Архив

400 млн. евро по ОП „Конкурентоспособност” през 2011 г.

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, публикува Индикативната годишна работна програма за
2011 г., съгласувана от Съвета за управление на средствата от ЕС и одобрена на седмото редовно заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013, проведено на 26 ноември 2010 г.
Програмата предвижда обявяване на 10 процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на обща стойност 405 071 431 евро. От тях 90 млн. евро са предвидени за развитие на научноизследователска и развойна дейност от предприятията, изграждане на технологични паркове, развитие на приложните изследвания в българските изследователските организации и създаване на иновационна мрежа.
Ресурс от 265 837 780 евро ще бъде предоставен на бизнеса за технологична модернизация, покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление, създаване на регионални бизнес инкубатори, и така очакваните от бизнеса процедури за въвеждане на енергоспестяващи технологии и възобновяеми енергийни източници.
Институционалните бенефициенти на програмата ще могат да се възползват от предвидените 49 233 651,33 евро за укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика.