Архив

Енергийната политика е движещата сила в ЕС

Енергийната политика е движещата сила в ЕС. Това стана ясно по време на форум, посветен на Ден на българската енергетика 2010, провел се в хотел „Шератон”. На събитието присъстваха много специалисти в бранша от цял свят, като дискусията уважиха и министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков, Хрисула Аргириу от Европейската комисия, Люлин Радулов, председател на Националния комитет на България в Световния енергиен съвет, и много други. Приветствие бе изпратено от премиера на България Бойко Борисов, а европейският комисар по енергетика Гюнтер Йотингер изпрати видео, съдържащо приветственото му слово. На събитието бяха обсъдени всички аспекти в областта на енергетиката, нейното развитие, сигурността на енергийните доставки, опазването на околната среда и други. Стана ясно, че целта е енергийният сектор у нас да се развие така, че цените на енергийните продукти да бъдат достъпни за всички. Също се наблегна на нуждата от енергийна ефективност и диверсификация на доставките.


Бойко Борисов, министър-председател на България

Поносими енергийни цени за потребителите

Убеден съм, че правилната енергийна политика е може би най-важното условие за повишаване конкурентоспособността на всяка икономика. Българското правителство вече изработи проект на модерна енергийна стратегия, която напълно съответства на европейската енергийна политика. В близките дни той ще бъде предложен за обществено обсъждане и вярвам, че всички вие ще се включите активно към дискусиите по него. Тази стратегия може да се превърне в необходимия за държавата импулс за икономически растеж. Смятам, че развитието на енергетиката трябва да се основава на надеждна инфраструктура, диверсифицирани и сигурни източници и пътища за доставка, чисти технологии, устойчиво използване на възобновяемите енергийни източници. Голям проблем за България за момента е ниската енергийна ефективност, но това дава и възможност за голям напредък в тази ключова стратегия „Европа 2020”. Държа да подчертая още един проблем. Продуктът, който предлага енергетиката, трябва да бъде на поносими за потребителите цени. Никой няма полза да произвежда масова стока, която могат да си позволят малцина. Нямам никакво съмнение, че в това отношение имаме много неизползвани възможности.


Гюнтер Йотингер,
европейски комисар по енергетика

Енергийната политика е движеща сила на ЕС

Енергийната политика отново стана една от движещите сили на проектите на ЕС. Трябва да насочим всичките си усилия за осигуряване на устойчивост и надеждност на енергийните доставки във всички страни от еврозоната. Така ще се насърчи предприемането на регулаторни действия, за да се изпълни този проект. Липсата на структура за доставки на природен газ бе ограничаващ фактор за България и други страни, затова инициативата ни е да насърчаваме инвестициите в газови проекти. Необходимо е и построяването на нови терминали за втечнен газ. Газовата криза отпреди година и половина показа на всички, че подготовката на национално ниво е била недостатъчна. Трябва да създадем общ енергиен орган, който да работи в сътрудничество. В енергийната стратегия на ЕС до 2020 г. е залегнал сценарият за развитие на нисковъглеродна енергетика, а до 2011 г. също трябва да има стратегия за постигане на целите по развитие на пазара и сигурността на доставките. Необходимо е да бъдат модернизирани мрежите на ЕС за доставка на суровини и още тази есен ще направим предложение по този въпрос. Таксите трябва да се заплащат от потребителите на мрежата, това ще бъдат основните средства за финансиране, но там, където е необходимо, трябва да участваме и с пари на ЕС.


Министърът на икономиката, енергетиката и туризма, Трайчо Трайков

Енергетиката е кръвоснабдителната система на икономиката


Енергетиката не е просто бранш от националната икономика, тя е нейната кръвоснабдителна система. Енергийната стратегия на страната ни е придружена и от екологична оценка. Част от целите й са да овладява климатичните промени и да се насърчава използването на ВЕИ. Националните цели за България идват от европейските. 16-те процента дял на ВЕИ в общото енергопотребление е задължителна цел за изпълнение. Необходимо е тази цел да се достигне по най-ефективен и евтин начин. До края на юли ще бъде ясен и планът до 2020 г. Основните приоритети на новата стратегия са насочени към сигурността на доставките и повишаване на ефективността. Реализирането на енергийни проекти ще съдейства за изпълнение на заложените цели. При големите проекти държавата ще води активна политика. Подобрението на енергийната сигурност е важна за правителството, тъй като тази сигурност е елемент от националната сигурност и е предпоставка за икономическа стабилност. Устойчивото използване на ВЕИ е ключов елемент и прогнозите са оптимистични. Поевтиняването на технологиите ще допринесе за спад в цените на инсталациите. Така цената на електроенергията, произвеждана от ВЕИ, ще може да се конкурира на пазара. За нас е изключително важна ниската цена за обществото. За да се подобри енергийната ефективност, е необходимо да се направят подобрения на всяко едно ниво. Всеки може да има принос към това. Както обичаме да казваме, „най-евтината енергия е спестената енергия”. Без енергиен пазар не може. Такъв у нас още няма, но сме предприели стъпки страната ни да бъде гост на световния енергиен пазар. Това ще спомогне за конкурентоспособността на икономиката. В тази посока трябва да се знае, че ще се насърчават и зелените инвестиции. Относно електрическите автомобили наша цел ще бъде да създадем стимули за подмяна на 20% от автомобилния парк у нас с такива автомобили.


Иван Йотов, изпълнителен директор на „ЕСО” ЕАД

Може да се наложи внос на електрическа енергия


Необходим е финансов ресурс за изграждане на мрежата и присъединяването на ВЕИ към нея. След изваждането от експлоатация на големите топлоцентрали до
2015 г. и поради липсата на АЕЦ „Белене” може да се наложи внос на електрическа енергия. Основен проблем в 10-годишния план за развитието на електропреносната мрежа е възможността за управление на системата. Освен общностния енергиен баланс, до
2020 г. в него заемат важно място новите генериращи мощности от ВЕИ. Основните проблеми, произтичащи от експлоатацията на централите, са свързани с управлението в реално време, без да се нарушават обменните графици. Бързото развитие на мрежата за използване на ВЕИ трябва да става, без да се нарушава нейната сигурност. Необходимо е осигуряване на финансов ресурс за развитие на тази мрежа.


Люлин Радулов, председател на Националния комитет на Българияв Световния енергиен съвет

Необходима е балансирана енергийна политика


Световният енергиен съвет (СЕС) е един от най-старите съвети, на който България е съосновател. Той представлява връзка между правителството и енергийната индустрия. Енергетиката в последните години стана световен приоритет. Ролята на СЕС е да подкрепи устойчивото развитие на енергийното захранване. Ръководи се от принципите на ЕС – устойчива сила и конкурентоспособност. Всички страни по света спомагат за промените в климата. Емисиите се увеличават заради голямото използване на изкопаеми горива. Борбата с климатичните промени изисква глобални решения. Инвестициите са ключови за дълготрайното развитие. Необходима е балансирана енергийна политика.


Хрисула Аргириу от Европейската комисия

Имаме отчетлива нужда от нови технологии

Трябва да търсим сигурност и устойчивост на енергийните доставки. Енергийната инфраструктура в Европа остарява и е необходим по-голям дял електроенергия от ВЕИ. Имаме отчетлива нужда от нови технологии. В условията на криза обаче Комисията отчита, че дори и най-добрите продукти трудно получават финансиране. Трябва да видим също така къде са националните интереси и тези на ЕС. Електрическото пренасяне през следващото десетилетие трябва да става чрез по-интелигентни мрежи. ЕК има и много важна роля по посока на въглеродния двуокис. В момента имаме 52 енергийни проекта, като 5 от тях са вече приключени. Комисията ще предложи сума за подкрепа на енергийната инфраструктура за периода 2015–2020 г.