Архив

Североизточна България с нови екосъоръжения

С въвеждането в експлоатация на важни обекти в Търговище и Попово са постигнати екологичните стандарти за развитие на населените места. За събитията по откриването им министърът на околната среда и водите Нона Караджова посети двата североизточни града.
Първият завършен проект е на сепариращата инсталация, която е част от системата за третиране на битовите отпадъци на общините Търговище, Попово и Омуртаг. Реализацията на обекта възлиза на над 3 млн. лв., като инвестицията е на „Екобулпак” АД. Съоръжението ще обслужва контейнери от системите за разделно събиране на дружеството в региона, като подпомага общините за изпълнение задълженията за предварително третиране на отпадъци преди тяхното депониране. Годишният капацитет на инсталацията е 60 хил. тона, като за час тя обработва 3 тона разделно събрани отпадъци и 8 тона твърд битов отпадък.
Въвеждането на системата за разделно събиране и предварителното третиране на отпадъците чрез сепариращата инсталация ще намали обема на депонирания такъв с до 60%. Това ще намали замърсяването на околната среда в района, ще произведе суровини за българската преработвателна индустрия и не на последно място – ще осигури нови работни места.
Вторият обект, който министър Караджова и кметът на Попово д-р Людмил Веселинов откриха, е на пречиствателната станция за отпадъчни води в града. Обектът по програма ИСПА е на обща стойност почти 12 млн. евро - за строителство, строителен надзор и техническа помощ. От тях 75% са средства от ЕС и 25% са от национално финансиране. Строител на станцията е австрийс-кият консорциум „Алпине Бау ГмбХ”.
Към екосъоръжението са изградени 9,3 хил. м довеждащи канализационни колектори, обслужващи населените части и индустриалната зона на Попово. С въвеждането й в експлоатация се подобрява състоянието на реките, вливащи се в басейните на р. Дунав и Черно море (каквато е р. Поповска), и се подобряват хигиенните и битовите условия за живот в града.