Анализи

Eвропейските стандарти в приложното поле на Регламент 305/2011/ЕС

Инж. Ирен Дабижева – изп. директор на Българския институт за стандартизация (БИС), инж. Николай Геращенко – гл. експерт в БИС Регламент 305/2011/ЕС, основният документ за хармонизиране на техническите разпоредби и стандартите в областта на строителството и строителната индустрия, е вече в сила в цяла Европа. Европейската система за проектиране на строителни конструкции - системата на еврокодовете, вече е въведена и в България, макар и с двугодишен период на съвместно действие с националните норми. За ефективното прилагане на тази система следва добре да се познават еврокодовете, но само това не е достатъчно. Проектирането по еврокодовете е свързано и с познаването на европейските стандарти за основните строителни материали и продукти. Българският институт за стандартизация ще продължи да помага със средствата, с които разполага, на българските проектанти да повишават качеството на инвестиционните проекти, осигурявайки достъп до европейските стандарти. Регламент 305/2011/ЕС замени Директива 89/106/ЕС за строителните продукти и влезе в сила през април 2011 г. Членовете на регламента, които засягат стандартите от приложното му поле, са с отложено влизане в сила - юли 2013 г. Регламентът е основният документ за хармонизиране на техническите разпоредби и стандартите в областта на строителството и строителната индустрия и има пряко действие във всички страни, членки на Европейския съюз. Основните цели на регламента са: l безопасно проектиране и строителство на сградите и съоръженията на всяка територия в Европейския съюз; l осигуряване на конструкциите за всички видове натоварвания и въздействия; l гарантиране на безопасността на хора, животни и имущество; l дълготрайност, икономия на енергия, опазване на околната среда; l устойчиво използване на природните ресурси. Към шестте основни изисквания на директивата относно строежите регламентът добавя ново, седмо основно изискване - устойчиво строителство. Устойчивото строителство има няколко аспекта - екологичен, икономически, социален. За проектирането на строителните конструкции особено значение има устойчивото използване на природните ресурси. Конструктивната колегия в България вече добре познава еврокодовете, които са много съществена част от европейските стандарти, подкрепящи регламента. Ще споменем накратко насоките за развитие, както са регламентирани в програмния мандат М 446 на Европейската комисия, даден на CEN (Европейския комитет по стандартизация) и по-точно на CEN/TC 250 Eurocodes. Мандатът е озаглавен „За изменение на еврокодовете и разширяване на областта на конструктивните еврокодове". Подготвен е окончателен проект на мандата преди приемането му. В него се казва, че Европейската комисия препоръчва на страните членки да възприемат еврокодовете като подходящ инструмент за проектиране на строителни конструкции. Непрекъснатото развитие на програмата „Еврокодове” е необходимо за запазване на доверието на възложителите в кодовете. Процесът на развитие трябва да: l поощрява иновациите; l взема под внимание нови социални нужди; l улеснява хармонизацията на национални технически инициативи по нови теми в строителния сектор. Дълготрайното доверие в еврокодовете се базира на тяхната годност да се развиват по подходящ начин, обхващайки нови методи, нови материали, нови законови изисквания и нови социални нужди. Работата по еврокодовете трябва да включва най-малко: - оценяване, усилване и повторно използване на съществуващи конструкции, нови материали/ново използване на материали (например стъкло, влакнесто армирани полимери и много високоякостен бетон); - засилване на изискванията за устойчивост/здравина на конструкциите; - улесняване на практическото приложение за ежедневни изчисления; - нов еврокод за стъклени конструкции (въпреки че сега не са включени в обхвата, предвижда се мандатът в бъдеще да бъде допълнен с още нови еврокодове за конструкции от влакнесто армирани полимери и мембранни конструкции); - приобщаване на ISO стандарти към фамилията еврокодове. В новия мандат от CEN се изисква: - разработване на нови стандарти или нови части към съществуващите стандарти; - включване на нови изисквания за характеристики и методи за проектиране, както и на подход за улесняване на проектантите при прилагането на някои от съществуващите стандарти; - технически доклад за адаптиране на съществуващите еврокодове и новия еврокод за стъклени конструкции. За изпълнението на тези задачи е необходимо да се разработи подробна програма, в която за всеки предложен стандарт следва да има: - ясна и подробно описана област на приложение, която да включва и продуктите/материалите, за които се отнася; - ясен и подробен списък на продуктови стандарти, свързани/повлияни от всеки еврокод. Защо проектантите конструктори и инженерите строители трябва да познават хармонизираните европейски стандарти за основните строителни про­дукти? В хармонизираните стандарти са установени методите и критериите за оценяване на експлоатационните показатели на строителните продукти по отношение на съществените им характеристики, които от своя страна имат пряко отношение към основните изисквания към строежа. В хармонизираните стандарти са дефинирани нивата на характеристиките и класовете, които са залегнали в еврокодовете. В забележките и обяснителните записки към конструктивните проекти могат да се видят изписани (преписани от стари проекти) БДС стандарти, които са отменени преди повече от 10 години. Българските производители на строителни материали и продукти отдавна са пренастроили своите производства по европейските стандарти, органите за оценяване на съответствието отдавна оценяват продуктите по хармонизираните европейски стандарти, за да може да се постави ЕС маркировка. Важно е да се знае кои са стандартите с изисквания към съответните продукти, защото в тях са заложени експлоатационните показатели, които производителите декларират. Ако в конструктивния проект тези експлоатационни показатели са заложени коректно от проектанта, това улеснява целия строителен процес - оценяването на съответствието на проекта от консултанта, подбора на материали и продукти от строителя, контрола на строителните работи от строителния надзор и накрая - приемането на строежа като цяло. Българският институт за стандартизация направи необходимото, за да осигури достъп на проектантите до основните продуктови стандарти за най-прилаганите видове конструкции, като предостави на КИИП електронен сборник от тези стандарти. В него са включени предимно хармонизирани стандарти за материали и продукти, както и наличните европейски стандарти за изпълнение на стоманобетонни и стоманени конструкции. Засега сборникът включва 59 стандарта. Нашето намерение е да го доразвиваме и обогатяваме с нови стандарти, като очакваме препоръките на проектантската колегия в това отношение. Апелираме към колегите - проектанти по всички части на инвестиционните проекти, да се запознават с европейските стандарти, да следят на сайта на БИС за актуалните издания на стандартите, да се обръщат към нас по всякакви въпроси, свързани със стандартите. Българският институт за стандартизация ще продължи да помага със средствата, с които разполага, на българските проектанти да повишават качеството на инвестиционните проекти.