Архив

Екологията не е абстрактно понятие

Международната конференция „Димитровград – градоустройство, парково изкуство, архитектура”, на която присъства и президентът на Република България Георги Първанов, беше добър повод да се запознаем с човешките проблеми на този град, с надеждите и очакванията на гражданите за чиста природа. Да разговаряме с хората, за които водата, която пием, въздухът, който дишаме, земята, която ни храни, имат различно от обичайното разбиране на тези понятия. Да коментираме развитието и на строителния бизнес от гледна точка на екологията... Наши събеседници на територията на „Неохим” станаха търговският управител на „Евро Ферт” АД - Димитровград, инж. Митко Жеков, и инж. Тотка Йорданова - директор инвестиционна дейност и развитие на дружеството.

Отговорност да осъществят мерките по ликвидирането на щетите от стари замърсявания на територията на най-големия торов производител в страната се възлага през 2001 г. на новия собственик на „Неохим” – „Евро Ферт” АД, по силата на Наредбата за определяне на отговорността на държавата за щети, причинени от минали действия или бездействия. Пет са екологичните проекти, реализирани от 2002 г. досега от „Евро Ферт” на площадката на „Неохим”. Основната цел е ликвидиране на щетите от стари замърсявания и намаляване на риска за здравето на хората и за околната среда до възможния минимум. 17,5 млн. лева е общата стойност на предвидените средства за реализиране на цялата програма. Възлов обект от Програмата за ликвидиране на миналите екологични щети в района на „Неохим” АД става изграждането на ново депо за опасни отпадъци, което да поеме натрупаните на територията на фирмата отпадъци и такива, генерирани по време на оздравителните мероприятия в проблемните зони. Става дума най-вече за спрените производства – на сярна киселина, фосфорна киселина и фосфорни торове, част от органичните производства. Депото е проектирано с вместимост от 450 хил. куб. м, като след изграждането му започва неговото поетапно запълване с пиритни угарки и строителни отпадъци. На практика това означава, че на територията на „Неохим” АД се изградено, запълнено и закрито едно модерно и обезопасено по европейските стандарти съоръжение. На закриване подлежат също така и старите депа за отпадъци към тези производства – отвалът за фосфогипс и депата за пиритна угарка.
Строителните работи за два от обектите от програмата – Старо депо за пиритна угарка и Ново депо за отпадъци, след търгове по Закона за обществените поръчки са спечелени от две от големите строителни фирми в страната – „Омикрон” АД, София, и „Монолит” АД, Хасково.
Изпълнението на тази програма се наблюдава от Министерството на околната среда и водите, Министерството на финансите и от Световната банка, която съфинансира проекта чрез заема EPSAL. Контролът в процедурно отношение и по отношение качеството на изпълнение е изключително строг, което е гаранция за добри резултати.
Ще добавим, че от особено значение е било очакваното подобряване на „производствения пейзаж” след разрушаването и разчистването на старите, неизползваеми сгради с изчерпана функционалност. Макар някои от тях да не са представлявали непосредствена заплаха за живота и здравето на работещите в „Неохим”, разрушаването им е било в съзвучие със световната тенденция за оптимизиране и хуманизиране на работната среда.
Преди разговорите инж. Жеков беше любезен да покаже всичко онова, което сега представлява „Неохим” в екологично отношение.
„Разрушаването на сградите и съоръженията от споменатите производства по същество пак е строителство, но с обратен знак. Разрушаването си върви и по наредбите за строителство. Фирмите не могат да разрушат нещо, без да са получили строително разрешение. Когато това става чрез взривяване, трябват още разрешения за използване на взривни материали. Цялата процедура по разрешаването на този процес си е класическата строителна процедура, а изпълнението му поради мащабите на разрушителните работи, и то в условията на работещо химическо предприятие – премерен до милиметър риск от страна на изпълнителя на специалните взривни работи от ЕТ „Евстати Димитров”, започва своите обяснения инж. Йорданова.
„Тези хълмчета и поляни, които видяхте, преди бяха едни грамадни безформени купове отпадъци. Преди много години на отвала за фосфогипс му казваха Бялата пръст – огромен насип от много фин бял прах и никакво уплътняване, никакво откосиране…. При вятър можете да си представите какво се случваше с околността. Но това, което ние усещахме вследствие на ветровата ерозия, беше най-малкият проблем”, твърди Митко Жеков.
„Големият проблем - продължава инж. Йорданова – беше, че 8 милиона куб. м насипана маса можеха да се „подхлъзнат” в каквато посока си пожелаят. Това на практика си беше един неоформен и неукрепен насип, който ние трябваше да преоткосираме, да оформим по определен начин основата, да укрепим най-стръмните склонове със специална геомрежа. Работата ни беше уникална за българската практика. И мястото, което укрепихме, не е мръднало. А говорим за наклони между 75 и 80 градуса, на практика почти вертикален склон по отношение на основата. Това депо на практика бе първият екологичен обект от програма на територията на „Неохим”, завършен сто процента.”
След като строителството приключва, следва и биологичната рекултивация. Сега там освен трева растат дървета и храсти.
„Искам да ви запозная и с работата ни на другия обект, който сте посетили, който сега изглежда като вана, или като долина - продължава инж. Йорданова, - там, където преди се изхвърляха пиритните угарки (отпадък от производството на сярна киселина, с изключително голямо съдържание на тежки метали). Там изгребахме и предeпонирахме в новото депо целия този опасен отпадък плюс всички контактни земни слоеве в дълбочина. Едно наистина страшно замърсяване по пътя на подпочвените води…”
С предвидените 17,5 млн. лв. тук са направили от невъзможното възможно и за района вече има надежди, че е започнал процес на само-
очистване на системата. При обекти от такъв характер и с такова дълбочинно замърсяване природата, като й помогнеш малко, се справя за 15-20 години.
Слава богу, че в Димитровград вече може да се говори с други понятия.