Архив

Европарламентът поиска засилване на мандата на ОЛАФ в международен контекст


Нередностите при изразходването на бюджета на ЕС са спаднали от 1024 милиарда евро през 2007 г. до 783,2 милиона през 2008 г., но въпреки това Комисията и държавите членки трябва да увеличат своите усилия за по-добър контрол над европейските фондове, се казва в приетата в четвъртък резолюция на ЕП. В нея депутатите приеха препоръки за подобрения в областта на измамите с ДДС, в работните методи на OLAF и в докладите на държавите - членки към Комисията. България също е спомената в доклада.
Относно собствените бюджетни ресурси на ЕС депутатите подкрепят предложението на Комисията за преработване на Регламента за борба с измамите с ДДС. Те подчертават, че е важно държавите членки да носят по-голяма отговорност в тази област, като Комисията трябва да разглежда достоверността на предоставената от тях информация и да гарантира събирането на цялата сума на дължимото ДДС.
Проблеми с предприсъединителните фондове и България
Според доклада предприсъединителните фондове са изключение от общата положителна тенденция, като нередностите са нараснали между 2007 и 2008 г. (прогнозната сума на нередностите, отчетена за България и Румъния, се е увеличила със 152%). Въпреки че резолюцията „признава и подкрепя” стъпките, предприети от двете страни в отговор на препоръките на Комисията за подобряване на финансовия надзор, депутатите призовават двете страни да: укрепят административния си капацитет за управление на средствата от ЕС, да премахнат „съществуващите или потенциални мрежи” на конфликти на интереси в управлението на средствата, да подобрят контрола и прозрачността на процедурите в областта на възлагането на обществени поръчки, както и да приемат бързо необходимите „предпазни, корективни и/или дисциплинарни мерки".
Относно селскостопанските разходи депутатите са критични спрямо нередностите, които са установени в Австрия, Словакия, Унгария и Швеция.
ОЛАФ трябва да играе роля на международната сцена
В резолюцията се отбелязва, че външната помощ все повече е засегната от нередности и измами, отчасти проблема с двойното финансиране на проекти. Тъй като вноските на ЕС в бюджета на ООН за последните пет години надвишават 1 милиард евро годишно, депутатите потвърждават „необходимостта от засилване на мандата на ОЛАФ в международен контекст".
Ускоряване на създаването на европейска прокуратура
Необходимостта от повишаване на прозрачността и вземането на мерки за борба срещу измамите, корупцията и финансовите престъпления също са изтъкнати в резолюцията на ЕП. Депутатите отбелязват, че секторът на обществените поръчки е най-изложен на опасност от лошо управление, измами и корупция. Затова те призовават Комисията да предприеме всички необходими мерки, за да се ускори създаването на Европейската прокуратура, както това е предвидено в Лисабонския договор, която да води борба с престъпленията, засягащи финансовите интереси на ЕС.