неизмерими критерии за възлагане, водещи до субективизъм при оценяването, в т. ч. показател „степен на разбиране на методология”, „оценка на контрола върху строителя”, „управление на изпълнението на предмета на поръчката”, „стратегия на участника”, „оценка на предвидените дейности, съответстващи на целите на заданието”; липсващи минимални изисквания. √ Тежест на критериите: заложена тежест на критериите за възлагане, по-малка от 100%. √ Срок за изпълнение: заложена тежест за срок за изпълнение на поръчката или липсващ срок за изпълнение. √ Недефинирани обособени позиции. √ Изисквания за оборот на изпълнителя, надвишаващ 3 пъти прогнозната стойност на поръчката. По отношение на сертификатите за качество се изискват ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 и SA 8000:2008, в това число: √ ISO 9001:2008 (Системи за управление на качеството) при 44% от поръчките; √ ISO 14001:2004 (Системи за управление на околната среда) при 27% от поръчките; √ OHSAS 18001:2007 (Системи за управление на здравословните и безопасни условия на труд) при 27% от поръчките; √ SA 8000:2008 (Международен стандарт за социална отговорност) при 3% от поръчките; √ ISO 27001:2005 (Системи за управление на сигурността на информацията) при една от поръчките. Три и повече сертификата за качество, или заложени прекомерни минимални изисквания се наблюдава при 29% от обявленията за обществени поръчки, докато при 50% от тях не се изискват никакви сертификати или други подобни документи (фиг. 6).             Графиките са според данни на АОП