Архив

Бюджетът на излишък през април

Бюджетен излишък за април е отчетен в размер на 369,6 млн. лв. Това потвърждава предварителните оценки за фискалната позиция и постигане на положително бюджетно салдо на консолидирано ниво. Общата сума на данъчните постъпления възлиза на 5841,9 млн. лв., което е 78% от общите постъпления по консолидираната фискална програма. Приходите от ДДС са в размер на 1541 млн. лв., или 22,7% от планираните за 2010 г. Постъпленията от акцизи към края на април са в размер на 908,2 млн. лв., като изпълнението спрямо разчета за годината е 19,8%. Разходите по консолидирания бюджет (вкл. вноската на Република България за общия бюджет на ЕС) възлиза на 8792,8 млн. лв., което е 32,6% от годишния разчет. Ръст се отчита и при субсидиите за реалния сектор и селскостопанските производители, който е свързан с усилията за стимулиране на икономиката и подоб-ряване на условията пред българския бизнес. Частта от вноската на България за общия бюджет на ЕС, изплатена към април 2010 г. от централния бюджет, възлиза на 278,4 млн. лв., което е в съответствие с регламент 1150/2000 на Съвета на ЕС. Фискалният резерв към 30.04.2010 г. е в размер на 6,7 млрд. лева.