Архив

Ускоряваме изпълнението на ОП „Конкурентоспособност”

Необходимо е ускоряване на изпълнението на Оперативна програма „Конкурентоспособност”, за да достигнат максимално бързо предвидените за бизнеса средства до него. До тази теза стигна заседанието на специализирания Комитет за наблюдение на програмата.
ОП „Конкурентоспособност” е насочена към подпомагане развитието на българския бизнес, който е и неин основен бенефициент. Бизнесът се нуждае от нея, особено в условията на икономическа криза. Финансовата помощ обаче трябва да е навременна, защото всяко забавяне крие финансов риск за фирмите и би могло да доведе до задлъжнялост към банковите институции и дори до фалит, подчерта Таня Христова, началник на кабинета на министъра по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев. Тя отбеляза, че все още се наблюдава забавяне при възстановяването на направените разходи по проектите, има и случаи на фирми, отказали се да продължат изпълнението на проектите си, което не може да не буди безпокойство.
През последните месеци бяха направени редица нормативни промени за оптимизиране на процесите. Съкратен бе броят на изискуемите документи при подаване на проектното предложение. Увеличен бе броят на външните оценители. Разработени бяха вът-
решни правила за провеждане на конкурси за външни експерти, които да гарантират предотвратяването на конфликт на интереси и навременното формиране на състава на оценителната комисия. Факт е напредъкът по ДЖЕРЕМИ, подчерта Христова. Необходими са обаче още действия, съвместно от управляващия орган и междинното звено за ускоряване и подобряване процеса на плащанията към бенефициентите по ОП „Конкурентоспособност”, заяви още Христова.
Според нея управляващият орган на програмата в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и междинното звено - Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, трябва да направят анализ на проблемите, свързани със забавеното разглеждане на проектните предложения и ниския ръст на плащания към бенефициентите. Необходим е и анализ на причините за отхвърляне на голям брой проектни предложения още на етап административна проверка. Христова смята още, че са необходими по-нататъшни усилия за оптимизиране на структурите и подобряване потока от информация между звената за управление и изпълнение на програмата, както и за подобряване на координацията между тях. Трябва да продължи облекчаването на процедурите и елиминирането на излишния административен товар, подчерта експертът, като добави, че „предизвикателства и трудности в началото е имало пред всички страни - членки на Европейския съюз, и трябва да сме толерантни. Това обаче не може да бъде извинение да оставим бизнеса неконкурентоспособен в този момент, защото пазарът е общ и по-подготвените оцеляват”.