Архив

Новини

Правителството ускорява инфраструктурни проекти

Правителството ускорява реализацията на общински инфраструктурни проекти. За целта министрите одобриха писмо към Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР), с което България да поиска изменение на Заемното споразумение между страната ни и МБВР, подписано в началото на тази година и одобрено от Народното събрание.
Това се налага, защото дейностите на обща стойност 101 199 375 евро се финансират от банковата институция със заем от 81 млн. евро. Останалата сумата е национално съфинансиране. С реализацията на проекта ще бъдат завършени язовирите „Нейковци”, „Пловдивци” и „Луда Яна”, както и пречиствателните станции към тях.
Съоръженията ще осигурят качественото водоснабдяване на Трявна, Мадан, Рудозем и Панагюрище. Ще се извърши и рехабилитация на язовир „Студена”, който е основен водоизточник за Перник и е в експлоатация повече от 60 години. Друг компонент на проекта включва изготвянето на 48 регионални и 40 градски генерални плана за развитието на водоснабдяването и канализацията. Документите са необходимо условие за подобряване на планирането при реконструкция и изграждане на ВиК инфраструктура. Предвидени са и средства за подготовката на проекти и тръжни документи, извършване на строителен надзор, одити и консултантски услуги.ББР кредитира по оперативни програми

Предлагат Женя Бахчеванова-Динкова за алтернативен директор в Съвета на директорите на ЕИБ

Бенефициентите по оперативните програми „Транспорт”, „Околна среда” и „Регионално развитие” ще могат да получават кредитиране от Българската банка за развитие (ББР). Това ще стане, след като България подпише договор с Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за определяне на условията за кредитиране на финансов недостиг на бенефициенти.
Засега правителството одобри договора, но решението на кабинета упълномощава вицепремиера и министър на финансите Симеон Дянков да проведе преговорите и след съгласуване с ЕИБ да подпише документите.
Сключването на договорите ще създаде условия за кредитиране от  ББР на общини, бюджетни и държавни предприятия по проекти, одобрени от ЕИБ, по трите оперативни програми. Средствата ще са по линия на Кредитното споразумение за структурен програмен заем, сключено между България и Европейската инвестиционна банка.
Женя Бахчеванова-Динкова да бъде алтернативен директор в Съвета на директорите на ЕИБ, предлага още правителството за одобрение на НС.
Динкова ръководи дирекция „Международни финансови институции и сътрудничество” в Министерството на финансите. Според устава на ЕИБ съветът на директорите се състои от 28 директори и 18 алтернативни директори. Заместниците се назначават от съвета на гуверньорите по предложение на страните от всяка група.  През 2006 г. България, Кипър, Чехия, Унгария, Малта, Полша, Словакия и Словения сключиха протокол за еднакво представяне в  ръководните органи на ЕИБ. Според него тези страни имат право да избират трима алтернативни директори. В групата, в която е  България, на тригодишен ротационен принцип се сменят Унгария, България и Словакия. От средата на 2010 г. постът е поет от представителя на нашата страна.


Кабинетът изменя закона за етажната собственост

Правителството прие проект на закон за изменение и допълнение на Закона за управление на етажната собственост. Основните промени, залегнали в законопроекта, са свързани с даването на еднакви права на ползвателите в сграда в режим на етажна собственост и на собствениците на самостоятелни обекти; прецизиране на текстовете относно съдържанието на книгата на собствениците и на възможностите за приемане на решения от общото събрание.
Разширява се кръгът на лицата, които могат да бъдат избирани за членове на управителния и на контролния съвет.
Предвижда се възможност в сгради в режим на етажна собственост, в които са разположени самостоятелни обекти - собственост на юридически лица (магазини, ресторанти, производствени, стопански и други обекти с нежилищно предназначение), за членове на управителния съвет да могат да бъдат избирани писмено упълномощени от собствениците техни представители. Намалява се обемът на необходимата информация за сградата, която трябва да се представи в общината/района.
Създава се възможност ежемесечно да се събират суми, не по-малки от едно на сто от минималната работна заплата за страната. Това ще гарантира наличие поне на минимални средства за извършване на необходими дейности за поддържане на сградата.
Министрите одобриха и създаването на ново звено „Финансово, административноправно и техническо обслужване” в Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК). С него дейността на правното и деловодно обслужване е изведена като функция на общата администрация.
Устройственият правилник на ДНСК беше изменен, за да се приведе Дирекцията в съответствие с разпоредбите на Закона за администрацията.Спад в строителството отчете НСИ

Общият показател на бизнес климата през декември запазва нивото си от предходния месец. Отчита се леко подобрение на стопанската конюнктура в промишлеността и сектора на услугите и влошаване в строителството и търговията на дребно. Това сочат последните за годината данни на Националния статистически институт (НСИ).
Съставният показател „бизнес климат в промишлеността” през декември нараства с 0,9 пункта в сравнение с предходния месец. Това се дължи на малко по-оптимистичните оценки на мениджърите за настоящото бизнес състояние на предприятията. Очакванията на промишлените предприемачи относно продажните цени в бранша са в посока на увеличение през следващите три месеца. През декември анкетата на НСИ отчита и увеличение на броя на клиентите със закъснения в плащанията.
Несигурната икономическа среда и финансовите затруднения продължават да са основни проблеми за отрасъл строителство и през последния месец. Тук очакванията са за известно намаление на продажните цени и през следващите три месеца.
Съставният показател „бизнес климат в търговията” през декември намалява с 1,1 пункта поради по-резервираните очаквания на мениджърите за състоянието на предприятията през следващите шест месеца.Четирима кандидати за шеф на Софийския градски съд

Трима наказателни съдии и един административен ще се борят да оглавят най-големия български съд. Двама от кандидатите - настоящият и.д. председател Величка Цанова и съдия Владимира Янева - са номинирани от по пет членове на ВСС. Другите двама - Мария Вранеску и Десислав Любомиров са се самоиздигнали. За административния съдия Вранеску това не е първият опит да оглави съда.
Процедурата по избора на шеф на Софийския градски съд ще отнеме около месец. Минимум 13 гласа от 23-членния Висш съдебен съвет са необходими на онзи, който ще оглави Софийския градски съд през следващите пет години. СГС остана без председател, тъй като заемащият този пост Георги Колев оглави Върховния административен съд (ВАС).